Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Kalite Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Kalite Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimin İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Elif Dülger Kahraman

2 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri
Toplam Kalite Yönetiminin 8 ilkesi bulunmaktadır. Bunlar: Müşteri Odaklılık Liderlik Katılımcılık Proses Yaklaşımı Sistem Yaklaşımı Sürekli İyileştirme (KAIZEN) Karar Vermede Bilimsel Yöntemlerden Yararlanma Tedarikçilerle İşbirliği

3 5. Sistem Yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı, ardışık proseslerin bir sistem (bütün) olarak tanımlanması, yönetilmesi, işletmenin hedef değerlerine ulaşmasının verimliliğe ve etkililiğe katkısını ölçen bir yaklaşımdır. Kalite yönetim sistemi ürün gerçekleştirme prosesinin yanında, kaynak yönetimi, iletişim, iç tetkik, izleme ölçme prosesleri gibi ilişkili ve etkileşimli proseslerden oluşmaktadır. Bu prosesler arasındaki ilişkiler tanımlanmalı, işletmenin amaç ve hedeflerini etkileyen prosesler belirlenerek sistematik olarak prosesler geliştirilmelidir. Prosesler sürekli olarak ölçülerek değerlendirilmeli ve iyileştirmelidir.

4 Kalite yönetim sistemi süreçlerden oluşur. Bu sistemi değerlendirirken,
değerlendirilen her süreçle ilgili olarak şu dört temel soru sorulmalıdır. Süreç tanımlanmış ve uygun bir şekilde açıklanmış mı? Sorumluluklar belirlenmiş mi? Prosedürler uygulanıyor ve sürdürülüyor mu? Süreç, arzu edilen neticelere ulaşılması için etkili mi?

5 Yönetimde sistem yaklaşımı ilkesini hayata
geçirebilmek için yapılması gereken faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Amaçları etkileyen süreçlerin belirlenmesiyle sistemin açıklanması Amaçlara etkin şekilde ulaşabilmek için sistemin yapılandırılması Sistem süreçleri arasındaki bağlılığın anlaşılması Ölçme ve değerlendirme yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi Kaynak kısıtlarının belirlenmesi

6 6. Sürekli İyileştirme TKY anlayışının uygulanabilmesi kararlı ve sürekli bir değişimle (gelişimle) gerçekleştirilir. Sürekli gelişme sürecinin kaynağı kaizen felsefesidir. Kaizen Japonca kai (değişim) ve zen (iyi) kelimelerden oluşmaktadır. Kaizen herkesi kapsayan sürekli iyileşme anlamına gelmektedir. Hedef belli bir standardı tutturmak değil, seviyeyi sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir. Sürekli iyileştirme süreci düşünce ve davranış olarak, çalışan herkesin her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasını içermektedir.

7 Sürekli iyileştirmenin temelinde,
özellikle çalışanlar tarafından gerçekleştirilen küçük ama sürekli ve verimliliğe etkisi büyük olan iyileştirmeler yer alır. Bu anlayışa göre kalite geliştirilebilen her şeydir. Sürekli gelişmenin temel şartlardan biri, var olan durumun yetersiz bulunmasıdır. Hiçbir sistem kusursuz olamayacağı ve her sistemin geliştirilebilecek yönleri bulunabileceğinin düşünülmesidir. Sürekli gelişme Japonya’da hemen hemen her faaliyet alanında uygulanmaktadır.

8 Kaizen Özellikleri Uyarlama: Belirli tekniklerden yararlanarak değişiklikler yapılır Takım çalışması: Kaizeni sağlamada çalışanların katılımı bunun için takım çalışması gerekir. Ayrıntılara eğilimli: Fark edilmemiş veya ihmal edilmiş küçük sorunlar ele alınır. İnsana dönük: İnsan odaklıdır. Bilgi açık paylaşılır: Sorunun çözümünde elde edilen sonuçlar herkese duyurulur ve başkaları tarafından yararlanılabilir. Var olan teknolojiyi iyileştirmeye yönelik çalışmalar: Yeni teknoloji arama yerine var olan üzerinde iyileşmeler yapılır.

9 Sürekli iyileştirme çalışmaları aşağıdaki faaliyetleri içerir:
1. İyileştirme alanlarını tanımlamak için mevcut durumun analizi ve değerlendirilmesi 2. İyileştirme amaçlarının belirlenmesi 3. Amaçlara ulaşılması için olası çözümlerin araştırılması 4. Bu çözümlerin değerlendirilmesi ve bir seçim yapılması 5. Seçilen çözümün uygulanması 6. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için uygulama neticelerinin ölçülmesi, doğrulanması, analiz edilmesi ve 7. Değişikliklerin yürürlüğe alınması

10 7. Karar Vermede Bilimsel Yöntemlerden Yararlanma
Toplam Kalite Yönetiminin bir diğer temel özelliği başta üst yöneticiler olmak üzere her kademedeki çalışanların karar verme durumunda bilimsel yöntemleri kullanmaları ve ölçüm sonuçlarından elde edilen verileri esas almalarıdır. Kararlar doğru ve etkili olmak için veri ve bilgi analizlerine dayandırılmalıdır.

11 Bu nedenle hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için güvenilir ölçme yöntemleri ile ölçümler yapılarak doğru bilgiler toplanmalıdır. Daha sonra bu bilgiler uygun yöntemler özellikle istatistiksel teknikler ile değerlendirilerek karar verme ve faaliyetleri başlatmak amacıyla kullanılmalıdır. Karar verme aşamasında çok sayıda faktörün değerlendirilmesi gerektiği karmaşık durumlar söz konusu olduğunda yöneticilerin sezgilerine güvenme, cesaret gösterme, deneme-yanılma teknikleri, “bekle gör” ve “başkaları ne yapıyor” yaklaşımlarını kullanmaları yanlış kararların verilme tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Bunun için bu alışkanlık ve kolaycılık yaklaşımını ortadan kaldırılmalı ve bütün karar vericilere "istatistiksel düşünme" alışkanlığı kazandırılmalıdır.

12 8. Tedarikçilerle İşbirliği
Tedarikçi işletmelere girdi (hammadde, yarı mamul, malzeme vb. gibi) temin eden birim veya birimlerdir. Kaliteli ürün ve hizmet üretimi kaliteli girdi ile mümkün olduğundan kalitesini yükseltmeyi hedefleyen işletmeler tedarikçilerine yönelik yoğun çalışmalar yürütmek zorundadırlar. TKY anlayışına göre işletme ve tedarikçileri arasında güvensizlik üzerine kurulu ilişkilerin kalite ve maliyet üzerinde olumsuz etkide bulunacağına inanılır.

13 Kalite problemlerinin önemli oranının tedarikçilere ait olması işletmeleri tedarikçilerle birlikte çalışmaya zorlamaktadır ve; Kalite iyileştirmeyi sağlamak ve maliyet azaltmak için tedarikçiler tasarım ve üretim aşamalarında yer almalıdırlar! Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şöyledir: Tedarikçilerle ilişkiler ve satın alma anlaşmaları uzun dönemli olmalıdır. Tedarikçi alıcı arasındaki ilişkinin temeli işbirliği, karşılıklı güven ve anlayış, açıklık ve paylaşılan vizyona dayandırılmalıdır. Böylece tedarikçiden üreticiye gelen mal ve hizmet işletmeye girişte giriş muayenesi uygulanmadan doğrudan üretime gönderilir.

14 Tedarikçi Denetimi İşletmeler tedarikçilerini belirledikten sonra belirli aralıklarla onları denetlerler. Denetlemelerde tedarikçinin üreticinin beklentisini karşılama seviyesi değerlendirilir, uygunsuzluk bulunması halinde iyileştirme planları yapmaları istenir veya birlikte yapılır. Tedarikçiler alıcılar tarafından belirli ölçüler ve ağırlıklar esas alınarak sınıflandırılır. Bu sınıflar aynı zamanda tedarikçinin performansının göstergesidir ve onların işlerini gözden geçirme ve kalite iyileştirme alanlarını belirlemelerini sağlar.

15 Önleme Yaklaşımı Kusurları oluşturan nedenler ortadan kaldırılmadan kaliteyi sağlamak olanaksızdır. Sadece kontrol ve ayıklama yoluyla tüketiciye kaliteli ürün sunabilmek maliyetlerde istenen sonucu vermeyecektir. Hataların nedenlerine inerek tekrarını veya olabilecek hataların ortaya çıkmasını önlemek gerekir. Toplam Kalite Yönetimi’nin temel hedefi hataları ayıklamak değil bilimsel metodlarla hata nedenlerini belirleyerek ortadan kaldırmaktır. Çalışanlara benimsetilecek “ilk defada doğruyu yapma” felsefesi ile de hataların yapılması önleneceği için sıfır hataya ulaşmak mümkün olacaktır.

16 http://www. nomenca. co. uk/Images/AboutUs_CSR/Quality/Zero%20Defects
Sıfır Hata Sıfır hata hataların ve hatalara neden olan faktörlerin belirlenmesi ve hataların ortaya çıkmasının önlenmesi için gerçekleştirilen çabaların tümüdür. Hataların tekrarını önleme sistemleri uygulanarak ve çalışanların katılımı sağlanarak «sıfır hata»ya ulaşılır. Sıfır hata yaklaşımında öncelikli hedef; sıfır müşteri şikayetine ulaşmaktır. Sıfır müşteri şikayetine ulaşmak için hataların ve hataları ortaya çıkaracak nedenlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.

17 Haftaya görüşmek üzere…


"Toplam Kalite Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları