Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI"— Sunum transkripti:

1 PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

2 PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU

3 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasının birleştirilmesi sonucu kazanılır. M.KEMAL ATATÜRK

4

5

6 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ GİRİŞ
GİRİŞ I.BÖLÜM : PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU/KURUMU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması 2. Stratejik Planlama Çalışma Grubu  3. Çalışma Takvimi II.BÖLÜM : PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU/KURUMU DURUM ANALİZİ 1. Tarihi Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 2.1 Yasal Çerçeve 2.2 Yasal Yükümlülükler 2.3 Mevzuat Analizi 3. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 3.1 Faaliyet Alanlar 3.2 Hizmetlerin Belirlenmesi 3.3 Paydaş Analizi 3.4 Paydaş Analizi Değerlendirme Formu 4. Kurum İçi Analiz 4.1 Örgütsel Yapı 4.2 İnsan Kaynakları 4.3 Teknolojik Düzey 4.4 Mali Kaynaklar 4.5 İstatistikî Veriler 4.6 Çevre Analizi 4.6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 4.6.2 Üst Politika Belgeleri 4.7 GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

7 III.BÖLÜM : GELECEĞE YÖNELİM
1. Misyon, 2. Vizyon, 3. Temel İlke ve Değerler 4. Temalar 5. Stratejik Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri 6. Faaliyet/Projeler IV.BÖLÜM : İZLEME VE DEĞERLENDİRME Plan Gelişimini İzleme Performans Değerlendirme

8 SUNUŞ Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken, çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmaktır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu motivasyonla 2006 yılından beri stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar temelde iki nedene bağlıdır: Tüm dünyada daha önceleri başlayan çağdaşlaşma ve yenileşme çabalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanında da bu tip eylemlerle mali,fiziki ve insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve kurumsal gelişmeleri hızlandırmaktır. Diğer bir neden ise; ülkemizde 2006 yılında kabul edilen yasa gereği ‘performans esaslı bütçeleme sistemi’ne geçilmesidir. Okulumuzda hazırlanan bu planın başarıya ulaşmasında, farkındalık ve katılım ilkesi önemli rol oynayacaktır. Bu nedenle çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli faktörün eğitim olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim. Sefa ÜZÜM Okul Müdürü

9 GİRİŞ Gelişen modern toplumların ihtiyaçları doğrultusunda kurumumuz hedef ve önceliklerini belirlemiş, bu hedeflere ulaşmak için Stratejik Yönetim yaklaşımını esas alarak okul bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince stratejik planlama uygulamaya konulmuştur. Bu doğrultuda Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu İlkokulu bünyesinde Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur. Okulumuzun kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonu oluşturmak; stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini saptayarak performanslarını önceden belirlemiş olan göstergeler doğrultusunda ölçerek bu sürecin izleme ve değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Stratejik planı hazırlanırken planının tecrübelerinden de yararlanılmış, sorun alanlarının tespiti için çözüm senaryoları düşünülmüş, üzerinde tartışılmış ve son aşamaya getirilmiştir. Uyumlu bir ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmış olan Stratejik Planımızın her aşamasında katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Stratejik Planlama Ekibi

10 I.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Okulumuz Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 sayılı Genelge ve eki doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama çalışmaları Okulumuzun öğretmenler odasında çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Okulumuz Stratejik Planının hazırlanmasında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu temel alınmış ve benimsenmiştir. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden Bakanlık tarafından belirlenen iş takvimine uyumlu olarak ekip ve kurullar oluşturulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 2014 yılı Şubat ayında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen seminerlere katılarak Stratejik Plan hazırlama yasal nedenleri ve amaçları ile stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler edinilmiştir.

11 Stratejilerin Belirlenmesi;
Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra dönemi stratejik planına son halini vermek üzere sitesinde yayınlanarak görüşler alındı.Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almış ve onaya sunulmuştur.

12 STRATEJİK PLANIN AMACI Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Prof.Ali Kemal Yiğitoğlu ilkokulu –2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

13 1.1.STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU KURULMASI
PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU I.1 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU ADI VE SOYADI ASLİ GÖREVİ KURUL GÖREVİ Sefa ÜZÜM Okul Müdürü Başkan Cengiz TEKİN Okul Müdür Yardımcısı Üye Memet Ali ALİÇ Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Okul Aile Birliği Başkanı Gülriz KATKAR Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi I STRATEJİK PLANLAMA TEKNİK EKİBİ Sefa MANDIRALI Rehber Öğretmen Senar KARABAK Sınıf Öğretmeni Satiye ALİÇ Özden ÖZTÜRK Anasınıf Öğretmeni Veli

14 1.2.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUBU
PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU ORTA OKULU STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ADI VE SOYADI ASLİ GÖREVİ KURUL GÖREVİ Cengiz TEKİN Okul Müdür Yardımcısı Başkan Sefa MANDIRALI Rehber Öğretmen Üye Nurcan METE Sınıf Öğretmeni Sevgi DEMİREZER Semra TOPTAN Şermin VULGA Selma ALTUN ARSLAN Derya ERTAŞ İngilizce Öğretmeni Emine OSMANOĞLU YİĞİT Okul Aile Birliği Başkanı Aslı NALBANT BÜTÜNER Muhtar

15 1.3. ÇALIŞMA TAKVİMİ

16 II.DURUM ANALİZİ 1.TARİHİ GELİŞİM
OKULUMUZ OBM’NİN TELSİZ BİNASI İKEN, YILINDA BÖLGENİN EĞİTİM İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN İLKOKUL OLARAK KULLANILMAYA BAŞLAMIŞTIR. DAHA SONRA YÜKSEK ORMAN MÜHENDİSİ PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU’NUN İSMİNİ ALMIŞTIR VE BÖLGENİN 25 YILLIK EĞİTİM ÇINARI OLMUŞTUR. BİNANIN SINIF YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI YENİ OKUL YAPILMIŞTIR YILINDA YENİ OKULDA EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM ETMEYE BAŞLAMIŞTIR. YAPILAN YENİ OKUL İLE ÖĞRENCİ SAYISI ARTMIŞTIR. İLK MEZUNLARINI 2010 YILINDA VERMİŞTİR. EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULUMUZ BÖLÜNEREK İLKOKUL VE ORTAOKUL OLARAK EĞİTİM SÜRECİNE DEVAM ETMEKTEDİR. AYNI ZAMANDA ORTAOKUL BÖLÜMÜNDE DERSLİK SİSTEMİNE GEÇİLMİŞTİR.

17 2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
2.1 YASAL ÇERÇEVE Okulumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahip olan okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu anlamda, taşra teşkilatında devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan valilik makamına karşı, Müdürlüğümüz birinci derecede sorumludur. Millî Eğitim Bakanlığı’nın devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Emirler doğrultusunda Millî Eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek gibi sorumlulukları İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Okulumuzun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen çok sayıda kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Bunlar içerisinde; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği önem arz etmektedir. Okulumuz bu kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24. , 42. ve 62. maddeleri kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler yoluyla gerçekleştirmektedir.

18 2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve MEB İl ve İlçe Müdürlükleri Yönetmeliği 10. Kalkınma Planı ( ) Yüksek Planlama Kurulu Kararları DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2013/26 No’lu Genelge Diğer Kaynaklar

19 2.3 MEVZUAT ANALİZİ SIRA NO MEVZUAT ADI Atama 1
MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2 Ödül, Sicil ve Disiplin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge 3 Okul Yönetimi 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Okul-aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği

20 SIRA NO MEVZUAT ADI Eğitim ve Öğretim 4
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 5 Personel İşleri MEB Personeli İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basmaklarında Yükselme Yönetmeliği

21 SIRA NO MEVZUAT ADI Mühür, Yazışma, Adres 6 Resmi Mühür Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 7 Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 8 Öğrenci İşleri MEB İlköğretim Öğrencileri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği MEB İlköğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

22 SIRA NO MEVZUAT ADI 9 İsim ve Tanıtım
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 10 Sivil Savunma Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 24 Saat Çalışma Planı

23 3.FAALİYETALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
FAALİYET ALANI: 1 EĞİTİM Hizmet 1: Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Anne-Baba ve Çocuk Eğitimi Öğrencilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Tanıtım Seminerleri TEOG Bilgilendirme Seminerleri BEP Anketler, Testler, Grup Eğitimi Hizmet 2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Yetenek Şiir, Resim, Kompozisyon Bilgi yarışmaları ve diğer yarışmalar Kültürel geziler Seminer ve Konferanslar Tiyatro ve Piyesler Anma ve Kutlama Programları Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Hizmet 3:Spor Etkinlikleri Futbol Voleybol Atletizm Basketbol

24 FAALİYET ALANI: 2 YÖNETİM İŞLERİ FAALİYET ALANI: 3 ÖĞRETİM
Hizmet 1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf Geçme v.s. Hizmet 2: Öğretmen işleri hizmeti Derece – Kademe Terfi Hizmet İçi Eğitim Özlük Hakları İzin Maaş Ek Ders Hizmet 3: Onarım-Donatım İşleri Ödenek Temini Araç Gereç Temini Donatım FAALİYET ALANI: 3 ÖĞRETİM Hizmet 1: Müfredatın Belirlenmesi Konuların Belirlenmesi TTK Kararları Sınavlar Ödevler Ders İçi Etkinlikler Hizmet 2: Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt Okuma-Yazma Hizmet 3:Proje Çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Matematik-Fen Bilimlerine Yönelik Projeler

25 TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ
FAALİYET ALANI: 4 OKUL ÖNCESİ Hizmet 1:Anasınıfı ve Okul Öncesi Eğitim Oyun Alanları Ders İçi Etkinlikler Çalışmaların Sergilenmesi Okul Öncesi Anne-Baba Eğitimi FAALİYET ALANI: 5 SERVİS VE BESLENME Hizmet 1: Servis Hizmeti Okul Servisleri Hizmet 2: Beslenme Hizmeti Okul Kantini Yemekhane FAALİYET ALANI: 6 TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ Hizmet 1: Temizlik Hizmeti Okul Çalışma Alanları Görevler Hizmet 2: Hijyen Semineri Temizlik ve Hijyen İle ilgili Seminer Düzenlemek

26 3.2 ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Sosyal, Kültürel ve Sportif  etkinlikler Personel işleri Burs hizmetleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Bilimsel  araştırmalar Öğrenci sağlığı ve güvenliği Yaygın eğitim Okul çevre ilişkileri Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik Yönetim işleri Staryer Öğrenci Kabulu(Anasınıfı için)

27 3.3 PAYDAŞ ANALİZİ SIRA Paydaşlar Kurum İçi / Dışı Paydaş Türü
İç Paydaş Lider Çalışanlar Müşteri Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi 1 Milli Eğitim Bakanlığı X 2 Valilik 3 Kaymakamlık 4 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Okullar ve Bağlı Kurumlar 7 Okul Yöneticileri 8 Öğretmenler 9 Okul Aile Birliği 10 Öğrenciler 11 Memur 12 Hizmetli 13 Veliler 14 RAM 15 Belediyeler 16 Orman Bölge Müdürlüğü 17 Güvenlik Güçleri 18 Muhtarlık 19 Sağlık Kuruluşları 20 Sivil Toplum Örgütleri 21 Hayırsever Kişi ve Kuruluşlar 22 Sosyal Hizmetler 23 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 24 Üniversiteler 25 Mezunlar 26 Nüfus Müdürlüğü 27 Okul Kantini- Yemekhane 28 Öğrenci Servisleri 29 Halk Eğitim Merkezleri 30 Orta Eğitim Kurumları 31 Basın Yayın Kuruluşları

28 3.4 PAYDAŞ ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU
SIRA PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ NEDEN PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Sonuç Tam  5" "Çok  4", "Orta  3", "Az  2", "Hiç  1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış 1 Milli Eğitim Bakanlığı X Okulun Bağlı Olduğu Ana Merci 4 Bilgilendir Birlikte Çalış 2 Valilik Okulun Bağlı Olduğu İlin Olur Makamı 3 İzle Kaymakamlık Okulun Bağlı Olduğu İlçenin Olur Makamı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okulun Bağlı Olduğu İkinci Üst Merci 5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okulun Bağlı Olduğu Bir Üst Merci 6 Okullar ve Bağlı Kurumlar Eğitimde Destek Sağlar. İş Birliği Yapar. 7 Okul Yöneticileri Hizmeti Veren Personel ,Lider, Stratejik ve Temel Ortak 8 Öğretmenler Hizmeti Veren Personel Stratejik ve Temel Ortak 9 Okul Aile Birliği Okulun Maddi Kaynak Sağlayıcısı (Tedarikçi) 10 Öğrenci Hizmeti Alan 11 Memur Hizmet Veren Görevli Personel 12 Hizmetli Gözet 13 Veliler Maddi Manevi Destek Sağlar (Tedarikçi), Hizmet Alan 14 RAM 15 Belediyeler Okula Lojistik Destek Sağlar. Bilgilendir Gözet 16 Orman Bölge Müdürlüğü Stratejik Destek Sağlar. İş Birliği Yapar. Tedarikçidir. 17 Güvenlik Güçleri 18 Muhtarlık Lojistik Destek Sağlar. 19 Sağlık Kuruluşları Sağlıklı Yaşam İçin Destek Sağlar. 20 Sivil Toplum Örgütleri Stratejik Destek Sağlayacak Kurumlardır. 21 Hayırsever Kişi ve Kuruluşlar Maddi Manevi Destek Sağlar. 22 Sosyal Hizmetler 23 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 24 Üniversiteler Hem Öğrencilerimizi Sunduğumuz Bir Müşteridir. Hem de Personel Tedarikçisidir. 25 Mezunlar  Okulun Vizyonunu Yansıtır. 26 Nüfus Müdürlüğü Yeni Kayıtlar İçin Veri Paylaşımı Yapar. 27 Okul Kantini Öğrencilere ve Personele Hizmet Sağlar. 28 Öğrenci Servisleri Öğrencilere Ve Personele Hizmet Sağlar. 29 Halk Eğitim Merkezleri 30 Orta Eğitim Kurumları 31 Basın Yayın kuruluşları Olumlu ve Olumsuz Yönlendirme Yapar.

29 MÜDÜR - OKUL AİLE BİRLİĞİ - OGYE
4. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 4.1 ÖRGÜTSEL YAPI OKUL TEŞKİLAT ŞEMASI MÜDÜR - OKUL AİLE BİRLİĞİ - OGYE MÜDÜR YARDIMCISI - KOMİSYONLAR - KURULLAR BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ - BÜRO HİZMETLERİ - YARDIMCI HİZMETLER  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ   REHBER ÖĞRETMENLER  ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

30 NORM DURUMU ve PERSONEL YAPISI
4.2 İNSAN KAYNAKLARI NORM DURUMU ve PERSONEL YAPISI Görevi Norm Kadrolu Ücretli Toplam E K Müdür 1 - Müdür Yardımcıları Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bil. Teknoloji ve Tasarım Beden Eğitimi Müzik Görsel Sanatlar Rehber Öğretmen Bilişim Teknolojileri Sınıf Öğretmeni 8 7 Okul Öncesi Öğretmeni 2 TOPLAM 14 3 11  -

31 Mevcut Personel Analizi ve Görev Tanımları
2014 YILI DİĞER PERSONEL DURUMU Sıra No Görevi E K T 1 Memur - 2 Hizmetli 3 Sözleşmeli İşçi 4 Sigortalı İşçi Toplam 5 Mevcut Personel Analizi ve Görev Tanımları Eğitim Düzeyi Görevi Doktora Y.Lisans Lisans Ö.Lisans Diğer Yasal Görevleri Diğer Görevleri Okul Müdürü - 1 1.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.60 2.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.65 3 İ.Ö.K. Yönetmeliği M.69 Müdür Yardımcısı 1.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.62 Öğretmen 11 1.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.64 4 İ.Ö.K. Yönetmeliği M.70 5.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.71 6.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.76 Rehber Öğretmen   İ.Ö.K. Yönetmeliği M.75 Yön.İş.ve Büro Memuru  - 1.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.77 Yardımcı Hizmetli Personel  1 1.İ.Ö.K. Yönetmeliği M.91

32 SON ÜÇ YILIN PERSONEL DEĞİŞİMİ
GÖREVİ GELENLER  2012 2013 2014 Ayrılma Nedeni Gelme Nedeni Müdür -   İl içi Tayin 2 .Alan Değişikliği 1 1.Görevde Yükselme 2. İl içi Tayin Müdür Yardımcıları 2 Öğretmen Yardımcı Personel  -

33 OKUL /KURUM REHBERLİK HİZMETLERİ
Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 1 - 45 15 37   273 197

34 OKULUN FİZİKİ YAPISI Sıra No Fiziki İmkanın Adı Sayısı 1 Derslik 9
2 Kullanılan Derslik (Bilgisayar ve laboratuvar dahil) 3 Anasınıfı 4 Bilişim Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Laboratuvarı) 5 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı 6 Kütüphane 7 Müdür odası 8 Müdür Yardımcısı odaları Rehberlik servisi 10 Öğretmenler odası 11 Memur odası 12 Hizmetliler odası 13 Çok amaçlı salon 14 Atölye 15 Spor Salonu (Spor odası içinde) 16 Okul Aile Birliği 17 Kantin 18 Arşiv 19 Kalorifer Dairesi 20 Yemekhane 21 Depo YERLEŞİM Toplam Alan Binaların Alanı Bahçe Alanı 2336 M2 1736 M2 600 M2

35 4.3 TEKNOLOJİK DÜZEY OKUL / KURUMUN TEKNOLOJİK ALT YAPISI
  ARAÇ-GEREÇLER SAYISI İHTİYAÇ BİLGİSAYAR 11 PROJEKSİYON 9 KİTAP(KÜTÜPHANE) 560 TARAYICI 3 TEPEGÖZ 1 (ARIZALI) HOPERLÖR KULAKLIK YOK PROJEKSİYON PERDESİ SINIF TAHTASI 8 AKILLI TAHTA 1 TELEVİZYON VCD/DVD KAMERA 16 FOTOĞRAF MAKİNASI  İNTERNET BAĞLANTISI    TELEFON BAĞLANTISI  FEN LABORATUVARI  FAX  FOTOKOPİ MAKİNESİ OKUL/KURUM İNTERNET SİTESİ PERSONEL E-MAİL ADRESİ ORANI % 100

36 4.4 MALİ KAYNAKLAR OKUL/KURUM GELİR GİDER TABLOSU YILLAR 2011-2012
HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER Personel Giderleri 8.456,18 37.596,27 26.203,7  Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 1.323,13  4.151,90 5.512,85  Enerji Alımı 144,00 150,00 184,00 Yiyecek- İçecek Alımı ,37 36.342,11 2.205,43  Mal ve Malzeme Alımı (Temizlik Mal. Vs) 12.720,48 14.183,19 3.079,43  Hizmet Alımı 135,56 1.358,73 1.248,08  Genel Giderler 956,46 4.419,81 979,26 Demirbaş Alımları 3.006,00 Dayanaklı Tüketim Malzemeleri Alımı 754,50 15.643,77 6.955,00  Bakım-Onarım Giderleri 5.455,03 4.900,70 14.689,16 Öğrenci, Hane Halkı ve Diğer Yardımlar Kurumlara Yapılan Aktarımlar ve Ödemeler 5.229,06 2.539,86 4.549,02 Uluslar arası Fon Giderleri Bağışlar ve Yardımlar

37 4.5 İSTATİKİ VERİLER Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 2011 - 2012
Kız Erkek İlkokul Öğrenci  Sayısı 166 139 61 75 150 142 Toplam 305 136 292 Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcudu   31 17   Öğrenci Ödül Durumu YILLAR TAKDİR TEŞEKKÜR ONUR BELGESİ

38 POLİTİK VE YASAL ETMENLER EKONOMİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ
4.6 ÇEVRE ANALİZİ 4.6.1 PEST ANALİZİ (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) POLİTİK  VE  YASAL  ETMENLER EKONOMİK  ÇEVRE  DEĞİŞKENLERİ      OLUMLU ETKİLERİ   1.Gelişen dünya şartlarında öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına,  yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma   2.Anasınıfı seviyesinde başlayan eğitimin örgün eğitimdeki başarıyı artıracağı beklentisi   3.Toplumun eğitim ve öğretime erişe bilirlik açısından zorunlu eğitimi aşan beklentileri   4.Okullaşma ve eğitim kalitesi bakımından ileri ülkeleri yakalama çabası   5.Kamu reformunun eğitimdeki kaliteyi artıracağı beklentisi   6.MEB politikaları ve Avrupa Birliği uyum çalışmaları   / MEB Stratejik Planları OLUMLU ETKİLERİ 1.Bilginin refaha ve mutluluğa ulaşmada itici güç olarak belirmesi. 2.Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin   aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin artması.  3. Bilgi ve hizmet sektörünün istihdam yapısını etkilemesi  4. Eğitimin nitelikli ve donanımlı elemanlara ihtiyaç duyması   OLUMSUZ ETKİLERİ 1.Özel okullar ve dershaneler (eğitimde fırsat eşitsizliği) 2.Yurt dışına öğrenci göçü (eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması) OLUMSUZ ETKİLERİ 1.Adaletsiz paylaşım 2.Ezici Rekabet

39 SOSYAL - KÜLTÜREL ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ TEKNOLOJİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ
OLUMLU ETKİLERİ 1.Çevreye duyarlılık 2.Toplumda etkili değerler OLUMLU ETKİLER   1.Teknolojinin hızlı gelişmesi ve kitlelerce benimsenmesi   2.Yeni gelişmelerin paylaşım olanaklarını artırması   3.Bilgisayar ve İnternet kullanımının artması   4.İnternet kullanımının bilgiye ulaşımı kolaylaştırması   5.Eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin teknolojik araçlara ulaşımları OLUMSUZ ETKİLERİ   Çeşitliliği artan  ihtiyaçların ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdiği, boşanmaların artması   Geleneksel aile yapısının değişime uğraması   Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği   Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü 1.Ekolojik değişim 2.Özel hayata müdahale 3.İnsan  sağlığı

40 4.6.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ
2015 – KALKINMA PLANI 2015 – HÜKÜMET PROGRAMI 2015 – 2019 ORTA VADELİ PROGRAM 2015 – 2019 AB UYUM PROGRAMI 2015 – 2019 MEB STRATEJİK PLANI 2015 – 2019 İSTANBUL MEB STRATEJİK PLANI 2015 – 2019 İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 – 2019 SARIYER MEB STRATEJİK PLANI

41 SWOT/ GZFT (GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ FORMU
4.7 GZFT ANALİZİ SWOT/ GZFT (GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ FORMU OLUMLU İÇ DIŞ GÜÇLÜ YÖNLER Gelişim ve değişime açık ortak aklı ön planda tutan dinamik personel yapımız. İdari ve akademik personel arasındaki işbirliği ve sağlıklı iletişim olması Başta sosyal, kültürel, sanatsal ve sporsal alanlar olmak üzere farklı alanlarda başarı gösterebilen yetenekli öğrenci portföyümüz. Teknolojik araç ve gereçler bakımından çevre okullardan daha iyi durumda olmamız. Okulumuzun bulunduğu alan ve çevresinin güvenli olması. Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve işbirliği. Bilişim Teknolojilerinin etkili kullanılması. Okulumuz da öğretmen- öğrenci – veli iletişiminin iyi olması. Isınma, aydınlanma ve su probleminin bulunmaması. Okulumuzda derslik sisteminin olması. Okulumuzda Belirli Gün ve Haftalar ile Değerler Eğitimi ile ilgili çalışmalara önem verilmesi. Fen Laboratuvarının bulunması. Okulumuzda teknolojik imkanların bulunması ve verimli şekilde kullanılması. FIRSATLAR Okul bahçesinin kullanılabilir olması. Eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarının çevre okullardan daha iyi olması nedeniyle bölgede tercih edilen okul olması. Okul aile birliğinin etkin çalışması. Fiziki açıdan gürültü kirliliğinden uzak oluşumuz. Okulumuzun yerel yönetimden destek alması. Yeniliklere açık personele sahip olmamız. Velilerin sosyo-ekonomik durumları Güvenlik güçleri ile iletişim halinde olunması Okul gazetemizin olması ve web sayfasında yapılan çalışmaların sergilenmesi Okul spor salonunun bulunması. Okulumuzun orman yerleşkesi içinde olması. Okulumuzun çalışanlar tarafından temel politikasının ve önemli stratejilerinin bilinmesi. Üniversitelere yakın olması.

42 OLUMSUZ İÇ DIŞ ZAYIF TEHDİTLER
Okul kantininde satılan yiyecek ve içecek fiyatlarının uygun bulunmaması. Okul kütüphanesinin kullanılamaması ve öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmemesi. Eğitsel Kol çalışmalarının amacına ulaşamaması. Öğrenciler üzerinde istendik davranış değişikliği konusunda amaca ulaşamama. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının yetersizliği. Öğrencilerimizde çevre ve temizlik bilincinin yetersizliği. Okul merdiven korkulukları Sınıf mevcutlarının kalabalık olması Binayı ilk ve ortaokulun birlikte kullanması TEHDİTLER Okul kanalizasyon sisteminin temizlenmesinin güç olması. Olumsuz medya ve sosyal medya haberleri, pedagojik açıdan olumsuz örnek teşkil eden TV dizileri E-okul kayıt sistemi ( 1. sınıf mevcutlarının fazlalığı) Aile içi iletişim çatışmalarının fazla olması Okul başarısı yönünden üstün başarı gösteren öğrencilerin özel okula gitmeleri Velilerin öğretmenlere ve okul idaresine gereksiz müdahale etmeleri

43 4.8 TOWS MATRİSİ TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ fırsatların
TOWS MATRİSİ 4.8 TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT STRATEJİLERİ zayıflığı azalt tehditlerden kurtul GÜÇLÜ YÖNLER Gelişim ve değişime açık ortak aklı ön planda tutan dinamik personel yapımız. İdari ve akademik personel arasındaki işbirliği ve sağlıklı iletişim olması Başta sosyal, kültürel, sanatsal ve sporsal alanlar olmak üzere farklı alanlarda başarı gösterebilen yetenekli öğrenci portföyümüz. Teknolojik araç ve gereçler bakımından çevre okullardan daha iyi durumda olmamız. Okulumuzun bulunduğu alan ve çevresinin güvenli olması. Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve işbirliği. Bilişim Teknolojilerinin etkili kullanılması. Okulumuz da öğretmen- öğrenci – veli iletişiminin iyi olması. Isınma, aydınlanma ve su probleminin bulunmaması. Okulumuzda derslik sisteminin olması. Okulumuzda Belirli Gün ve Haftalar ile Değerler Eğitimi ile ilgili çalışmalara önem verilmesi. Fen Laboratuvarının bulunması. Okulumuzda teknolojik imkanların bulunması ve verimli şekilde kullanılması. ZAYIF YÖNLER  Okul kantininde satılan yiyecek ve içecek fiyatlarının uygun bulunmaması. Okul kütüphanesinin kullanılamaması ve öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmemesi. Eğitsel Kol çalışmalarının amacına ulaşamaması. Öğrenciler üzerinde istendik davranış değişikliği konusunda amaca ulaşamama. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının yetersizliği. Öğrencilerimizde çevre ve temizlik bilincinin yetersizliği. Okul merdiven korkulukları Yöneticilerin çalışanları değerlendirirken değerlendirme kriterlerinin duyurulmaması. Yöneticiler iyi performans gösteren personeli kurul toplantılarında ve törenlerde yeterli şekilde duyurup takdir etmemesi. Okul Çalışanları için belirlenen hedef ve hedeflere ilişkin performansın yetersizliği. Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisini belirlerken çalışanların katılımının yetersiz olması.

44 FIRSATLAR Okul bahçesinin kullanılabilir olması. Eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarının çevre okullardan daha iyi olması nedeniyle bölgede tercih edilen okul olması. Okul aile birliğinin etkin çalışması. Fiziki açıdan gürültü kirliliğinden uzak oluşumuz. Okulumuzun yerel yönetimden destek alması. Yeniliklere açık personele sahip olmamız. Velilerin sosyo-ekonomik durumları Güvenlik güçleri ile iletişim halinde olunması Okul gazetemizin olması ve web sayfasında yapılan çalışmaların sergilenmesi Okul spor salonunun bulunması. Okulumuzun orman yerleşkesi içinde olması. Okulumuzun çalışanlar tarafından temel politikasının ve önemli stratejilerinin bilinmesi. Üniversitelere yakın olması. GF STRATEJİLERİ  Yeniliklere açık personele sahip olmamamız bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmamızı sağlar. Okul aile birliğinin etkin çalışması sosyal aktivelerin artmasını sağlar. Sınıf şubelerinin az olması sosyal, kültürel, sanatsal ve spor alanında yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar. Okul gazetemizin olması öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesini ve okulun tanıtımına olanak sağlar. ZF STRATEJİLERİ Yeniliklere açık personele sahip olmamız; yöneticiler ile personel arasındaki iletişimi ve karar alma sürecine olumlu etkiler. Rehber Öğretmen kadrosunun tam olması öğrenciler üzerinde istendik davranışların kazandırılmasında etkili olabilir. Okulumuz çalışanları tarafından eğitim temel politikasının ve önemli stratejilerin bilinmesi vizyon, misyon ve politikaların çalışanların katılımıyla belirlenmesi sonucunda okul kültürünün oluşmasına olanak sağlar.

45 TEHDİTLER Okul kanalizasyon sisteminin temizlenmesinin güç olması. Olumsuz medya ve sosyal medya haberleri, pedagojik açıdan olumsuz örnek teşkil eden TV dizileri E-okul kayıt sistemi ( 1. sınıf mevcutlarının fazlalığı) Aile içi iletişim çatışmalarının fazla olması Okul başarısı yönünden üstün başarı gösteren öğrencilerin özel okula gitmeleri Velilerin öğretmenlere ve okul idaresine gereksiz müdahale etmeleri GT STRATEJİLERİ Mülki ve yerel yönetimlerle olan olumlu diyolog ve işbirliği sayesinde okul çevresi ve çıkışındaki trafik levhaları tamamlanabilir. Belediye   ile  yapılan iletişim ile okulumuzun kanalizasyon sistemi ile ilgili sorunların giderilmesine çalışılır. ZT STRATEJİLERİ  Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar ile işbirliğine geçilerek sınıf kütüphanelerinin zenginleştirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması. Öğrenciler ,medya organlarının olumlu örnek teşkil eden programlarına yönlendirilerek  istendik davranışlar kazandırılabilir. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğine girerek çevre ve temizlik konularında özendirici çalışmalar yapılabilir.

46 29.04.2014 Tarihindeki Etkinlikler Toplamları
Etkinlik Türü Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmen Öğrenci Veli Diğer Müze Ziyareti Üniversite Gezisi Tiyatro Gezisi Doğa Gezisi Turistik Seyahatler Bilim ve Sanat Merkezleri

47 III.BÖLÜM : GELECEĞE BAKIŞ 1.MİSYONUMUZ
ZORUNLU EĞİTİM ÇAĞINDAKİ BÜTÜN ÇOCUKLARI HAYATA VE BİR ÜST ÖĞRENİME HAZIRLAMAK AMACIYLA NİTELİKLİ EĞİTİMİ SAĞLAMAK. 2.VİZYONUMUZ ÇAĞDAŞ, AKILCI, BİLİME ÖNEM VEREN, SPOR YAPAN ENTELEKTÜEL BİREYLER YETİŞTİRMEK.

48 3.TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan amaç ve ilkelere uygun eğitim öğretim veren bir okul olarak gelişime açık olmak, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimsemiş ve bu doğrultuda eğitim öğretim veren bir okul olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, milli değerleri yaşamasını bilen, inançlara saygılı, ahlaklı, sorumluluk sahibi araştıran, kendini ifade edebilen bilinçli bireyler yetiştirmek, Başarıda takım çalışması bilinciyle hareket etmek, Başarı odaklı olmak ve başaran bireyleri takdir etmek, Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas almak, Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygulamak, Öğrencilerimizi üreticiliğe ve yenilikçi olmaya özendirmek ve teşvik etmek, Öğrencilerimizin geleceği için ihtiyaçlarını okulun imkanları doğrultusunda sunmak, Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanmak, Görev dağılımı ve hizmet sunumunda objektif olmak ve çalışanların katkısını takdir etmek, İnsanı temel değer olarak ele almak, saygı çerçevesinde çalışan ve hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer vermek, Öğrencilerimizi kendisiyle ve toplumla barışık, sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, İletişime önem vermek ve yenilikçi olmak, Planlı ve programlı çalışmayı önemsemek ve prensip edinmek, Öğrenci – veli, çalışan ve çevrenin beklentilerine yanıt vermek, Paydaşlarımız saygındır ve saygı görmeye layıktır anlayışıyla sevgi ve hoşgörü ile hizmet etmek, Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, Eğitim- öğretim de çoklu zeka kuramını benimsemek, öğrenci merkezli olmak, Sağlık, temizlik ve hijyeni önemsemek, Vizyonunda ifadesini bulan bir okul.

49 3. Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler B.EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
4.TEMALAR A.EĞİTİM-ÖĞRETİM 1.Disiplin 2.Akademik Başarı 3. Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler B.EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ 1.Fiziki Durum C.YÖNETİM 1. Paydaş İlişkileri 2. İnsan Kaynakları 3. Mali Kaynaklar

50 A. EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ :1.Öğrenci davranışlarının toplumsal normlar çerçevesinde hedeflenen olumlu seviyeye yükseltilmesi STRATEJİK HEDEF:1.Belirlenen amaca yönelik öğretmenlerin duyarlılığının öğrencilere yansıması doğrultusunda kurumsal bazda rehberlik faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi STRATEJİK AMAÇ:2.Milli Eğitim müfredatı doğrultusunda öğrenci başarı düzeylerinin maksimum düzeye ulaştırılması STRATEJİK HEDEF:1.Öğrenci başarısına yönelik okul ders araç gereçlerinin temin edilmesi ve kullanımının öğretmenler tarafından en üst seviyede gerçekleştirilmesi STRATEJİK AMAÇ:3. Öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişimlerini okul ortamında gerçekleştirebilecekleri için sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri STRATEJİK HEDEF:1.Okuldaki tüm öğrencilerin sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlere eksiksiz katılımlarını sağlamaya yönelik gerekli imkanların ve motivasyonun sağlanması STRATEJİK HEDEF:1.Sosyal gelişimlerini en üst seviyeye çıkaracak etkinlikler düzenlemek.

51 B. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ:1. Sınıfların öğrenci sayıları açısından ideal düzeye getirilmesi ve spor salonunu aktif kullanılması STRATEJİK HEDEF:1. Sınıf sayılarının hedeflenen öğrenci sayılarını aşmayacak şekilde eğitim-öğretime hazır duruma getirilmesi STRATEJİK HEDEF:2.Spor salonunun malzeme açısından eksiksiz hale getirilmesi

52 C. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
C.YÖNETİM STRATEJİK AMAÇ:1.Okul idaresi, öğretmenler ve okul aile birliğinin uyum içerisinde aktif olarak çalışması STRATEJİK HEDEF:1.Okul aile birliği ve velilerin okul kültürü içerisinde en üst seviyede katılımlarının sağlanması STRATEJİK HEDEF:2.Öğretmenler ve öğrencilerin okul içerisinde oluşabilecek sorunlarını giderebilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yönetimin oluşturulması STRATEJİK AMAÇ:2.Okul paydaşları ile kesintisiz bir iletişim sağlanması STRATEJİK HEDEF:1. Okul paydaşlarının özellikle okul yönetimi ile diyalogunun hiçbir engel gözetilmeksizin devam ettirilmesi STRATEJİK AMAÇ:7.Okul yönetimi tarafından öğretmenlerin özlük durumlarının takibi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması STRATEJİK HEDEF:1.Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili en üst seviyede çalışmalar yapmak STRATEJİK HEDEF:2.Okul personelinin okula yönelik memnuniyetlerinin arttırılması yönünde faaliyetler düzenlemek STRATEJİK AMAÇ:8.Velilerin okul giderlerine yönelik desteklerinin sağlanması STRATEJİK HEDEF:1. Velilerin gönüllü olarak okul ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik istekli olmaları STRATEJİK HEDEF:2.Okul aile birliğinin mahalli idareler ve sosyal toplum kuruluşları ile iletişim içinde olmaları ve bu tür kuruluşlardan destek almaları

53 6.İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır: ♦ Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir. ♦ Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır. ♦ Her çalışma yılı /dönemi de ekiplerce her hedef için bir çalışma/iyileştirme planı hazırlayıp okul idaresine teslim edeceklerdir. ♦ Sorumlu kişi veya ekipler 6 ayda bir rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır. ♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir. ♦ Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır. ♦ Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. ♦ Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir.

54 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 Sefa ÜZÜM Okul Müdürü 2 Cengiz TEKİN Okul Müdür Yardımcısı 3 Memet Ali ALİÇ Sınıf Öğretmeni 4 Senar KARABAK 5 Nihan ARSLAN 6 Özden ÖZTÜRK Anasınıf Öğretmeni 7 Emine OSMANOĞLU YİĞİT Okul Aile Birliği Başkanı 8 Güliz KATKAR Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi


"PROF.ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları