Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASİM-SEN ASKERİ İŞ YERLERİNDE GÖREVLİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ASİM-SEN’ İ DİĞER SENDİKALARDAN AYIRAN FARKLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASİM-SEN ASKERİ İŞ YERLERİNDE GÖREVLİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ASİM-SEN’ İ DİĞER SENDİKALARDAN AYIRAN FARKLAR."— Sunum transkripti:

1 ASİM-SEN ASKERİ İŞ YERLERİNDE GÖREVLİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ASİM-SEN’ İ DİĞER SENDİKALARDAN AYIRAN FARKLAR

2 1. RANT ASİM-SEN Madde 62. (d): Profesyonel Yönetici Ücretleri: Profesyonel yöneticilerin aldığı ücret, işyerinde almış olduğu ücret ve tüm hak edişlerini geçemez. Kamu çalışanlarına uygulanan yasal artışlar aynen uygulanır.

3 SİME-SEN Madde 56. a) Genel Başkana Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinin (Temmuz 2013 için 3.254,44) %40 (yüzde kırk) fazlası, Genel Yönetim Kurulu profesyonel yöneticilerine söz konusu ikramiyenin %30 (yüzde otuz) fazlası, Genel Yönetim Kurulu amatör yöneticilerine söz konusu ikramiyenin %60 (yüzde altmış)’ı kadar net ücret bütçe imkanları dahilinde ödenebilir.

4 Genel Denetleme ve Disiplin Kurulu ile istişari organlarda görev alanlara da, ayda Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinin %20 (yüzde yirmi)’si geçmemek üzere, her toplantı için söz konusu ikramiyenin %10 (yüzde onu)’u kadar huzur hakkı net bütçe imkanları dahilinde ödenebilir.

5 Sendika gelirlerinin yetersiz olması durumunda ödemeler gelirlerin yeterli olduğu tarihten itibaren muaccel hale gelir.

6 Madde 57. a) Hizmet tazminatı; Sendika ve şubelerinde profesyonel göreve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev dönemleri sonunda görevde kaldıkları her hizmet yılı için (yeniden seçilerek göreve devam etmeleri dahil) bir aylık maaşları tutarında hizmet tazminatı ödenir. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır. Hizmet tazminatının hesabında ikramiye ve sosyal yardımlar ücrete dahil edilir.

7 Hizmet tazminatı alıp yeniden göreve seçilenlere, yeni dönemin sonunda hizmet tazminatı verilirken ödeme yapılmış dönemler dikkate alınmaz. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir.

8 FACEBOOK’ TAN Akif Tutkaç Değerli arkadaşlar benim aldığım maaşı merak edenler sitemizden tüzüğümüze bakabilir en yüksek devlet memuru maaşı (3270)TL (başbakanlık müsteşarıdır) 100de 40 fazlasını geçemez aynı oran başkan yardımcısı için 100de 30 dur buda başkan: 4.578 tlbaşkan yardımcıları: 4251 tl gelir vergisi düşüldüğünde başkan 4177'52 tl alır. İsteyen üyelerimiz tüzüğümüzden faydalanarak bu hesabı teyıt edebilir. (2014 Yılı için)

9 SAVDES-SEN Madde 61. Sendika genel merkez ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu üyesi olmayan bölge/il temsilcilerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, huzur hakkı ve sosyal yardımlar, sendika genel merkez ve şubelerin denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlarındaki başkan ve başkan yardımcıları ile; sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilenlere verilecek ücret, gündelik ve yolluklar ile ilgili olarak;

10 a. Aylıksız izine ayrılan Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine MSB. lığında görevli en yüksek maaşı alan devlet memuru şube müdürünün net maaşına brüt asgari ücretin 1,5 (Bir buçuk) katı tutarında ilave yapılarak net ücret ödenebilir. Ödenecek her türlü vergi ve kesintiler sendika tarafından karşılanır.

11 b. Aylıksız izine ayrılan Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölge Temsilcilerine brüt asgari ücretin 1,5 (Bir buçuk) katına kadar net huzur hakkı ödenebilir.

12 c. Sendika genel merkez ve şube yöneticilerinin gündelik ve yollukları ile diğer organlarda görev alan üyeler ve sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilenlere verilecek ücret, huzur hakkı, gündelik ve yolluklar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

13 Ç. Şube yöneticilerinin aylıksız izine ayrılmaları ücretleri, gündelik ve yollukları ile aylıksız izine ayrılmayan şube yöneticilerinin huzur hakkı, şubelerin diğer organlarında görev alan üyeler ve şube hizmetleri için geçici olarak görevlendirilenlere verilecek ücret gündelik ve yolluklar şubelere gönderilen ödenekten karşılanır.

14 d. Aylıksız izine ayrılacak Genel Merkez Yöneticileri, Şube Yöneticileri ve Bölge Temsilcilerine verilecek aylık ücreti bu maddenin “a” fıkrasında, aylıksız izine ayrılmayan Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Yöneticilerine verilecek huzur hakkını bu maddenin “b” fıkrasında belirtilen tavan miktarlar net olmak üzere belirlemeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

15 Madde 62. Hizmet Tazminatı Göreve seçilen Sendika Merkez Yönetim Kurulu (asil) üyelerinden aylıksız izine ayrılanlara görev dönemleri sonunda görevde kaldıkları her hizmet yılı için 1 (bir) aylık ücretleri tutarında hizmet tazminatı, aylıksız izine ayrılmayan Genel Merkez Yönetim Kurulu (asil) üyelerine de Genel Merkez Yönetim Kurulu (asil) üyelerine ödenen miktarda hizmet tazminatı ödenir. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir.

16 2. SENDİKA AĞALIĞI ASİM-SEN Madde 23. Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulu ve İl, İlçe Temsilcilikleri Asil üyeleri seçildikleri görevlerini üst üste en fazla iki dönem sürdürebilirler.

17 Madde 25. Merkez Denetleme Kurulu her 6 ay da bir sendikanın mali ve idari bürolarını denetler. Saptadığı hususları Merkez Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

18 SİME-SEN Madde 23. Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: b) Sendikadaki bütün büroların amiri olarak, şubeler dahil her türlü çalışmaları denetlemek ve incelemek,

19 Madde 30. Sendika denetleme kurulunun oluşması ve çalışması: Denetleme kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler ve gündem ile yılda en az bir kez sendika merkezinde toplanarak, denetimlerini burada yaparlar. Sendikaya ait evrak veya defterleri merkezden dışarı çıkaramazlar.

20 SAVDES-SEN Madde 6. g. Üyeler (Geçici Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarındaki görevleri hariç) en fazla 3 (üç) dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullarında görev alabilirler.

21 3. ŞEFFAFLIK ASİM-SEN Madde 4. f) Sendikanın idari ve mali denetimleri tüm üyelere açıktır.

22 SİME-SEN Madde 30. Sendika denetleme kurulunun oluşması ve çalışması: Denetleme kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler ve gündem ile yılda en az bir kez sendika merkezinde toplanarak, denetimlerini burada yaparlar. Sendikaya ait evrak veya defterleri merkezden dışarı çıkaramazlar.

23 SAVDES-SEN Madde 6. d. Sendikanın idari ve mali denetim raporları tüm üyelere açıktır, sendika mali bilançolarını her altı ayda bir üyelerin bilgisine sunulmak üzere sendika panolarına asılır. Sendikanın gelir ve gider mali çizelgeleri aylık olarak sendikaya ait internet sitesinde duyurulur.

24 4. ATATÜRK ASİM-SEN Madde 2. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunmayı amaçlar.

25 SİME-SEN Y O K

26 SAVDES-SEN Madde 6. a. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması esaslarını ana çalışma prensibi olarak kabul eder.

27 5. KADIN ASİM-SEN Madde3. Toplumsal yaşamın her alanda cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak eşitsizliği ortadan kaldırılması için mücadele eder, kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını arttırma amacıyla kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözüm üreterek yaşama ve çalışma koşullarını geliştirir.

28 Madde 4. e) Asim-sen, kadın üyelerinin yönetsel birimlerde yer alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Kadın üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını sağlar. KADIN SEKRETERLİĞİNİ KADIN YÜRÜTÜR.

29 Kadın Sekreteri MYK, Şube ve İl/İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurullarında görevli Sekreterliklerden birisidir.

30 SİME-SEN Madde 4. ğ) Engelli, malûl gazi üyelerin özel olarak korunması, desteklenmesi ve kadın üyelerinde pozitif ayrımcılık ilkeleri kapsamında, sosyal devlet anlayışıyla sağlanan haklardan yararlanmasını sağlar.

31 Madde 34. d) Kadınlar Komisyonu: YÖNETİM KURULLARIN’DA GÖREVLİ DEĞİL. Kadınların, hizmet kolunda örgütlenmesini sağlamak, problemlerini tespit etmek ve hizmet kolunda çalışan kadınları temsil etmek üzere oluşturulan bir komisyondur. Çalıştırma usul ve esasları ile ödenecek ücretler Yönetim Kurulunca tespit edilir.

32 Madde 34. d) Kadınlar Komisyonu: Kadınların, hizmet kolunda örgütlenmesini sağlamak, problemlerini tespit etmek ve hizmet kolunda çalışan kadınları temsil etmek üzere oluşturulan bir komisyondur. Çalıştırma usul ve esasları ile ödenecek ücretler Yönetim Kurulunca tespit edilir. KADIN SEKRETERLİĞİ YOKTUR.

33 SAVDES-SEN Madde 6. e. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımı arttırma amacına yönelik olarak destek politikalarının sendikal alanda uygulanmasını kabul eder. Kadın kamu çalışanlarının mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar, haklarının geliştirilmesi amacıyla mevzuat çalışması yapılması için raporlar hazırlar, üyelerini hakları konusunda bilgilendirir, her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler, kadın kamu çalışanlarının işyerlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için girişimde bulunur, gerektiğinde hukuki yardım alabilmeleri için rehberlik yapar. KADIN SEKRETERLİĞİ YOKTUR.

34 6. SAVUNMA HİZMETLERİ KOLU ASİM-SEN Madde 2. Sendikanın Amaçları: Son Paragraf: Sendika, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargah ve bağlılarında görev yapan kamu görevlilerini kapsar. “Savunma Hizmetleri” İşkolunu almak için gerekli girişimlerde bulunur.

35 Madde 5. Sendikanın Faaliyet Kapsamı: Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Bşk.lığı, K.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Jn.Gn.K.lığı ve Sahil Güv.K.lığı karargah ve bağlılarında görev yapan kamu görevlilerini kapsar NOT: Genel Merkez Genel Kurulundan önce Ankara Valiliğince, tüzüğümüzdeki hizmet kolunun değiştirilmesi için uyarı da bulunulmuş, bu durum genel kurulumuzda tartışılarak hizmet kolunu değiştirmeme kararı Genel Kurulumuz tarafından alınmıştır. Ayrıca Sendikamızın girişimleriyle Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN tarafından da Kanun Tasarısı T.B.M.M. Başkanlığına verilmiştir. 10 Ekim 2013 (E.No:2/1903)

36 SİME-SEN Madde 3. Sendikanın Faaliyet Alanı: Sendika, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 1 Nolu hizmet kolunda kurulmuştur. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ve bu işyerlerinin eklentilerinde Türkiye çapında faaliyet gösterir.

37 Madde 4. b) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında görevli üyelerinin dahil oldukları organizasyon yapısının ve yürütmekte oldukları hizmetlerin gereğine uygun olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5’inci maddesine “faaliyet konusuna uygun” hizmet kolunun da eklenmesi için çaba sarf eder.

38 Madde 6. Sendikaya “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık” hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

39 SAVDES-SEN Madde 3. Sendika, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun “01 Numaralı Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet kolunda kurulmuştur. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde Türkiye çapında faaliyet gösterir. Madde 5. l. 4688 Sayılı Kanunun 5’inci maddesine “Savunma ve Güvenlik” hizmet kolunun eklenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

40 7. ÜYELİK KARTI ASİM-SEN Madde 6. Üyeliğe kabul edilen kişinin üye kayıt formunun bir nüshası kendisine verilir, bir nüshası sendikada kalır, bir nüshası üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderilir. Ayrıca sendika tarafından üyeye üyelik kartı verilir.

41 SİME-SEN Y O K SAVDES-SEN Y O K

42 8. SENDİKANIN AMAÇLARI ASİM-SEN Madde 2. Sendikanın Amaçları: Tüm maddi değerlerin yaratıcısı emek olduğundan hareket ederek, çalışma yaşamında üyelerinin ekonomik, demokratik sosyal, hukuksal, kültürel ve özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar.

43 Çalışmanın ve emeğin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerlerinin bilince varmış bir üye topluluğu oluşturmayı amaçlar. Sendika, grevli ve Toplu İş Sözleşmeli mücadeleyi benimser.

44 SİME-SEN SENDİKANIN AMACI: Madde 4. Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve statü yönünden hak ve menfaatlerini gözetme, genişletme ve kurumsal itibarını arttırma, demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine hizmet etmeyi, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ gözeterek toplum ve çalışma barışını tesis etmeyi, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmeyi, HÜR SENDİKACILIK İLKELERİ içerisinde; meslekî hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi,

45 bulunduğu faaliyet alanına dahil kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin tamamının sendikal güvencenin içine alınabilmesi maksadıyla üye olması için çalışma, üyelerin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde özgürlük alanlarını koruma ve geliştirme amacını taşır. f) MİLLİ GELİRİ ARTIRMAK ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

46 SAVDES-SEN Madde 4. Sendikanın Amacı: a. MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ gözeterek toplumsal adaletin barışın ve güvenliğin oluşturulmasına hizmet etmek. l. Üyelere yönelik sürekli eğitim programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak, üyelerin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmelerine yönelik çalışmalar yapmaktır.

47 9. SINIF SENDİKACILIĞI ASİM-SEN Madde 3. Sınıf dayanışmasının gereğini yerine getirir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası tüm sendika, federasyon ve konfederasyonlar ile güç ve eylem birliği yapar. Üyenin söz ve karar sahibi olması ilkesini benimser. En alt kadrolardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün delege, temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler tarafından seçilmesini sağlar.

48 Madde 4. d) Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaları ile güç ve eylem birliği yapar ve emekten yana tavır alır. Madde 24. j) Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve deneyimlerini artırmak, sınıf bilincini pekiştirmek, sosyal ve kültürünü geliştirmek için kurs, konferans, panel, seminer düzenlemek, spor, eğitim, dinlenme, kütüphane, basın ve yayın işleri için gerekli tesisleri kurmak.

49 SİME-SEN YOK… SAVDES-SEN YOK…

50 10. SENDİKA KASASINDA ZORUNLU GİDERLER İÇİN BULUNMASI GEREKEN PARA MİKTARI ASİM-SEN Madde 57. Kasasında zorunlu gider olarak en çok brüt asgari ücretin üç katı kadar para bulundurabilir.

51 SİME-SEN Madde 52. Sendika tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır. Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisi dâhilinde sendika kasasında azami, en düşük üyelik aidatının 2000 katı kadar nakit mevcudu bulundurulabilir.

52 SAVDES-SEN Madde 57. Zorunlu giderler için Sendika kasasında aylık toplam gelirin en fazla %5 (yüzde beş)’ i kadar para bulundurulur.

53 11. AİDAT ORANLARI ASİM-SEN %0,5 SİME-SEN %0,6 SAVDES-SEN %0,6

54 12. BİRLEŞME ASİM-SEN MADDE - 19: Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri: Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır. h) Aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren başka bir sendika ile birleşme, ona katılmaya veya katılma kararı alan sendikayı kabul etmeye karar vermek. 18 Ocak 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda Birleşme ile ilgili olarak görüşmeleri başlatabileceğine dair MYK’ya yetki verilmesi kararı alınmıştır.

55 SİME-SEN SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 19. Sendika Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri: ğ) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma konusunda karar alma; h) Başka bir sendikayı SİME-SEN tüzel kişiliği altında birleştirmek kararı alma, Ancak Genel Kurulda böyle bir karar alınmamıştır.

56 SAVDES-SEN Madde 18. Genel Merkez Kurulu, ilgili mevzuatta ve tüzüğün diğer maddelerinde Genel kurul tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yanında, ğ. Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla, başka bir sendika ile birleşilmesi ve katılınması, Genel Kurulda Birleşme ile ilgili olarak Divan Başkanının teklifi doğrultusunda MYK’ya yetki verilmesi kararı alınmıştır.


"ASİM-SEN ASKERİ İŞ YERLERİNDE GÖREVLİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ASİM-SEN’ İ DİĞER SENDİKALARDAN AYIRAN FARKLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları