Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bize Ulaşın Tel: 0322 343 06 60 Fax: 0322 343 06 61 Web: tokisaricamanadolulisesi.k12.tr Adres: Osmangazi mah. 2055 sk. No:4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bize Ulaşın Tel: 0322 343 06 60 Fax: 0322 343 06 61 Web: tokisaricamanadolulisesi.k12.tr Adres: Osmangazi mah. 2055 sk. No:4."— Sunum transkripti:

1

2 1 Bize Ulaşın Tel: 0322 343 06 60 Fax: 0322 343 06 61 Web: tokisaricamanadolulisesi.k12.tr Email: 972684@meb.k12.tr Adres: Osmangazi mah. 2055 sk. No:4

3 2 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

4 3 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

5 F İ HR İ ST 4 I. BÖLÜM a) Okulun Adı, Yeri, Seviyesi II. BÖLÜM a) Okulun Tarihçesi Hakkında Bilgiler b) TKY ve Okul Gelişim Süreci 1- Okulun Misyonu ve Vizyonu 2- SWOT Analizi 3- Okulun İlkeleri ve Değerleri 4- Kurumun Politika ve Stratejileri 5-Stratejik Hedeflerimiz III. BÖLÜM a) Binanın Özellikleri IV. BÖLÜM a) Ders Öğretmen ve Personel Durumu b) Öğretim ve Öğrenci Durumu 1-öğrenci durumu 2- öğretmen ve öğrenci sayıları 3-sınıf öğretmenlikleri 4-sosyal kulüpler c) Genel Değerlendirme V. BÖLÜM a) Okulun Genel Sorunları. VI. BÖLÜM a) Sosyal Faaliyetlerimiz

6 Okul /Kurum Adı TOK İ SARIÇAM ANADOLU L İ SES İ Kurum Türü ANADOLU L İ SES İ Kurum Kodu 972684 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici 3 Ö ğ retmen 64 Memur 1 Yardımcı Personel 2 Ö ğ renci Sayısı 858 Ö ğ retim Şekli RESM İ, GÜNDÜZLÜ,KARMA,TEKL İ Hizmete Giriş Tarihi 2010 Kurum İ letişim Bilgileri Telefonu/Fax03223430660 Web Adresi Mail Adresi972684@meb.k12.tr Adresi Osmangazi mahallesi 2055 SOK. Sarıçam/ Adana Okul-Aile Birli ğ i Başkanı Yılmaz AKÇA Okul Ö ğ renci Meclisi Başkanı Ömürcan İ ŞLEK Vergi Numarası Yüre ğ ir vergi dairesi Yüzölçümü(Toplam) 13000 Kapalı Alanlar 10 00 0 Açık Alanla r 2000 11000 Bina Mülkiyeti M İ LL İ EMLAK Isınma Durumu KALOR İ FERL İ Varsa Kardeş Okulu/Kurumu Isınma Şekli KATI YAKIT VE DO Ğ AL GAZ Di ğ er BÖLÜM I 5

7 YERLEŞİM Toplam AlanBina AlanıBahçe alanı 13.000 M2 2000 M2 11000 M2 : Yerleşim Alanı (m2) 6 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

8 Okulumuz Sarıçam İ lçesi Osmangazi Mahallesi 2055 Sokakta Başbakanlık Toplu Konut İ daresi tarafından yaptırılarak 2010 / 2011 E ğ itim Ö ğ retim yılında hizmete açılmıştır. Adını Başbakanlık Toplu Konut İ daresi ve İ lçemizden alan Okulumuz 960 ö ğ renci kapasitesiyle 2010 / 2011 e ğ itim ö ğ retim yılına 8 şube ve 233 ö ğ renci sayısıyla başlamıştır. 2011/2012 E ğ itim ö ğ retim yılına ise ; 18 şube ve 518 ö ğ renci sayısıyla devam etmiş,2012/2013 E ğ itim ö ğ retim yılına ise 25 şube ve 686 etmektedir. Yenilenen e ğ itim kadromuzla birlikte 28 ö ğ retmen 3 yardımcı hizmetli ile birlikte e ğ itim ö ğ retim hizmetine devam etmekteyiz.Yaklaşık 13.000 m2’ lik arsa üzerine kurulan okulumuz zemin + 3 katlı olup 32 dersliklidir. 7 OKULUN/KURUMUN TARİHÇESİ BÖLÜM II

9 OKUL/ KURUM FOTOĞRAFLARI 8

10 V İ ZYONUMUZ Adana’da E ğ itim ve Ö ğ retimde marka bir kurum olmak. M İ SYONUMUZ Atatürk İ lkelerine ve Milli E ğ itim Temel kanunlarına uygun olarak düşünebilen, yorumlayabilen, ça ğ a ayak uydurabilen, topluma yön veren bireyler yetiştirmek amacıyla e ğ itim hizmeti sunmak. 9

11 SWOT Analizi 10 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ : 1.Demokratik, şeffaf ve eleştiriye açık okul ortamının olması 2. Seçilmiş öğrenci grubunun olması 3. Seçilmiş Öğretmen kadrosunun bulunması 4. Okulun disiplinli olması 5. Güvenli okul ortamının olması 6.Sınıf mevcutlarının azlığı 7.Okul –Aile Birliği’nin desteği ile günlük kullanılan malzeme sıkıntısının olmaması 8.Okul yönetiminin her konuda öğretmeni desteklemesi, pratik çözümler getirmesi ve uygulaması 9. İdarecilerimiz ve öğretmenler arasında olumlu bir iletişimin mevcut olması. 10. Öğrencilerde eğitimi engelleyici şiddet yönelimlerinin olmaması, Öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilenmesi 11.Öğretmenlerin bilgi düzeyinin yüksekliği 12.Okuldaki yardımcı personelin özverili çalışması TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

12 ZAYIF YÖNLERİMİZ : 1.Spor salonunun olmaması 2. Laboratuarlarda teknolojik malzeme eksikliği 3.Konferans salonunun yetersizliği 4.Veli desteğinin yetersizliği 5.Okulda süreli ve düzenli yayın ve gazetelerin bulunmaması 6.Destek personel azlığı 7. Bilgisayar öğretmeninin olmayışı 8. Öğrencilerimiz, teneffüslerin zaman açısından yeterli olmadığını ve dinlenme imkanı bulamadıklarını belirtmektedirler. 11 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

13 Fırsatlarımız : 1. Okulumuza kayıt döneminde veliler tarafından gösterilen ilgi ve talebin yo ğ unlu ğ u. 2. İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ve İ lçe Milli Müdürlü ğ ü’nün deste ğ i 3.Okulun di ğ er okul ve kurumlarla işbirli ğ inin iyi olması 4. Üniversitelerle ikili çalışmalar 5. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler 6. E ğ itim kadromuzun ve idarecilerimizin deneyimli ve de ğ işime açık olması. 7.Ö ğ retmenlerimizin duyarlı olması 8.Sa ğ lık Kuruluşlarına yakınlı ğ ı 9. Anadolu Liseleri arasındaki rekabet 10.Okulda ö ğ renci / derslik oranının dengeli olması 11.Sosyo - ekonomik koşulları uygun velilerin olması 12.Okulun çevresinde gürültü kirlili ğ inin çok az olması 12 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

14 Tehditler: 1.Dershanelerin merkez olma çabası 2. Genel ekonomik sistemdeki kırılganlık 3.Genel Bütçeden e ğ itim ve ö ğ retim yatırımlarına yeteri kaynak ayrılamaması 4.Ö ğ retmenin sosyo –ekonomik statüsünün yıpranması 5.Sosyal güvenlik sisteminde yapılacak de ğ işiklikle ö ğ retmenlerin statüsünde meydana gelecek de ğ işiklikler 6.ÖSS’de yapılacak anlık de ğ işiklikler 13 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

15 Okulun İlkeleri ve Değerleri İlkelerimiz: 1. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 2. Disiplinli ve planlı eğitim, 3. Eleştiriye açık olmak. 4. Fırsat ve imkan eşitliği, 5. Laiklik 7. Bilgiye ulaşmada rehberlik eden eğitim anlayışı, 8. Eğitimde kalite. 9. İletişime açık olma, 10. Okul-aile işbirliği, 11. Aktif öğrenme. 12. Disiplinli çalışma. 13. Karar almada katılımcılık. TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ 14

16 15 DEĞERLERİMİZ 1. Atatürk ilkelerini benimseyen öğrenciler yetiştirmek. 2. Öğrencilerimizi,beden zihin ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli, sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı kişiliğe değer veren topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 3. Üstün başarı gösteren veya özel becerilere sahip olan öğrencilerin liderlik özelliklerinin desteklenip geliştirilerek diğer öğrencilere Örnek olmalarını sağlamak. 4. Ezberci ve baskı altında değil konuları çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşımı benimsetmek. 5. öğrencilere okuyup Düşünerek karar verme prensibini yerleştirmek için çalışırız. 6. Sürekli gelişimin ilk şartının değişim, değişimin ilk şartının da yeniliklere ön yargısız yaklaşım olduğuna inanırız. 7. Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız. 8. Kurum çalışanları ve öğrencilerimiz Sarıçam Toki Anadolu lisesinin bir ferdi olmanın sorumluluğunu bilir ve bu anlayışla hareket ederler. 9. Ailelerin eğitim sürecine etkili katılımının önemine inanır onların istek ve önerilerin önem veririz. 10. Öğrenci, toplum ve aile beklentileri odaklı çalışırız. TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

17 Kurumun Politika ve Stratejileri KURUMUN POL İ T İ KA ve STRATEJ İ LER İ : Türk Milli E ğ itiminin Genel Amaçları ve Anadolu Liselerinin kazandırmayı hedefledi ğ i beceriler do ğ rultusunda yöneltilmesini sa ğ lamak. Ö ğ rencilerin ö ğ renmeye aktif katılımını sa ğ layacak ortam ve süreçler yaratmak. Ö ğ rencilerimizin kötü alışkanlıklarla mücadele etmesini sa ğ lamak. Ö ğ rencilerin bireysel farklarını, ilgilerini,bilgi birikimini dikkate alarak gerekli özeni göstermek. Ö ğ rencilerin, okul içinde ve okul dışında sa ğ lıklı arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler kurmasını imkanlar dahilinde takip etmek. Derslerinde başarılı olan ve okul içinde örnek davranışlar sergileyen ö ğ rencileri ödüllendirmek ve di ğ er ö ğ rencilere örnek teşkil edecek şekilde ön plana çıkarmak. Ö ğ rencileri; içki, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bilinci oluşturmak. 16 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

18 Rehberlik çalışmalarına gereken önemi vermek ve ö ğ renci velileriyle sürekli iletişim içinde olmak. Okul içinde ve dışında yapılacak sosyal aktivitelere ö ğ rencilerin katılımını sa ğ lamak. Veli toplantılarında ö ğ rencilerle ilgili konularda sürekli işbirli ğ i içinde bulunarak velilerin memnuniyetini sa ğ lamak. Ö ğ rencileri mesleki alanda,fen bilimlerinde,güzel sanatlarda, sosyal ve kültürel konularda proje çalışmaları yapmaya teşvik etmek. Sınıflar arasında e ğ itim kalitesi açısından rekabeti yaşatmak. Üstün başarı gösteren veya özel beceriye sahip ö ğ rencilerin liderlik özelliklerini destekleyerek,di ğ er ö ğ rencilere örnek olmalarını sa ğ lamak. Düzenlenen spor müsabakalarında sınıflar arası rekabeti sa ğ lamak. 17 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

19 Ödül almış ö ğ rencilerin çalışmalarının ve ödüllerinin sergilenmesini sa ğ lamak. Proje oluşturma ve uygulama çalışmalarını arttırmak. Sık sık geziler düzenlemek. Ö ğ rencilere bireysel,duygusal,sosyal ve meslek programları ile ilgili danışmanlık yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak. Üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirli ğ i yaparak okul dışından destek almak. Sosyal etkinlikleri arttırmak. Maddi ve manevi insani kaynakların verimli kullanılmasını sa ğ lamak Okulda paylaşımcı bir yönetim anlayışını ve işbirli ğ ine dayalı bir çalışma sistemini esas almak. Okulun bir kurum olarak kendini sürekli yenilemesini ve okul yönetiminin ö ğ retme-ö ğ renme etkinliklerinde daha iyiyi arama çabası içinde olmasını sa ğ lamak. 18 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

20 Okulda ekipmanın ve malzemelerin kaydı, bakımı ve güvenli ğ inden sorumlu olan, teknoloji ve gelişmeleri takip eden ekipler oluşturmak. Çalışanların performanslarını arttırmak ve de ğ erlendirilmesi İ le ilgili çalışmalar yapmak. Maddi ve insani kaynakların kullanımında keyfi ve verimsiz uygulamaların önüne geçmek için gereken tedbirleri almak. Do ğ al,tarihi ve turistik inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek. Grup çalışmaları yaparak ö ğ rencileri kendi ö ğ renmelerinde aktif duruma getirmek. Bu amaçla; yaparak,yaşayarak ö ğ renme imkanı sa ğ lamak. Proje gruplarını,ö ğ rencilerle tek tek ilgilenme gruplarını, araştırma gruplarını ve ö ğ renci destek gruplarını ö ğ retimin içerisine sokmak. Gözlem programı yoluyla ö ğ rencilerin sosyalleşmelerini sa ğ lamak için camileri,müzeleri,kütüphaneleri, tarihi eserleri, sergileri, milli parkları ve havaalanlarını ziyaret etmek. 19 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

21 STRATEJ İ K HEDEFLER İ M İ Z: İ nsan yaşamına anlam kazandıran, insanın insanca yaşamasına yardımcı olan, insanların birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletişim kodlarını bünyesinde taşıyan, ö ğ renciler yetiştirmek. İ nsana, düşünceye, özgürlü ğ e, ahlaki de ğ erlere ve kültürel mirasa saygı temeline dayalı etik anlayışına sahip ö ğ renciler yetiştirmek. Akıl ve Bilimi rehber edinen, evrensel de ğ erlere saygılı, bireysel beklentilerle uyumlu ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklı ö ğ renciler yetiştirmek. Ö ğ rencileri her yıl ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaya teşvik etmek, desteklemek ve ödüllendirmek. Hızla de ğ işen dünyaya yetişmek için dinamik, esnek ve de ğ işime açık ö ğ renciler yetiştirmek. Ö ğ rencilerin hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirmek, ba ğ ımsız düşünmelerini sa ğ lamak ve öz güvenlerini tesis ederek onlara girişimcilik ruhu kazandırmak. Ö ğ renci başarısının arttırılması kapsamında etüt çalışmalarını yapmak. 20 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

22 21 OKUL /KURUM BİNA DURUMU SAYISIDURUMU Derslik32faal Kullanılan Derslik36Faal Anasınıfı Olarak Kullanılan Derslik Sayısı 0 YOK İdari Oda3Faal Kütüphane1Faal Laboratuar7Faal Bilgisayar Laboratuarı2Faal Konferans Salonu1Yok Spor Salonu0Yok Atölye2Resim atölyesi Kantin1Faal Lojman0Yok Yatakhane0Yok Yemekhane1Faal değil Depo5Faal Arşiv1Faal Spor Odası1Faal Rehberlik Servisi1Faal Büro1faal sığınak1faal SAYISIDURUMU Bilgisayar15+1faal Projeksiyon1Faal Tarayıcı2Faal Fotokopi Makinesi2Faal Akıllı Tahta47Faal Televizyon0Faal Vcd/Dvd0Yok Kamera1Yok Fotoğraf Makinesi1Faal Ses Sistemi2faal Diğer BÖLÜM III

23 SIRA NOADI SOYADI İSTİHDAM TİPİ KARİYER DURUMU BRANŞI 1Turfay ESENKADROLUÖĞRETMENMüdür Yardımcısı 2Medine AKARCAKADROLUÖĞRETMENiNGİLİZCE 3Mürüvvet ÖZASLANKADROLUÖĞRETMENBİYOLOJİ 4AYTEN ŞAHİNKADROLUÖĞRETMENBİYOLOJİ 5ZAFER ESKEMENKADROLUÖĞRETMENBİYOLOJİ 6AYŞEGÜL DOĞAN TÖLEKKADROLUÖĞRETMENBİYOLOJİ 7FATİH YILDIRIMKADROLUÖĞRETMENFİZİK 8BEDRİYE ÇALIŞKANKADROLUÖĞRETMENFİZİK 9ERDAL İNÖNÜ TÖLEKKADROLUÖĞRETMENFİZİK 10NAZİM ÖZVERENKADROLUÖĞRETMENKİMYA 11ÇAĞLAR AKARKADROLUÖĞRETMENKİMYA 12AYŞE ÖZLEM YILDIRIMKADROLUÖĞRETMENKİMYA 13ÇİLEM BATTALKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 14SEYYİDE ÖZOĞLUKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 15RAHMİ BULUTKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 16İBRAHİM SARITAŞKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 17SAMİ DÜNDARKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 18SULTAN ÖZMENKADROLUÖĞRETMEN EDEBİYAT 19EMİNE DAŞDEMİRKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 20BARIŞ KAYIHANKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 21MUSTAFA DEMİRKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 22BÜNYAMİN ŞAHANKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 23TUĞBA OĞUZKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 24HİLAL DURKUTKADROLUÖĞRETMENEDEBİYAT 25CENGİZ ÖZERKADROLUÖĞRETMENMATEMATİK 26BENAZİR KAPAN BULUTKADROLUÖĞRETMENMATEMATİK 27SERHAT KARAKADROLUÖĞRETMENMATEMATİK 28ERTUĞRUL YILMAZKADROLUÖĞRETMENMATEMATİK 22 BÖLÜM OKUL/KURUM YÖNETİCİ/ÖĞRETMEN/ PERSONEL DURUMU BÖLÜM IV TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

24 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ SIRA NOADI SOYADI İSTİHDAM TİPİ KARİYER DURUMU BRANŞI 29NURDAN ÇIĞŞARKADROLU ÖĞRETMENMATEMATİK 30ŞERAFETTİN UZKADROLU ÖĞRETMENMATEMATİK 31İSMAİL ŞİMŞEKKADROLU ÖĞRETMENMATEMATİK 32AYŞE KOCABAŞKADROLU ÖĞRETMENMATEMATİK 33GÖKÇE ÇORUMKADROLU ÖĞRETMENMATEMATİK 34AYHAN ENEKÇİKADROLU ÖĞRETMENBEDEN EĞİTİMİ 35ÖZNUR ÇATALKADROLU ÖĞRETMENBEDEN EĞİTİMİ 36ÖZLEM AYKANATKADROLU ÖĞRETMENBEDEN EĞİTİMİ 37BARAN AKSUKADROLU ÖĞRETMENBEDEN EĞİTİMİ 38ALPER ÇEKENOĞLUKADROLU ÖĞRETMENBEDEN EĞİTİMİ 39MEHMET YILDIRIMKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 40ÖZLEM İZMİRKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 41EVRİM TAŞÇILAR MAVRUKKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 42ULAŞ GÜNDÜZKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 43OKAN T. DAMDEREKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 44SAVAŞ ATICIKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 45LÜTFİYE ZEYNEP BAŞAÇARKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 46FERİDE BÜYÜKNİSANKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 47ÇİĞDEM TONGUÇKADROLU ÖĞRETMENİNGİLİZCE 48ALİ ABUZKADROLU ÖĞRETMENFELSEFE 49Halil KAPLANKADROLU ÖĞRETMENFELSEFE 50HALİL KALINKADROLU ÖĞRETMENFELSEFE 51ÜMİT ADAMHASANKADROLU ÖĞRETMENTARİH 52EMRULLAH AKIŞKADROLU ÖĞRETMENTARİH 53PINAR ÖZBİLENKADROLU ÖĞRETMENTARİH 54ÜZEYİR SERİNKADROLU ÖĞRETMENTARİH 55MEHMET DEMİRKADROLU ÖĞRETMENCOĞRAFYA 56ALKAN GÜNGÖRKADROLU ÖĞRETMENCOĞRAFYA 23 BÖLÜM OKUL/KURUM YÖNETİCİ/ÖĞRETMEN/ PERSONEL DURUMU BÖLÜM IV

25 SIRA NOADI SOYADI İSTİHDAM TİPİ KARİYER DURUMU BRANŞI 57İLKNUR ORHANKADROLU ÖĞRETMENCOĞRAFYA 58MEHMET METLİOĞLUKADROLU ÖĞRETMENGÖRSEL SANATLAR 59GÜLAY ÖZCANKADROLU ÖĞRETMENGÖRSEL SANATLAR 60ZÜMRÜT YÜKSEKKADROLU ÖĞRETMENMÜZİK 61GÜLCAN SEMA AYTAÇKADROLU ÖĞRETMENMÜZİK 62GAMZE ERTUĞKADROLU ÖĞRETMENALMANCA 63AHMET POLATKADROLU ÖĞRETMENREHBERLİK 24 BÖLÜM OKUL/KURUM YÖNETİCİ/ÖĞRETMEN/ PERSONEL DURUMU BÖLÜM IV TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

26 Ö Ğ RENC İ DURUMU 25 Okul Ö ğ renci Durumu Ö ğ renciŞube SayısıDerslik Sayısı KE Anasınıfı00 9.Sınıf18019012 10.Sınıf1036888 11.Sınıf12310499 12.Sınıf474277

27 Ödül ve Cezalar 2010-20112011-20122012 -2013 2013- 2014 2014 2015 2016 Ö ğ renci Sayısı Ö ğ renci Sayısı Onur Belgesi Alan Ö ğ r. Sayısı 1810 Teşekkür Belgesi Alan Ö ğ r. S 6195 Takdir Belgesi Alan Ö ğ r. Say 515 Disiplin Cezası Alan Ö ğ r. Sayısı Yok 26 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

28 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ 27

29 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SİRKÜLASYONLARI NAKİL GİDENLER KIZERKEKTOPLAM GENEL LİSEYE3 3 ÖZEL ANADOLU LİSESİ 22 ANADOLU LİSESİ5611 GENEL TOPLAM16 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SİRKÜLASYONLARI NAKİL GELENLERKIZERKEKTOPLAM GENEL LİSEYE ÖZEL ANADOLU LİSESİ ANADOLU LİSESİ6410 GENEL TOPLAM10 NAKİL GİDENLERKIZERKEKTOPLAM GENEL LİSEYE 0 2 2 ÖZEL ANADOLU LİSESİ ANADOLU LİSESİ 11278190 GENEL TOPLAM NAKİL GELENLERKIZERKEKTOPLAM GENEL LİSE ÖZEL ANADOLU LİSESİ 1 1 ANADOLU LİSESİ 301949 GENEL TOPLAM 28 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

30 29 TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

31 30 1Kültür ve Edebiyat KulübüEmine DAŞDEMİR 2Yayın ve İletişim KulübüSami DÜNDAR 3Müzik KulübüG. Sema AYTAÇ 4Görsel Sanatlar KulubüGülay ÖZCAN 5Tiyatro KulübüMustafa DEMİR 6Kütüphanecilik Kulübü Rahmi BULUT, Çilem BATTAL 7Sivil Savunma Kulübü Erdal İ.Tölek, Üzeyir Serin 8Gezi,Tanıtma ve Turizm KulübüAyşe KOCABAŞ 9Satranç Kulübü Ümit ADAMHASAN, Gamze ERTUĞ 10Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü İlknur ORHAN 11Sağlık, Temizlik ve Beslenme KulübüLütfiye Z. BAŞAÇAR 12Spor KulübüAyhan ENEKÇİ, Alper ÇEKENOĞLU 13Bilim-Fen ve Teknoloji KulübüAyşe Ö. YILDIRIM 14 Yeşilay Kulübü Pınar ÖZBİLEN, 15Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Halil KALIN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ

32 GENEL DURUM OKULUN ÇEVRESİ İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME Okulumuz sınavla il genelinden öğrenci almakta ve sosyo ekonomik anlamda her seviyede öğrenci velisi profiline sahiptir OKULUN/KURUMUN BAŞARILARI (SON 3 YIL) 31  Spor alanındaki başarılar YOK  Sanat alanındaki başarılar Yok  İl-ilçe yarışmalarında alınan sonuçlar Çanakkale ile ilgili kompozisyon yarışması ilçe 3. lüğü İstiklal marşı Okunması ilçe 2. liği Avrupa birliği Bilgi yarışmasında 2. lik  Deneme sınavları başarıları YGS Deneme sınavı İl 5.  Ödüller, teşekkür ve takdir belgeleri yeşilay klüpleri faaliyetleri sunum yarışmasında ilçe 1.liği  Projeler ilgili başarılar Yok  Düzenlenen kampanyalar mavi kapak toplama kampanyası Optik pil toplama kampanyası Seminerler ve sosyal etkinlikler katılımcı sayısı  ´´Diyabet ve Sa ğ lıklı Beslenme´´ Semineri 70  İ letişim semineri 55  Ergenlik dönemi kuşak çatışması 147  Aşure etkinliği110 Ailede çocuk eğitimi 78  Kitap fuarı gezisi 95  Gaziler haftası etkinliği 320  Okulu ağaçlandırma 40  Taşköprü sanat etkinlikleri 20

33 2011-2012 Ö ğ retim Yılı Okulun Sorunları: Sınıflarda teknolojik donanımların güçlendirilmesi. konferans salonunun olmaması. Ö ğ retmen sirkülasyonun çok olması. Eksik kadro ihtiyacı. Ö ğ rencilerin uzak bölgelerden gelmesi. Ulaşım sorunu. Okulumuzda yeterli hizmetlinin olmaması. Kullanılabilir sosyal faaliyet alanın azlı ğ ı 32 V. BÖLÜM

34 Diyabet ve Sağlıklı Beslenme´´ Semineri CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI BÖLÜM VI 33

35 OKULLAR HAYAT OLSUN 34 YEŞİLAY SEMİNERİ

36 35 Okulumuzda Tablet Dağıtımı

37 AŞURE ZAMANI 36 19 MAYIS KUTLAMASI

38 37 Genel Etkinlikler


"1 Bize Ulaşın Tel: 0322 343 06 60 Fax: 0322 343 06 61 Web: tokisaricamanadolulisesi.k12.tr Adres: Osmangazi mah. 2055 sk. No:4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları