Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ NFLUENZA (GR İ P). Orthomyxoviridae ailesinden RNA virüs 3 antijenik tip - İ nfluenza A - İ nfluenza B - İ nfluenza C.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ NFLUENZA (GR İ P). Orthomyxoviridae ailesinden RNA virüs 3 antijenik tip - İ nfluenza A - İ nfluenza B - İ nfluenza C."— Sunum transkripti:

1 İ NFLUENZA (GR İ P)

2 Orthomyxoviridae ailesinden RNA virüs 3 antijenik tip - İ nfluenza A - İ nfluenza B - İ nfluenza C

3 Influenza etkeni alt solunum yolu epitel hücrelerine yerleşir, sonuçta alveoler hücreler, mukozal gland hücreleri, makrofajları enfekte eder. 4-6 saat sonra ço ğ almaya başlayan virüsler hedef aldıkları hücrelerin nekrozuna yol açar. Bol miktarda sitokin salgılanır. Yıkıma u ğ rayan hüc. sayısı artar Klinik tablonun şiddeti virüs miktarı ile ilintilidir. replikasyonun yo ğ unlu ğ u patogenezi belirler 72 saat süren replikasyon aşaması ateş ve solunum yolu enflamasyonuna sekonder bulgular Daha sonra 7-10 gün süren enflamatuar faz başlar- öksürük, bronşial hipersekresyon

4 Grip pandemileri a ğ ır sonuçlar do ğ uran bakteri süperenfeksiyonları ile beraberdir. Influenza, NA enzimi ile mukusun viskositesini azaltarak glikolipitleri, glikoproteinleri parçalayıp konak epitel hücrelerini duyarlı kılarak başta pnömokok enfeksiyonları olmak üzere zemin hazırlamasıdır.

5 İ nfluenza A; mevsimsel epidemiler ve pandemik influenza İ nfluenza B; endemik enfeksiyonlardan sorumlu

6 İ nfluenza A, Hemaglutinin (H) ve Nöraminidaz (N) yüzey antijenlerine göre subtiplere ayrılır, (15 HA, 9 NA) İ nfluenza B ve C subtiplere ayrılmaz. Salgınlardan sorumlu olan tip İ nfluenza A’ dır.

7 İ nfluenza virüsleri antijenik yapılarını sık de ğ iştirme özelli ğ indedir. Bu de ğ işiklikler epidemi ve pandemilere yol açar. 1. Antijenik şift 2. Antijenik drift

8 Antijenik Şift Farklı suşların aynı canlıyı enfekte etmesi durumunda yeni türlerin ortaya çıkmasıdır. (H1N1, H5N1, H3N2, gibi) Subtiplerden herhangi birine karşı oluşan ba ğ ışıklık di ğ er tiplere etkisizdir. Pandemilere sebep olur.

9 HA ve NA veya heriki yüzey glikoproteininde birden antijenik de ğ işim olabilir Virüste yeni bir yüzey glikoproteini meydana gelir Yeni alt tipte eski tiplere oranla %25-50 oranında farklı bir aa dizilimi meydana gelir

10 Domuz Gribi Domuzlarda trakea hücrelerinde hem kanatlılarda rastlanılan influenza türlerinin hem de insanlarda ki influenza türlerinin birleşebilece ğ i iki ayrı tip reseptörün varlı ğ ı Domuzların iki farklı kaynaktan gelen suşların birleşti ğ i biyolojik konak oluşturmasıdır

11 Antijenik Drift Hemaglütinin ve nöraminidaz bölgelerinde nokta mutasyonlar ile minör antijenik farlılıklar oluşması Yeni ortaya çıkan virüs tipi ile mevsimsel epidemiler oluşmakta

12 E ğ er epidemi; Tüm dünyaya yayılır Enfekte kişi sayısı artar Mortalite oranları yükselir PANDEM İ

13 Bulaş yolları Öksürük, hapşırma ile infekte damlacıkların solunması ile Ellerin kontaminasyonu ile Kasım – Mayıs ayları Bulaştırıcılık belirtilerin başlamasından bir gün önce ve ateş düşmesini takip eden birkaç güne kadar olmaktadır.

14 Klinik İ nkübasyon süresi ortalama iki gün Baş a ğ rısı ( özellikle göz hareketleriyle) Bo ğ az a ğ rısı Üşüme –titremeyle yükselen ateş (38-40 ˚C) Kuru öksürük Şiddetli kas a ğ rıları ( özellikle sırt a ğ rısı) ve halsizlik Çocuklarda bulantı, kusma, ishalde görülebilir

15 Komplikasyonsuz influenzada belirtiler bir haftada geçer Öksürük ve halsizlik haftalarca sürebilir

16 So ğ uk algınlı ğ ı ve Grip Farkları Ateş nadir Baş a ğ rısı nadir Kas a ğ rısı hafif Bitkinlik yok İ stirahat gerektirmez Burun akıntısı sık Hapşırma sık Yüksek ateş Baş a ğ rısı sık Kas ve eklem a ğ rıları sık Bitkinlik fazla Yatak istirahati Burun akıntısı hafif Hapşırma sık Komplikasyonlar (sinüzit, otit, pnömoni,..)

17

18 Mortalite ve Komplikasyonlar İ çin Risk Taşıyan Hastalar 2 yaşından küçükler 65 yaş üstü Gebeler ve lohusalar Kronik hastalıkları olanlar (Kronik akci ğ er, kalp, böbrek hastaları, nörolojik hastalı ğ ı olanlar, siroz, diyabet) Ba ğ ışıklı ğ ın baskılandı ğ ı durumlar

19 Komplikasyonlar Akci ğ er Komplikasyonları 1. Primer influenza pnömonisi 2. Sekonder bakteriyel pnömoni 3. Krup sendromu 4. Kronik akci ğ er hastalıklarının alevlenmesi

20 Akci ğ er Dışı Komplikasyonlar - Myokardit,perikardit - Transvers myelit, Guillan barre sendromu, Reye sendromu - Miyozit - Otitis media

21 Pandemik İ nfluenza A (H1N1 virüsü) İ nsan, domuz ve kuş İ nfluenza A virüs genlerini taşır En sık 5-24 yaş grubunu etkiler Mevsimsel influenza klini ğ ine benzer ancak bulaşıcılık daha yüksek Özellikle çocuklarda kusma ve ishal görülebilir

22 Tanı Klinik olgu tanımı: -Kişide başka bir nedenle açıklanamayan ateş ve öksürük ve/veya bo ğ az a ğ rısı ile karakterize hastalık Tanı için laboratuvar kriterleri: -Nazofarengeal sürüntü veya aspirasyon örne ğ inden influenza virüs izolasyonu veya viral antijenin gösterilmesi - İ ki hafta arayla alınan çift serum örne ğ inde antikor düzeylerinde ≥4 kat artış saptanması

23 Olası olgu: klinik tanımlama ile uyumlu olgu Kesin olgu: laboratuvar kriterlerinden en az biri ile do ğ rulanmış olası olgu

24 Olası olguların hasta bilgi/laboratuvar istem formu doldurularak, alınan örnekler uygun transport şartları ile İ l Sa ğ lık Müdürlüklerine gönderilecektir

25

26 Tedavi İ stirahat Semptomatik tedavi ( parasetamol, antitüssifler,..) Antiviral tedavi (amantadin, rimantadin, oseltamivir, zanamavir)

27 Mevsimsel ve pandemik influenza tedavisinde ilk seçenek oseltamivir Hastalık süresini kısaltır Muhtemel hastane yatışlarını önler Sekonder bakteriyel enfeksiyonların gelişme olasılı ğ ını azaltır.

28 Antiviral Tedavi Kimlere Verilmeli? Olası veya kanıtlanmış hastalı ğ ı olan kişilerden; - A ğ ır veya komplikasyonlu veya progresif hastalı ğ ı olanlara - Hastaneye yatışı gerekenlere - İ nfluenza komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan hastaların en erken sürede antiviral tedavisi önerilmektedir.

29 Antiviral tedaviye ilk 48 saatte başlanması tedaviden sa ğ lanan yararı arttırmaktadır

30 Kemoproflaksi İ nfluenza A (H1N1) virüsü ile gelişti ğ i düşünülen veya influenza A (H1N1) virüsü ile gelişti ğ i kanıtlanmış hastalı ğ ı olan kişiler ile bu kişilerin bulaştırıcılık döneminde yakın teması olan influenza komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan kişilere (çocuk ve erişkinlere) antiviral kemoprofilaksi önerilmektedir

31 Korunma Aşılama Kişisel önlemler

32 Grip aşısı kimler olmalı? Gebeler Sa ğ lık çalışanları 6-36 ay arası çocuklar Kronik hastalı ğ ı olanlar

33 > 50 yaş Gebeler Huzur ve bakımevlerinde kalanlar Kronik pulmoner ve kardiyovasküler hastalığı olanlar İnfluenza komplikasyonu gelişme riski yüksek kişilerle beraber yaşayan veya onlara bakım verenler -Sağlık çalışanları -Ev içi teması olan aile bireyleri -Altı aylıktan küçük çocukların bakıcıları

34 Kişisel Önlemler Hastalanmamak için, - El yıkama çok önemli - Maske kullanımı ( cerrahi maske yeterlidir ancak aerosol oluşum riski yüksek girişimlerde N95 maske önerilir) - Kalabalık mekanlardan uzak durulması

35 Hasta olanlar için, - Evde istirahat - Öksürme ve hapşırma sırasında a ğ zın ve burnun tek kullanımlık bir mendille kapatılması -Ellerin sık sık yıkanması

36

37

38


"İ NFLUENZA (GR İ P). Orthomyxoviridae ailesinden RNA virüs 3 antijenik tip - İ nfluenza A - İ nfluenza B - İ nfluenza C." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları