Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Tuncay Sevindik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Tuncay Sevindik"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Tuncay Sevindik
C212

2 EBG DERSİNİN HEDEFİ Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını sağlamak, öğretmenliğin özellikleri, ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde farklı perspektifler ve eğitimin temelleri ve Türk eğitim sistemini tanımaktır

3 EBG HAFTALIK KONU DAĞILIMI

4 YARARLANILAN KAYNAKLAR

5 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
ünite 1 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

6 EĞİTİM NEDİR ? Eğitim bütün disiplinleri etkileyen bir olgudur.
Bu yüzden çok değişik tanımları yapılmıştır.

7 EĞİTİM NEDİR? Eğitim, bedene ve ruha, yetenekli olduğu (yetkinliği) mükemmelliği vermektir ( Platon) Eğitim, Çocuğu insan haline getirmek sanatıdır (Çiçeron). Eğitim, doğaya göre insan yetiştirmektir (J.J. Rousseu). Eğitim, yetileri, hep birden ve uyumlu olarak geliştirmektir (Stein).

8 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir.

9 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla,
kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. DAVRANIŞ DOĞUŞTAN GETİRİLEN SONRADAN KAZANILAN ( ÖĞRENİLMİŞ ) GEÇİCİ YAŞANILMIŞ UNUTULUR GEÇİCİ KAZANILMIŞ UNUTULMAZ ÖĞRENİLMİŞ Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi Planlı, programlı, eğitim yoluyla Kasıtlı kültürleme Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları)

10 Eğitimin Özellikleri Eğitim bir süreçtir,
Eğitim sonunda bireyin davranışında bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik yönde olmalıdır, Eğitimde bir amaç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar, İçsel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur

11 EĞİTİM TÜRLERİ İNFORMAL EĞİTİM FORMAL EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN
( Plansız programsız, rastgele ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM 2

12 1 FORMAL EĞİTİM Formal eğitim, planlı ve programlı olarak bir amaç doğrultusunda , belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir.

13 Formal Eğitimin Özellikleri
a)     Amaçlıdır. b)     Planlı ve programlıdır. c)     Süreç profesyonel eğiticiler tarafından yürütülür. d)     Süreç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e)     Eğitim belirli bir mekanda sürdürülür. f)       Amaçlı ( kasıtlı ) olarak hazırlanmış araç- gereç kullanılır. g)     Süresi sınırlıdır.

14 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız, hayatın içerisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve kültürlenme sürecidir. Bu süreç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ölünceye kadar devam eder.

15 ÖRGÜN EĞİTİM Okullarda verilen eğitimdir; Yaş grupları yakındır
Zaman bellidir Sonunda diploma vardır Usta öğreticileri verdır Resmidir

16

17 YAYGIN EĞİTİM

18 YAYGIN EĞİTİM Okullarda yeterli eğitimi alamamış,ya da sonradan ihtiyaç hasıl olmuş yeterliliklerin verildiği eğitimdir Planlıdır, programlıdır Zaman bellidir Usta öğreticileri vardır Yaş grupları değişkendir Sonunda bir sertifika verilir

19 Yaygın Eğitim Kurumlarından bazıları Şunlardır
Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi merkezleri, Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri, Endüstri pratik sanat okulları, Mesleki eğitim merkezi, Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, Uzaktan Eğitim

20 DİĞER BAZI KAVRAMLAR

21 a) Amaç / Hedef : Amaçlar, eğitim sürecine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Amaçlar, formal eğitimin temel taşlarıdır.

22 Öğrenilmeyen şey davranış değildir.
b) Davranış / Kazanım: Bireyin göstermiş olduğu ölçülebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilinçli ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Öğrenilmeyen şey davranış değildir. 2005 programında davranış yerine kazanım ifadesi kullanılmıştır

23 Öğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir.
f) Öğrenme: Bireyin çevresiyle geçirdiği etkileşimler sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir Öğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir.

24 g) Öğretme: Öğrenmenin gerçekleşmesi için ortamın düzenlenmesidir.
Öğrenmenin kılavuzlanmasıdır Öğretme bilinçli ve amaçlı bir çabadır.

25 Öğretim Eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da , belirli bir mekanda gerçekleştirilen dilimine denir. Daha çok okullarda yapılmaktadır.

26 Eğitim Teknolojisi Teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni araç ve eğitim kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından, eğitim ve öğretimde kullanılmasını ifade etmektedir

27 ZORUNLU EĞİTİM Bir ülkede tüm yurttaşların alması gerekli olan mecburi eğitimdir. Yasalarla düzenlenir. Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır.

28 Temel Eğitim Bir ülkede yurttaşların kendilerini ifade ve idame edebilmeleri için almaları gerekli eğitimdir. Gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir

29 HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM Herhangi bir mesleğe başlamadan önce alınması gerekli eğitimdir. Eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleği için hizmet öncesi eğitim verilir

30 HİZMET İÇİ EĞİTİM Bireylerin hizmet yürütürken , çalıştıkları kurum tarafından niteliklerinin arttırılması için verilen eğitimdir. Ör: Bir okuldaki öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akıllı tahta kullanım kursunun verilmesi

31 Sistemin girdi, işlem, çıktı ve geri bildirim (dönüt) öğeleri vardır.
Sistem Olarak Eğitim Sistem: Bir bütünün parçaları arasındaki düzenli ve sürekli ilişkiler düzenidir. Sistemin girdi, işlem, çıktı ve geri bildirim (dönüt) öğeleri vardır.

32 GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT) DÜZELTME
SİSTEM OLARAK EĞİTİM GİRDİ İŞLEM ÇIKTI GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT) DÜZELTME

33 SİSTEM ÇEŞİTLERİ

34

35

36 Kapalı Sistem: Üç şekilde olabilir
GİRDİ İŞLEM ÇIKTI GİRDİ İŞLEM ÇIKTI BELİRSİZ BELİRSİZ GİRDİ İŞLEM ÇIKTI BELİRSİZ BELİRSİZ

37 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı Örtük ( gizil ) Program’dır.

38 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
PROGRAM ÇEŞİTLERİ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PROGREMI DERS PROGREMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERS PLANI ÖRTÜK PROGRAM

39 1. Eğitim Programı ( Yetişek, Müfredat )
Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ).

40 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir.
2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır.

41 Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı
Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da , Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı

42 Soru

43 Ör: Ortaokul 5 Sınıf Matematik Programı
3. Ders Programı Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Ör: Ortaokul 5 Sınıf Matematik Programı

44 Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler
5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük program; açık ve yazılı değildir, tasarlanmamıştır, informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, kasıtlı değildir, ima edilen programdır, resmi programın dışındadır, değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir. Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler

45

46 A

47 KÜLTÜR Bir toplumun üzerinde taşıdığı ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerdir. Düğünler Bayramlar Örf adetler Camiler Para Binalar Giysiler vs.

48 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ

49

50

51 SORU ÖRNEKLERİ

52 4. Usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamında yer alır? a. formal eğitim. b. örgün eğitim c. yaygın eğitim d. informal eğitim. e . görsel eğitim

53 5. Aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti olarak tanımlanabilir. b. öğretme sürecinde öğrenen ,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur. c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir. d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir. e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

54 6. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez? a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir. b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir . c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar. d.var olan davranışı geliştirebilir. e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

55 a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef
7. Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir? a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef

56 8.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler b.içerik c.eğitim durumları d.öğrenim durumları e.değerlendirme

57 9. Eğitim çabalarının genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma b.toplumsal uyum sağlama c.belli beceriler kazandırma d.yetenek geliştirme e.gereksinimleri karşılama

58 10. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır. b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir. c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez. d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez. e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

59 SONNNN


"EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Tuncay Sevindik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları