Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu kavramlardan oluşan bir paragraf

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu kavramlardan oluşan bir paragraf"— Sunum transkripti:

1 Bu kavramlardan oluşan bir paragraf
M. Fuad Köprülü Türklerin tarihini bilmeden İslam tarihinin anlamak mümkün olamayacağı nasıl tabii ise, İslam tarihi çerçevesi içerisine sokmadan Orta zaman Türk tarihini anlamak mümkün olamayacağı da o kadar tabidir. M. Fuad Köprülü, İslam Medeniyet Tarihi, s. 13 Temel Kavramlar Gök Tanrı Maveraünnehir Divan-ı Lügati’t Türk Dandanakan Kutatgu Bilik Buhara Semerkand Bu kavramlardan oluşan bir paragraf yazalım mı? Yukarıda verilen Kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Yukarıdaki sözün Türk-İslam Tarihi ile ilgili yaptığı vurgu nedir?

2 Haritaya göre Karahanlılar hangi devletten ayrılmış
KARAHANLILAR( Haritaya göre Karahanlılar hangi devletten ayrılmış olabilir? Haritaya göre Uygur devletinin yıkıldığı tarihte Kırgızlar ve Karahanlılar kurulmuştur. Bu size Türk Teşkilat yapısıyla ilgili ne hatırlatıyor?

3 İkili Yönetim Anlayışı neydi?
Orta Asya’da kurulan İlk Müslüman Türk devletidir. batı Türkistan’da kurulmuştur. Bilge kül kadir han tarafından kurulmuş, başkenti Balasagundur. Kadir Han 893 yılında Devletin merkezini Kaşgar’a taşımıştır. Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluşmuştur. İslam öncesi Türk Devletlerinde görülen İkili yönetim anlayışını devam ettirmiştir. Satuk buğra han zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir.(920) Satuk Buğra Han Abdulkerim adını almıştır. Ebu Nasr Ahmet zamanında Gaznelilerle birleşerek Samanoğulları devletini yıkıp Maveraünnehir’e hakim olmuşlardır. Ebu Nasr Ahmet, Abbasi Halifesi tarafından tanınan ilk Türk-İslam Hükümdarı olmuştur. Gaznelilerle sık sık çatışmışlardır. Hanedan arasında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Karahanlı Devleti’nin Türk Tarihindeki önemi hakkında neler söylenebilir? İkili Yönetim Anlayışı neydi?

4 Doğu Karahanlılar( ) Haritaya göre Batı Karahanlılar hangi önemli şehirleri içinde barındırıyor? Haritaya göre Doğu Karahanlılar hangi önemli şehirleri içinde barındırıyor?

5 Kutadgu Bilig’e göre halkın hükümdarına karşı sorumlulukları nelermiş?
Doğu Karahanlılar 1090 yılında Selcuklulara bağlanmışlar 1130 yılında Moğol Karahitayların hakimiyetine girmiş; 1211’de de yıkılmışlardır. İlk hükümdarları sayılan Tamgaç Buğra Han’a Yusuf Has Hacip KutadguBilig’i sunmuştur. Kutadgu Bilig’de verilen öğütlerden hangileri günümüzde geçerli olabilir? Kutadgu Bilig’e göre halkın hükümdarına karşı sorumlulukları nelermiş? Kutadgu Bilig’e göre hükümdarların halkına karşı sorumlulukları nelermiş? Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserini yazma sebepleri neler olabilir? Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig Hakkında ne biliyoruz? Karahanlılar Döneminde başka hangi önemli eserler sayılabilir?

6 yorumlayalım YAZAR ESER ÖZELLİĞİ YUSUF HAS HACİP KUTADGU BİLİG HÜKÜMDARA ÖĞÜTLER VERİR. SİYASETNAME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. KAŞGARLI MAHMUT DİVAN-LÜGATİ’T TÜRK İLK TÜRKÇE ARAPÇA SÖZLÜKTÜR. TÜRK DİLİNİN ZEGİNLİĞİNİ KANITLAR. YÜKNEKLİ EDİP AHMET ATEBET-ÜL HAKAYIK AHLAK KİTABIDIR. AHMET YESEVİ DİVAN-I HİKMET İSLAMİYETİ TASAVVUFİ OLARAK ANLATAN TÜRKÇE ESERDİR. XII. Yüzyılda yaşamış Türk-İslam bilginleri topluma karşı sorumlulukları gereği neler yapmışlardır? XI. Yüzyılda Türk-İslam dönemine ait yazarların karşısındaki boşluklara, ne gelmelidir.

7 Batı Karahanlılar (1042-1212): başkenti semerkant olup Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.


"Bu kavramlardan oluşan bir paragraf" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları