Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Cerattepe ve Genya Da ğ ı ruhsat alanlarında madencilik faaliyetlerinin ba ş langıcı 1986 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihte MTA tarafından ba ş latılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Cerattepe ve Genya Da ğ ı ruhsat alanlarında madencilik faaliyetlerinin ba ş langıcı 1986 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihte MTA tarafından ba ş latılan."— Sunum transkripti:

1

2  Cerattepe ve Genya Da ğ ı ruhsat alanlarında madencilik faaliyetlerinin ba ş langıcı 1986 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihte MTA tarafından ba ş latılan arama çalı ş malarında maden rezervine rastlanır.

3  Ancak rezervin rantabl olmadı ğ ına karar verilerek vazgeçilir. Rezervin rantabl olmadı ğ ına ili ş kin rapor düzenleyen mühendislerin birisinin yakın akrabası bu alanın maden ruhsatlarını alır.

4  Bu ki ş i tarafından maden ruhsatları daha sonra Kanada’lı bir ş irket olan Cominco Madencilik’e devir edilir. Bu ş ekilde 1990’lı yılların ba ş larında Cominco Madencilik tarafından Cerattepe bölgesinde ilk sondaj ve maden arama i ş lerine ba ş lanır.

5

6  Cerattepa maden faaliyeti ile Bergama maden süreci aynı zamanlarda ba ş lamı ş tır. Artvin halkının mücadelesi ve zamanın siyasilerinin kabulü ile Cominco Madencilik faaliyetleri 1998 yılında durdurulur.

7  2002 yılında bu kez Cominco Madencilik ruhsat haklarını yine Kanada’lı İ nmet Mining ş irketine devir eder. Ş irket 2004 yılında bazı galeri faaliyetlerine ba ş lar ancak 2005 yılında açılan davalarda alınan yürütmeyi durdurma ve arkasından iptal kararları ile maden ş irketi madencilik konusunda Artvin halkını ikna edemeyece ğ ini görür ve 2009 yılında Artvin’i terk eder. (toplamda19 yıl)

8  2012 yılı ba ş ında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cerattepe ve Genya Da ğ ı ruhsat alanlarının yeniden ihale edilece ğ ini duyurur.

9  17 Ş ubat 2012 tarihinde yapılan yasadı ş ı ihale ile maden ruhsatları Özaltın Gurubuna verilmi ş gösterilerek esasen Cengiz İ n ş aat Gurubuna veriler.  Bu ihaleden sonra madene kar ş ı mücadelenin 3. Dönemi de ba ş lamı ş olur.

10  Artvin halkının Cerattepe maden mücadelesi ise 1995 yılında ba ş lar. Bu tarihlerde maden ruhsat sahibi Cominco Madencilik tarafından Cerattepe bölgesinde sondaj çalı ş maları ile galeri yapımı ba ş lamı ş tır.

11  Bu sınırlı faaliyetler nedeniyle de sularda bazı kirlenmeler ba ş lamı ş, bazı hayvan ölümleri olmu ş tur.  Bu ş ekilde madencili ğ in ilk çevresel etkileri ortaya çıkmaya ba ş ladı ğ ında maden ş irketinin de katıldı ğ ı bir panel yapılır.

12  Bu panelde bilim insanları bu bölgede yapılacak olan madencilik faaliyetinin etkilerinin a ğ ır olaca ğ ını ifade ederler.  Dönemin Artvin Valisi’de bu sorunla bireysel olarak ba ş edemeyeceklerini, ancak örgütlü mücadele ile ba ş arı sa ğ lanabilece ğ ini söyler.

13  Bu panelin hemen sonrasında da 1995 yılının Temmuz ayında Ye ş il Artvin Derne ğ i kurulur.  O tarihten itibaren Artvin halkı Ye ş il Artvin Derne ğ inin bünyesinde kenetlenmi ş ve madene kar ş ı mücadeleyi aralıksız sürdürmü ş tür.

14  Artvin ş ehir merkezi %80 e ğ imli bir co ğ rafyada kuruludur.  Ş ehir Çoruh nehri kenarında yükselmeye ba ş lar. Cerattepe bölgesi ise ş ehrin üzerinde 1700 m kotlarında ş ehir merkezine 4 km uzaklıkta bir alanda ş ehrin çatısındadır.

15

16  Jeolojik olarak Artvin ş ehir merkezi ve üstü canlı heyelanların devam etti ğ i bir alandır.

17  Yine Cerattepe bölgesi yo ğ un kar ya ğ ı ş ı alan bir bölge olup kar yükünü tutan tek etken do ğ al ya ş lı ormanlardır. Bu nedenle ormanın yok edilmesi halinde bu aynı zamanda heyelanları artıracak bir etken olacaktır.

18  Bunun yanında Artvin ş ehir merkezinin bütün ş ehir suyu ihtiyacı bu maden ruhsat alanından gelmektedir.

19  Maden ruhsat alanı 4406 hektar olup bütün Artvin co ğ rafyasını ş ehrin üst mahallelerinden ba ş layarak içine almaktadır.  İ lin hemen üzerinde yer alan Kafkasör Turizmi Koruma ve Geli ş tirme Bölgesi bir turizm alanı olmanın yanısıra ilin tek rekreasyon alanıdır.

20  Bütün bu nedenlerle yapılacak bir madencilik faaliyetinden Artvin halkı a ğ ır ş ekilde etkilenecektir. Bütün içme ve kullanma suları a ğ ır metallerle kirlenme riski altındadır.

21  Ş ehrin hemen üzerinde yer alan madencilik faaliyetinden kaynaklanacak a ğ ır metal yüklü toz bulutları ş ehrin üzerine çökecek kamu sa ğ lı ğ ı tehlikeye girecektir.  (Öncesinde Biber Gazı)

22  Dünyada bir ş ehrin üzerinde yer alan maden i ş letmesi yoktur. Daha birçok nedenle Artvin halkı bu madencilik faaliyetine kar ş ıdır.

23  Cerattepe bölgesi önemli ekosistem de ğ erlerine sahiptir. Alanda 22 endemik tür bulunmaktadır. Toplam bitki sayısı 2000’in üzerindedir. Bern, Rio ve CITES sözle ş meleri ve listelerinde yer alan ve korunan türler mevcuttur.

24

25

26  Alan aynı zamanda ülkemizin iki ku ş göç yolundan birinin üzerindedir. Özellikle yırtıcı ku ş göç yolu olarak bilinmektedir.

27

28  Korunmaya de ğ er 25 karasal bölgeden, 122 önemli bitki alanından birisidir. Alanın bir tarafında Hatila Milli Parkı, di ğ er tarafından Turizmi Koruma ve Geli ş tirme Bölgesi ile Kent Ormanı, bir yanında ise Gen ormanı yer almaktadır.

29  Bütün bu de ğ erleri ile Cerattepe ve Genya Da ğ ı e ş siz güzellikte bir bölgedir. 25 000 insanın ya ş am alanıdır. Buna ra ğ men madencilik giri ş iminin tekrar tekrar gündeme gelmesi elbette büyük bir sorundur.

30  Uluslararası sözle ş melere dayalı olarak da ba ş vurularımız olmu ş, ancak bu sözle ş melerin yaptırımlarının olmamasından kaynaklanan sebeplerle uluslararası hukuk alanında da bir geli ş me sa ğ lanamamı ş tır. Bu anlamda uluslararası çevre mevzuatının yetersiz oldu ğ u da anla ş ılmaktadır.

31  Artvin halkı madene kar ş ı mücadeleyi 20 yıldır inanç ve birliktelikle sürdürmektedir.  Ye ş il Artvin Derne ğ i bu mücadelenin öncüsü olmu ş tur.


" Cerattepe ve Genya Da ğ ı ruhsat alanlarında madencilik faaliyetlerinin ba ş langıcı 1986 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihte MTA tarafından ba ş latılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları