Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BEP BUCA RAM 2015 Buca Ram-2015

2 Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu
Buca Ram-2015

3 Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu
Buca Ram-2015

4 Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu
Buca Ram-2015

5 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 72’nci maddesi gereğince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanması. Buca Ram-2015

6 ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREY – GELİŞİM ÖZELLİKLERİ-PERFORMANSI- İHTİYAÇLARI
Buca Ram-2015

7 Farklı Öğretim İlke ve Tekniklerine Farklı öğrenme sürelerine
Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli ya da yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan bireylerin, Farklı Öğretim İlke ve Tekniklerine Farklı öğrenme sürelerine Farklı eğitim ortam ve materyallerine ihtiyaçları vardır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına ihtiyacı var demektir. Buca Ram-2015

8 BEP’iN Gerekliliği Çocukların zayıf ve güçlü yönleri farklıdır.
Çocukların gelişim, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklıdır. Eğitimin ailenin de işin içine girdiği dengeli bir yapıda sürdürülmesini sağlar. Buca Ram-2015

9 BEP Özellikleri Çocuğun bütün eğitim gereksinimlerine uygun olarak, öğrenme yaşantılarını içerir, bu anlamda kapsamlıdır. BEP’te hedefler erişilebilir olup, öğrencinin eğitsel performans düzeyine göre saptanır. Bu anlamda BEP uygulanabilirdir. BEP bireyseldir. Çünkü bireysel performansa uygun , bireysel hedefler barındırır. Buca Ram-2015

10 BEP, hem veliler hem de BEP birimine katılan eğitim personelinin anlayacağı sadeliktedir. Anlaşılırdır. BEP katılımı ve sorumluluk paylaşımını getirir. BEP Biriminde tüm üyeler arasında bir yazılı metin vardır, Buca Ram-2015

11 BEP- İŞLEVSELLiK Hazırlanan programla öğrenciye “nelerin, nasıl öğretileceği” işlevsellikle ilgilidir. İşlevsellik, bireyin ihtiyaç duyduğu bağımsız yaşam, ilgi ve yeteneklerine uygun akademik gelişim ve sosyal-toplumsal yaşam becerilerinin tümünü kapsar. Buca Ram-2015

12 BEP’in Yararları Öğrencinin yapabildiklerini, performansını içerir.
Öğrencinin farklı gereksinimlerini belirtir. Öğrenciye uygun ve gerçekçi amaçları barındırır. Öğrencinin öğrenme sürecinin izlenmesini sağlar. Öğrencide gelişim ve öğrenmeleri süreç sonunda ortaya koyar. Ölçme ve Değerlendirme sürecinin kapsam ve sınırlarını belirler. Buca Ram-2015

13 Öğretmenine günlük ders etkinlikleri ile ilgili yol gösterici olur.
Öğrencinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili nasıl bir özel eğitim hizmeti yürütüleceğinin yol haritasıdır. Çocuğun eğitiminde görev alacak kişilerin, beklenti, yükümlülük ve sorumluluklarını bağlar. Herkese eşit söz hakkı tanır. Öğretmenine günlük ders etkinlikleri ile ilgili yol gösterici olur. Buca Ram-2015

14 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ AMACI
Ö.E. ihtiyacı olan bireyin; eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere DİSİPLİN ALANI Öz bakım Akademik İletişim Motor Hayat Bilgisi Müzik Resim Toplumsal Uyum… DİSİPLİN ALANI Tam zamanlı kaynaştırma Yarı Zamanlı kaynaştırma Özel Eğitim Sınıfı Özel eğitim Okulu DESTEK HİZMETLER Kaynak Oda Sınıf İçi Destek Dil Ve Konuşma Terapisi Fizyoterapi Ulaşım Aile Eğitimi Danışmanlık Hizmeti en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktır. Buca Ram-2015

15 İşbirliği Veli onayı Buca Ram-2015

16 Buca Ram-2015

17 BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:
1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi 3. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi Buca Ram-2015

18 4.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi (türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağı), 5.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması Buca Ram-2015

19 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi
Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeler Özel eğitim hizmetlerinin başlayış ve bitiş tarihleri (zaman çizelgesi), Öğrencinin kişisel bilgileri. 7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. Buca Ram-2015

20 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ Bu birimin çalışma usul ve esasları,
okul/kurum yönetimince belirlenir. Buca Ram-2015

21 Buca Ram-2015

22 (Müdür / Müdür Yardımcısı) (Öğrencinin dersine girenler)
Geliştirme Birimi BEP Başkan (Müdür / Müdür Yardımcısı) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğrt. Rehber Öğretmen Eğitim programı hazırlamakla görevli öğrt. Sınıf Öğretmeni Branş Öğretmenleri (Öğrencinin dersine girenler) Öğrencinin Velisi Öğrenci Buca Ram-2015

23 BEP BAŞKANI (Müdür /Müdür Yardımcısı)
MADDE 73 – (1) Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar. Birim başkanının görevleri şunlardır: a) Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. b) Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak. c) BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak. ç) BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak. Buca Ram-2015

24 BEP BİRİMİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI
MADDE 74 – (1) BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile rehber öğretmen, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev tanımında yer alan BEP ile ilgili görevleri yürütürler. (2) Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur. (3) Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. (4) Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur. ır: Buca Ram-2015

25 (5) BEP geliştirme birimi üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak. c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak. ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek. d) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak. Buca Ram-2015

26 BEP TOPLANTI SÜRECİ Çocuk odaklıdır.
Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. Tüm üyeler için rahat ve çekici bir ortamdır. Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer veren bir birlikteliktir. Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır. Buca Ram-2015

27 EĞİTSEL PERFORMANSIN BELİRLENMESİ
Buca Ram-2015

28 EĞİTSEL PERFORMANSIN BELİRLENMESİ
Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarının ortaya konmasıdır. İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin gerçekçi olarak ortaya konması son derece önemlidir, çünkü açıklamalar değerlendirme sonuçlarının açık ve anlaşılır hale gelmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin belirli ihtiyaçlarını tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar. Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımlar. Buca Ram-2015

29 Öğrencinin yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirten bilgiler,
Performans düzeyi ifadelerinde hangi bilgiler yer alır? Öğrencinin yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirten bilgiler, Öğrencinin özrünün eğitsel performansına etkisi Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeler, Öğrenci ile ilgili güncel bilgiler, Buca Ram-2015

30 DEĞERLENDİRME Öğretmen yapımı testler/kontrol listeleri/Ölçüt bağımlı ölçü araçları Görüşme yoluyla bilgi toplama Okul kayıtlarını (karne, e okul) inceleme Formal testler (zeka, başarı vb. testi sonuçları) Doktor raporları (İşitme-Görme raporu sonuçları) Gözlem sonuçları (bireyi tanıma) Eğitsel Değerlendirme İsteği formu Proje ve hazırlanan ödevler Değerlendirme raporu hazırlama ve öncelikli gereksinimleri belirleme Buca Ram-2015

31 Buca Ram-2015

32 Performansa Bağlı Uzun Süreli ve Kısa Süreli Amaçlar
1.Uzun Dönemli Amaçlar 2.Kısa Dönemli Amaçlar Amaçlar; Var olan Performans Düzeyine uygun olmalıdır. Amaçlar İşlevsel olmalıdır. Gerçekçi ve Uygulanabilir olmalıdır. Öğrenci Yararına olmalıdır. Sadece Edinimle Sınırlı olmamalıdır. Öğrencinin öncelikli gereksinimlerini kapsamalıdır. Buca Ram-2015

33 UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda bir yıllık süre sonunda kazanması gereken hedefleri genel olarak ifade eder. KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR Öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen alt amaçlardır. Daha özel ve ayrıntılıdır. Buca Ram-2015

34 Uzun Dönemli Amaçlar PERFORMANS DÜZEYİ: İlhan Türkçe dersinden seslerin yarısını tanımakta, tanıdığı sesleri yazabilmekte, basit iki sesten oluşan heceleri telaffuz edebilmektedir. Uzun Dönemli Amaç.1: İlhan, yıl sonunda, okuma becerisini kazanır. Buca Ram-2015

35 Kısa Dönemli Amaçların Belirlenmesi
UDA: İlhan yıl sonunda gösterilen metni okur. KDA: 1. İlhan seslerin yazılı olduğu kartta, istenilen sesi gösterir. (3/4) 2. İlhan kendisine söylenen sesleri doğru şekilde tekrarlar. (3/4) 3. İlhan iki sesten oluşan heceleri doğru şekilde tekrarlar. (3/4) 4. İlhan iki sesten oluşan heceleri okur. (3/4) 5.İlhan heceleri okur.(3/4) 6.İlhan iki heceyi birleştirerek okur. (3/4) İlhan iki ve daha fazla heceli kelimeleri okur (3/4) Buca Ram-2015

36 Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP)
BöP: BEP’te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalışanların yapması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden plandır. BÖP’te işlenen amaçlar BEP’teki kısa dönemli amaçlarımızdır. BEP’te yer alan uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kısa dönemli amaçlarımızı nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösterecek planlardır. Buca Ram-2015

37 Bir Öğretim Planında Yer Alması Gereken Unsurlar
Öğrencinin adı Öğretmenin adı Öğretim programının adı Öğrencinin genel performans düzeyine ilişkin özet ifadeler Davranış ölçütü Öğrenme ortamı Oturum sayısı Materyal Öğretim amaçları Öğretim basamakları Öğretim yöntem ve teknikleri Değerlendirme-veri toplama teknikleri Buca Ram-2015

38 Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP)
1.basamak: K.D.A.’lar analiz edilerek öğretimsel(davranışsal) amaç olarak yazılır. Davranışsal amaçlar yazılırken; 1-zaman sınırlarını belirlemek 2-kabul edilebilecek en az doğru davranış sayısını belirlemek 3-davranış koşulunun belirlemek 2.basamak: Yazılan öğretimsel (davranışsal) amaçların gerektirdiği öğrenme yaşantıları hazırlanır. Öğretim malzemeleri ve stratejileri belirlenir. 3.basamak: Öğrencinin kendisinden beklenen davranışları, sürenin sonunda yapıp yapmadığının ve ilerlemelerin belirlenmesi için ölçü araçları hazırlanır ve uygulanır. Buca Ram-2015

39 DAVRANIŞSAL AMAÇLAR UDA: İlhan, eğitim-öğretim yılı sonunda ilk okuma yazma becerilerini kazanır. KDA: İlhan hece yazma çalışmaları yapar. (8/10) DAVRANIŞSAL AMAÇLAR: 1. Heceyi modele bakarak yazar. (8/10) 2. Söylenen heceyi defterine yazar. (8/10) 3. Söylenen heceyi sınıf tahtasına yazar. (8/10) Buca Ram-2015

40 ÖĞRETİMDE UYARLAMA Akranlarından farklı gereksinimleri olan öğrencilerin sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere katılımını artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak için çeşitli düzenlemelerin (amaçlar, sınıf ortamı, zaman, yöntem, materyal, sunum vb) yapılması sürecidir. Buca Ram-2015

41 Eğitim Ortamına İlişkin Düzenlemeler
Fiziksel düzenleme Basamaklandırılmış amaçları uyarlama Beceri-Kavram analizi yapma Öğrenci gruplarının oluşturulması Öğretim materyallerinin seçimi Öğretim yöntem-tekniklerinin uyarlanması Öğrenmeyi etkileyen diğer değişkenlerin belirlenmesi Sınıf yönetimi-Sınıf kuralları-Günlük rutinlerin oluşt. Zamanın etkili kullanılması İzleme-Kayıt tutma süreçleri Buca Ram-2015

42 UYARLAMA «Çekirdek Aile ve geleneksel aileyi bilir» KDA
Günlük planınızda «Sosyal Bilgiler» dersini planlıyorsunuz. Uzun dönemli amaç: «Çekirdek Aile ve geleneksel aileyi bilir» KDA *Karı ve kocadan oluşan ailenin çekirdek aile olduğunu bilir. Buca Ram-2015

43 Beceri: Çekirdek Aileyi Gösterir Amaç:
Ders: Sosyal Bilgiler Beceri: Çekirdek Aileyi Gösterir Amaç: Kendisine gösterilen resimde çekirdek aileyi gösterir. İlhan, karı ve kocadan oluşan resmin, çekirdek aile olduğunu söyler. Yöntem Gerektiğinde öğrenciye sözel olarak yardım. Akran desteği, artan bekleme süreli öğretim yöntemi, resimli ip ucu. Buca Ram-2015

44 Destek Hizmetler BEP hazırlanırken öğrenci için gerekli destek hizmetler belirlenir. Bu aşamada öğrencinin öncelikli ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. İhtiyaç duyulan destek hizmetler belirlendikten sonra bunlardan nasıl ve ne şekilde yararlanılacağı belirlenmelidir. Buca Ram-2015

45 Destek/Ek Hizmetler Odyoloji Danışmanlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler
Uğraşı Terapisi Anne-Baba Eğitimi Fiziksel Terapi Psikolojik Hizmetler Boş Zaman Etkinlikleri Okul Sağlık Hizmetleri Sosyal Çalışma Hizmetleri Dil ve Konuşma Terapisi Ulaşım Evde eğitim Buca Ram-2015

46 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
BEP uygulanma aşamasında ve uygulamanın sonunda değerlendirilmelidir. Böylece ileriye dönük belirlediğimiz amaçların ne kadarına ulaşabildiğimizi belirlemiş oluruz. İyi bir izleme ve değerlendirme işlemeyen bir BEP’i değiştirmemize ve geliştirmemize yardım eder. Öğrencinin BEP’inin uygulanmasından sorumlu kişi, önerilen eğitim ortamında sürekli olarak öğrencinin başarısını değerlendirmekle de sorumludur. Buca Ram-2015

47 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzlemek: Uygulayıcıların, sistematik olarak bilgi toplaması (Ölçme) ve bu bilginin düzenli aralıklarla belirlenmiş olan amaçlarla karşılaştırılmasıdır. İzlemenin iki temel amacı vardır. BEP’i uygulamakla yükümlü olan uzmanlara, kullandıkları yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmaları için veri/ imkan sağlamak, BEP’in işlevselliğini ve uygunluğunu için BEP ekibine bilgi sağlamak Buca Ram-2015

48 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Okula/Kuruma yerleştirilen öğrencilerin izlenmesi okul yönetimi ve ilgili birimler tarafından işbirliği içinde yürütülür. Öğrencinin kaydettiği gelişmelerin izlenmesi, öğrenciye yönelik verilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine ilişkin program ve çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yıl sonunda ayrıntılı bir rapor düzenlenerek Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilir. Buca Ram-2015

49 BEP Nasıl Değerlendirilir?
BEP geliştirme birimi, üyeleri değerlendirme raporlarını alır BEP’ in amaçları doğrultusunda bireydeki ilerlemeleri değerlendirir. İlerleme kaydedilmişse BEP’ in sonraki amaçları belirlenir. Öngörülen süre içerisinde bireyselleştirilmiş eğitim programının uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir. Buca Ram-2015

50 02.09.2008 tarih ve 3601 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelge no:2008/60
27/08/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Yönetmelik hükmüne göre ilköğretim okullarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmamakta olup, Ortaöğretim kurumlarında ise bu öğrenciler bulundukları okul/kurumun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilmektedirler. Buca Ram-2015

51 Kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde
31 Mayıs 2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 24’üncü maddesindeki hususların uygulanmasına dikkat edilir. Buna göre; Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. Buca Ram-2015

52 Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir. Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Buca Ram-2015

53 Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille (Kabartma) yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilecektir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutularak, az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır. Buca Ram-2015

54 İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulur. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilir. Buca Ram-2015

55 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır. Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulur. Buca Ram-2015

56 Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin özellikleri ve yeterlikleri dikkate alınarak onların başarılı olabilecekleri ses temelli cümle (tüme varım)/çözümleme (tümden gelim)/karma yöntemlerden öğrenciye uygun olan bir yöntemle okuma yazma öğretimi yapılır. Yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı bitişik eğik yazı çalışması yapamayan öğrencilere, dik temel yazı tekniğiyle çalışmalar yaptırılabilir. Buca Ram-2015

57 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders ile ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılımlarının sağlanması yönünde gerekli tedbirler okul ve kurum yönetimlerince alınır. Buca Ram-2015

58 BEP NE DEĞİLDİR? Buca Ram-2015

59 Bireysel çalışma kağıtları değildir.
Buca Ram-2015

60 Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.
Buca Ram-2015

61 Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.
Buca Ram-2015

62 Bireyi etiketleyen bir dosya değildir.
Buca Ram-2015

63 Öğrencinin yalnızca akademik performansı ile ilgili değildir.
Buca Ram-2015

64 Öğrenciye verilecek ev ödevleri ya da bir çalışma programı değildir.
Buca Ram-2015

65 BEP YOL HARİTASI Buca Ram-2015 Resmi Tedbir Kararının Okula Gelmesi
BEP Geliştirme Biriminin Oluşturulması Gerekli hazırlıkların yapılması Toplantı tarihlerinin belirlenmesi Üyelerin bilgilendirilmesi Üyelerin belirlenmesi Öğrencinin Performansının Belirlenmesi BEP Toplantısının Yapılması Eğitim Sürecine BEP kararlarının yansıtılması Öğrenci değerlendirmelerinin yapılması BEP Toplantısı Buca Ram-2015

66 Buca Ram-2015

67 Buca Ram-2015


"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları