Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KONU TEKRARI SORU ÇÖZÜMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KONU TEKRARI SORU ÇÖZÜMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KONU TEKRARI SORU ÇÖZÜMLERİ

2 İlkokul dördüncü sınıfta görev yapmakta olan Oya Öğretmen öğrencilerine üç boyutlu cisimleri anlatırken oyun hamurları getirerek cisimler oluşturmalarını istemiştir, öğrencilerden bazıları bu etkinliği yapmak istemediklerini kendilerinin oyun hamuru ile oynama dönemlerinin geçtiğini belirtmişlerdir. Yukarıdaki süreçte Oya Öğretmen'in göz ardı ettiği öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciye görelik B) Bütünlük C) Açıklık D) Aktüalite E) Bilinenden bilinmeyene

3 Özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem Hanım proje çalışmalarında öğrencilerinden çok merak ettikleri bir konuyu araştırarak gelmelerini, bu bilgiye günlük hayatlarında neden ihtiyaç duyduklarını belirtmelerini söylemiştir. Gizem Öğretmen öğrenme öğretme sürecinde aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ya da hangilerini temel alarak dersini planlamıştır? A) Açıklık / hayatilik B) Öğrenciye görelik / somuttan soyuta C) Bilinenden bilinmeyene / hedefe görelik D) Sosyallik / bilinenden bilinmeyene E) Öğrenciye görelik / hayatilik

4 2. Öğretim etkinliklerinin yatay düzlemde diğer alanlarda öğretilmesi gereken davranışların kazandırılmasına, dikey düzlemde ise daha önceki öğrenmeler üzerine kurulan lüzumsuz tekrara yer vermeden yeni davranışları kazandırmayı hedeflemesi gerekir. Bu durum aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? A) İş –Aktivite B) Bütünlük C) Ekonomiklik D) Somuttan soyuta E) Öğrenciye yönelik

5 Oya öğretmen öğrencilerine iş kazalarını anlatırken , ülkemizde Ermenek Maden Ocağında meydana gelen iş kazasını gündeme taşıyarak dersini yapılandırmıştır. Yukarıdaki planlamayı yapan Oya Öğretmen dersinde hangi öğretim ilkesini göz önünde bulundurmuştur? A) Somuttan soyuta B) Bütünlük C) Açıklık D) Ekonomiklik E) Aktüalite (Güncellik)

6

7

8 Öğrenme öğretim süreçlerinde kullanılan stratejiler dersin işlenmesinde büyük önem sahiptir. Seçilen stratejilerin yararlarının yanı sıra sınırlılıkları da bulunmaktadır. Dersinde araştırma inceleme stratejisini kullanan Metehan Öğretmen bu süreçte aşağıdaki sınırlılıklardan hangisi ile karşılaşabilir? A) Öğrenciler bilimsel ve bağımsız düşünme becerisi kazanırlar. B) Problemin çözümü için çeşitli kaynak veya materyallerin karşılanması ek maliyet getirir. C) Öğrenciler uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey davranışlar kazanırlar. D) Öğrenciler gerçek problemlerle karşı karşıya kalır. E) Öğrenciler karşılaştığı olaylara ya da sorunlara tarafsız ve nesnel bir şekilde yaklaşır ve çözüm üretmeye çalışır.

9 • Öğretmen ile öğrenci arasında yoğun bir etkileşim gerektirir.
• Öğretmenin görevi konuyu öğrenciler için en uygun biçimde organize ederek yapılandırmadır. • Konu genelden özele doğru aktarılır. • Konular genel olarak sözel öğrenmeler olmak ile birlikte örnekler , resimler, şemalar ve diğer görsel uyarıcılar kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Buluş stratejisi B) Sunuş stratejisi C) Araştırma inceleme stratejisi D) Dikkat stratejisi E) Yürütücü biliş stratejisi

10 Dersinde sıfatlar konusunu işleyecek Melike öğretmen öğrencilerine içinde sıfat bulunan aşağıdaki örnekleri verir. Ve öğrencilerinin her cümledeki altı çizili sözcüğün cümlede nasıl bir işleve sahip olduğunu düşünmelerini söyler. Kırmızı kalemi ver. Sivah eldivenlerim kayboldu. O uzun bir çocuktur. Öğrenciler örnekleri okur. Altı çizili sözcüklerin işlevlerini bulur, öğrencilerden de örnekler aldıktan sonra melike öğretmen ek örnekler verir. Öğrencilerin ilk örnekler ile sonraki örnekleri karşılaştırmalarını ister. Melike Hanım'ın yukarıdaki süreçte yapması gereken bir sonraki aşama ve bu süreçte kullandığı öğretim stratejisi aşağıdakiler-den hangisidir? A) Öğrencilerin zıt örnek vermesi - buluş B) Öğrencilerin zıt örnek vermesi - sunuş C) Öğretmenin zıt örnekler vermesi - buluş D) Öğretmenin zıt örnek vermesi- sunuş E) Öğretmenin ek örnek vermesi - buluş

11 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİMİN UYGULAMA AŞAMALARI
Sınıfa kuşların fotoğrafları veya belgesel filmleri getirilerek öğrencilere sunulur. Öğrenciler gözlemleri sonucunda örneği açıklarlar. Öğretmen kuşlar familyasından başka örnekler öğrenicilere sunar. Öğrenciler ikinci verilen önekleri tanımlar ve birinciyle karşılaştırır. Öğretmen kuşa benzer ancak kuş olmayan bir örneği sunar. Öğrenci zıt örnekleri karşılaştırarak, örnek olamayanı belirler. Öğrenciler verilen bütün bu örneklerden yola çıkarak kuşun tanımına ulaşır. Öğrenciler kuşlar familyasına örnekler verir. I.Öğretmenin örneği sunması 2.Öğrencilerin örneği tanımlaması 3.Öğretmenin ek örnek sunması 4.Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve karşılaştırması 5.Öğretmenin örnek olmayanı sunması: 6.Öğrencilerin örnek olanla olmayanı karşılaştırması ve örnek olmayanı belirlemesi 7.Öğrencilerin tanımı yapması, ilke ve genellemelere ulaşması 8.Öğrencilerin yeni örnekler vermesi Çizelge 1. Kuşlar Konusunun Örnekle Açıklanması Örneği

12 I. Ders tümevarım ile yapılandırılır II. Öğrenciler yarı aktiftir.
III. Temel ilke ve kavramlara öğrenciler ulaşır IV. Bloom taksonomisine göre kavrama basamağına uygun etkinlikler düzenlenmelidir. V. Bilimsel süreç basamakları kullanılır. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri sunuş stratejisine ait olan özelliklerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve V D) II ve IV E) I, II ve III BULUŞ SUNUŞ BULUŞ BULUŞ ARAŞTIRMA İNCELEME

13 Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipotezlere ne denir? A) Yasa B) Denence C) Teori (Kuram) D) Model E) Strateji

14 Ağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme Modeline göre öğrenmeyi etkileyen faktörlerden gösterilemez?
Öğretimin niteliği Öğretmenin kişilik özellikleri Ailenin sosyo- ekonomik durumu Öğrencinin dersle ilgili ön öğrenmeleri Öğrencinin sahip olduğu zeka alanı

15 Sosyal çevre bireyin davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Okulun bulunduğu sosyal çevre öğrencinin öğrenme sürecinde öğreticiye yol gösterici etkiye de sahiptir. Sosyal çevresinden yararlanarak öğrenme sürecini kurgulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması uygun olmaz? Çevrede yapılan sosyal etkinliklere katılımı sağlamak Öğrencilerin sınıf ortamına yaşantısal örnekler getirmesini istemek Sosyal ve çevre problemlerini temele alan projeler yaptırmak Konuları sosyal çevreden yararlanabileceği konuklarla işlemek Dersin hedeflerini çevrenin taleplerini dikkate alarak belirlemek

16 "Öğrenme, bilginin zihinde oluşturulması sürecidir, öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. öğrenciler somut yaşantıları ve deneyimleri üzerinde öğrenirler, öğretmen ise öğretmez, öğrencilerin öğrenmelerini sağlar." Yukarıda özellikleri verilen öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapılandırmacı öğrenme B) İş birliğine dayalı öğrenme C) Tam öğrenme D) Programlı öğretim E) Buluş yoluyla öğrenme

17 Tam öğrenme modeline göre derslerini tasarlayan bir öğretmenin giriş etkinlikleri kapsamında aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru değildir? Öğrencilerin bilişsel giriş davranışlarını tespit etmek Öğrencilerin duyuşsal giriş davranışlarını tespit etmek Bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları ortaya çıkaracak bir test hazırlamak Bilişsel ve duyuşsal giriş davranışlarında eksik olan davranışları tamamlamak Öğrencilere yeni hedef ve davranışları kazandıracak etkinlikler yapmak

18 • Davranışın sıklığını artıran uyarıcılar
• Öğrenmeyi kolaylaştıran tüm mesajlar • Öğrenme sürecindeki öğrenci aktiviteleri • Davranış hakkında öğrenciye bilgi vermek Yukarıda verilen ifadeler tam öğrenme modelindeki sırasıyla hangi öğelere karşılık gelmektedir? A) İpucu - Pekiştirme - Katılım - Dönüt B) Dönüt - Pekiştirme - ipucu - Katılım C) Katılım - Pekiştirme - Dönüt - ipucu D) Pekiştirme - Dönüt - ipucu - Katılım E) Pekiştirme - ipucu - Katılım – Dönüt

19 Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modelinin eğitsel yararlarından birisi değildir?
Hedefler önceden belirlendiğinden süreç planlı ilerler. Eksik öğrenmeler zamanında giderilir. izleme değerlendirmeleri sayesinde eksik öğrenmeler anında belirlenir. Eksikler tamamlanmadan diğer ünitelere geçilmediğinden her öğrenci öğrenir. Çok fazla araç ve zaman gerektirmediğinden tasarruf sağlanır.

20 Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı anlayışa göre öğretim yapan öğretmenin özelliklerinden birisi olamaz? Öğrencilerin, öne sürdükleri fikirleri destekler. Yönelttikleri sorulara, öğrencilerin cevap verebilmeleri için yeterli zamanı tanırlar. Öğrencilere ödev verirken sınıflandırma, analiz, tahmin ve yaratıcılık gibi bilişsel kavramlara yer verirler. Öğrencilerin, birbirleriyle ve öğretmenle karşılıklı iletişime girmeleri için özendirirler. Öğrencilerin sınıfta kendi hızlarında ilerlemeleri için tek başlarına çalışmalarını destekler

21 Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ yaklaşımının özelliklerinden birisi değildir?
Öğretmenler bütün zekâ alanlarına eşit derecede önem vermelidirler. Matematiksel zekâsı gelişmiş birinin aynı anda sözel zekâsı gelişmemiştir. Öğretmenler etkinliklerini tüm zekâ alanları için düzenlemelidirler. Sosyal zekâsı gelişmiş birey, kişiler arası ilişkilerde kesinlikle iyi olmak zorunda değildir. Zekâ biyolojik donanımın elverdiği ölçüde geliştirilebilir.

22 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan bir akademisyen, insanlık tarihinde dönüm noktaları olan tarih çağları hakkında bilgilendirme yapması, olayları analiz etmesi ve kaynak taraması için Ahmet'e ödev vererek yaptığı çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarına karşı sunum yoluyla anlatmasını istemiştir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak söz konusu akademisyen öğrencinin hangi zekâ alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptırmıştır? A) Uzamsal - öze dönük B) Sözel – Sosyal C) Matematiksel – Sosyal D) Matematiksel – Sözel E) Öze dönük – Sosyal

23 • Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel yaklaşımdır.
• Bir ünitenin ya da konunun işlenişinde takip edilen sistemli yoldur. • öğretim yönteminin bir ders etkinliğinde yapılan uygulamasıdır. Yukarıda verilen tanımlar sırası ile aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir? A) Strateji - Yöntem – Teknik B) Yöntem - Teknik - Strateji C) Teknik - Yöntem – Strateji D) Yöntem - Strateji - Teknik E) Teknik - Strateji – Yöntem

24 Problemin farkına varılması
Problemin tanımlanması Verilerin toplanması Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi Olası çözümlerin (hipotezlerin) oluşturulması Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma Yukarıda Probleme Dayalı Öğrenme Modelinin bir problemin çözümünde takip edilmesi gereken adımları verilmiştir. Bu adımların doğru sıralanması hangisidir?  A) B) C) D) E)

25

26 Fen ve teknoloji öğretmeni olan Ali Rıza öğretmen öğrencilerine çoklu zekâ kuramına dayalı olarak" Böyle Yasa'sını" kavratmak istemektedir. Bunun için öncelikle öğrencilerine" Böyle Yasa'sını" tanımını yaptırır. Ardından öğrencilerinin" Böyle Yasa'sını" açıklayan formülü sunarak bu formülle ilgili problemler çözmesini sağlar. Ardından öğrencilerine yanaklarını şişirecek kadar havayı ağızlarına almalarını ve tüm havayı yanaklarının bir tarafına geçirmelerini söyler. Bu aşamada öğrencilerine hacim ve basınç değişimlerinin ne olduğunu sorar. Fen ve teknoloji öğretmeni olan Ali Rıza Öğretmen öğrencilerinin "Böyle Yasasını" öğrenirken çoklu zekâ kuramına göre hangi zekâ alanlarına yönelik olarak dersini planlamıştır? A) Dilsel- uzamsal- mantıksal B) Dilsel- kinestetik- sosyal C) Dilsel- mantıksal- kinestetik D) Mantıksal- sosyal- doğa E) Ritmik- uzamsal- dilsel

27 I. Değerlendirmede ürün ve süreç birlikte önemlidir.
II. Çözüm yolu tektir. III. Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenir. IV. Uygulama, analiz ve sentez düzeyinde becerileri kazandırır. V. Tümevarım yolu tercih edilir Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri proje tabanlı öğrenmeye ait yanlış bir bilgidir? A) Yalnız II B) II ve V C) I ve II D) IV ve V E) I. II ve III DOĞRİ YANLIŞ DOĞRİ DOĞRİ YANLIŞ

28 Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
A) Bir bireyin genetiksel olarak kalıtımla birlikte getirdiği zekâ kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir. B) Zekâ, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. C) Zekâ çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. D) Zekâ, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. E) Zekâ, öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırarak onların başarılarını tahmin için kullanılır.

29 Gösterip-yaptırma yöntemi, öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermesi veya bir prensibi açıklamak üzere yaptığı deneyleri içeren bir yöntemdir. Bu yöntemde etkinliği önce öğretmenin kendisi yapar, sonra gösterildiği şekliyle öğrencilerden yapmaları istenir. Aşağıdakilerden hangisi gösterip-yaptırma yönteminin faydalarından biri değildir? A) Öğrenciler hem görerek hem de duyarak öğrenme olanağı bulurlar. B) Öğrenciler bir deneyin veya olayın oluşumu hakkında birinci elden bilgi ve deneyim kazanırlar. C) Gösteri sırasında öğrencilerin ilgi ve dikkat düzeyleri en yüksek düzeydedir. D) Öğrenciler üst düzey zihinsel beceriler ve tutumlar geliştirirler. E) Özellikle devinişsel (psiko-motor) becerilerin öğretilmesinde etkili bir yöntemdir.

30 Sınıf içi öğrenme öğretme süreçlerinde anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenin bu yöntemi aşağıdaki durumlardan hangisi için kullanması uygun olmaz? A) Dersin giriş bölümünde dikkat çekmek için B) Öğrencilere neden-sonuç ilişkileri kurma becerileri kazandırmak için C) Kısa zamanda çok sayıda olgusal bilgiyi aktarmak için D) Kavramların temel özelliklerini aktarmada E) Sonuç bölümünde özetleme yapmak için

31

32 - Kaynak kişilerden ve dinleyiciler arasından seçilenlerden oluşan iki grup vardır.
- Dinleyicilerden oluşturulan grup kaynak kişilere uygun soruları sorarak sürece katkıda bulunurlar. Yukarıda temel özellikleri verilen teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Forum B) Panel C) Kollegyum D) Sempozyum E) Konferans

33 - Öğrencilerin öğrenemedikleri konularda bir uzmandan bireysel yardım almalarını sağlar.
- Öğrencinin anlamakta güçlük çektiği kısımlara ilişkin verilen bireysel öğretim etkinliklerini içerir. Yukarıda temel özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutor destekli öğretim B) Ev ödevi C) Benzetim D) Forum E) Drama

34 Öğrencilerin bir probleme farklı çözümler üretmeleri için etkili kullanılan yöntem / tekniklerden birisi de beyin fırtınasıdır. Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniği için doğru bir ifade değildir? A) Beyin fırtınası bir olay ya da olgunun nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymak üzere katılımcıların görüşlerini söylemesidir. B) Beyin fırtınası bir probleme yaratıcı çözümler bulmak amacıyla bireylerin ilk aklına gelen önerilerini tek cümleyle sundukları öğretim tekniğidir C) Beyin fırtınası öğrencilerin üretken düşünme becerilerini geliştirmek için yürütülen bir öğretim tekniğidir. D) Beyin fırtınası demokratik, keyifli ve esprili bir atmosferde yürütülen bir öğretim biçimidir. E) Beyin fırtınası, öğrencilerin fikirlerine sınırlama getirmeden yürütülen öğrenci merkezli bir uygulamadır.

35 Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Öğrencilerin üst düzey düşünmelerini sağlayacak sorular hazırlama B) Bilişsel alanın her basamağından sorular sorma C) Dersin etkili olup olmadığını sorularla kontrol etme D) Öğrencilerin geçme notunu belirlerken kullanma E) Öğrencinin seviyesine göre soruların düzeyini ayarlama

36 Trafikte uygulanan kural ihlallerini sınıfa getirip bunlarla ilgili çözüm yolları bulmayı amaçlayan 3. sınıf öğretmeni Alper Bey, öğrencilerinin fikirlerini öğrenmek için beyin fırtınası tekniğinden yararlanmak istemektedir. Buradan hareketle öğrencilerinden konuyla ilgili görüşlerini alan Alper öğretmen, Mehmet ve Betül'ün cevaplarını çok beğenmiş ve bunları sınıf içerisinde örnek göstermiştir. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Alper Öğretmen'in beyin fırtınası tekniğini uygularken yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyinin bu tekniğin uygulanması için yeterli olup olmadığına dikkat etmemiştir. B) Bazı öğrencilerin verdiği cevapları sınıftaki diğer öğrencilere örnek göstermiştir. C) Teknik bir konu olduğu için bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi değildir. D) Düşünceleri değerlendirmeden sürekli çözüm önerileri istemiştir. E) Öğrenciler için ilgi çekici olmayan bir konu seçmiştir.

37 Türkçe dersinde "Reklamlarda verilen mesajları sorgular
Türkçe dersinde "Reklamlarda verilen mesajları sorgular." şeklindeki bir kazanım için sınıfta örnek bir reklam gösteren Bekir Öğretmen, reklamda verilen mesajın ne olduğunu öğrencilerine kavratmaya çalışmaktadır, öğrencilerin karşılıklı görüşler ortaya koyduğu derste "öğretmen-öğrenci" ve "öğrenci-öğrenci" etkileşimi üst düzeye çıkmıştır. Dersin sonunda da konuyu özetleyerek dersi bitirmiştir. Yukarıdaki örnekte Bekir Öğretmen'in kullandığı öğretim yöntemleri hangi seçenekte doğru bir sırayla verilmiştir? A) Örnek olay - Tartışma – Anlatım B) Örnek olay - Anlatım - Tartışma C) Anlatım - Tartışma-Anlatım D) Gösteri - Tartışma - Örnek olay E) Gösteri - Örnek olay – Anlatım

38 Bir gün Osman Öğretmen öğrencilerine “ Fakültemizde nitelikli bir eğitim yapılamıyor. Bunun nedenleri neler olabilir? “ şeklinde soru sorarak, öğrencilerinin sorunu analiz etmelerini ve olayın ana ve alt nedenlerini belirlemelerini istemiş ve öğrenci tespitlerini rektöre taşıyarak çözüm üreteceğini söylemiştir. Yukarıda bahsedilen durum için en uygun teknik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kartopu B) Kavram Haritası C) Balık Kılçığı D) Çalışma yaprağı E) Kavram karikatürü

39 Aşağıdakilerden hangisi vızıltı 22 öğretim tekniği ile ilgili doğru bir açıklamadır?
A) 2 öğrencinin bir konuyu 22 dakika tartışması B) 22 öğrencinin bir konuyu 22 dakika tartışması C) 2 öğrencinin konuyu 2'şer dakika tartışması D) 2 öğrencinin konuyu 2 dakika tartışması E) 22 öğrencinin konuyu 2 dakika tartışması

40 Öğretmen, sınıfta sıkça karşılaşılan "biri konuşurken diğerinin sözünü kesme" sorunuyla ilgili olarak öğrencilerini önce tek başlarına düşünüp, sonra iki. daha sonra dört, en sonda sekizer kişilik gruplar halinde tartışmalarını istemiştir. En son grupta ulaşılan sonuçların ise sınıfta sunulmasını sağlamıştır. Buna göre öğretmenin problemin çözümü için uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Beyin fırtınası B) İstasyon C) Kartopu D) Münazara E) Çember

41 BAŞARILAR


"ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KONU TEKRARI SORU ÇÖZÜMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları