Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kendini Gerçekleştirme. E ğ er hayatınızda de ğ iştirmek istediklerinizi de ğ iştirebilme olana ğ ı verilseydi, neleri de ğ iştirirdiniz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kendini Gerçekleştirme. E ğ er hayatınızda de ğ iştirmek istediklerinizi de ğ iştirebilme olana ğ ı verilseydi, neleri de ğ iştirirdiniz?"— Sunum transkripti:

1 Kendini Gerçekleştirme

2 E ğ er hayatınızda de ğ iştirmek istediklerinizi de ğ iştirebilme olana ğ ı verilseydi, neleri de ğ iştirirdiniz?

3 E ğ itimin temel hedeflerinden biri de psikolojik açıdan sa ğ lıklı bireyler yetiştirmektir. Bireyin “kendini gerçekleştirmesine” fırsat tanıyıp bireye yol gösterilmesi e ğ itimcilerin önemli sorumluluklarından biridir.

4 Kendini gerçekleştirme, günlük yaşamda da işitti ğ imiz bir kavramdır. Sizce kendini gerçekleştirmek ne demektir?

5 Maslow, insanı bütüncül bir bakış açısıyla ele bir ele alarak insan ihtiyaçlarıyla ilgili bir hiyerarşi oluşturmuştur. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi; fizyolojik ihtiyaçlarla başlamakta ve kendini gerçekleştirme ile son bulmaktadır.

6 Maslow’ Un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

7 Abraham Maslow, seçkin kimseler üzerinde, klinik metotla derinli ğ ine yürüttü ğ ü incelemeleri sonunda, kendini gerçekleştiren kimselerin en belirgin özellikleri olarak şunları saptamıştır:

8 Kendini gerçekleştirebilen bireyler potansiyellerini dolu dolu kullanabilme olana ğ ını yakalamış, bireysel sınırlarını zorlama noktasında gayret göstermiş bireylerdir.

9 Kendini gerçekleştirmiş bireylerin özellikleri şunlardır:

10 1- Gerçe ğ i Oldu ğ u Gibi Algılayabilme: Arzu, beklenti ve önyargıların etkisi altında olmadan, nesne, olay ve insanları oldukları gibi algılayabilme; genel, soyut ve kalıplaşmış yargılardan çok, somut ve taze yaşantılara de ğ er verme.

11 2- Do ğ al Davranabilme: Kuralları, merasimi, kalıplaşmış davranış biçimlerini gereksiz sayıp, içten geldi ğ i şekilde hareket etme; dışarıdan empoze edilen kurallardan çok kendi geliştirdi ğ i de ğ erler sistemine göre davranma.

12 3- Probleme Dönük Olmak: Genellikle kişisel olmayan, insanlıkla ilgili bir problem alanına koyulma; felsefî ve etik alanda temel sorunlarla u ğ raşma.

13 4- Kendine Yeterli Olma: Problemini kendi başına çözebilme, sorunları vakarla karşılayabilme, başkalarından yardım, destek ve iltifat beklememe.

14 5- Çevreden Ba ğ ımsız Olma: İ nsanları yoksunluk güdülerinin doyum aracı olarak görmeme, gerekti ğ inde sosyal çevreden ba ğ ımsız olarak yaşayabilme.

15 6- Takdir Edebilme: Hayattaki güzellikleri algılayabilme ve be ğ enebilme; güzellikler karşısında coşku hali yaşayabilme.

16 7- İ nsanlıkla Özdeşleşme: İ nsanlı ğ a derin bir sempati duyma, kendini insanlara yakın hissetme.

17 8- Demokratik Olma: Irk, sınıf, e ğ itim ve siyasal inanç farkı gözetmeksizin insanlarla dostluk kurabilme; insanların soy, şöhret ve servetleri yerine bilgi, hüner ve iyi kişilik özelliklerine saygı duyma.

18 9- Nüktedanlık: Kaba ve başkalarını küçük düşürücü şakalardan hoşlanmama; ince espriler, güldürürken düşündüren nükteler yapma.

19 10- Yaratıcılık : Herhangi bir alanda yeni, orijinal bir eser meydana getirebilme.

20 11- Sosyal Kalıplaşmaya Karşı Direniş: Kültürün geliştirdi ğ i davranış kalıplarını benimseme zorunlulu ğ unu duymama.

21 Sizce kendimizi gerçekleştirmek için ne yapabiliriz? Kendimizi gerçekleştirmek için ne yapıyoruz?

22 Kendini gerçekleştiren bireylerin özellikleri, kültürümüzde kendini gerçekleştirme, kendinizi gerçekleştirme konusundaki çabalarınızla ilgili kısa bir konuşma hazırlayınız.


"Kendini Gerçekleştirme. E ğ er hayatınızda de ğ iştirmek istediklerinizi de ğ iştirebilme olana ğ ı verilseydi, neleri de ğ iştirirdiniz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları