Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK FERT YOKTUR. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
Tamer ÇEVİK Özel Eğitim Öğretmeni EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

3 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’ özel gereksinimli bireyin gelişim veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, İş okulu, vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümanlardır. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

4 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP; Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

5 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP; Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır. Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır. Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır. Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

6 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Amacı
Öğrencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır. BEP’in İşlevleri Şu Şekilde Özetlenebilir. 1.BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletişim aracıdır. Öğrencinin gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılabilecek durumların neler olabileceği konusunda her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlar. 2.BEP, öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve ilişkili destek hizmetlerin öğrenciye sunulacağına ilişkin yazılı bir taahhüttür. 3.BEP ailenin, okulun ve ilişkili tüm birimlerin çalışmalarını ve bunların öğrenciye katkılarını izleme ve değerlendirme aracıdır. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

7 Kimlerin BEP’e İhtiyacı Vardır?
Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin, Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

8 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP’in Yararları Çocuğun yapabilecekleri betimlenir. Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur. Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir. Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur. Çocuğun öğrenmesi izlenir. Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

9 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP’in Yararları Çocuğun ailesi ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur. Çocuğun bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol gösterir. Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar. Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar. Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkililiğinin değerlendirmesine yardımcı olur. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

10 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP GELİŞTİRME BİRİMİ BEP’i BEP Geliştirme Birimi Hazırlar. Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

11 BEP Geliştirme Birimi;
Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen-psikolojik danışman, eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

12 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Başkan, 1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. 3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

13 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen: Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 1.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 2.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

14 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

15 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Aile: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

16 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Özel Eğitim Gerektiren Birey: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

17 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman: 1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. 2.Bireyin gelişimini izler. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

18 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi Temsilcisi: 1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. 2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

19 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. 4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

20 BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:
BEP Nasıl Hazırlanır?  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Aşamaları: BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi 3.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

21 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Aşamaları:
5.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

22 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP Nasıl Hazırlanır? Performans Düzeyi İfadelerinde Yer Alması Gereken Bilgiler a)Belirli bir alandaki öğrenci performansını akran grubuna göre karşılaştıran bilgiler; Sınıf düzeyi göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler, öğrencilerin yaşı gereği olması gerektiği sınıf düzeyinden, ne kadar geri olduğunu belirlemek açısından önemli olabilir. b)Öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıkları becerilere ilişkin bilgiler: EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

23 Amaçları Belirlemenin ve Yazmanın Nedenleri
BEP Nasıl Hazırlanır? Amaçları Belirlemenin ve Yazmanın Nedenleri *Çocuğun öğretimi üzerinde odaklaşabilmek, *Performansını izlemek, *Ekip üyeleriyle iletişim kurabilmek, *Yasal düzenlemelerdir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

24 EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP Nasıl Hazırlanır? Şu Sorular, Öğrenci İçin Uzun Dönemli Amaçların Belirlenmesine Yardım Eder. *Yetersizliği nedeni ile genel program alanlarından hangisinde sorunu var? *Yeterli olduğu program alanları nelerdir? *Öğrenci öğretim yılı sonunda ne yapması gerekir? EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

25 Uzun Dönemli Amaçların ( Amaç ) Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler:
BEP Nasıl Hazırlanır? Uzun Dönemli Amaçların ( Amaç ) Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler: a-Öğrencinin Önceki Başarısı b-Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyi c-Öğrencinin Tercihleri d-Seçilen Amaçların Uygulanabilirliği e-Öğrencinin Öncelikli Gereksinimleri f-Amaçların Kazanımı İçin Ayrılan Zaman EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

26 Uzun Dönemli Amaç Yazımına Örnek:
BEP Nasıl Hazırlanır? Uzun Dönemli Amaç Yazımına Örnek: Veli 1. dönem sonunda 3 basamaklı doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapıp sonucunu yazar-söyler, gibi EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

27 Kısa Dönemli Amaçlar ( Davranışlar ) ve Yazımı:
BEP Nasıl Hazırlanır? Kısa Dönemli Amaçlar ( Davranışlar ) ve Yazımı: 1.Birey 2.İstenen ya da Beklenen Davranışın Tanımlanması 3.İstenilen Davranışın Hangi Koşullar Altında Meydana Geleceğinin Açıkça Belirtilmesi 4.Kabul Edilebilir Davranış İçin Ölçüt Belirleme ( Yeterliliği Ne Olmalıdır?) EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

28 Kısa Dönemli Amaç Yazımına Örnek
BEP Nasıl Hazırlanır? Kısa Dönemli Amaç Yazımına Örnek Ayşe, bu toplama işlemini yap yönergesi söylendiğinde bir basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu %100 doğrulukla yazıp söyler. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

29 BEP NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır ve BEP’ in amaçları doğrultusunda, bireydeki ilerlemeyi değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre, ilerleme kaydedilmişse BEP’ in sonraki amaçları belirlenir. Öngörülen süre içerisinde bireyselleştirilmiş eğitim programının uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir. EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

30 BEP NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Bep Planında İlerlemeyi Engelleyen Nedenler 1.Öğrenciden kaynaklanan nedenler; 2.Öğretim ile ilgili nedenler; 3.Ortamdan kaynaklanan nedenler; 4.Destek hizmetleri ile ilgili nedenler; 5.Anne-babanın (yatılı kurumlarda ise grup ve etüd öğretmenlerinin) öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenler; EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

31 BEP NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Bep Planında İlerlemeyi Engelleyen Nedenler 6.BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler; 7.Eğitim personeli ile ilgili nedenler; 8. Ekip ile ilgili nedenler; 9.Yerleştirme kararı ile ilgili nedenler: EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

32 Etkili BEP İçin Öneriler
Çocuğa odaklanın! Karar verme sürecini paylaşın! Sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyin! Tüm üyeler için rahat, çekici ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlayın! Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer verin! Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu yaklaşımlarda bulunun! Bireyi ve aileyi sürece katın! Kullanımı kolay bir format geliştirin! EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

33 Etkili BEP İçin Öneriler
BEP yazarken, BEP’in uygulanmasında görev alacakların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin! BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil, kısa ve öz ifadeler kullanın! Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun! Tüm toplantılarda kayıt (yazılı kayıt, teyp kaydı vb.) tutun! BEP’in bir ekip işi olduğunu unutmayın! Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiniz bir BEP dosyası oluşturun! EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

34 İLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


"EYYÜBİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları