Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 06.02.20161 Tuncay Sevindik C212.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 06.02.20161 Tuncay Sevindik C212."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 06.02.20161 Tuncay Sevindik Email: tuncaysevindik@hotmail.comtuncaysevindik@hotmail.com www.tuncaysevindik.com C212

2 EBG DERSİNİN HEDEFİ 06.02.20162 Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını sağlamak, öğretmenliğin özellikleri, ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde farklı perspektifler ve eğitimin temelleri ve Türk eğitim sistemini tanımaktır

3 EBG HAFTALIK KONU DAĞILIMI 06.02.20163

4 4 YARARLANILAN KAYNAKLAR

5 ünite 1 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 06.02.20165

6 EĞİTİM NEDİR ? Eğitim b ü t ü n disiplinleri etkileyen bir olgudur. Bu yüzden çok değişik tanımları yapılmıştır. 06.02.20166

7 EĞİTİM NEDİR? Eğitim, bedene ve ruha, yetenekli olduğu (yetkinliği) m ü kemmelliği vermektir ( Platon) Eğitim, Ç ocuğu insan haline getirmek sanatıdır ( Ç i ç eron). Eğitim, doğaya g ö re insan yetiştirmektir (J.J. Rousseu). Eğitim, yetileri, hep birden ve uyumlu olarak geliştirmektir (Stein). 06.02.20167

8 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir. 06.02.20168

9 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. 06.02.20169 DAVRANIŞ DOĞUŞTAN GETİRİLEN SONRADAN KAZANILAN ( ÖĞRENİLMİŞ ) GEÇİCİ YAŞANILMIŞ UNUTULUR GEÇİCİ KAZANILMIŞ UNUTULMAZ ÖĞRENİLMİŞ Planlı, programlı, eğitim yoluyla Kasıtlı kültürleme Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları) Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi

10 Eğitimin Özellikleri Eğitim bir s ü re ç tir, Eğitim sonunda bireyin davranışında bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik y ö nde olmalıdır, Eğitimde bir ama ç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar, İ ç sel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur 06.02.201610

11 06.02.201611 2 EĞİTİM TÜRLERİ EĞİTİM TÜRLERİ İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) YAYGIN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM

12 1 FORMAL EĞİTİM Formal eğitim, planlı ve programlı olarak bir ama ç doğrultusunda, belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde d ü zenlenen bir etkinliktir. 06.02.201612

13 Formal Eğitimin Ö zellikleri a) Ama ç lıdır. b) Planlı ve programlıdır. c) S ü re ç profesyonel eğiticiler tarafından y ü r ü t ü l ü r. d) S ü re ç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e) Eğitim belirli bir mekanda s ü rd ü r ü l ü r. f) Ama ç lı ( kasıtlı ) olarak hazırlanmış ara ç - gere ç kullanılır. g) S ü resi sınırlıdır. 06.02.201613

14 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız, hayatın i ç erisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve k ü lt ü rlenme s ü recidir. Bu s ü re ç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ö l ü nceye kadar devam eder. 06.02.201614

15 ÖRGÜN EĞİTİM Okullarda verilen eğitimdir; Yaş grupları yakındır Zaman bellidir Sonunda diploma vardır Usta öğreticileri verdır Resmidir 06.02.201615

16 06.02.201616

17 06.02.201617 YAYGIN EĞİTİM

18 Okullarda yeterli eğitimi alamamış,ya da sonradan ihtiyaç hasıl olmuş yeterliliklerin verildiği eğitimdir Planlıdır, programlıdır Zaman bellidir Usta öğreticileri vardır Yaş grupları değişkendir Sonunda bir sertifika verilir 06.02.201618

19 Yaygın Eğitim Kurumlarından bazıları Şunlardır Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi merkezleri, Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri, Endüstri pratik sanat okulları, Mesleki eğitim merkezi, Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, Uzaktan Eğitim 06.02.201619

20 DİĞER BAZI KAVRAMLAR 06.02.201620

21 a) Ama ç / Hedef : Ama ç lar, eğitim s ü recine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Ama ç lar, formal eğitimin temel taşlarıdır. 06.02.201621

22 b) Davranış / Kazanım: Bireyin g ö stermiş olduğu ö l çü lebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilin ç li ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Ö ğrenilmeyen şey davranış değildir. 2005 programında davranış yerine kazanım ifadesi kullanılmıştır 06.02.201622

23 f) Ö ğrenme: Bireyin ç evresiyle geçirdiği etkileşimler sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir Ö ğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir. 06.02.201623

24 g) Ö ğretme: Ö ğrenmenin ger ç ekleşmesi i ç in ortamın d ü zenlenmesidir. Öğrenmenin kılavuzlanmasıdır Ö ğretme bilin ç li ve ama ç lı bir ç abadır. 06.02.201624

25 Ö ğretim Eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da, belirli bir mekanda ger ç ekleştirilen dilimine denir. Daha ç ok okullarda yapılmaktadır. 06.02.201625

26 Eğitim Teknolojisi Teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni araç ve eğitim kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından, eğitim ve öğretimde kullanılmasını ifade etmektedir 06.02.201626

27 ZORUNLU EĞİTİM Bir ülkede tüm yurttaşların alması gerekli olan mecburi eğitimdir. Yasalarla düzenlenir. Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır. 06.02.201627

28 Temel Eğitim Bir ülkede yurttaşların kendilerini ifade ve idame edebilmeleri için almaları gerekli eğitimdir. Gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir 06.02.201628

29 HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM Herhangi bir mesleğe başlamadan önce alınması gerekli eğitimdir. Eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleği için hizmet öncesi eğitim verilir 06.02.201629

30 HİZMET İÇİ EĞİTİM Bireylerin hizmet yürütürken, çalıştıkları kurum tarafından niteliklerinin arttırılması için verilen eğitimdir. Ör: Bir okuldaki öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akıllı tahta kullanım kursunun verilmesi 06.02.201630

31 Sistem Olarak Eğitim Sistem: Bir bütünün parçaları arasındaki düzenli ve sürekli ilişkiler düzenidir. Sistemin girdi, işlem, çıktı ve geri bildirim (dönüt) öğeleri vardır. 06.02.201631

32 SİSTEM OLARAK EĞİTİM GİRDİİŞLEMÇIKTI GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT) DÜZELTME 06.02.201632

33 SİSTEM ÇEŞİTLERİ 06.02.201633

34 06.02.201634

35 06.02.201635

36 Kapalı Sistem: Üç şekilde olabilir GİRDİİŞLEMÇIKTI BELİRSİZ GİRDİİŞLEMÇIKTIGİRDİİŞLEMÇIKTI BELİRSİZ 06.02.201636

37 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı Örtük ( gizil ) Program’dır. 06.02.201637

38 06.02.201638 EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PROGREMI DERS PROGREMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERS PLANI PROGRAM ÇEŞİTLERİ ÖRTÜK PROGRAM

39 1. Eğitim Programı ( Yetişek, Müfredat ) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ). 06.02.201639

40 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. 06.02.201640

41 2. Öğretim Programı Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da, Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı 06.02.201641

42 Soru 06.02.201642

43 3. Ders Programı Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Ör: Ortaokul 5 Sınıf Matematik Programı 06.02.201643

44 5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük program; açık ve yazılı değildir, tasarlanmamıştır, informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, kasıtlı değildir, ima edilen programdır, resmi programın dışındadır, değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir. Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler 06.02.201644

45 06.02.201645

46 A 06.02.201646

47 47 KÜLTÜR Bir toplumun üzerinde taşıdığı ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerdir. Camiler Para Binalar Giysiler vs. Düğünler Bayramlar Örf adetler 06.02.2016

48 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ 06.02.201648

49 06.02.201649

50 06.02.201650

51 SORU ÖRNEKLERİ 06.02.201651

52 4. Usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamında yer alır? a. formal eğitim. b. örgün eğitim c. yaygın eğitim d. informal eğitim. e. görsel eğitim 06.02.201652

53 5. Aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez? a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti olarak tanımlanabilir. b. öğretme sürecinde öğrenen,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur. c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir. d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir. e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir. 06.02.201653

54 6. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez? a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir. b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir. c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar. d.var olan davranışı geliştirebilir. e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir. 06.02.201654

55 7. Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir? a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef 06.02.201655

56 8.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir? a. hedefler b.içerik c.eğitim durumları d.öğrenim durumları e.değerlendirme 06.02.201656

57 9. Eğitim çabalarının genel amacı nedir? a.bilgi kazandırma b.toplumsal uyum sağlama c.belli beceriler kazandırma d.yetenek geliştirme e.gereksinimleri karşılama 06.02.201657

58 10. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur? a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır. b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir. c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez. d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez. e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister. 06.02.201658

59 SONNNN 06.02.201659


"EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 06.02.20161 Tuncay Sevindik C212." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları