Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SDÜ ve Bağlı Birimler: Teşkilat, Görevler ve Kurumlar Arası İlişkiler Nilüfer NEGİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SDÜ ve Bağlı Birimler: Teşkilat, Görevler ve Kurumlar Arası İlişkiler Nilüfer NEGİZ."— Sunum transkripti:

1 SDÜ ve Bağlı Birimler: Teşkilat, Görevler ve Kurumlar Arası İlişkiler Nilüfer NEGİZ

2 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununa Göre Çeşitli Tanımlar; Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma,yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur. Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır.

3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversite kurucu rektörlüğüne Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ atanmıştır. Prof. Dr. Hasan Gürbüz iki yıllık kurucu rektörlük döneminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikinci kez atanmıştır. Ancak 1 Mart 1996’da geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve boşalan SDÜ Rektörlüğü’ne Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı atanmıştır. Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI 'nın iki dönem devam eden rektörlük süresi sona erdikten sonra, SDÜ Rektörlüğü’ne 2004 yılında Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR atanmıştır. Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR’ ın Mart 2011’de milletvekili adaylığı için Rektörlük görevinden ayrılmasının ardından, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, 2011 yılında 4. Rektör olarak atanmıştır. 2015 Nisan seçimlerinin ardından mevcut rektörümüz Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı bu makama getirilmiştir.

4 SDÜ Tarihçe 21 Şubat 1976’da 1418 sayılı kanunla Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi açılır. Akademi başkanlığına önce Prof. Dr. Faruk Suner, kısa bir süre sonra da Prof. Dr. ihsan Koz atanır. Aynı yıl Isparta’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak YAY-KUR kapsamında bir de Meslek Yüksekokulu açılır. Bu okul da tıpkı Akademi gibi daha sonra SDÜ’ye dahil olacaktır.

5 Üniversitemizin bünyesinden 2006 yılı içerisinde ayrılarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanan Burdur Eğitim Fakültesi, 1977–1978 öğretim yılında 2 yıl süreli Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Burdur Eğitim Yüksekokulu” adıyla Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1989–1990 öğretim yılında 4 yıllık lisans öğretimine başlamıştır. 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır. 1983 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, 18.6.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır. 11.7.1992 tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adı ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak YAY- KUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 06.12.1976 tarihinde kurulmuşlardır. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Ön lisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir. 1992 yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmışlardır. 11.07.1992 tarihinde üniversitenin kuruluşu ile Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi olmak üzere dokuz yeni fakülte açılmıştır. 03.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nce açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 23.12.1992 tarihinde iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne devredilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10.09.1992 tarihinde imzalanan protokol ile kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 04.02.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği 1996–1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu adıyla, bundan 12 yıl sonra 14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu ile Sağlık Fakültesi adıyla 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da 1998– 1999 öğretim yılından itibaren öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. 25.02.1993 tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993–1994 öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü ise yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2007–2008 öğretim yılında almıştır.

6

7 ÜNİVERSİTE ÜST YÖNETİMİ

8 REKTÖR: Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından,beş yıl için Rektör yardımcıları atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. SENATO: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

9 SDÜ Akademik Birimleri; 25/5/2015 TARİHLİ VE 2015/7723 Sayılı Kararname ile Spor Bilimleri Fakültesinin de katılımı ile lisans eğitimi veren 20 fakültesi, 3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 20 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitüsü ve Rektörlüğe Bağlı Birimleri (AİTT, Türk Dili ve Enformatik) ile 43 araştırma uygulama merkezi oluşturmaktadır.

10 İdari Birimler: Bilimsel Araştırma Projeleri Dış İlişkiler Ofisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birimi Kurum İdari Kurulu SDÜ Etik Kurulları Son Soruşturma Kurulu Süleyman Demirel Ödülleri Değerlendirme Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

11 Arşiv Şube Müdürlüğü Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Birimi Evrak Şube Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Kurullar Sekretaryası Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Mevzuat Şube Müdürlüğü

12 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yayın Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 28 İdari birimi mevcuttur.

13 SDÜ Bünyesindeki Birimler Teşkilat Yapıları ve Görevleri Nelerdir? AKADEMİK ve İDARİ Olarak Ayırarak ele Alacağız.

14 AKADEMİK BİRİMLER; EĞİTİM-ÖĞRETİM Fakülteler, Yüksek Okullar, Meslek Yüksek Okulları; eğitim kurumları olup lisans ve ön lisans eğitimlerini vermektedirler. Misyon ve vizyonlarını alanlarında kaliteli eğitim vermek temeline dayandırırlar. Enstitüler; Lisans üstü eğitim veren kurumlardır. Yüksek Lisans ve Doktora derecesi eğitimlerini verirler. ve Araştırma Merkezleri; Çeşitli alanlarda akademik, teorik ve pratik araştırmalar yaparak, yayınlar yapan, seminerler veren, akademianın toplumsal konulara ve alanlara uzandığı kollarıdır.

15 Araştırma Merkezleri… Alevi Bektaşi Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Arama Kurtarma Araştırma ve Uygulama Merkezi Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Deprem ve Jeoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Enerji Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Hidrojen Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Arş. ve Uyg.Merk. İstatistik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ……. …….

16 Üniversite akademik birimlerinin akademik ve idari olarak teşkilat yapıları nasıldır?

17

18

19 FAKÜLTE…. Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Fakülte Kurulu: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

20 ENSTİTÜ

21 a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. c. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

22 MESLEK YÜKSEK OKULU

23 YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEK OKULU a.Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

24 Koordinatörlükler Adım Üniversiteleri Koordinatörlüğü Afrika Ülkeleri İşbirliği Koordinatörlüğü Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Avrupa Kredi Transfer Sistemleri (AKTS) Koordinatörlüğü Balkan Ülkeleri İşbirliği Koordinatörlüğü Basın Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü Bilişim ve Teknoloji Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü Diğer Ülkeler Koordinatörlüğü Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Ertokuşbey Derslikleri Koordinatörlüğü Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri Koordinatörlüğü Farabi Kurum Koordinatörlüğü Hukuk İşleri Koordinatörlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü İstatistik ve Veri Analiz Koordinatörlüğü Kültür Ve Protokol Koordinatörlüğü Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Mevlana Koordinatörlüğü

25 Ortadoğu Ülkeleri İşbirliği Koordinatörlüğü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Koordinatörlüğü Sağlık Turizmi İcra Komitesi Üyesi Ve Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Sağlıkla İlgili Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Spor Tesisleri Koordinatörlüğü Teknokent Koordinatörlüğü Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü Üniversite - Girişimci İşbirliği Üniversite - Vakıflar İşbirliği Üniversite Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Koordinatörlüğü Üniversite-TİKA (Türkiye İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) İşbirliği Koordinatörlüğü Web Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü Yalvaç Yerleşkeleri Koordinatörlüğü Yayın Koordinatörlüğü

26 Örnek: Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş bir birimdir. Koordinatörlüğümüzün amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin uluslararası düzeyde tanınırlığını ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmek, okulumuz öğrenci ve akademisyenlerinin uluslar arası düzeydeki eğitim programlarına katılımlarını sağlamaktır.

27 Üniversiteler bulundukları kente; Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Sanatsal katkı sağlarlar. SDÜ’de Isparta için pek çok hizmete imza atmıştır. Bu hizmetleri yürütebilmek için kentin kurumları ile eşgüdümlü çalışır. Çeşitli projeleri karşılıklı imzaladıkları protokoller aracılığı ile yürütür. Yani çeşitli sorumlulukları üstlenir. Örnek: SDÜ Göller BölgesiTeknokenti : Kurulduğu 2005 yılından bu yana Isparta ve bölge sanayisi ile önemli ortaklıklar kuran ve bu anlamda iline ve bölgesine önemli katkılar sağlamaktadır. Teknokent: “Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak bir çatı altında toplanmasıdır.” Teknokentlerin amacı; uluslararası rekabet gücünü arttıracak teknoloji yoğun sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmesi, yeni bölgelerde sanayinin gelişiminin desteklenmesi, yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi, eğitimin yanı sıra daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi yoluyla Ar-Ge geliştirme kapasitelerine çeşitli idari ve vergisel teşvikler ile yardımcı olmaktır. Toplam alanı 82.860 m2 olan Teknokent’te şu an faaliyette olan 62 firma bulunmakta ve ISPARTA TEKNOKENT Neler yapıyor? TEKNOGİRİŞİM, TÜBİTAK, KOSGEB ve SAN-TEZ gibi arz yanlı 28 proje de devam etmektedir. SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti araştırma ve geliştirmeye hevesli akademisyenlere, öğrencilere ve diğer girişimcilere Isparta sınırları içinde istihdam imkânı da sağlamaktadır. Bu firmalarda çalışan 115 kişi vardır.

28 Yine, son birkaç ayda Üniversitemizin imzaladığı işbirliği protokollerine bakarsak; 1.SDÜ ile ITSO Arasında İşbirliği Protokolü: Süleyman Demirel Üniversitesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile “Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlar İşbirliği Protokolü” imzalandı. ITSO personeli veya üyeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde devam eden “Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” programı ve açılması halinde “Yerel Yönetim ve Siyaset Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” programında eğitim görebilecek. Ayrıca yabancı dil, bilgisayar programlama ve gereksinim duyulan diğer alanlarda da hizmet içi eğitim, sertifika programları, mesleki gelişim programları ile araştırma ve danışmanlık konularında da hizmet alabilecek. 2.SDÜ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Isparta İl Kadın Girişimciler Kurulu(KAGİK) arasında “Girişimci Olmak” konulu eğitim seminerleri dizisi işbirliği protokolü imzalandı: Bu protokol ile Isparta'nın kadın girişimcileri, “Girişimcilik” temalı eğitim seminerlerinde öğrencilerle buluşacak. Seminerler, 15 Şubat- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında meslek yüksekokullarında gerçekleştirilecek. 3.Süleyman Demirel Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi arasında “Türkiye sucul Canlılar Müzesi” işbirliği protokolü imzalandı.:Protokol kapsamında, Hitit Üniversitesinde yapılacak projelerden elde edilecek sucul flora ve fauna materyalleri ile örnekleri, Üniversitemiz bünyesindeki Türkiye sucul Canlılar Müzesi’nde korunarak sergilenecek. Aynı zamanda Hitit Üniversitesinde eğitim gören lisansüstü öğrencileri, müzede bulunan materyallerden faydalanabilecek. 4.SDÜ- ER- AH Havacılık Ticaret LTD. ŞTİ. ile Hizmet Protokolü İmzalandı: İmzalanan protokol, yeni eğitim- öğretim yılı içerisinde öğrenci almayı planlayan “Uçak Teknolojisi Programı”nda etkin bir şekilde eğitim sağlanması; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden uçuş eğitimi organizasyonu yetki belgesi alınması, eğitim uçakları ve uçuş simülatörünün temini, ücretsiz staj gibi gerekli hizmetlerin ER- AH tarafından karşılanmasını kapsamaktadır. 5.Süleyman Demirel Üniversitesi ile Mutsan Opel Plaza arasında işbirliği protokolü imzalandı: Protokol çerçevesinde SDÜ personeline tüm modellerde mevcut kampanyalara ek 3 bin TL'ye kadar ekstra indirim uygulanacak.

29 Üniversite, kentte; Siyasal- Yönetsel aktörler işbirliği içindedir. Sadece eğitim veren değil kenti de geliştiren bir misyona sahiptir. İlin protokol listesindeki yeri de,Üniversitenin ve yönetiminin kent için önemli bir rol yüklendiğini gösterir niteliktedir.

30 Süleyman Demirel Üniversitesi’nin işbirliği ve iletişim halinde olduğu dış paydaşları ; Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Belediyeleri, İl Özel İdaresi gibi yerel paydaşlarla yapılan görüşmelerle ortak projeler konusunda fikir alışverişi sağlanmış ve işbirlikleri yapılmıştır. Göller Bölgesi Teknokent’ i öncülüğünde teknokentte faaliyette bulunan firmaların Isparta-Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projeleri üretmek üzere hazırladıkları projeler ile Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde çalışmalar yapılmıştır. Isparta Valiliği de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek verme konusunda gerekli çabaları göstermiştir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Ar-Ge ve Yenilikçiliğin geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ Programı projeleri, TÜBİTAK projeleri ile de üniversitemiz bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmaya devam etmektedir Uluslararası alanda Erasmus Yoğun Programlar Projeleri kapsamında da Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisindedir. Ayrıca öğrenci kapasitesi ile şehir ekonomisine katkı sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi, elindeki imkan ve yetenekleriyle Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kuruluşları ile ortak çalışma iletişimini artırmış; eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikler, spor alanlarında faaliyetler yürütmektedir.

31

32 ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bünyesinde Bulunan URAP 2009 yılından bu yana Türkiye’deki Üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralama yapmaktadır. 2015-2016 sıralamasında Süleyman Demirel Üniversitesi 10. sıradadır. Son olarak; SDÜ 79.098 okuyan, 164.332 mezun öğrenciye sahiptir.

33 Teşekkürler


"SDÜ ve Bağlı Birimler: Teşkilat, Görevler ve Kurumlar Arası İlişkiler Nilüfer NEGİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları