Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akdeniz Üniversitesi Turizm İş letmecili ğ i ve Otelcilik EFQM Mükemmelik Modeli Taleh AGHAZADA 20145205038.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akdeniz Üniversitesi Turizm İş letmecili ğ i ve Otelcilik EFQM Mükemmelik Modeli Taleh AGHAZADA 20145205038."— Sunum transkripti:

1 Akdeniz Üniversitesi Turizm İş letmecili ğ i ve Otelcilik EFQM Mükemmelik Modeli Taleh AGHAZADA 20145205038

2 European Foundation for Quality Management AVRUPA KAL İ TE YÖNET İ M İ VAKFI

3 EFQM KURULMASI 1989 yılında Avrupanın 14 önde gelen ş irketi tarafından kurulmu ş tur:  BT plc  KLM  Robert Bosch GmbH  Nestlé AG  Bull SA  Philips Electronics  Ciba-Geigy AG  C. Olivetti  Dassault Aviation  Renault  AB Electrolux  Gebr. Sulzer AG  Fiat Auto Spa  Volkswagen AG

4 EFQM GEL İŞ MES İ 1989199119921995199619992001 present EFQM Mükemmellik Modeli faaliyete başlatıldı İ lk de ğ erlendirme toplantısı İ spanya kralı tarafından Madridde gerçekleştirildi. Kıyaslama Hizmetleri Kuruldu AB Deste ğ i ile Kamu sektörü için ödül oluşturuldu AB Deste ğ i ile Özel işletmeler için ödül oluşturuldu Modelin temel olarak gözden geçirilmesi Ulusal Ortaklar için A ğ oluşturuldu Mükemmelik seviyelerinin kurulması başlatıldı

5 EFQM Nedir? EFQM i ş letmelerin performans ve rekabetçili ğ ini Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modelini kullanarak iyile ş tirmeye yardımcı olan üyelik temelli bir örgüttür. EFQM Mükemmellik Modeli, i ş letmelerin mükemmellik yolunda nerede oldu ğ unu ölçerek onlara uygun yönetim sistemi kurmasına, i ş letmelerin gözden kaçırdı ğ ı noktaları bulmasına ve sonra çözüm önerileri geli ş tirmesine yardımcı olan pratik bir araç olarak tanımlanmaktadır.

6 MODEL FAYDALARI Model, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kurulu ş lar tarafından kullanılabilen bir de ğ erlendirme aracıdır Model kurulu ş lara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi de ğ erlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyile ş tirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli geli ş im yakla ş ımıyla geli ş im planlarını hazırlamalarına yardımcı olur.

7 EFQM ÖDÜLÜ EFQM, Avrupa firmaları arasında rekabetçili ğ i desteklemek üzere 1992 yılından bugüne kadar, her yıl bu Modeli en iyi ş ekilde uygulayan kurulu ş ları Avrupa Mükemmellik Ödülü ile ödüllendirmektir. Avrupa Mükemmellik Ödülü, Deming (Japonya) ve Malcolm Baldrige (Amerika) ile birlikte i ş dünyasında "Mükemmellik" alanında verilen en saygın üç ödüldür.

8 EFQM HEDEFLER İ Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmak, Japonya ve ABD ile AB devletleri arasındakı rekabet bo ş luklarını doldurmak. AB devletleri ve ş irketlerinde tüm sektörleri canlandırmak, te ş vik etmek ve örgütsel mükemmellik ilkelerini benimsettirmek için yöneticilere yardımcı olmak. ‘kalite savaşı sizin şirketlerin ve bizim rekabetin başarısın ön koşullarından biridir’ Jacques Delors, AB Başkanı

9 EFQM-de RADAR EFQM Mükemmellik Modeli yöneticilerin / liderlerin, kurulu ş larının ne yaptı ğ ına ve hangi sonuçları elde etti ğ ine ili ş kin neden-sonuç ili ş kilerini anlamasını sa ğ lar. RADAR kullanılarak, herhangi bir kurulu ş un sahip oldu ğ u kurumsal mükemmellik derecesini sa ğ lıklı bir biçimde de ğ erlendirmek mümkündür. Modelin merkezinde yer alan RADAR, dört boyuttan olu ş ur.

10 EFQM RADAR

11 RADAR Boyutları Results-Sonuçlar Sonuçlar boyutu kurulu ş un neler elde etti ğ ini içerir. Mükemmelli ğ e eri ş mi ş bir kurulu ş ta sonuçlar olumlu e ğ ilimleri ve/veya sürekli iyi bir performansın varlı ğ ını göstermeli, hedefler uygun ve eri ş ilebilir olmalı, ba ş ka kurulu ş lar ile kar ş ıla ş tırıldı ğ ında performans yüksek olmalı ve tüm bu sonuçlar yakla ş ımdan kaynaklanmalıdır. Bunlara ek olarak sonuçlar ilgili alan ve faaliyetleri kapsamalıdır.

12 RADAR Boyutları Approach - Yakla ş ım Yakla ş ım, kurulu ş un ne yapmayı planladı ğ ını ve bunu yapmaktaki nedenlerini içerir. Mükemmelli ğ e eri ş mi ş bir kurulu ş ta yakla ş ımın sa ğ lam temelli olması; yani anla ş ılır bir temele dayanması, iyi tanımlanmı ş ve geli ş tirilmi ş süreçlere sahip, net bir biçimde payda ş ların gereksinimlerine odaklanmı ş ve bütünle ş mi ş olması, bir yandan kurulu ş un politika ve stratejisine uyum sa ğ larken, di ğ er yandan da uygun oldu ğ u ölçüde di ğ er yakla ş ımlarla ili ş kilendirilmi ş olması beklenir.

13 RADAR Boyutları Deployment – Yayılım Yayılım bir kurulu ş un yakla ş ımını ya ş ama geçirmek için neler yaptı ğ ını içerir. Mükemmelli ğ e eri ş mi ş bir kurulu ş ta yakla ş ımın ilgili alanlarda sistematik bir biçimde uygulanması beklenir.

14 RADAR Boyutları Assesment – De ğ erlendirme Review – Gözden Geçirme Bu boyut, bir kurulu ş un yakla ş ımını ve yakla ş ımının yayılımını de ğ erlendirmek ve gözden geçirmek için neler yaptı ğ ını içerir. Mükemmeli ğ e eri ş mi ş bir kurulu ş ta, yakla ş ım ve yakla ş ımın yayılımının düzenli olarak ölçülmesi, ö ğ renme faaliyetlerinin yapılması ve bu iki faaliyet sonucunda elde edilen bilgilerin iyile ş tirme çalı ş malarının belirlenmesi, bu konudaki önceliklerin saptanması, iyile ş tirmenin planlanması ve uygulama amacıyla kullanılması beklenir.

15 EFQM RADAR Faydaları RADAR bir kurulu ş un performansını yapısal bir yakla ş ımla sorgulama olana ğ ı sa ğ lar. RADAR aynı zamanda EFQM Mükemmellik Ödülü ve di ğ er tanıma veya de ğ erlendirme süreçlerinde puanlama yöntemi olarak da kullanılır. Ayrıca kurulu ş ta gerçekle ş tirilecek de ğ i ş imin yönlendirilmesine ve iyile ş tirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur. RADAR, herhangi bir kurulu ş un performansını sorgulamak amacıyla yapısal bir yakla ş ım sa ğ layan dinamik bir de ğ erlendirme çerçevesi ve güçlü bir yönetim aracıdır.

16 EFQM Modeli Kriterleri EFQM Mükemmellik Modeli alt kriterlere ayrılmı ş ve herhangi bir i ş letmenin her yönüne hitap edebilecek ş ekilde tasarlanmı ş tır. Modelin dokuz kriteri, be ş tanesi ‘girdi’ ve dört tanesi ‘sonuç’ olmak üzere iki grupta sınıflandırılmı ş tır. Girdi kriterleri bir i ş letme tarafından gerçekle ş tirilen faaliyetlerle ilgiliyken, sonuç kriterleri bir i ş letmenin neleri ba ş arabilece ğ ini kapsamaktadır.

17 EFQM Modeli Kriterleri

18 L İ DERL İ K Liderler kurulu ş un misyon, vizyon ve de ğ erlerini olu ş tururlar ve bir Mükemmellik kültürü do ğ rultusunda örnek olurlar. Liderler kurulu ş un yönetim sisteminin olu ş turulması, bu sistemin ya ş ama geçirilmesi ve sürekli olarak iyile ş tirilmesi çalı ş malarında ki ş isel olarak rol alırlar. Liderler mü ş terilerle, i ş birli ğ i yapılan kurulu ş larla ve toplumun temsilcileri ile ili ş kileri yürütürler. Liderler, Mükemmellik kültürünü, kurulu ş un çalı ş anları ile sa ğ lamla ş tırırlar. Liderler kurumsal de ğ i ş im ihtiyacını belirler ve de ğ i ş ime öncülük ederler.

19 EFQM Modeli Kriterleri POL İ T İ KA VE STRATEJ İ Politika ve strateji, payda ş ların mevcut durumdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini temel alır. Politika ve strateji, performans ölçümü, ara ş tırma, ö ğ renme ve dı ş faaliyetlerden elde edilen bilgileri temel alır. Politika ve strateji olu ş turulur, gözden geçirilir ve güncelle ş tirilir. Politika ve strateji duyurulur ve kilit süreçler çerçevesi yoluyla yayılımı gerçekle ş tirilir.

20 EFQM Modeli Kriterleri ÇALI Ş ANLAR İ nsan kaynakları planlanır, yönetilir ve iyile ş tirilir. Çalı ş anların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri belirlenir, geli ş tirilir ve sürdürülür. Çalı ş anların katılımı ve yetkelendirilmesi sa ğ lanır. Çalı ş anlar ile kurulu ş arasında diyalog söz konusudur. Çalı ş anlar takdir edilir, tanınır ve gözetilir.

21 EFQM Modeli Kriterleri İŞ B İ RL İ KLER İ VE KAYNAKLAR Kurulu ş dı ş ı i ş birlikleri yönetilir. Finansal kaynaklar yönetilir. Binalar, donanım ve malzemeler yönetilir. Teknoloji yönetilir. Bilgi ve bilgi birikimi yönetilir.

22 EFQM Modeli Kriterleri SÜREÇLER Süreçler sistematik olarak tasarlanır ve yönetilir. Süreçler, mü ş terileri ve di ğ er payda ş ları tam olarak tatmin etmek ve onlar için giderek artan bir de ğ er yaratmak amacıyla gerekti ğ inde yenilikçi yakla ş ımlar kullanılarak iyile ş tirilir. Ürün ve hizmetler mü ş teri gereksinim ve beklentileri temel alınarak tasarlanır ve geli ş tirilir. Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve servisi sa ğ lanır. Mü ş teri ili ş kileri yönetilir ve geli ş tirilir.

23 EFQM Modeli Kriterleri MÜ Ş TER İ LERLE İ LG İ L İ SONUÇLAR Algılama Ölçümleri Performans Göstergeleri ÇALI Ş ANLARLA İ LG İ L İ SONUÇLAR Algılama Ölçümleri Performans Göstergeleri TOPLUMLA İ LG İ L İ SONUÇLAR Algılama Ölçümleri Performans Göstergeleri

24 EFQM Modeli Kriterleri TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Temel Performans Çıktıları Temel Performans Göstergeleri

25 EFQM-e üye olan Ş irketler 750 Members in 2003 56 11 51 87 1 28 67 11 10 11 14 7 9 26 4 7 182 8 1 1 8 2 2 6 4 4 6 3 16 35 40 17 1 1 Cyprus: 2 Malta:1 South Africa: 1 The Netherlands Antilles: 1 United Arab Emirates: 3 Iran : 1

26 Faaliyet Üçgeni The EFQM Excellence Model Model ile ilgili gerekli bilgi Yönetim Uygulaması Çalı ş maları A ğ ve Üye Hizmetleri

27 SONUÇ İş letmeler mü ş terilerini tatmin etmek, rekabet avantajı kazanmak ve pazardaki fırsatları de ğ erlendirebilmek için ürün/hizmetlerinin ve hatta i ş letmelerinin kaliteli oldu ğ unu belgelendirmeye ba ş lamı ş tır. Bu belgeler arasında en yaygın tercih edilenlerden bir tanesi EFQM Mükemmellik belgesidir. Bu belgeye sahip olmak isteyen i ş letmelerden EFQM tarafından geli ş tirilmi ş olan EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaları ve modelin alt kriterlerini yerine getirmeleri istenmektedir


"Akdeniz Üniversitesi Turizm İş letmecili ğ i ve Otelcilik EFQM Mükemmelik Modeli Taleh AGHAZADA 20145205038." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları