Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULTF 570 SEMİNER 2015-2016 Bahar Dönemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULTF 570 SEMİNER 2015-2016 Bahar Dönemi."— Sunum transkripti:

1 ULTF 570 SEMİNER Bahar Dönemi

2 Bilimsel Araştırma Süreci
Bilimsel Araştırma Süreci (Bailey, 1987)

3 Raporlaştırma, gerçekten, bu sürecin sonunda mı yer alır?

4 Araştırma Raporu aşamasına kadar neler yapıldı?-1
Yazın (Literatür) Taraması ve Araştırma Probleminin Belirlenmesi geniş bir bilgi tabanı oluşturma çalışmanın daha önceden yapılıp yapılmadığını öğrenme ve buna göre konuda değişiklikler yaparak özgünlük yaratma (tekrardan kaçınma) raporu hazırlarken zengin bir giriş bölümü yazmaya hazırsınız. araştırma problemi/sorusu belirlediniz sınanabilir hipotezler/denenceler kurdunuz

5 Araştırma Raporu aşamasına kadar neler yapıldı?-2
Elde Edilen Kaynakların Okunması ve Özetlenmesi akılda kalıcılığın sağlanması önemli detayların atlanmasının önüne geçilmesi farklı kaynaklardaki bilgileri birbirleriyle rahatça ilişkilendirerek bilgiye hızlıca ulaşılması

6 Araştırma Raporu aşamasına kadar neler yapıldı?-3
Araştırma ve Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi Hipotez nasıl sınanacak? gözlem, ilişkisellik çalışmaları, arşiv araştırması, ya da deneysel çalışma gibi çeşitli yöntemler (Levin ve Fox, 2000). Veriler ne tür istatistiksel yöntemlerle analiz edilecek? Kategorik (kalitatif), sırasal (kalitatif ordinal), nümerik (sürekli, süreksiz) aralık (interval) ve oran (ratio) ölçekler gibi.

7 Araştırma Raporu aşamasına kadar neler yapıldı?-4
Veri Toplanması ve Analizi

8 Araştırma Raporu aşamasına kadar neler yapıldı?-5
Bulguların Yorumlanması iki sonuç 1- hipotezlerin doğrulanması (yanlışlanamaması) 2- ikincisi yanlışlanması mevcut alan yazınla ne tür bir örüntü ve/veya uygunluk (ya da çelişki) gösteriyor nedenleri neler olabilir Aynı konuda çalışma yapacak araştırmacıları bilgilendirmek amacıyla, söz konusu çalışmanın özellikle yöntem kısmındaki eksiklikler de bu bölümde yazılır.

9 Araştırma Sürecinin ve Bulguların Rapor Edilmesi
araştırma raporu nedir? bilimsel bilginin paylaşımı için kullanılan bir tür yazılı iletişim biçimidir mesaj iletme kaygısı….. bu mesajı iletme yolu ----anlaşılır biçim&verilecek bilgi

10 Rapor yazımında dikkat edilecek genel noktalar (Barzun & Graff, 1977 akt. Çepni, 2001:121-122)
Raporun alt bölümlerinin ve tamamının bitiş zamanını düzenleyin Zamanı verimli kullanın Düzenli olarak yazın Sürekli çalışma mekanı Disiplin

11 Çalışma ritmi oluşturun
Stres oluşturmadan sürekli yazın Alan yazını gözden geçirin Bölümlerden hangisi hazırsa onu yazmakla başlayın Sıra takip etmeden az da olsa yazarak başlayın

12 Yazma planının paylaşın ve not edin
En kolay yerde bırakın En zorundan başlayıp en kolay yerde bırakın “Motivasyonu arttırma” Gözden geçirmek için boş alan bırakın İlk yazılan rapor en az birkaç kez gözden geçirilir Yazma planının paylaşın ve not edin

13 Rapor yazımında içerik ile ilgili dikkat edilecek noktalar
Konu başlığının sayfa sonunda ve ilgili ilk paragrafın bir sonraki sayfadan başlamasından kaçının (sayfa boş kalabilir). Sayfaları kontrol ederek düzenli bir sıra içersinde proje raporunuzu sunun.

14 Tablo ya da şekli bölmekten kaçının, her bir tablo ya da şekil tek bir sayfada bütün olarak yer alabilir.

15 Raporun tamamında-1 Araştırmanın konusuna odaklanın
Özet dışında çalışmanın önemli noktalarında paragraf başından başlayın. Düşüncelerinizi mantıksal bir düzen içersinde sıralayın.

16 Raporun tamamında-2 Herkes tarafından bilinen olgular “Yapraklar yeşil renktir”. Belli bir bulgu/sonuç “Kaynatılmış yaprağa ayraç eklendiğinde rengi maviye döndü.

17 Kaçının! Raporun tamamında-3 Resmi olmayan konuşma dili jargon
argo kelimeler okuyucuyu doğrudan hedef alan, abartılı, iddialı ifadeler Gereksiz resim ve şekiller Kaçının!

18 Bilimsel Raporun Bölümleri
Başlık İçindekiler Projenin özeti Önsöz/Teşekkür Giriş Yöntem Bulgular Tartışma Sonuçlar ve Öneriler Kaynaklar Ekler

19 Kapak Sayfası: Kapak sayfası
Çalışmanın başlığının, yazar(lar)ın ve bağlı bulunulan kurumun adı kapak sayfasında makalenin/raporun kısa bir başlığı da bulunabilir.

20 Başlık Araştırılan problemi yansıtmalı Kısa, anlaşılır ve öz olmalı
içeriğini en az kelime ile anlatacak nitelikte olmalıdır Başlıkta kısaltma, formül, vb. yer almamalı En uygunu, araştırma tamamlandıktan sonra belirlenmesidir

21

22 Özet Çalışmanın tüm bölümleri yazıldıktan sonra yazılmalıdır
Çalışmanın oldukça kısa olan bilgilendirici bir özetidir çalışmanın mantığı, probleme genel yaklaşımı elde edilen bulgular(birinci sıradakiler) önemli sonuçlar ve öneriler

23

24 Önsöz/Teşekkür proje yapılırken, fikir alınırken,
veri toplanırken yapılırken, veri analizi yapılırken size katkıda bulunan kişilere teşekkür edilmelidir

25 1. Giriş 1.1 Problem durumunun sunumu
Problemin sunumu problemle ilgili önceki çalışmaların özeti genel özel araştırmanın amacı için altyapı hazırlama

26 Giriş bölümünde yanıtlanacak sorular:
Bu çalışmanın önemi nedir? Araştırmadan elde edilecek sonuçlar, ileri sürülen probleme verilen cevaplar hangi kuramsal ya da pratik sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması

27 Dikkat edilecek noktalar!
Kaynak gösterilmelidir. Bilgiler, hiçbir değişikliğe uğratılmadan aynen alınmışsa, tırnak içersinde sayfa numarası ile birlikte verilmelidir: Abrahamson, yönetim modasını “yönetim modası oluşum sürecinin bir ürünü” olarak değerlendirmektedir (1996: 256).

28 Bilgiler doğrudan alınmamışsa, ancak esinlenilmişse sadece kaynağı belirtmek yeterlidir:

29 Aşırmacılık (plagiarism)
Bir araştırmacıdan/kaynaktan alıntı yapıldığında bunu kendi fikrinizmiş gibi sunmanız bilimle bağdaşmayan ciddi bir etik ihlalidir

30 Literatür taramasında verilen bilgiler,
kronolojik bir veri karmaşası yerine kuramsal bir yapıda olmalıdır Çok kaynak iyi bir literatür taraması

31 1.2 Araştırmanın amacı Bir araştırma, belirli bir soruya yanıt bulma amacıyla yapılır. Araştırmaya yol açan soru, araştırmanın amacını da belirlemektedir. Araştırmaya gerek duyulan soruya, araştırma problemi, bu sorunun düz cümle halinde ifade edilmesine de araştırmanın amacı adı verilmektedir.

32 Örnek Anahtar kelimeler: Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli, beta Amaç???

33 1.3 Problem ve alt problemler: Problem:??? Alt Problemler:???

34 Problem: Sistematik Risk ölçütü olan beta varlık fiyatlarını açıklamakta mıdır? Alt Problemler: Zaman içinde değişim gösteren beta varlık fiyatlarını etkiler mi?

35 Araştırma konusunu oluşturan problemler soru cümlesi şeklinde yazılır
Araştırma konusunu oluşturan problemler soru cümlesi şeklinde yazılır. Problem cümlesi net olmalıdır.

36 Probleme çözüm getirmeli Açık ve anlaşılır olmalı
1.4 Hipotezler Araştırmalarda, olaylar ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen (kestirilen) ilişkiye, araştırma dilinde “denence (hipotez)” denir. Bir başka deyişle, denence denenen yargıdır. Probleme çözüm getirmeli Açık ve anlaşılır olmalı

37 Hipotez: Beta ile varlık fiyatları arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki vardır. Alt Hipotezler: Değişken beta ile varlık fiyatları arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki vardır.

38 1.5 Varsayımlar (Sayıltılar)
Araştırmada bazı başlangıç noktalarının, ayrıca kanıtlanmasına gerek görülmeden “doğru” olarak kabul edilmesi gerekebilir. Bu kabule varsayım (sayıltı) denir. “Kullanılan ölçme aracı geçerli ve güvenilirdir.” “Örnekleme dahil edilen gruplar yeterli düzeyde evreni temsil etmektedir”.

39 1.6 Sınırlılıklar Yapmak istediğiniz ancak yetersizlikler nedeni ile gerçekleştiremediğiniz uygulamalardır. “Bu araştırma internet erişimi olan üniversitelerle sınırlıdır.”

40 1.7 Tanımlar Araştırmanın temel olarak ele aldığı konuya ilişkin temel kavramlar bir ya da iki cümle ile tanımlanmalıdır.

41 2- İlgili Araştırmalar Araştırma konusunda geçen temel kavramları/olayların açıklanması (temel bilgi, teori, prensipler), konu ile ilgili yapılmış çalışmaların özeti (kaynak göstererek!!!) Örnekler

42

43 3-Yöntem araştırmanın hangi yöntemle yapıldığı,
verinin nasıl toplandığı, evren ve örneklem katılımcı özellikleri

44 Kullanılan malzemeler ve yöntemler yönergeler dizisi şeklinde sunulmamalıdır.
Kullanılan yöntem ve malzemelere ilişkin kuramsal bilgiye ve bulgularınızı etkileme potansiyeline tartışma bölümünde yer verilmelidir. 3. kişilere ya da olaylara yönelik bilgilere yer vermeyin (hangi tür kalemle işaretleme yapıldı, verileri kimler bilgisayar girdi.)

45 4- Bulgular ve Yorumlar Toplanan veri ve bu verinin istatistiksel analiz sonuçları uygun tablo, şekil gösterimlerle sunulur. Araştırmanın temel bulguları kısaca özetlenir. Hipotezlerin istatistiksel olarak nasıl sınandığı ve bu sınamanın sonuçları iletilir. Hipotezleri yanlışlayan ve/ya doğrulayan tüm bulgular rapor edilmelidir.

46 Aynı veriyi birden fazla sunmayın.
Bulgularınızı tartışmayın ve yorumlamayın sadece analiz sonuçlarını olduğu gibi sunun. olabildiğince nesnel olun!! okuyucuyu önyargıdan uzaklaştırın Eksik kalmış analiz sonuçlarını tamamlamadan ya da ham veri üzerinden kestirimlerle sunmayın Aynı veriyi birden fazla sunmayın.

47 Etkili bir sunum için bulgular iyi düzenlenmelidir.
Metin içindeki bilgiler tablo ve şekillerde sunulan bilgiyi tamamlamalı, sunulanı tekrar etmemelidir Tablo ve şekil ile sunulacak verileri birbirine karıştırmayın ve tekrarlamayın. Her tabloya ve şekle sırayla ayrı ayrı kendi içinde numara verin.

48 Tablo ve Şekle sunduğu veriye uygun bir başlık verin.
Tablo başlığı tablo numarasının yanında tablo üzerinde yer alır Şekil başlığı şekil numarasının yanında şeklin altında yer alır.

49

50 Bir - iki cümleyle özetlenebilecek verileri tablolaştırmayın.
Bir tablo/şekil vb. kullandığınızda metin içinde bunlara atıfta bulunmayı unutmayın.

51

52 6- Tartışma Bulguların yorumlanması ve sonuçlarının tartışılması
Tartışma bölümüne hipotezlerin ne şekilde doğrulandığı veya yanlışlandığı bilgisiyle girilmelidir. Sizin araştırmanızın bulguları ile benzer araştırmaları yapanların bulguları arasındaki benzerlikler veya karşıtlıklar belirtilmelidir.

53 araştırmanızın eksik – güçlü yönleri ve literatüre katkısı ile birlikte sunulmalıdır.
kuramsal ve uygulamaya yönelik ne tür doğurgular benzer araştırmaların iyileştirilerek nasıl daha iyi yapılabileceği

54 !!! Tartışma bölümünde en sık yapılan hata yüzeysel yorumlayarak aşağı yukarı aynı bulguları farklı yollarla ifade etmeleridir. Oysa, bulguların niçin bu şekilde elde edildiği, gözlemlerin ardındaki mekanizmalara odaklanılarak ortaya konulmaya çalışılmalıdır.

55 Tartışma-özet Bulguları tekrarlamaktan kaçının.
Bunun yerine bulguların ışığında ulaştığınız sonuçları genelleştirin Çalışmanızda bulgulardan çıkan ilişkileri yorumlayın. Açıklayamadığınız, ilgi kuramadığınız noktaları örtbas etmeyin. Bu noktaları özellikle belirtin.

56 Bulgularınızı daha önce yapılmış araştırmaların bulguları ile karşılaştırın.
Sizin bulgularınızla uyumlu olan ve ayrılan noktaları işaret edin. Her bir bulguyu destekleyen kanıtları özetleyin.

57 Bulgularınızın ötesinde sonuçlara ulaşmaya çalışmayın.
Tartışmayı araştırmanın önemini belirten kısa bir sonuç ile bitirin.

58

59 6- Sonuç ve Öneriler Tartışma bölümünün aksine bu bölümde bulgularınızdan ortak-genel bir yoruma/yargıya ulaşmanız gerekir. Çalışma giriş bölümünde belirtilen amaçlarına ulaştı mı? Yaptığım çalışma, araştırma problemini çözümlememe ne şekilde yardımcı oldu?

60 Elde ettiğim bulgu/lar sayesinde bilime ne tür bir katkım oldu?
Çalışmamdan ne tür sonuçlar ve kuramsal doğurgular çıkıyor? Tekrar aynı çalışmayı yapsaydınız, probleminizi ve yönteminizi nasıl planlardınız? Bir araştırmanın bittiği noktadan diğeri başlar

61

62 7- Kaynaklar Metinde kaynak gösterilen makale, kitap ve diğer yayın türlerinin yazar adlarına göre alfabetik sırada verilir. Bir kaynak; yazar(lar)ın ad(lar)ı, yayın tarihi, yayının başlığı, yayın yeri ve yayımcı kurum bilgilerinden oluşur.

63 8-Ekler Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı veya okumada akıcılığı bozacak nitelikteki ve DİP NOT olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, katlanmış olarak verilmesi gereken şemalar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar programları ekler bölümünde verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre "EK-1, EK-2, EK-3,..." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır

64 Kaynak gösterimi Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır. Bir rapor yazarken amacınızı destekleyecek kadar kaynak göstermek yeterlidir. Daha çok kaynak daha iyi rapor demek değildir.

65

66 Kaynak gösterimi Metin içinde kaynak gösterimi: Metin içerisinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Metin içerisinde kaynaklar, ya doğrudan atıf yapılarak ya da cümlenin sonunda parantez içinde verilerek kullanılır. Metin içerisinde kaynak gösterimi için örnekler aşağıda sıralanmıştır: Çağlar (1991), Açıkada ve Ergen (1997)’ e göre Demirel ve Karaca'ya (1997) göre Açıkada, Ergen ve Demirel (2004), .... YA DA (Bilge ve Karakılıç, 2008) (Şimşek, Söğüt ve Deliceoğlu, 2007)

67 Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, daha sonra Açıkada ve diğerleri (2004) olarak verilmelidir. Yazar sayısı 6 ya da daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden başlayarak Bilge ve diğerleri (2005) olarak verilmelidir.

68 Birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli ve her kaynak arasına noktalı virgül konmalıdır. Örneğin; (Altan, 1999; Karaca ve ark., 2005; Öztürk, 2003; Soylu, 1995). Kaynak kurum/grup yazarlı ise ilk defa atıfta bulunulduğunda kurumun/grubun tam adı ve arkasından kısaltması verilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanılır. Örnek: (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997). (TPD, 1997).

69 Bir yazar tarafından aynı yılda yazılan birden fazla kaynak varsa; tarihe a, b, c,…… harfleri eklenerek bir ayrım yapılır. Bu harfler kaynakça listesindeki iki dökümanı birbirinden ayırmak için de kullanılır. Örneğin; Umutlu (2010a), Umutlu (2010b).... ya da cümle ya da paragraf sonunda veriliyor ise (Umutlu, 2010a; 2010b) şeklinde olmalıdır.

70 Aynı yazarın birden fazla yayınına atıfta bulunuluyorsa, yayın yılları virgülle ayrılarak verilir.
Örnek: Deliceoğlu (2002, 2005), (Deliceoğlu, 2002, 2005) gibi. Sadece gerçekten okunan kaynaklardan alıntı yapılmalıdır. Okunan bir kaynağın içerisinde geçen kaynaklar, kaynaklar bölümünde gösterilmemelidir. Eğer bu kaynakların mutlaka belirtilmesi gerekiyorsa, okunan kaynaktan aşağıdaki gibi alıntı yapılır. Kaynaklar listesinde de sadece okuduğumuz kaynak verilir. Örnek: Fox ve Martens (Aktaran Çağlar, 2005 ya da Akt. Çağlar, 2005) yaptıkları çalışmada

71 Kaynaklar bölümünde kaynak gösterimi:
Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra içinde verilmelidir. Kaynakların yazım kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki biçime uyulmalıdır: Kongre bildirileri: Çağlar, E. (1998). Erkek hentbolcularda kendini fiziksel algılama ve kaygı düzeyi. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kasım, Ankara. Hazır,T., Kazancı, A. & Açıkada, C. (1992). Antropometrik ölçümlerde metodoloji sorunları. 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi Kasım, Ankara.

72 Süreli Yayınlar (Dergilerde basılmış makaleler):
Çağlar, E. (1999). Genç ve yıldız milli takımında bulunan erkek sporcuların kaygı düzeylerinin zaman içindeki değişimi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (3), Çolakoğlu, M., Tiryaki, Ş. ve Moralı, S. (1993). Konsantrasyon çalışmalarının reaksiyon zamanı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 4 (4), Kitaplar: Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. (2. Baskı) Ankara: VE-GA Yayınları. Morgan, C.F. (1991). Psikolojiye Giriş. (9.Baskı). Çev. S. Karakaş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları (Orijinal çalışma basım tarihi 1983) Bilge, M. ve Karakılıç, M. (1990). Hentbolde kullanılan performans testleri. Y. Sevim (Ed.), Hentbolde Antrenman Bilgisi içinde (sf.15-25). Ankara: Nobel Yayınevi.

73 Tezler: Bayar, P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri
Tezler: Bayar, P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bayar, P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri. (Yayınlanmamış Bitirme Projesi). Ankara Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

74 Kurum Yazarlılar DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (1991). Türkiye İstatistiği Cep Yıllığı Ankara: DİE Matbaası. İnternet: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi. Umutlu, M., Shackleton, M.B., Stock- return volatility and daily equity trading by investor groups in Korea. Available at SSRN: Üter, H. K. (9 Şubat 2004). kilter. online. 11 Şubat 2004,

75 Aşırmacılık Tanım (I):
Black's Law Dictionary (1957)'e göre aşırmacılık; başka birisinin edebi kompozisyonunu veya başkasının yazdığı bölümlerin bazı kısımlarını veya kendisine ait olmayan metindeki kullanılan dilin aynısını ve düşünceleri kendi üretimiymiş gibi göstermek eylemi şeklinde tanımlanmıştır (alıntılayan Caspari, 1988). 1993 yılında düzenlenen bir konferans sonucunda yazılmış"Aşırmacılık ve Fikirlerin Hırsızlığı" başlıklı bir dokümanı inceleme fırsatı bulduğunu söyleyen Parmley (2000), bu konferansın sonucuna göre aşırmacılığın; 1 - Başka birisinin yazdıklarını, fikirlerini, şekil ve resimlerini kullanmak, 2- Orijinal yazara yeterli önemde atıf vermemek, 3- Aşırmacının malzemesini kullanarak olumsuz bir işe bulaştırmak 4- Asıl yazarın onayını almamak şeklinde dört başlığı kapsadığını belirtmiştir.

76 Aşırmacılık Tanım (II):
Collins Concise Dictionary' e göre aşırmacılık; Latince'deki yağmalamak, kaçırmak anlamına gelen plagiarus ve plagium kelimelerinden türemiş olup "çalma eylemi"anlamındadır."Aşırmak fiili başka bir çalışmadan veya yazardan alarak kendine mal etmek" olarak tanımlanmıştır. Aşırmacılık kendisini sessizce, ince bir şekilde hazırlanmış ve tanınmayacak şekilde belli etmektedir (Stephens, 2009). The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (COED) aşırmacılık için şu tanımlamaları yapmıştır: 1 - Aşırmacılık uygulaması; kurallara aykırı olarak bir başkasının fikirlerinin açıklanması (edebiyat, oyunculuk, müzikal veya mekanik vb.) veya düşüncelerini kendi malı gibi kabul edip yayınlamaktır, 2- Çalınmış bir fikir, düşünce, tasarım, pasaj veya çalışma.

77 Aşırmacılık Tanım (III):
Schiller (2005); aşırmacılığın Webster Dictionary'de "başkasının fikir ve sözcüklerini kendisininmiş gibi çalmak ve kendisine mal etmek" şeklinde tanımlandığını ve aşırmacılığın üç farklı türüne atıf yapıldığını belirtmiştir. Buna göre; Birinci tür, bir kitaptan, bir makaleden veya internetteki bir sayfadan kopya edilmiş kısmı alıntı işaretleri ile belirtmeksizin ve dipnotta veya referans listesinde atıf göstermeksizin, kelimesi kelimesine yapılan işlemi içermektedir. Aşırmacılığın ikinci türü başka birisinin organizasyonunu ve düzenlemesini kaynağa atıf vermeksizin başka sözcüklerle (paraphrasing) anlatma şeklinde tarif etmiştir. Aşırmacılığın üçüncü türü, fikirleri sadece başka birisinin materyaline bağlamaktır. Bu durumda çalışma aşırma olarak ele alınır, çünkü yazar tarafından özgün bir katkı ortaya konulmamıştır.

78 Bilim Etiğine Aykırı Eylemler
aşırma, aşırmacılık (plagiarism), kopyacılık (cheating), başka sözcüklerle anlatma (paraphrasing) uydurma, yalan (fabrication) ve verilerde tahrifat yapmak (falsification) kopya ve aşırmacılığa yardımcı olmak bir kaynağa, bir veriye başkalarının da ulaşmasını engellemek, ortak çalışmalarda katkı koymadan yazar olarak görünmek yaygın bilinen/anonim bilgileri kullanmak kurallı atıf vermemek kendi eserinden aşırmacılık (self plagiarism) v.b.

79 Aşırmacılığın Çeşitleri
Doğrudan aşırma: Bu tür aşırma, büyük harfe çevirme, cümle yapıları değiştirildiğinde ve bir tek kelime eklenmesi veya silinmesi durumunda oluşmaktadır. İfade tarzındaki küçük değişiklik, büyük harften küçük harfe değiştirme, cümle yapısı ve diğer görünür özellikler, özgün çalışmada verilmiş metin bölümünün görünümünü değiştirmektedir.

80 Aşırmacılığın Çeşitleri
2. Yeterli alıntı işaretleri veya atıf vermeden esas yazara gönderme yaparak yapılan aşırmacılık: Bu gerçek yazara atıf verilmiş olmasına rağmen, gerekli alıntı işaretleri ile gösterilmeksizin ve dipnotlar kullanılmaksızın özgün metnin küçük değişikliklerle yeniden üretilmesiyle oluşan aşırmacılıktır. 3. Bir dipnot kullanılarak yapılan basit aşırmacılık: Özgün kaynağa bir atıf verilmiştir, fakat alıntı işaretleri, atıf için gerekli akademik kurallar ve onların kullanımı tam olarak yerine getirilmemiştir. Bu çeşit aşırmacılıkta, bazı kelimeler metnin özgün metinden farklı görünmesi için biraz değiştirilmiştir.

81 Aşırmacılığın Çeşitleri
4. Bir dipnotu kullanarak yapılan karışık aşırma: Bu tür aşırma, çeşitli değişikliklerle oluşur ve bir sayfadan fazla başka sözcüklerle anlatma yapılarak, yeterli alıntı işaretleri olmadan bir dipnot kullanılarak oluşturulur. Atıf içinde tam olarak alıntı yapılan sayfanın numarasının yer almamasına rağmen, sonuçta bir atıf verilmiştir. 5. Asıl metni alıntılarla aşırma: Burada aşıran kişi kendi yazısı içinde özgün kaynaktan bir alıntıyı işaretlerle belirterek kullanmaya başlar, fakat alıntı işaretini kapattıktan sonra özgün metne ait kelimeleri olduğu gibi kendi yazısında kullanmaya devam eder.

82 Aşırmacılığın Çeşitleri
6. Başka sözcükler kullanarak yapılan aşırmacılık: Özgün kaynağa atıf vermeden geniş kapsamlı olarak başka sözcüklerle ifade etmek, özgün kaynağa atıf yapıldığı zaman bile, alınan materyale herhangi bir ekleme yapılmaksızın yapılan bu aşırmacılık tipini kanıtlamak daha zordur. Başka sözcüklerle açıklama (paraphrasing) şu durumlarda kabul edilebilir: Başka sözcüklerle anlatma bir yazarın çalışmasına egemen olmadığında, Yazarın başka bir kişinin yazdıklarını eleştirmesine izin verdiği durumlarda, Özgün metindeki iddianın farklı sözcüklerle yeniden yazılmasında.

83 Aşırmacılığın Çeşitleri
7. Kendi eserinden aşırmacılık ve yeniden sahtekarlık: Daha önce kullanılmış verileri yeniden elden geçirip kullanma yoluyla yapılan dolandırıcılık olarak adlandırmak mümkündür.

84 Alıntı yapmak ve doğru atıf vermek
Doğru kaynak gösterme ve alıntı yapmak Aşırmacılığı önlemek için bir çalışmaya nasıl atıf verileceği ve nasıl alıntı yapılacağı konularının iyi bilinmesi gereklidir. Bunun için The Chicago Manual of Style, (2003) çok değerli bir kaynaktır. Burada; 1- İdeal olarak, özgün akademik çalışmanın yazarları fikirlerini kendi sözcükleri ile sunarlar. 2- Her ne zaman yazarlar kaynaklardan doğrudan alıntı yaparlar ve kaynaktakinden farklı sözcüklerle fakat gene de kaynak ile aynı şeyleri söylerler ise, başkalarından aldıkları sözcük ve fikirlere yeterli vurguyu yapmak ve gereken atıfı vermek durumundadırlar.

85 Alıntı yapmak ve doğru atıf vermek
Doğru kaynak gösterme ve alıntı yapmak 3- Yaygın bilinen gerçekler, çok sayıda kaynaktan elde edilebilirse de, bir diğer kaynaktan doğrudan alınmış sözcükler olmadıkça tırnak işareti içinde gösterilmemelidir veya kaynak atıf olarak verilmemelidir. Aynı zamanda yazarın metnin bir parçası olarak kullandığı atasözü gibi herkesçe bilinen, kutsal kitaplara ait sözler ve iyi bilinen edebi ifadeler tırnak içinde gösterilmez.

86 KAYNAKLAR: Demirel, H., Erol, B., Saraç, C. (2011). Akademik Yazım İhlalleri(1. basım). TÜBİTAK, ULAKBİM. Ünal Çoban, G. Proje Raporu Nasıl Hazırlanır? Gul_Unal_Coban.ppt ELYADAL (Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme La ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı). Başkent Üniversitesi, 2004,


"ULTF 570 SEMİNER 2015-2016 Bahar Dönemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları