Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun."— Sunum transkripti:

1 7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 01 Ocak 2016 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 27 Ocak 2016 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Burhan ERAY Mali Müşavir

2 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 NAKİT Sermaye Artışlarına Teşvik /Yürürlük 01.07.2015 Madde 8- "ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.

3 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 NAKİT Sermaye Artışlarına Teşvik /Yürürlük 01.07.2015 Madde 8- Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

4 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 NAKİT Sermaye Artışlarına Teşvik /Yürürlük 01.07.2015 Madde 8- Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

5 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 Madde 16- Doğum yardımı / Yürürlük 15.05.2015 Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır.

6 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 İşkur’ dan Eğitim alanlara vergi teşviki MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”

7 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Çok Tehlikeli sınıfta bulunanlara teşvik MADDE 25 – 20/6/2012 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp, 10 kişiden fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde Çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır.

8 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Çok Tehlikeli sınıfta bulunanlara teşvik MADDE 25 – Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.

9 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Ortalama İşçi sayısından dolayı yersiz teşvikten yararlananlara af MADDE 27 – Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığı tespit edilip tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve mahsup edilmez.

10 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 İşkur İşbaşı Eğitim Teşviki MADDE 28 – “GEÇİCİ MADDE 15 – 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

11 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 İşkur İşbaşı Eğitim Teşviki MADDE 28 – “GEÇİCİ MADDE 15 – İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

12 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Mazeret izinlerine Babalık İzni de eklendi. MADDE 35 – Mazeret izni İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

13 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Süreğen Hastalıklar Süreğen hastalıklar doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan, bireyin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren ve hastalığı nedeniyle eğitim, mesleki ve sosyal uyumun olumsuz etkilendiği durumlardır.

14 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Süreğen Hastalıklar Metabolik Hastalıklar Kas İskelet Hastalıkları Nörolojik Hastalıklar Onkolojik Hastalıklar Kan Hastalıkları Solunum Hastalıkları Kalp Hastalıkları Dil ve Konuşma Özürlü Birey ve Ailelerine Yönelik Eğitim Seti Zihinsel Engelli Çocuklar için Aile Eğitim Seti Ruhsal ve Duygusal Özürlüler Çocuklar için Aile Eğitim Seti Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik) Bozukluğu (DEHB) Otizm Madde Bağımlılığı Kaygı Bozukluğu Duygu Durum Bozuklukları Şizofreni

15 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Bağkur primi sigortalı çalışanların priminden az olabilecek. MADDE 46 – (1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

16 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 12 aydan fazla Bağkur borçları siliniyor. MADDE 56 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.

17 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 12 aydan fazla Bağkur borçları siliniyor. MADDE 56 – Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla (1 Mayıs 2015) yeniden başlatılır.

18 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Talep halinde yeniden borçlanma yapılabiliyor. MADDE 56 – Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci md 2. fıkrasına göre belirlenecek pek tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

19 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Bağkur ödenmeyen süreler için GSS primi istenmeyecek. MADDE 56 – Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

20 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve KDV Kanunu’ nun Geçici 17. maddesinin birinci fıkrası ile Geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibareleri “31/12/2020” şeklinde; Geçici 31. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

21 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve KDV Kanunu’ nun Geçici 17. maddesinin birinci fıkrası ile Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

22 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve KDV Kanunu’ nun Geçici 23. maddesinin birinci fıkrası ile Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2020 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. (2) Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir.

23 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve KDV Kanunu’ nun Geçici 31. maddesinin birinci fıkrası ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimi 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere katma değer vergisinden müstesnadır. Bu istisna, aktarılan tutarla orantılı olarak uygulanır.

24 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 MADDE 7- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

25 Kanun No. 6655 Kabul Tarihi: 25/12/2015 GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 4/6/2008-5766/22 md.) (1) 1/1/2008-31/12/2020 tarihleri arasında; a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, c) 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri,

26 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa

27 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) “GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

28 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

29 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) (2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

30 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Örnek 1: Ocak 2015 dönemi aylık prim bildirgesinde, aylık brüt ücreti 2.550 lira ve altında bildirilenlerin “toplam prim ödeme gün sayısının” 800 gün ise aynı işletmenin; Ocak 2016 dönemi aylık prim bildirgesinde, aylık brüt ücreti 2.550 lira ve altında bildirilenlerin “toplam prim ödeme gün sayısı” ise 1.000 gün olsun. Bu durumda; Ocak 2016 döneminde, işletmenin yararlanacağı yani SGK’ ya ödenecek primden mahsup edilecek ve Hazinece karşılanacak tutar,1.000 gün üzerinden değil 800 gün üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 800 GÜN X 3.33 TL = 2.664,00 TL olacaktır.

31 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Örnek 2: Ocak 2015 dönemi aylık prim bildirgesinde, aylık brüt ücreti 2.550 lira ve altında bildirilenlerin “toplam prim ödeme gün sayısının” 1.200 gün, aynı işletmenin Ocak 2016 dönemi aylık prim bildirgesinde, aylık brüt ücreti 2.550 lira ve altında bildirilenlerin “toplam prim ödeme gün sayısı” ise 1.000 gün ise Bu durumda; Ocak 2016 döneminde, işletmenin yararlanacağı yani SGK’ya ödenecek primden mahsup edilecek ve Hazinece karşılanacak tutar,1.200 gün üzerinden değil 1.000 gün üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 1.000 GÜN X 3.33 TL = 3.330,00 TL olacaktır.

32 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) (3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 SK 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.6183

33 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) (4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

34 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) (5) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

35 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Asgari Ücrette (Sigorta Prim Desteği) (6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

36 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Mali Tatilde süreler kısaldı. MADDE 18- 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde,5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun Malî tatilin sona erdiği günü izleyen BEŞ gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren BEŞİNCİ günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

37 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Mali Tatilde süreler kısaldı. MADDE 18- 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük idareleri” ibaresi “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde,5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

38 Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/01/2016 Mali Tatilde süreler kısaldı. MADDE 18- 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

39 Sigortalı Açısından şartlar Geçici Madde 10 (6111) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması, 01.03.2011 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, Geçici Madde 15 (6645) 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamış olmalı, Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510/4a bendi kapsamında işe alınması,

40 İşyeri Açısından şartlar Geçici Madde 10 (6111) Aylık Prim Belgelerinin süresi içerisinde verilmiş olması, Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki son 6 ayında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekmektedir. Geçici Madde 15 (6645) Aylık Prim Belgelerinin süresi içerisinde verilmiş olması, Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekmektedir.

41 İşyeri Açısından şartlar Geçici Madde 10 (6111) Prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Geçici Madde 15 (6645) Belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. Birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişiler, eş ve programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde işyerimde kayıtlı olarak çalışanları


"7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları