Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar Gök TanrıMaveraünnehirDivan-ı Lügati’t TürkDandanakanKutatgu BilikBuharaSemerkand Türklerin tarihini bilmeden İslam tarihinin anlamak mümkün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar Gök TanrıMaveraünnehirDivan-ı Lügati’t TürkDandanakanKutatgu BilikBuharaSemerkand Türklerin tarihini bilmeden İslam tarihinin anlamak mümkün."— Sunum transkripti:

1 Temel Kavramlar Gök TanrıMaveraünnehirDivan-ı Lügati’t TürkDandanakanKutatgu BilikBuharaSemerkand Türklerin tarihini bilmeden İslam tarihinin anlamak mümkün olamayacağı nasıl tabii ise, İslam tarihi çerçevesi içerisine sokmadan Orta zaman Türk tarihini anlamak mümkün olamayacağı da o kadar tabidir. M. Fuad Köprülü, İslam Medeniyet Tarihi, s. 13 Türklerin tarihini bilmeden İslam tarihinin anlamak mümkün olamayacağı nasıl tabii ise, İslam tarihi çerçevesi içerisine sokmadan Orta zaman Türk tarihini anlamak mümkün olamayacağı da o kadar tabidir. M. Fuad Köprülü, İslam Medeniyet Tarihi, s. 13 M. Fuad Köprülü Yukarıda verilen Kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Yukarıdaki sözün Türk-İslam Tarihi ile ilgili yaptığı vurgu nedir? Bu kavramlardan oluşan bir paragraf yazalım mı? Bu kavramlardan oluşan bir paragraf yazalım mı?

2 KARAHANLILAR(840-1212 Haritaya göre Uygur devletinin yıkıldığı tarihte Kırgızlar ve Karahanlılar kurulmuştur. Bu size Türk Teşkilat yapısıyla ilgili ne hatırlatıyor? Haritaya göre Karahanlılar hangi devletten ayrılmış olabilir? Haritaya göre Karahanlılar hangi devletten ayrılmış olabilir?

3  Orta Asya’da kurulan İlk Müslüman Türk devletidir. batı Türkistan’da kurulmuştur.  Bilge kül kadir han tarafından kurulmuş, başkenti Balasagundur. Kadir Han 893 yılında Devletin merkezini Kaşgar’a taşımıştır.  Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluşmuştur.  İslam öncesi Türk Devletlerinde görülen İkili yönetim anlayışını devam ettirmiştir.  Satuk buğra han zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir.(920) Satuk Buğra Han Abdulkerim adını almıştır.  Ebu Nasr Ahmet zamanında Gaznelilerle birleşerek Samanoğulları devletini yıkıp Maveraünnehir’e hakim olmuşlardır.  Ebu Nasr Ahmet, Abbasi Halifesi tarafından tanınan ilk Türk-İslam Hükümdarı olmuştur.  Gaznelilerle sık sık çatışmışlardır. Hanedan arasında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. İkili Yönetim Anlayışı neydi? Karahanlı Devleti’nin Türk Tarihindeki önemi hakkında neler söylenebilir?

4 Doğu Karahanlılar(1042-1211) Haritaya göre Doğu Karahanlılar hangi önemli şehirleri içinde barındırıyor? Haritaya göre Batı Karahanlılar hangi önemli şehirleri içinde barındırıyor?

5 Doğu Karahanlılar 1090 yılında Selcuklulara bağlanmışlar 1130 yılında Moğol Karahitayların hakimiyetine girmiş; 1211’de de yıkılmışlardır. İlk hükümdarları sayılan Tamgaç Buğra Han’a Yusuf Has Hacip KutadguBilig’i sunmuştur. Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig Hakkında ne biliyoruz? Kutadgu Bilig’e göre hükümdarların halkına karşı sorumlulukları nelermiş? Kutadgu Bilig’e göre halkın hükümdarına karşı sorumlulukları nelermiş? Kutadgu Bilig’de verilen öğütlerden hangileri günümüzde geçerli olabilir? Karahanlılar Döneminde başka hangi önemli eserler sayılabilir? Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserini yazma sebepleri neler olabilir?

6 yorumlayalım YAZARESERÖZELLİĞİ YUSUF HAS HACİPKUTADGU BİLİGHÜKÜMDARA ÖĞÜTLER VERİR. SİYASETNAME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. KAŞGARLI MAHMUTDİVAN-LÜGATİ’T TÜRK İLK TÜRKÇE ARAPÇA SÖZLÜKTÜR. TÜRK DİLİNİN ZEGİNLİĞİNİ KANITLAR. YÜKNEKLİ EDİP AHMET ATEBET-ÜL HAKAYIK AHLAK KİTABIDIR. AHMET YESEVİDİVAN-I HİKMETİSLAMİYETİ TASAVVUFİ OLARAK ANLATAN TÜRKÇE ESERDİR. XI. Yüzyılda Türk-İslam dönemine ait yazarların karşısındaki boşluklara, ne gelmelidir. XII. Yüzyılda yaşamış Türk-İslam bilginleri topluma karşı sorumlulukları gereği neler yapmışlardır?

7 Batı Karahanlılar (1042-1212): başkenti semerkant olup Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.


"Temel Kavramlar Gök TanrıMaveraünnehirDivan-ı Lügati’t TürkDandanakanKutatgu BilikBuharaSemerkand Türklerin tarihini bilmeden İslam tarihinin anlamak mümkün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları