Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK İ ARAPÇA Ö Ğ RET İ M YÖNTEMLER İ 1.D İ LB İ LG İ S İ - ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Bu yöntemin esası, tercüme ve dilbilgisi kurallarını ö ğ retmektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK İ ARAPÇA Ö Ğ RET İ M YÖNTEMLER İ 1.D İ LB İ LG İ S İ - ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Bu yöntemin esası, tercüme ve dilbilgisi kurallarını ö ğ retmektir."— Sunum transkripti:

1

2 MESLEK İ ARAPÇA

3 Ö Ğ RET İ M YÖNTEMLER İ 1.D İ LB İ LG İ S İ - ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Bu yöntemin esası, tercüme ve dilbilgisi kurallarını ö ğ retmektir. 20. yüzyıl başlarına kadar çok kullanılan bir yöntemdir Bu yöntemde konuşma becerisinin geliştirilmesine önem verilmez 2. DÜZVARIM YÖNTEM İ Dilbilgisi-çeviri yöntemine karşı bir tepki olarak 1950'lerde ortaya çıkmıştır. Yalnızca ö ğ renilen dilin kullanılması gereklidir. Dil önce kulakla işitilecek, dille pekiştirilecek ve okunduktan sonra tahtaya yazılacaktır. Bu yöntemin başarısında, görerek ö ğ renme ve örneklendirme oldukça önemlidir. Okuma parçaları ö ğ retilen yabancı dili konuşan ülkenin kültürüyle ilgilidir 3. KULAK - D İ L, ALIŞKANLI Ğ I GÖRSEL - İ Ş İ TSEL YÖNTEM Yeni dilbilgisi yapıları, diyaloglar şeklinde sunulur. Tekrar, taklit ve ezber önemlidir. Do ğ ru cevap, anında tekrarlanarak olumlu pekiştireç verilir. Do ğ al ö ğ renme sırası izlenir. (Dinleme, konuşma, okuma, yazma) Sınıf içinde anadilin konuşulmasına izin verilmez.

4 4. TELK İ N YÖNTEM İ 5. GRUPLA D İ L Ö Ğ RET İ M İ YÖNTEM İ 6. SESS İ ZL İ K YÖNTEM İ 7. F İ Z İ KSEL TEPK İ YÖNTEM İ 8. SEÇMEL İ (EKLEKT İ K) YÖNTEM Ö ğ retmen her yöntemin uygun yönlerini ö ğ renciye ve anlatılacak konunun gereklerine göre seçerek kullanır. ö ğ retmenin çok oldu ğ u okul ve kurumlarda karışıklı ğ a yol açabilir Konular ö ğ rencilerde istek uyandırması bakımından, anlamlı ve gerçek hayatla ilişkili olmalıdır. Ö ğ retmenin ve ö ğ rencinin çeviriden kaçınması ve Arapça düşünmeye yönlendirilmesi gerekmektedir. Dil ö ğ reniminde anlamlı ve iletişime yönelik alıştırmalar mekanik alıştırmalardan daha çok olmalıdır. Her dersten önce, dersin amacının ve niçin ö ğ renilmesi gerekti ğ inin açıklanmasında fayda vardır. sözel olmayan ama iletişime anlam kazandıran jest-mimik- ses tonu-vurgu-kültürel tavırlar gibi di ğ er de ğ işkenlere de gereken önem verilmelidir. Daima basitten karmaşı ğ a, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta do ğ ru bir sıra izlenmelidir. Ö ğ renciler arasında bireysel farklılıklar oldu ğ u unutulmamalıdır.

5 YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M İ NDE TEMEL İ LKELER Dört temel becerinin edindirilmesii hedeflenmeli Dinleme-anlama, Okuma-anlama Yazma, Konuşma Ö ğ retim etkinlikleri önceden plânlanmalıdır. Konular basitten karmaşı ğ a, somuttan soyuta do ğ ru sıralanmalıdır. Görsel ve işitsel araçlar kullanılmalıdır Anadili gerekli durumlar dışında kullanılmamalıdır. Bir seferde bir tek yapı ö ğ retilmelidir. Verilen bilgilerin günlük hayata aktarılmasına çalışılmalıdır. Ö ğ renciler dili kullanmaya teşvik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir.

6 Ö Ğ RETME YAKLAŞIMLARI 1.B İ L İ ŞSEL Ö Ğ RENME YAKLAŞIM Yeni ö ğ renenlerin önceki bilgilerle ba ğ ı kurularak bütüncül bilgi oluşturmaya dayalıdır. Dili bilinçli olarak kuralları ö ğ renerek ö ğ renir Ana dili kullanmamak gerekir. Duydu ğ unu anlama becerisi geliştirilmelidir. Grupla çalışma ve bireysel e ğ itim desteklenir 2. İ LET İ Ş İ MC İ YAKLAŞIM Ö ğ retmenin yönlendiricili ğ inde, ö ğ renciler arası etkileşime dayanan ve özgüveni geliştirmeyi ön plânda tutarak, ö ğ renci ilgisini sürekli canlı tutmayı ve böylece e ğ itim programındaki hedeflere ulaşmasını amaçlayan ö ğ renci merkezli bir yaklaşımdır Ö ğ retim ö ğ renci merkezlidir Ö ğ retim etkinlikleri ço ğ unlukla karşılıklı diyalog, grup çalışması, taklit, problem çözme ve e ğ itsel oyunlarla ö ğ renime dayalıdır. Ö ğ retimde, yabancı dilde yazılmış ve günlük hayatta kullanılan materyaller kullanılır Ana dil ve hedef dile hakim bir ö ğ retmen gerektirir.

7 YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M TEKN İ KLER İ Anlatma yöntemi: Ö ğ retmen merkezlidir. Küçük grup çalışmalarında anlatılanların tartışması yaptırılabilir. Tartışma yöntemi: Ö ğ retmen-ö ğ renci etkileşimi görülür. Ö ğ renciler konuyla ilgili düşüncelerini söyleyerek yorum yapar. Konu önce küçük gruplar içinde, sonra sınıfta topluca tartışılır. Tartışmadan çıkan sonuç özetlenir. Örnek olay yöntemi: Ö ğ renci merkezlidir. Sınıfa bir örnek olay getirilmelidir. Bu örnek olayda bir sorun bulunmalıdır. Olay, hedefler, ilişkiler ve de ğ erler bakımından de ğ erlendirilir. Gösterip yaptırma yöntemi: Gösteri ile kazandırılacak beceriler ö ğ retmen tarafından yapılır, Ö ğ renci tarafından tekrar gerçekleştirilmelidir Problem çözme yöntemi: Hedefe ulaşmada en etkili yöntemdir. Ö ğ rencilerin kalıcı izli ö ğ renmelerini sa ğ lar. Bireysel çalışma yöntemi: Ö ğ rencinin kendisinin yaparak, yaşayarak ö ğ rendi ğ i yöntemdir. Ö ğ renci, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre ö ğ renme durumunu kendi ayarlar.

8 GRUPLA Ö Ğ RET İ M TEKN İ KLER İ Beyin Fırtınası Gösteri Soru-Cevap Rol Yapma Drama-Yaratıcı Drama Benzetim İ kili ve Grup Çalışmaları E ğ itsel Oyunlar a) İ letişim oyunları Tanımla- çiz Farkı bul Ba ğ lantı kur –eşleştir Eşini bul Nerede? b) Gramer oyunları Bayrak yarışı Cümle eşleştirme B İ REYSEL Ö Ğ RET İ M TEKN İ KLER İ Bireyselleştirilmiş Ö ğ retim Dönüşümlü Günlük Çalışmalar Beceri Geliştirme Çalışmaları Planlı Grup Çalışmaları Düzey Geliştirme Çalışmaları

9 DÖRT TEMEL D İ L BECER İ S İ N İ N ED İ ND İ R İ LMES İ Ö ğ retim sıralaması ; dinleme, konuşma, okuma, yazma şeklinde olmalıdır. D İ NLEME Ö Ğ RET İ M İ Dinleme Öncesi Etkinlikler Kestirme Sahne oluşturma Yeni sözcükleri ö ğ retmek Genel sorular sormak Dinleme anındaki etkinlikler Yüksek sesle dinletme Arada durdurup ses sormak Orta ve ileri düzeylerde not almaların istenebilir Dinleme sonrası etkinlikler Metinle ilgili soru sorma Özet isteme E ğ itsel, iletişimsel çalışmalar Hikayeyi tamamla Duyduklarını resmet Hangisinden bahsetmedi Dinlediklerini yaz Eksik cümleyi tamamla Metne başlık önerme Boşluk doldurma

10 Şarkı ö ğ retim Şarkılar dil ö ğ retiminde dinleme ve telaffuz çalışmaları için ideal bir yöntemdir. Şarkı Ö ğ retiminden Önce Şarkı başlı ğ ını açıklayabiliriz Resimlerle şarkı konusunu anlatabiliriz Şarkı sözlerini ö ğ rencilere verebiliriz Anlaşılması zor kelimeler verilebilir Şarkı ö ğ retimi esnasında Dinletme Birlikte tekrar Şarkı Ö ğ retiminden Sonra Ö ğ rencilere şarkıyı karşılıklı söyletebiliriz Şarkıyı dramatize edebiliriz Şarkı sözleri ile ilgili soru sorabiliriz

11 KONUŞMA Ö Ğ RET İ M İ Yabancı dilde konuşma öğretimi, dilini öğrendiği toplumun sosyal bir üyesi gibi duygu ve düşüncelerini sözlü olarak iletme, soru sorma ve sorulan soruyu cevaplamaya çalışarak, bu şekilde konuşma melekesinin kazanımı şeklinde ifade edilebilir. Mekanik Alıştırmalar Tekrara dayalı etkinlikler Anlamlı Alıştırmalar Dilin yapılarını öğrenmeye yönelik alıştırmalar İletişimsel Alıştırmalar Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar Diyaloglar Söylevler Münazaralar Rol yapma ve okuma tiyatrosu Doğaçlama konuşma Hikaye anlatma İletişimsel oyunlar Yalanını düzelt oyunu TELAFFUZ Ö Ğ RET İ M İ Dinleme Ayırt etme Tanıma Sesi telaffuz etme Düzeltme Sözcük ve hece vurguları

12 OKUMA Ö Ğ RET İ M İ Do ğ ru, sürekli ve anlayarak okuma Sözcük hazinesini zenginleştirmek Bilgi edinme yolu olarak okuma Okuma heyecanı edinmelerini sa ğ lamak Okuma becerileri Başlı ğ ı verilen metnin konusunu kestirebilme Metne uygun başlık önerebilme Ba ğ lamdan kelime anlamı çıkarabilme Ba ğ lamdan genel anlam çıkarabilme Okunan metinle ilgili ayrıntılı bilgi verebilme Ana fikir ve yardımcı fikirleri kestirebilme Bilgi transferi yapabilme Metnin özetini çıkarabilme Okuma çeşitleri Sesli Okuma Sessiz Okuma SÖZCÜK Ö Ğ RET İ M İ Gerçek nesneler ya da numuneler gösterilir Anlam jest ve mimikler ile açıklanır Amaç dilde açıklama yapılır Eş ve zıt anlamlar verilir Anadil ile ortak olan kelimeler verilir Daha önce ö ğ renilen kelimelerle ba ğ kurulur Ses benzerlikleri kullanılır Anlam tahmin çalışması yaptırılır.

13 YAZMA Ö Ğ RET İ M İ Dil ö ğ retiminde sözlü iletişim kadar yazılı iletişim de önemlidir. Yazma öncesi etkinlikler konuyu düşünme Konunun muhatabına karar verme Konuya ilişkin bilgisini yoklama Kullanaca ğ ı dilbilgisi kalıplarını düşünme Yazma Esnasında Etkinlikler Konu hakkında beyin fırtınası yapma Yazarken ö ğ rencilere yardımcı olmak Yazma Sonrası Etkinlikler Yazının konuya uygun olup olmadı ğ ını kontrol Anlatılanların bütünlük durumunu kontrol Kullanılan dil yapılarının uygunlu ğ unun kontrolü Yazma Türleri Kontrollü yazma Yer de ğ iştirme alıştırmaları dönüştürme alıştırmaları Örne ğ e binaen kompozisyon yazma Yeniden sıralama Soruya cevap olacak paragraf yazmak Tamamlama alıştırmaları Güdümlü yazma Serbest yazma

14 YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M İ NDE ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME Amaçlarına Göre Sınavlar 1.Dil Yetenek Sınavları: Bu sınavlar, kişinin yabancı dil ö ğ renmeye yatkınlık boyutunu ölçmek için yapılır. 2. Dil Da ğ arcı ğ ını Ölçme Sınavları: Bu sınavlar, kişinin yabancı dilde edinmiş oldu ğ u dil becerilerinin ve kelime haznesinin boyutunu ö ğ renmek için yapılır. 3. Analiz Sınavları: Bu sınavları ö ğ retmenler veya araştırmacılar, ö ğ rencilerin kuvvetli veya zayıf yönlerini tanımak için yaparlar. Bu tür sınavlarla, okutulan dilin zor ve kolay yönlerini de tanımak mümkün olur. 4. Başarı Sınavları: Ö ğ retmenlerin, okullarda ders yılı içinde ve sonunda ö ğ rencilerin derste edinmiş oldukları bilgi düzeylerini anlamak için yapmış oldukları sınavlardır.

15 Ölçme Teknikleri Bakımdan Sınavlar Yazılı sınavlar Çeviri Dikte Yazılı anlatım Güdümlü Seçmeli Kısa cevaplı sorular Açık uçlu Doldurmalı Çoktan seçmeli

16 TEŞEKKÜRLER İ lknur ŞEN

17 KAYNAKLAR Demirel, age. s ; Hüseynin Akıncı vd. Modern Usullerle Arapça Serisi Ö ğ retmen Kılavuzu, Ank.1993 İ letişimci Yaklaşımla ilgili geniş bilgi için bak; Yusuf Budak, İ letişimci Yaklaşımın Yabancı Dil E ğ itim Programlarındaki Yeri. Hacettepe.Ün.S.B.Enst. Y.Lisans Tezi, Ank Özcan Demirel, Yabancı Dil Ö ğ retimi, İ lkeler, Yöntemler, Teknikler “Arapça’yı Nasıl Ö ğ retelim?”, Din Ö ğ retiminde Yeni Yaklaşımlar, MEB İ stanbul 2000 D İ N Ö Ğ RET İ M İ NDE MATERYAL GEL İ ŞT İ RME KILAVUZU, D İ N Ö Ğ R E T İ M İ GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Programlar ve Ö ğ retim Materyalleri Daire Başkanlı ğ ı D İ N Ö Ğ RET İ M İ NDE MATERYAL GEL İ ŞT İ RME KILAVUZU ANKARA, 2014 YABANCILARA ARAPÇA Ö Ğ RET İ M İ NDE MISIR MODEL İ, İ LAH İ YAT FAKÜLTES İ DERG İ S İ 12:1 (2007), SS.63–82,Tahsin DEL İ ÇAY Yabancı dil Ö ğ retiminde Kullanılan Yöntemler ve Yöntem Sorunu, Mehmet Nuri GÖMLEKS İ Z Arapçanın Yabancı Dil Olarak Ö ğ retiminde Sınav Hazırlama ve De ğ erlendirme, G.Ü. Gazi E ğ itim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 1-18, Cihaner AKÇAY

18 GÖREVE DAYALI Ö Ğ RETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE’NĐN YABANCI DĐL OLARAK Ö Ğ RETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI, MURAT YORULMAZ TÜRK Ġ YE’DE ARAPÇA Ö Ğ REN Ġ M Ġ N Ġ N ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI, Yrd. Doç. Dr. İ brahim USTA Bingöl Üniversitesi ARAPÇA YAZMA BECER İ LER İ Ö Ğ RET İ M İ NDE İ LET İ Ş İ MSEL YAKLAŞIM, Yüksek Li,sans Tezi, MURAT ÖZCAN DÖRT TEMEL D Ġ L BECER Ġ S Ġ VE ARAPÇA Ö Ğ RET Ġ M Ġ NDEK Ġ KATKILARI, Yrd. Doç. Dr. İ brahim USTA Bingöl Üniversitesi ARAPÇA ÖGRET İ M İ N İ N ANA PROBLEMLER İ N İ BELiRLEME AMAÇLI DENEYSEL B İ R A.Rt\.ŞTIRMA Y rd.Doç.Dr.Candemir DOGAN,DICLE UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Ö ğ retiminde Okuma Becerisini Geliştirme Yolları, Mehmet AYGÜNEŞ


Download ppt "MESLEK İ ARAPÇA Ö Ğ RET İ M YÖNTEMLER İ 1.D İ LB İ LG İ S İ - ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Bu yöntemin esası, tercüme ve dilbilgisi kurallarını ö ğ retmektir."

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları