Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 RG: 30.11.2012 Tarih ve 28483 Sayı Yönetmelik ile; Yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 RG: 30.11.2012 Tarih ve 28483 Sayı Yönetmelik ile; Yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 RG: 30.11.2012 Tarih ve 28483 Sayı Yönetmelik ile; Yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesinin sağlanması, bu suların kullanım maksatlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma-kullanma dengesi de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: Açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş suları YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

3 3 Yönetmelikte; Yüzeysel su kalitesinin korunmasına dair ilke ve esaslar Alıcı su ortamlarının korunması Hassas su alanları/bölgelerin belirlenmesi Yüzeysel su kütlelerinde baskı ve etkilerin değerlendirilmesi Çevresel hedeflerin belirlenmesi Çevresel kalite standartlarının belirlenmesi Referans su kütlesi Yüzeysel suların sınıflandırılması İzleme verilerinin değerlendirilmesi Trofik seviye belirlenmesi Kirliliğin önlenmesi Su kalitesi yönetimi için tedbirler programı Koruma bölgeleri İzleme başlıkları ele alınmaktadır. YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

4 4 Alıcı Su Ortamlarının Korunması  Alıcı ortama deşarj kriterleri, alanın özümleme kapasitesi ve Bakanlıkça belirlenen çevresel kalite standartları göz önüne alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.  Alıcı ortama yayılı kaynaktan gelen kirlilikle ilgili gerekli tedbirler çevresel kalite standardı esas alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınır.

5 5 Yüzeysel Su Kütlelerinde Baskı ve Etkilerin Değerlendirilmesi  Yüzeysel su kütlelerinde o baskı ve etkiler belirlenir. o risk analizleri Bakanlıkça yapılır.  Risk altında olan yüzeysel su kütleleri için ayrıntılı değerlendirme yapılır.  Bilgilerin envanteri Bakanlıkça tutulur.  Veri tabanına aktarılır ve haritalanır.

6 6 - Su kütlelerinin maruz kaldığı baskı ve etkiler: Noktasal baskılar Yayılı baskılar Hidromorfolojik baskılar Su kullanımı ve tedariki sonucu ortaya çıkan baskılar Diğer önemli insan faaliyetlerinden kaynaklanan baskılar - Havza bazında su kütlelerinde önemli miktarda kirlilik meydana getiren veya yoğun deşarjlarla kirlilik meydana getirebilecek madde veya madde grupları belirlenerek bunlara ilişkin etki değerlendirmesi yapılır. - Su kütlelerinin yüzeysel su durumlarının, belirlenen baskılara maruz kalabilme riskinin değerlendirmesi yapılır. Yüzeysel Su Kütlelerinde Baskı ve Etkilerin Değerlendirilmesi

7 7 Çevresel Hedefler  Havza bazlı sınıflandırma neticesine göre, Bakanlık tarafından belirlenir.  Hassas alanlar dışındaki alanlarda bulunan yüzeysel su kütlelerinde çevresel hedeflere ulaşılması esastır.  Hassas alanlar ve koruma bölgeleri için tanımlanan çevresel hedeflere uyulur.  Bakanlık, korunan alanlara ilişkin olarak belirlenen çevresel hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave tedbirler belirleyebilir.  Belirlenen çevresel hedeflere ulaşılamama ihtimalinin bulunduğu durumlarda, modelleme teknikleri kullanılarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışma neticesinde, daha düşük hedefler belirlenebilir.

8 8 Çevresel Kalite Standardı ÇKS’ler belirlenene kadar Müzakere Pozisyon Belgesi’nde çevresel kalite standartlarının (ÇKS) belirlenmesi için 2015 yılı son tarih olarak verilmiştir.

9 9  ÇKS’ler ulusal düzeyde Bakanlıkça belirlenir.  Karışım bölgesinin bittiği noktada ÇKS aşılmamalıdır. Çevresel Kalite Standardı

10 10 Su kolonu, dip çökeltisi ve biyotada ÇKS belirlenmesi gereken kirletici veya kirletici grupları:  Organohalojen bileşikler ve su çevresinde bu gibi bileşikler oluşturabilecek maddeler  Organofosforlu bileşikler  Organokalay bileşikleri  Kanserojen maddeler  Kalıcı olarak bozucu (mutajenik) veya steroidojenik, tiroit, üreme veya diğer endokrin bağlantılı faaliyetleri su çevresinde veya su çevresi yoluyla etkileyebilecek özelliklere sahip olduğu ispatlanmış maddeler ve preparatlar veya türevleri  Kalıcı hidrokarbonlar ve kalıcı ve biyolojik olarak birikebilir organik toksik maddeler  Siyanürler  Metaller ve metal bileşikleri  Arsenik ve arsenik bileşikleri  Biositler ve bitki koruma ürünleri Çevresel Kalite Standardı

11 11 Referans Şart / Referans Su Kütlesi  Ulusal izleme programından elde edilen neticelerin mukayese edilebilirliğini sağlamak ve izleme neticelerinin ekolojik duruma göre sınıflandırmasını yapmak maksadıyla her tipolojiye uygun olarak referans şart veya referans su kütlesi seçilir.  Referans su kütlesinin olmadığı durumlarda referans şartlar Bakanlıkça belirlenir.

12 12 Yüzeysel Suların Kalite Durum Sınıflandırılması Sınıflandırma; ekolojik ve kimyasal durumun ortak değerlendirmesiyle Bakanlıkça yapılır.

13 13 İyi ve üzeri Ekolojik Potansiyel 1Biyolojik unsurlar için MEP değerlerinde hafif değişiklikler 2Ekosistemin işlerliğini sağlamak üzere oluşturulan aralıklarda genel fiziko- kimyasal kalite unsurları 3Tehlikeli ve öncelikli tehlikeli maddeler belirlenen çevresel kalite standartlarını geçmez. Orta Ekolojik Potansiyel Biyolojik kalite unsurları için MEP değerlerinde orta boyutlu değişiklikler Zayıf Ekolojik Potansiyel Biyolojik kalite unsurları için MEP değerlerinde büyük değişiklikler Orta Ekolojik Potansiyel Biyolojik kalite unsurları için MEP değerlerinde ciddi değişiklikler (yani MEP biyolojik topluluğun büyük kısımları yoktur) Şekil 1. Ekolojik Durum Değerlendirmesi Şekil 2. BÖDSK ve YSK için Ekolojik Potansiyel Sınıflandırması Yüzeysel Suların Kalite Durum Sınıflandırılması

14 14 Yüzeysel suların kalite durum sınıflandırılması Yönetmelikte belirtilen parametrelere göre izleme yapılıncaya kadar

15 15 Ek-5 Yüzeysel Su Kütlelerinde Bazı Parametreler İçin Çevresel Kalite Standartları ve Kullanım Maksatları Tablo 6: Rekreasyon Maksadıyla Kullanılan Kıyı ve Geçiş Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerler

16 16 İzleme - Bakanlıkça oluşturulacak izleme programı çerçevesinde, yüzeysel suların kalite ve miktarının izlenmesi sağlanır. Elde edilen veriler Ulusal Su Veri Tabanına aktarılarak su kalitesinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması Bakanlıkça yapılır. - Yüzeysel sulardan numune alınması mer’i mevzuat esaslarına göre yapılır.

17 17 Tablo 7.1: Kıyı ve Geçiş Su Kütlelerinin İzleme Tablosu Yüzeysel Su Kütlelerinin İzleme Tabloları

18 18 Tablo 7.2: Nehir Su Kütlelerinin İzleme Tablosu Yüzeysel Su Kütlelerinin İzleme Tabloları

19 19 Tablo 7.3: Göl Su Kütlelerinin İzleme Tablosu Yüzeysel Su Kütlelerinin İzleme Tabloları

20 20 - Bir yıllık izleme verilerinde veri sayısı 10’un altında ise aritmetik ortalama alınarak değerlendirme yapılır. - İlk üç yılda numune sayısı 10’un üzerinde olan verilerin değerlendirmesinde Ek-2 (B-1) ve üç yıl üzeri izleme verilerinin bulunduğu durumlarda yapılacak değerlendirmede Ek-2 (B-2)’de verilen metotlar kullanılır. İzleme Verilerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi

21 21 Kıyı ve Geçiş Sularında Trofik Seviye Belirlenmesi Tablo 8: Ege ve Akdeniz Kıyı ve Geçiş Suları Ötrofikasyon Kriterleri Tablo 9: Karadeniz ve Marmara Kıyı ve Geçiş Suları Ötrofikasyon Kriterleri Su Kalitesi SınıfıÇIN (µg/l)TP (µg/l)Chl a (µg/l)Seki Disk(m) Oligotrofik<20<15<0.7>6 Mezotrofik20-14015-300.7-33-6 Ötrofik141-25031-403.1-51.5-2.9 Hipertrofik>250>40>5<1.5 Su Kalitesi SınıfıÇIN (µg/l)TP (µg/l)Chl a (µg/l)Seki Disk(m) Oligotrofik<20<10<0.4>10 Mezotrofik20-10010-200.4-2>3-10 Ötrofik100-200>20-30>2-41.5-3 Hipertrofik>200>30>4<1.5

22 22 Tablo 10: Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Trofik Sınıflandırma Sistemi Sınır Değerleri Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Trofik Seviye Belirlenmesi - Bir su kütlesi, birden fazla trofik seviye --> ağırlıklı olan trofik seviye ! - Bir su kütlesi, birden fazla ve farklı trofik seviye --> en yüksek olan trofik seviye ! Trofik düzeyToplam P (μg/L) Toplam N (μg/L) Klorofil a (μg/L) Seki Disk Derinliği (m) Oligotrofik≤10≤350<3.5>4 Mezotrofik10>TP≥30350>TN≥6503.5-9.04-2 Ötrofik30>TP≥100650>TN≥12009.1-25.01.9-1 Hipertrofik>100>1200>25.0<1

23 23 - Tedbirler Programına kaza ihtimali bulunan yerler dahil edilmiş olup, atık ve/veya artık materyalin boşaltılması ile ilgili hazırlanacak bilimsel raporun uygulamalarının takibinin yapılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca Bakanlığa bilgi aktarımında bulunulması istenmiştir. - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlık tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, altı yıllık dönemler için Tedbirler Programı hazırlanır ve uygulamaların takibi yapılır. Bu dönemlerin ikinci yarısından itibaren Tedbirler Programı gözden geçirilir ve güncellenir. Güncelleştirilmiş program uyarınca oluşturulan yeni ya da gözden geçirilmiş tedbirlere, oluşturulmalarından itibaren üç yıl içerisinde işlerlik kazandırılır. - Öncelik: zayıf ve kötü durumdaki su kütleleri ! Su Kalitesi Yönetimi için Tedbirler Programı

24 24 Koruma bölgeleri için belirlenen özel koruma şartları geçerli olmak kaydıyla Bakanlık, gerekli görüldüğü hallerde bu alanlara özel Tedbirler Programında belirtilen hususlardan daha kısıtlayıcı tedbirleri belirler ve uygulamaların takibini yapar. Koruma Bölgeleri  İnsani kullanım maksatlı su temini için tahsis edilen alanlar  Ekonomik bakımdan önemli sucul canlı türlerinin korunması için tahsis edilen alanlar  Yüzme suyu olarak tahsis edilen alanlar dahil, rekreasyon maksatlı kullanılan su kütleleri  Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında nütrientler açısından hassas olarak belirlenmiş alanlar  Su durumunun sürdürülmesi ya da iyileştirilmesinin sağlanması için önemli bir faktör olduğu habitatlar ya da türlerin korunması için tahsis edilen alanlar ve Natura 2000 alanları

25 25 - Sığ kıyılarda deşarj noktasından yaklaşık “100 metre x 100 metrelik”, - Derin kıyı sularında deşarj noktasından yaklaşık “150 metre x 150 metrelik” alan karışım bölgesi olarak kabul edilebilir. - Akarsularda ise karışım bölgesi uzunluğu deşarj noktasından itibaren mansap yönünde “10 x Akarsu Genişliği” olarak alınır. - Karışım bölgesi genişliği ise basit bir yaklaşımla akarsu genişliğinin ¼’ü olarak kabul edilir. Ek-8 Yüzeysel Su Kütlelerinde Karışım Bölgeleri

26 TEŞEKKÜRLER 26


"1. 2 RG: 30.11.2012 Tarih ve 28483 Sayı Yönetmelik ile; Yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları