Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 OCAK 2016 2015-2016 Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 OCAK 2016 2015-2016 Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı."— Sunum transkripti:

1 30 OCAK 2016 2015-2016 Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı

2 Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binası, 5. Kat, Çağış Kampüsü, 10145, Balikesir. Tel : 90 266 612 14 00/1620-21 Fax : 90 266 612 14 12 E-mail : uib@balikesir.edu.tr erasmus@balikesir.edu.tr

3 Doç. Dr. Fahri ÇAKI Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Erasmus Kurum Koordinatörü cakifahri@yahoo.com Fikret Ş EN fikret@balikesir.edu.tr Uzman Nazlı TÜMEN nazlitumen@balikesir.edu.tr Uzman Kutlu ERGÜN kutlu.ergun@balikesir.edu.tr Uzman Ece KANBUR Erasmus + Staj Hareketlili ğ i(Gelen ve Giden Ö ğ renci) & İ kili anla ş malar ecegormez@balikesir.edu.tr MERKEZ ÇALIŞANLARI Yrd. Doç. Dr. Seda Ş ahin Uluslararası İ li ş kiler Ara ş. ve Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı sedasen007@yahoo.com

4 Daha fazla bilgi için ziyaret ediniz… http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/uluslararasi_ iliskiler_arastirma_uygulama_merkezi

5 Erasmus+ Staj Hareketliliği Staj, bir ö ğ rencinin programa katılan ba ş ka bir ülkedeki bir i ş letme veya organizasyon bünyesindeki mesleki e ğ itim alma veya çalı ş ma deneyimi kazanma sürecidir. Staja ev sahipli ğ i yapacak kurulu ş lar; i ş letmeler, e ğ itim merkezleri, ara ş tırma merkezleri ve bu tanımlara uyan di ğ er kurulu ş lardır. A ş a ğ ıdaki kurulu ş lar Erasmus+ kapsamında yüksekö ğ retim staj faaliyeti için uygun de ğ ildir: Avrupa Birli ğ i kurumları ve AB ajansları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmu ş kurulu ş lar Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun de ğ ildir.

6 Staj yapılacak ekonomik sektör, ö ğ rencinin mevcut mesleki e ğ itim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj hareketlili ğ i için: Ö ğ renci seçilmeden önce staj yapılacak i ş letme biliniyor olmalı ve ö ğ renciyi kabul edece ğ inden emin olunmalıdır.( 2014 -2015 Uygulama El Kitabı 4.3) Staj yapılacak ekonomik sektör, ö ğ rencinin mevcut mesleki e ğ itim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. [24.08.2015 tarih ve 997 sayılı ba ş kanlık oluruyla de ğ i ş ik] Ö ğ rencilerin kendi bilimsel çalı ş malarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdı ş ındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalı ş maları veya bilimsel ara ş tırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalı ş malar kapsamında de ğ il, ilgili sektörde ekonomik kar ş ılı ğ ı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekle ş tirilmeleri gerekmektedir. Örne ğ in ürün geli ş tirme amaçlı olarak; bir ara ş tırma geli ş tirme (ar-ge) ş irketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da ara ş tırma merkezine yaptırttı ğ ı deneysel çalı ş malarda ve ara ş tırmalarda çalı ş mak staj faaliyeti kapsamında de ğ erlendirilir.(2015-ka1-yüksekö ğ retim-kurumları - için -el kitabı 2.2) Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdı ş ındaki kurumun yüksekö ğ retim kurumu olması halinde, yapılacak çalı ş ma akademik anlamda bir ö ğ renme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalı ş ma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalı ş ma amaçlı staj faaliyeti gerçekle ş tirilemez. (2015-ka1- yüksekö ğ retim-kurumları -için -el kitabı 2.2)

7 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği için Gereken Asgari Şartlar Balıkesir Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci olmak Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.20/4.00 olması Lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 olması.

8 Seçim Kriterleri Akademik ba ş arı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı ö ğ renim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Ö ğ renme Programı veya Erasmus+ kapsamında yüksekö ğ renim ö ğ renci veya staj hareketlili ğ inden yararlanmı ş ö ğ rencilerin akademik ba ş arı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (ö ğ renim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. 2015/2016 akademik yılı ba ş vurularını de ğ erlendirmede kullanılan de ğ erlendirme ölçütleri ve a ğ ırlıklı puanlar ş unlardır: Akademik ba ş arı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 Daha önce yararlanma ve /veya hakkından vazgeçme : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

9

10 Stajın Süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrencinin faaliyet süresi ön lisans,lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Şartları Şartları Ba ş vuru a ş amasında Balıkesir Üniversitesi’nde tam zamanlı ö ğ renci olmak. (Mezun durumda olan ö ğ rencilerin ö ğ rencilik statüleri devam ederken ba ş vuruda bulunmaları halinde, mezuniyetlerini takip eden 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekle ş tirmeleri mümkündür.)

11 Hibesiz dahi olsa 12 aydan daha fazla Erasmus+ ö ğ renci staj hareketlili ğ i gerçekle ş tirilemez.(Staj+ö ğ renim =12 ay) Daha önce aynı kademede Erasmus ö ğ renci ö ğ renim hareketlili ğ ine katılmı ş olan ö ğ rencinin faydalanaca ğ ı azami staj süresi hesaplanırken, daha önce Erasmus kapsamında yurtdı ş ında bulundu ğ u ö ğ renim süresi toplam 12 aylık süreden çıkarılır. Kısaca hibeli ya da hibesiz oldu ğ una bakılmaksızın ö ğ renim için asgari 3 ; staj içinse asgari 2 aylık sözle ş me imzalanması ş arttır.

12  Staj hareketlili ğ inde, staj yapılan i ş letmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye u ğ raması söz konusu olabilir.  İş letmenin kapalı oldu ğ u süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir.  Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi de ğ ildir.

13 Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 600 2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500 3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400 Hibe hesabı, toplam gün sayısının gidilecek ülke için belirlenmiş olan aylık hibe miktarının 30’a bölünmesi ile elde edilen rakamın çarpılması yoluyla yapılır. Öğrenciye yurt dışına çıkmadan önce tahmini olarak hak ettiği toplam hibenin azami %80’i ödenir. Öğrencinin yurt dışından dönmesi ve gerekli belgeleri teslim etmesinden sonra, katılım sertifikası ve yurt dışı giriş çıkış kayıtları esas alınarak hak ettiği toplam hibe tekrar hesaplanır ve geriye kalan hibe miktarı öğrenciye ödenir.

14 I. Evrak Tesliminde Teslim Edilmesi Gereken Evraklar: Erasmus Staj Hareketlili ğ i Ö ğ renci Ba ş vuru Formu Transkript (Islak imzalı,mühürlü ve onaylı ) Erasmus +Ö ğ renci Staj Hareketlili ğ i Sözle ş mesi ( 2 adet orijinal kopya) Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi ve fotokopisi (Halk bankası /euro hesabı) 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi Kabul Mektubu (Staj Yapılacak İş letmeden Alınan)(Önce taranmı ş kopyası daha sonra orijinali) Ö ğ renci Staj Hareketlili ğ i Anla ş ması (Learning Agreement for Traineeships – imzalı ve ka ş eli) (3 adet) Pasaport&Vize Kopyası Sigorta (Kaza sigortası, mesuliyet sigortası ve tam kapsamlı seyahat sa ğ lık sigortası) Uçak Bileti Fotokopisi

15 II. Evrak Tesliminde Teslim Edilmesi Gereken Evraklar: Learning Agreement for Traineeships (de ğ i ş ti ise)(Section to be completed during the mobility ) Katılım Sertifikası (orijinal) Uçu ş Kartları (asılları) Pasaport Giri ş -Çıkı ş kopyası Nihai Rapor(online submission) (EU Survey)(Hareketlilik bitince) Section to be completed after the mobillity belgesi(for evaluation by the host organization) (Ba ş arı de ğ erlendirmesini gösteren belge)

16 THY KAMPANYASI

17 SİGORTA

18

19

20

21 .

22

23

24

25

26 Pasaport no, ki ş isel bilgiler ve foto ğ rafın oldu ğ u sayfalar tarafımıza iletilecektir.Örnek niteli ğ indedir.

27

28

29

30

31 Örnek niteli ğ indedir.Yaptıra- ca ğ ınız sigorta verilen bilgiler dahilinde yaptırılmı ş olmalıdır.

32

33

34

35

36

37 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"30 OCAK 2016 2015-2016 Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları