Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BİLECİK VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Hürriyet Mah. Dumlupınar 5. Sok. No: 2/13 (İl Özel İdaresi Kompleksi) BİLECİK Tel: 228 212 10 81 Fax: 228 212 37 82 Web: www.bilecikafad.gov.trwww.bilecikafad.gov.tr E-Posta:bilecik@bilecikafad.gov.tr

3 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 KISALTMALAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ EKSENLER, HEDEFLER, STRATEJİLER VE EYLEMLER EKSEN A : DEPREMLERİ ÖĞRENMEK EKSEN B : DEPREM GÜVENLİ YERLEŞME VE YAPILAŞMA EKSEN C : DEPREMLERİN ETKİLERİYLE BAŞEDEBİLMEK UYGULAMA VE İZLEME ESASLARI EYLEMLERİN SORUMLU KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI 1 3 5 7 25 39 49 50 SORUMLU KURULUŞ BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ 53 BİLDSEP ÇALIŞMA GRUBU 54

4

5 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 UDSEP: Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı BİLDSEP: Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem Planı AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AR-GE: Araştırma ve Geliştirme OEDAŞ: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BEBKA: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı HGK: Harita Genel Komutanlığı İK: İşbirliği ve Koordinasyon JICA: Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı KENTGES: Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KG: Kapasite Geliştirme MEB: Milli Eğitim Bakanlığı MSB: Milli Savunma Bakanlığı MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK: Türk Dil Kurumu TDV: Türkiye Deprem Vakfı TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu TUJJB: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu KISALTMALAR 1 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

6 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023

7 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 GİRİŞ 1.Yasal Çerçeve 5902 Sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunun 3’üncü maddesi. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun 09.08.2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile kabul edilen ve 18.08.2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023). 2.Temel Amaç Türkiye; jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere, insanlar için afet sonucu doğuran tüm tehlike ve tehditlerle zaman zaman karşılaşmış, deprem ve diğer afetlerle baş edebilme konusunda önemli gelişme sağlamış ve deneyimler edinmiş bir ülkedir. Bilecik ili Marmara bölgesinde bulunması ve Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir il olması sebebiyle her zaman deprem riskinin içerisinde yer almıştır. Ancak, yaşanan hızlı göç ve denetimsiz kentleşme ve yapılaşmanın yanı sıra, hızla gelişen sanayi süreçleri, ilimizin başta depremler olmak üzere tüm doğal, teknolojik, çevresel ve insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur. Özellikle 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce depremleri sırasında ve yakın zamanda Van ve Erciş depremlerinde meydana gelen çok önemli düzeydeki can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların gerçekleşmesi, geleneksel yara sarma yaklaşımı yerine olası zarar azaltma (risk azaltma) çalışmalarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle deprem riskini azaltmada ve depremle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili AR- GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez “Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. 3 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

8 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Bu planın ana amacı, ‘‘Bilecik ilinde meydana gelebilecek depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır.” 3. Ana Gelişme Eksenleri, Hedefler ve Planın Hazırlanma Yöntemi Bilecik Valiliği, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesine müteakip, Bilecik’te depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla, ‘‘Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’’ hazırlanması sürecini başlatmıştır. Bu kapsamda, Bilecik’te ilgili Kamu Kuruluşlarının, Üniversitelerin ve Meslek Odalarının uzman temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonlar tarafından, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planının esas alınması suretiyle yapılan çalışmalar sonucunda, ‘‘Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’’ hazırlanmıştır. BİLDSEP çalışmalarında hedef, strateji ve eylemler aşağıda belirtilen üç ana eksende gruplandırılmıştır: 1) Depremleri öğrenmek, 2) Deprem, güvenli yerleşme ve yapılaşma, 3) Depremlerin etkileriyle baş edebilmek. Her eylemin altında sorumlu, koordinatör ve ilgili kuruluşlar ile eylemlerin gerçekleşme dönemleri ve eylem türleri birlikte tabloda belirtilmiştir. BİLDSEP-2023’ün hazırlanmasında, bu kapsamda yer alan eylemlerin sürekli kılınmaları ilkesi esas alınmıştır. 4 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

9 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 EKSENLER, HEDEFLER, STRATEJİLER VE EYLEMLER Eylem tablolarında yer alan başlıkların açıklamaları aşağıda verilmiştir. Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak görevli kuruluş, İlgili Kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve çalışmayı işbirliği ve koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum ve kuruluşlar, Koordinatör Kuruluş: Sorumlu kuruluşlar ve/veya gerektiğinde ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak kuruluş, Gerçekleşme dönemi: Eylemin hazırlık ve gerçekleşmesi için öngörülen zaman dilimi.Eylemlerin gerçekleşme dönemi olarak Kısa Vadeli (2012-2013), Orta Vadeli (2012-2017) ve Uzun Vadeli (2012-2023) kavramları esas alınmıştır. Eylem Türleri: Eylem türleri İşbirliği ve Koordinasyon (İK) ve Kapasite Geliştirme (KG) şeklinde iki başlık altında değerlendirilmiştir. 5 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

10 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 6 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

11 EKSEN A 7 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

12 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 HEDEF A.1 :BİLECİK DEPREM BİLGİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Bilecik’ te deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu altyapıyı oluşturan bilgi ve veriye toplumun kolaylıkla ulaşabilmesi zarar azaltma çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bilecik ve yakın çevresinde deprem tehlikesinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları için sürekli ve etkin işletilebilen kayıt sistemleri ve gözlem alt yapısı ile yer bilimleri konusunda çok disiplinli araştırmaların işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. STRATEJİ A.1.1. Bilecik ve yakın çevresinde deprem bilgi altyapısı konusundaki AR-GE çalışmalarının takibi ile koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Eylem A.1.1.1. Bilecik’ te araştırıcı ve destekleyici kuruluşların katılımı ile oluşturulacak İl Bilimsel Koordinasyon Kurulunun desteğiyle deprem konusuyla ilgili yapılan araştırmalar takip edilecek, yapılacak çalışmalarda Bilecik ve yakın çevresi esas olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır. Türkiye Deprem haritasında ilimizin Osmaneli, Gölpazarı ilçeleri ve merkez ilçesinin bir bölümü 1. diğer tarafları ise 2. dereceden deprem bölgesinde yer almaktadır. Depremlerin doğrudan ve dolaylı zararlarının arzulanan ölçüde azaltılamadığı, Bilecik ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerden sonra görülmüştür. Deprem zararlarının azaltılması çalışmalarındaki başarının, ilgili bilim ve endüstri dallarının bir arada üretme çabasındaki beceri ile araştırma ve uygulamaların sürdürebilirliğini sağlamaktaki başarıya bağlı olduğu açıktır. Bu nedenle, depremle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının önceliklerinin belirlenerek bu çalışmaların gerçekleştirilmesi, desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 8 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

13 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem A.1.1.2. Bilecik ve yakın çevresi yer kabuğunun yapısı ve jeodinamik evriminin anlaşılması yönünde yapılacak çalışmalar takip edilecek, konu ile ilgili araştırma yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır Büyük bir bölümü yer kabuğunun üst bölümlerinde (üst kabuk) meydana gelen depremlerin oluşum özellikleri temelde levha hareketlerine bağlı büyük ölçekli deformasyonlarla ilişkili olup, yer kabuğunun yapısal özellikleri ve jeodinamik davranışı da bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Ağırlıklı olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışmaların Bilecik ve yakın çevresi ile ilgili hususlarda koordinasyon ve işbirliği önem arz etmektedir. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, TÜBİTAK, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Deprem Konusunda Araştırma yapan Tüm İlgili Kurum ve Kuruluşları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü MTA, BEBKA, Üniversiteler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK Eylem A.1.1.3. Bilecik ve yakın çevresinde kabuk kırılma süreçleri ve deprem dalgalarının yayılım özellikleri konusunda yapılacak araştırmalar takip edilecek, konu ile ilgili araştırma yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Bir bölgedeki deprem tehlikesinin belirlenebilmesi için o bölgedeki kırılma süreçleri ve yer hareketinin tanımlanması, sığ ve derin sismik dalga yayılımı bilgisi ile yer değiştirme, hız ve ivme değerleri gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizde depremlerin kırılma süreçleriyle ilgili olarak bunların mekanik ve fiziksel açıdan anlaşılmasını sağlayacak sayısal ve deneysel model çalışmaları da önem taşımaktadır. Bu nedenle İlimiz açısından bu alanlardaki bilgi eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 9 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

14 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem A.1.1.4. Bilecik ve yakın çevresindeki depremlerin çok disiplinli ve sistematik araştırmalarla izlenmeleri konusunda yapılacak çalışmalar takip edilecek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Türkiye’de ve dünyada büyük depremlerden önce sistematik olmayan ve birçoğunun fiziksel mekanizması henüz açıklanamayan aykırılıklar (anomali) ilimizde de çok disiplinli yaklaşımlarla ve bilimsel bir sistematik içerisinde araştırılması, karmaşık bir doğa olayı olan depremin daha iyi anlaşılmasına ve dolayısıyla olası depremlerin tahmin edilerek olası zararlarının önlenmesi ya da en aza indirgenmesinde katkısı olacaktır. 10 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, BEBKA, Deprem Konusunda Araştırma Yapan Tüm İlgili Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, HGK, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Deprem Konusunda Araştırma Yapan Tüm İlgili Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK STRATEJİ A.1.2. Bilecik Deprem Bilgi Bankası oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Eylem A.1.2.1. Bilecik’te AR-GE çalışması yürüten kurum ve kuruluşlardan sağlanacak deprem konusundaki bilgi, veri ve raporların, AFAD tarafından belirlenecek standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Bilecik’te AR-GE çalışması yürüten kuruluşlarda depremlerle ilgili çok sayıda bilgi, veri ve rapor bulunmakla birlikte, bunlara ulaşımın tek elden yapılması kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak ve zaman kazandıracaktır. Bu nedenle bu kaynakların sanal ortamda depolanması, kurulacak olan Deprem Bilgi Bankası için de önemli bir veri tabanı oluşturacaktır.

15 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 11 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, TÜBİTAK,Yerel Yönetimler Deprem Konusunda Araştırma Yapan Tüm İlgili Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK Eylem A.1.2.2. AFAD tarafından kurulacak ve verilerin uluslararası standartlara uygun yöntemlerle işlenerek belirli bir formatta depolanacağı Deprem Bilgi Bankasından sağlanacak Bilecik ve yakın çevresi ile ilgili deprem verilerinin çok paydaşlı kullanıcılara tek merkezden dağıtımı konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Ülkemiz bugüne kadar birçok yıkıcı depremler yaşamıştır. Her yıkıcı deprem, gelecekteki depremlerin zararlarını en aza indirgemede kullanılabilecek çeşitli verileri de birlikte üretmiş, diğer bir ifadeyle doğal bir laboratuvar oluşturmuş, ancak bu veriler doğru, düzenli ve sistematik biçimde derlenip belgelenememiş ve herkesin kullanımına açık bir merkezde arşivlenememiştir. Bu nedenlerle, Bilecik ve yakın çevresinde meydana gelen deprem verilerinin de derlendiği bir “Bilecik Deprem Bilgi Bankası’ nın oluşturulması ve geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Eylem A.1.2.3. AFAD tarafından standartları belirlenecek tarihsel ve aletsel dönemlere ait deprem kataloglarından faydalanarak Bilecik ve yakın çevresine ait deprem katalogları hazırlanıp sürekli güncellenmeleri sağlanacaktır. Deprem çalışmalarında önemli bir yeri olan bilgilerden biri de deprem kataloglarıdır. Bu nedenle, Bilecik’ te tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelmiş depremlere ait deprem kataloglarının gözden geçirilerek eksikliklerinin giderilip güncel, standart ve güvenilir deprem kataloglarının hazırlanması önem taşımaktadır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, TÜBİTAK, Üniversiteler,Yerel Yönetimler, İlgili Diğer Kurumlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017 İK

16 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 12 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023 KG STRATEJİ A.1.3 Bilecik ve yakın çevresinde deprem gözlem ağları geliştirilmesi amacı ile yapılacak çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Eylem A.1.3.1. Bilecik ve yakın çevresindeki zayıf ve kuvvetli deprem gözlem ağları amaç, konum, nicelik ve nitelik açısından gözden geçirilecek, geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Ülke ölçeğinde hizmet veren zayıf ve kuvvetli deprem gözlem istasyonları, deprem çalışmalarında ve buna ilişkin önlemlerin alınmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Bu istasyonların ve alınan verinin standartlara uygun bir duruma getirilmesi ve ülke genelinde daha yaygın bir deprem verisi alınması amacına yönelik olarak mevcut istasyonların konum, nitelik ve nicelik açısından değerlendirilip ihtiyaç duyulan yerlerde yeni istasyonların kurulması, veri kalitesinin ve güvenilirliğinin arttırılması için öncelikli gereksinimlerden biridir. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK

17 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem A.1.3.2. Yerel ve ulusal ölçekte zayıf ve kuvvetli gözlem ağları işleten kurum ve kuruluşlar arasında AFAD tarafından esasları belirlenecek olan ortak işletim ve paylaşım ile ilgili işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Ülkemizdeki zayıf ve kuvvetli deprem kayıt istasyonları farklı kurumlar tarafından işletilmektedir. Ancak bu işletim şekli, kaynak israfı ve koordinasyon eksikliği gibi sorunlara yol açmaktadır. Büyük ölçüde kamusal kaynaklarla oluşturulan bu yatırımların daha verimli kullanılması, işbirliği ve veri paylaşımına açık olmalarının sağlanması ve sistemlerin performansının arttırılması için tek bir merkezden koordine edilmeleri son derece önemlidir. Bu konuda İlimiz açısından da gerekli olan işbirliği ve koordinasyon önem arz etmektedir. STRATEJİ A.1.4. Bilecik ve yakın çevresinde deprem ön hasar tahmini, güvenlik amaçlı erken uyarı ve acil müdahale sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların takibi ile işbirliği ve koordinasyonu yapılacaktır. Eylem A.1.4.1. Bilecik ve yakın çevresinde depremlerin meydana getireceği olası hasarların tahmini için analiz ve değerlendirme yapabilen bir sitemin geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar takip edilecek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Yerel ölçekte bir deprem hasarı, erken haber alma ve uyarı sisteminin tasarlanması, modellemelerin gerçekleştirilmesi, sistemin kurulumu, uyarı ve hasar tahminlerinin yapılması ve toplumun konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi, sadece deprem bilgi altyapısı açısından değil, deprem zararlarının azaltılması açısından da önem taşımaktadır. 13 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD,TÜBİTAK, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK

18 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 14 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, TÜBİTAK, Üniversiteler, Yerel Yönetimler,, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK Eylem A.1.4.2. Bilecik ve yakın çevresinde deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında kullanılacak yeni verilerin yanı sıra, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerinden elde edilen verilerin de kurulacak sistemle bütünleştirilmesi ile ilgili çalışmaların takibi yapılarak, bu verilerin kullanımına yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. AFAD Başkanlığı, afetlerden sonra acil durum yönetimine katkı sağlamak üzere uydu görüntülerinin International Charter “Space and Major Disaster” oluşumunun yetkili kullanıcısı olup, son yıllarda ülkemizde meydana gelen iki depremden sonra hasara yönelik amaçlarla bu görüntülerden yararlanılmıştır. Buradan elde edilecek veriler İlimizde meydana gelebilecek depremin etkilediği bölgede afetin büyüklüğünün belirlenmesinde ve hasara yönelik değerlendirmelerde önemli düzeyde katkı sağlayacaktır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, TÜBİTAK, HGK,, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK Eylem A.1.4.3. Ulusal hasar tahmin ve erken uyarı sistemleri ile Bilecik ve çevresinde yerel ölçekte kurulacak hasar tahmin ve erken uyarı sistemleri arasında uyum sağlanması için gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Hasar tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kurulmuş olduğu yerlerde bu sistemlerin sadece merkezden görevlendirilecek elemanlar tarafından kullanımının pratik olmayacağı dikkate alınarak, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü elemanlarının da yetiştirilerek bu sistemleri kullanmaları önem taşımaktadır.

19 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 15 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, TÜBİTAK, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK,KG STRATEJİ A.1.5. Bilecik’ in deprem etkinliği değerlendirilerek, yönetimler ile kamu otoriteleri tek merkezden bilgilendirilecektir. Eylem A.1.5.1. Bilecik ve yakın çevresinde deprem aktivitesini incelemek amacıyla çok paydaşlı ve çok disiplinli ortak çalışma grupları oluşturulması ve çalışma esasları belirlenmesi hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Farklı kuruluşların katılımı ve depremle ilgili farklı disiplinlerin mensuplarından oluşan çalışma gruplarının kurulması, kısa dönem (deprem fırtınası, artçı depremler) deprem etkinliğinin araştırılması ve yönetimler ile kamu otoritelerinin doğru bir şekilde tek merkezden bilgilendirilmesi açısından etkin bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Eylem A.1.5.2. Bilecik’ te yürütülecek çalışmalarda kullanılacak yöntem, araç-gereç, değerlendirme ve ilgilileri bilgilendirme esaslarının belirlenmesinde gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Kısa dönem deprem etkinliğinin araştırılmasına yönelik çalışmaların başarılı ve etkin şekilde sürdürülebilmesi ve sürekli kılınabilmesi, yöntem, araç-gereç, değerlendirme ve ilgilileri bilgilendirme esaslarının önceden belirlenmesi ve çalışmaların bu esaslar çerçevesinde sürdürülmesiyle olanaklı olabilecektir. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Meslek Odaları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK

20 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 16 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, TÜBİTAK, HGK, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2015İK,KG STRATEJİ A.1.6. Bilecik’ te başta depremler olmak üzere tüm afetler öncesi ve sonrasında yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi ve toplumun doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Eylem A.1.6.1. Bilecik’ teki depremlerde bilim insanları ve araştırmacılar arasında halkı olumsuz etkileyen tartışmaları açıklayabilmek için deprem tahmini, kestirim alanında bilim etiği geliştirilecek ve medya aracılığı ile yaygınlaştırılacaktır. Bilim insanları ve sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından önceden belirlenmiş etik kurallara bağlı olmadan ve bilimsel olarak kabul görmüş olan yaklaşım ve yöntemlerle yapılmayan deprem tahminleri ve kestirimlerin toplumlar üzerinde sosyal, ekonomik, psikolojik ve politik açılardan büyük sıkıntı ve sorunlara yol açtığına dair çok eski devirlerden günümüze kadar ülkemizde ve diğer ülkelerde birçok örnek bulunmaktadır. Bunların önüne geçebilmek için Bilecik’ te bilim etiği geliştirilecek ve medya aracılığı ile yaygınlaştırılacaktır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, Bilecik Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, İlgili Meslek Odaları, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2015KG Eylem A.1.6.2. Afet sonrasında çok önemli olan basın ve halkla ilişkiler konularında yeni yaklaşım ve yöntemler gerçekleştirilecek, bu konuda medya yetkilileri ve habercilerin eğitilmesi ile ilgili çalışma başlatılacaktır. Afet sonrasında halkın sürekli bilgilendirilmesi temel esastır. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler ünitelerinde bu konuda eğitilmiş kişilerin bulundurulması ve yapılan faaliyetler hakkında medyaya ve halka sağlıklı bilgilerin günlük aktarılması temel esas olmalıdır.

21 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 17 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, Bilecik Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Medya, İlgili Meslek Odaları, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2015KG HEDEF A.2 :BİLECİK İLİNİN DEPREM TEHLİKE ANALİZLERİ VE TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tanımlanması, diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğunun, deprem yer hareketinin nasıl azaldığının ve yerel zemin yapısının yer hareketini nasıl etkilediğinin bilinmesine bağlıdır. Deprem tehlikesinin neden olacağı riski belirlemenin ilk adımı ülke, bölge ve yerel ölçeklerde tehlikenin güvenilir olarak belirlenmesi ile başlamaktadır. Bu aşamadan sonra tehlikeye maruz değerler ile bu değerlerin farklı büyüklüklerdeki depremler karşısındaki zarar görebilirlikleri belirlenerek deprem riskleri oluşturulur ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilir. Bu nedenle Bilecik’te deprem tehlike analizi ve haritalarının hazırlanması, etkili deprem afeti mücadelesinin temel adımı olacaktır. STRATEJİ A.2.1. Bilecik ve yakın çevresinde deprem tehlike haritaları için altlık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve tehlike haritaları hazırlanacaktır. Eylem A.2.1.1. Bölgeler için hazırlanacak büyük ölçekli diri fay haritaları ve sismotektonik haritalar ve faylarla ilgili bilgiler ve güncel verilerin, uygun istatistiksel yöntemlerle coğrafi bilgi sistemine aktarılması çalışmaları takip edilerek, Bilecik İline uyarlanması konusunda gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.

22 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 18 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ülkemizin tamamına yakın kısmının deprem tehdidi altında olması nedeniyle, deprem tehlikesi düzeyinin doğru olarak belirlenmesi için diri fay çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Diri Fay Haritası” ile yerel ve bölgesel ölçekli diri fay haritaları ve sismotektonik haritalar, tüm diri fay parametrelerini de içerecek biçimde kısa sürede tamamlanmalıdır. Deprem zararlarının azaltılması yönünde yapılacak tüm çalışmaların temel girdisi; yıkıcı deprem oluşturabilecek fayların ayrıntılı olarak bilinmesi olup, Bilecik ve yakın çevresinde de tüm diri fayların haritalanması, güncellenmesi ve deprem parametrelerinin karar verici ve kullanıcılara sunulması büyük bir önem taşımaktadır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLAR KOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, Bilecik Belediyesi, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdrlüğü, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2015İK,KG Eylem A.2.1.2. Bilecik ve yakın çevresinde gereksinim duyulan alanlarda yapılacak olan paleosismoloji (uzak geçmişte meydana gelmiş olan depremlerin aralıklarının ve büyüklüklerinin kestirilmesi) çalışmalarının takibi yapılarak gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Ülkemizde MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen diri fayların yakın jeolojik geçmişindeki deprem aktivitesinin araştırılarak gelecekteki deprem davranışlarının tahmini ve deprem tehlike değerlendirmelerinde gerekli parametrelerinin (yer, zaman, büyüklük, deprem dönüş/tekrarlanma periyodu, en büyük kırılma uzunluğu-deprem büyüklüğü, yer değiştirme miktarı vb. fay parametreleri) ortaya konulması için Bilecik ve yakın çevresinde de paleosismoloji çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü AFAD, MTA, TÜBİTAK,İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, İller Bankası A.Ş. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK

23 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 19 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eylem A.2.1.3. Bilecik’ te deprem kaynaklı hasar verici zemin davranışlarından biri olan sıvılaşma açısından jeolojik-jeofizik-jeomorfolojik ölçütlere dayalı bölgesel ölçekte sıvılaşma potansiyeli haritaları hazırlanması konusunda gerekli işbirliği ve koordinasyon yapılacaktır. Ülkemizde meydana gelen depremlerde, en fazla hasarı Kuvaterner yaşlı gevşek çökeller üzerinde kurulmuş yerleşimlerde gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri de zemin sıvılaşmasıdır. Bu durum dikkate alınarak, İlimizde de bu alanlara ait yüzey fasiyes özelliklerine dayalı haritaların üretilmesi, ayrıca jeolojik- jeofizik-jeomorfolojik ve bazı genel hidrojeolojik ölçütlere göre bu çökellerin sıvılaşmaya karşı duyarlılıkları açısından sınıflandırılıp sıvılaşma duyarlılığı zonlamalarının bu haritalarda gösterilmesi, bu zemin davranışına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin ayrıntılı çalışmalara önemli bir altlık oluşturulacaktır. İlimizde bu konu ile ilgili yapılacak çalışmaların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işbirliği ve koordinasyonunda MTA’nın mevcut birikimi ve teknik kapasitesi paralelinde Üniversitelerimizin ilgili bölümleri ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK,KG Eylem A.2.1.4. Kritik yerleşimlerde zemin büyütmesi ve hız değişimi davranışları ile bunlara bağlı zemin-yapı etkileşimi konularında mevcut bilgilerin yanı sıra, yeni çalışmalar yapılarak verilerin mekânsal planlama açısından değerlendirilmesi konularında yapılacak çalışmalar için gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Bu eyleme, özellikle genç alüvyal zeminlerin depremler sırasındaki büyütme, hız değişimi vb. davranışları ile bu davranışlara bağlı olarak zemin-yapı etkileşimi konularında yapılacak araştırmalar açısından gerek duyulmaktadır. Bu kapsamda; İlimizde de zemin büyütmesi açısından deprem tehlikesine maruz yerleşimlerde deprem zararlarının azaltılması amacıyla zemin büyütmesi ve yapı ilişkileri, ayrıca sismik büyütme ve davranış analizleri yapılarak yönetmeliklerdeki spektral tepki fonksiyonlarının geçerliliklerinin araştırılması konuları ele alınmalıdır.

24 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 20 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK,KG Eylem A.2.1.5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mikro bölgeleme haritalarından mekan planlaması çalışmalarında nasıl yararlanılabileceği konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasların belirlenmesi ve yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz niteliğindeki yayınlarla birlikte örnek mikro bölgeleme haritaları hazırlanması, mekansal planlamaya temel girdi sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Mikro bölgeleme çalışmalarının ana amacı; deprem ve diğer doğal tehlikelerin büyük ölçekli (1/25000 ve daha büyük) haritalar üzerinde belirlenip bu tehlikeleri önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel plan kararlarının çevre düzeni, imar planları ve il gelişme planları aşamalarında alınmasına girdi sağlamaktır. Bu çalışmalar; yeni yerleşmeler için arazi kullanım kararlarına, yerleşik alanlar için ise sakınım (risk azaltma) planlarına temel girdi sağlayan çalışmalardır ve deprem risklerinin azaltılabilmesi için ilimizde de mutlaka geliştirilmeleri ve etkin olarak uygulanmaları gerekmektedir. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, BEBKA, İlgili Meslek Odaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2012-2023İK,KG Eylem A.2.1.6. Bilecik ve yakın çevresinde deprem tehlikesinin yüksek olduğu yerleşimlerden başlanarak, bölgesel ve yerel ölçekte deprem tehlike haritaları hazırlanması hususunda yapılacak çalışmalar öncelikli olarak desteklenerek, konu ile ilgili izleme ve koordinasyon sağlanacaktır. Bilecik ve yakın çevresinde sismik boşluk özelliği taşıması ihtimali bulunabilecek bölgelerden başlanmak üzere, bölgesel deprem haritalarının yapılması, deprem tehlikesine karşı alınacak önlemler arasında öncelikli ve önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.

25 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 21 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, BEBKA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2023İK,KG STRATEJİ A.2.2. AFAD tarafından hazırlanacak ve esasları belirlenecek olan deprem risk analizleri ve deprem senaryolarının İlimize uyarlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Eylem A.2.2.1. AFAD tarafından, yerel ölçeklerde deprem ve depremin zincirleme etkileri ile oluşabilecek risklerin analizi, değerlendirilmesi ve azaltılması konusunda ilke, yöntem ve uygulama esaslarının belirlenmesi ve yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz yayınların hazırlanması hususlarının takibi ile işbirliği ve koordinasyonu sağlanacaktır. Karar vericilerin deprem ve depremin meydana getirdiği ikincil afetler ile ilgili zarar azaltma planlarına gereksinimleri vardır. Bu planlara göre afet anında etkin ve hızlı bir müdahale çalışması yapılır. Bu nedenle afet yöneticileri için el kitabı şeklinde kılavuzların hazırlanması gereklidir. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, İlgili Meslek Odaları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2015İK,KG Eylem A.2.2.2. AFAD tarafından, deprem kayıplarının tahmini ve deprem senaryolarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi ve ülke genelinde yaygınlaştırılması hususları takip edilerek gerekli işbirliği ve koordinasyon yapılacaktır. Deprem senaryoları ile olası depremin büyüklüğü ve etkileyeceği alanlar belirlenirken, deprem kayıp analizleriyle de tahmini hasar ve zararlar ortaya çıkartılır. Böylece afet yönetiminde deprem öncesi karşılaşılabilecek olayın boyutları önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapılır.

26 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 22 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik Belediyesi, İlçe Belediyeleri Üniversiteler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK,KG 2000 yılı sonrasında il özel idaresi ve belediye yasalarında yapılan değişikliklerle bu kuruluşlara, başta depremler olmak üzere, doğal afetlerden korunmak veya etkilerini azaltmak amacıyla gerekli afet ve acil durum planlarını yapmak görevi verilmiştir. Burada temel amaç, afetlerden korunmak olmasına karşın il veya belediye düzeyinde yapılmış korunma amaçlı plan bulunmamaktadır ve yasaların bu ilgili maddeleri, yalnızca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince hazırlanan İl Afet Acil Yardım Planlarının yapılması şeklinde algılanmaktadır. Bu eyleme; asıl amaç olan risk azaltma strateji süreci, yöntem ve yaklaşımlarıyla söz konusu planların ilgili yerel yönetimler tarafından hazırlanıp uygulanmaya başlanması sağlanacaktır. Eylem A.2.2.3. Bilecik Belediyesi, İl Özel İdaresi ve İlçe Belediyeleri tarafından görev alanlarıyla ilgili deprem riskinin azaltılmasına (sakınımına) yönelik stratejilerle afet ve acil durum planları hazırlanacaktır. Konu ile ilgili gerektiğinde işbirliği ve koordinasyon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce sağlanacaktır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, İlgili Meslek Odaları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012-2017İK,KG

27 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem A.2.2.4. Depremlere duyarlı kentsel ve kırsal alanlarda deprem riski en az olan bölgelere yerleşim merkezleri kurularak risk azaltma planlarının uygulamaya geçirilmesi için işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Deprem tehlikesi yüksek yerleşim yerlerimizde özellikle kırsal alanlarda önceden her yönüyle depreme duyarlı yeni yerleşim alanları oluşturularak deprem konusunda zarar azaltma çalışmaları için pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Bilecik’ in özellikle yapı stoku açısından depreme en dayanıksız olan bölgelerinde çalışmaya başlanacaktır. SORUMLU KURULUŞİLGİLİ KURULUŞLARKOORDİNATÖR KURULUŞ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler TOKİ, Üniversiteler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, BEBKA, Yerel Yönetimler, İlgili Meslek Odaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2012-2023İK,KG 23 T.C BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

28 24 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

29 25 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü EKSEN B

30 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 26 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması deprem risk yönetiminin temel amaçlarındadır. Bunu sağlamanın en etkin yolu; yerleşim planlarında ana riskleri göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yapmak, yeni yapılacak yapılar için “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” ve ilgili diğer yönetmelikleri ödünsüz şekilde uygulamak, mevcut yerleşim ve yapıların ise risklerini belirleyip depreme daha dayanıklı hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktan geçer. STRATEJİ B.1.1. Bilecik’ te planlama, çevre ve şehircilik çalışmalarında deprem tehlike ve risklerini esas alan yöntemlere önem ve öncelik verilecektir. Eylem B.1.1.1. Kalkınma ajansları, Bilecik ile ilgili sektörel ve bölgesel planları hazırlarken sorumluluk alanları içerisindeki deprem tehlike ve risklerini dikkate alacak ve bu riskleri arttırmayacak veya azaltacak yönde faaliyet yürüten ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Sektörel, bölgesel veya il gelişme planlarının hazırlanması aşamasında, deprem tehlike ve risklerinin belirlenerek bu riskleri önleyecek veya azaltacak önlemlerin planlama aşamasında ödünsüz olarak dikkate alınması sağlanacaktır. HEDEF B.1 :BİLECİK’ TE DEPREM GÜVENLİ YERLEŞME VE DEPREME DAYANIKLI YAPILAŞMANIN SAĞLANMASI

31 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eylem B.1.1.2. Bilecik Belediyesi ve İl Özel İdaresi il gelişme ile çevre düzeni planlarının hazırlanması öncesinde ilin belirlenen tehlike ve risklerini esas alarak risk azaltma strateji planlarını geliştirecek ve bu planlarla çevre ve gelişme planlarının uyumunu sağlayacaklardır. Çevre düzeni ve il gelişim planlarında kentsel riskleri ön planda tutarak afet risklerinin azaltılması yönünde önlemler alınacaktır. Buna yönelik olarak Bilecik Belediyesi ve İl Özel İdaresi öncelikle bütünleşik yaklaşımla ilin afet tehlike ve risklerini ortaya koymaları ve sonuçları mekansal planlamaya aktarmaları gereklidir. 27 STRATEJİ B.1.2. Bilecik’ te başta okullar, hastaneler, adliyeler, cezaevleri gibi insanların çok kalabalık olarak bulundukları binalar olmak üzere, Bilecik’ teki bina envanteri çıkarılacak ve mevcut binaların hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılacaktır. Eylem B.1.2.1. Başta okullar, hastaneler, bakım evleri, yurtlar, adliyeler, sanayi kuruluşları ve cezaevleri gibi insanların çok kalabalık olarak bulundukları binalar olmak üzere, mevcut binaların sayısı ve tipolojisi belirlenecek, ayrıca bina kimlik sisteminin geliştirilmesine çalışılacaktır. Bilecik’ te bina envanterinin ve binaların hasar görebilirliklerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle mevcut bina sayısının ve tipolojisinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm binalara kendilerine özgü bir kimlik numarası verilmesi ve binaya ilişkin temel bilgilerin (yapı tarzı, kat sayısı, yapım yılı, bağımsız birim adedi, brüt yüzölçümü, konum bilgileri vb) bu numara ile saklanması, analitik kapasitenin gelişmesine ve sigorta uygulamalarının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.

32 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 28 Eylem B.1.2.2. Başta okullar, hastaneler, bakım evleri, yurtlar, adliyeler, sanayi kuruluşları ve cezaevleri gibi insanların çok kalabalık olarak bulundukları binalar olmak üzere, mevcut binaların hasar görebilirlik ve bunlarla ilgili güçlendirme çalışmaları ile metodolojiler belirlenmesi hususunda takip, işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Bilecik’ te yeni depremler sırasında mevcut yapıların görebileceği hasarın önceden tahminin yapılması ve alınabilecek önlemler açısından hasar görebilirlik çalışmalarına ağırlık verilmesi, ilgili yöntemlerin geliştirilmesi takip ve izlemesi önem arz etmektedir. Eylem B.1.2.3. Başta okullar, hastaneler, bakım evleri, yurtlar, adliyeler, sanayi kuruluşları ve cezaevleri gibi insanların çok kalabalık olarak bulundukları binalar olmak üzere, mevcut bina ve yakın çevresinin Sorumlu Kurumlarca dayanıklılık testiyle deprem risk gruplanması tamamlanacaktır. Öncelikle okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların basit ve hızlı bir yöntemle değerlendirilerek deprem risk gruplamasının tamamlanması, gelecekte yaşanabilecek depremler öncesinde yapılacak zarar azaltma çalışmaları ve riskli görülen yapılarla ilgili olarak alınacak kararlar açısından öncelik taşımaktadır.

33 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 29 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eylem B.1.2.4. Bilecik’ te deprem riski yüksek olan bölgelerden başlanarak eğitim tesislerinin güçlendirilmesi çalışmalarına öncelik verilecek, devam eden çalışmalar hızlandırılacaktır. Öncelikli olmak üzere güçlendirme çalışmaları devam eden eğitim tesislerinin tamamlanması sağlanarak İl genelinde diğer güçlendirilmesi gereken eğitim tesislerinin çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır. Eylem B.1.2.5. Bilecik’ te mevcut binaların yapım koşulları esas alınarak kentsel ölçekte deprem hasarı tahmin yöntemleri geliştirilecek ve deprem sonrası toplanan veri esas alınarak tekrar değerlendirilip hasar tahmin yöntemleri güncellenerek konu ile ilgili takip, koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Mevcut binaların hasar görebilirlikleri ve bunlarla ilgili metodolojiler belirlenmesi çalışmalarından yararlanılarak kentsel ölçekte deprem hasarı tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi, deprem güvenli yerleşim ve yapılaşma açısından gerçekleştirilmesi gereken bir çalışmadır.

34 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 30 STRATEJİ B.1.3. Depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren çalışmalar desteklenecektir. Eylem B.1.3.1. Depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikler belirlenecek zemin etüt raporlarında jeofizik ve jeoloji çalışmalarının her parsel için istenmesi sağlanarak farklı uygulamalar yapan kamu kurum ve yerel yönetimler eksiklerin giderilmesi konusunda bilgilendirilecektir. Konuyla ilgili projelerin geliştirilmesi teşvik edilerek, desteklenmesi ve çalışmaları izlenerek gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Yapı stokunun kütlesel bazda hızla yenilenebilmesi için, depreme dayanıklı, ancak ekonomik bir biçimde inşa edilebilecek olan standart yapı projelerinin teşviki ve desteklenmesi, deprem zararlarının azaltılması için ciddi bir seçenek olarak gündeme gelmiş olan kentsel yenileme olgusu açısından önem taşımaktadır. STRATEJİ B.1.4. Bilecik’ te Deprem Mühendisliği Laboratuarlarının kurulması sağlanacaktır. Eylem B.1.4.1. Deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin katılımıyla bir konsorsiyum oluşturulması konusundaki çalışmalar takip edilerek, ilimiz ile ilgili koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Kaynak israfının önlenmesi, ülkenin deprem mühendisliği alanındaki deneysel uzmanlık birikiminin bir araya getirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi amacıyla ortak bir “Ulusal Laboratuar Sistemi’ nin kurulması önem taşımaktadır. Bu amaçla, Türkiye’ de deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin oluşturacağı bir konsorsiyum tarafından, “Ulusal Deprem Mühendisliği Laboratuar Sistemi’ nin kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle birlikte bu sistemin İlimizle ilgili çalışmalarının takip, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.

35 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 31 Eylem B.1.4.2. Bilecik’ te Deprem Mühendisliği Laboratuarlarının kurulması için gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Oluşturulacak üniversite konsorsiyumu tarafından belirlenen araştırma hedeflerine uygun şekilde Bilecik’ te de laboratuvar sisteminin planlanıp gerekli araştırma cihaz ve gereçleriyle donatılması sonucu deprem mühendisliği dalında araştırmaların yapılması gerekmektedir. STRATEJİ B.1.5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca köprü, viyadük ve ulaşım sistemlerinin yanı sıra, hayati öneme sahip gömülü ve yüzeydeki dağıtım sistemleri (boru, doğal gaz hattı, elektrik, iletişim vd.) ile ilgili olarak Türkiye’deki inşaat teknolojisini ve uygulamalarını esas alan deprem güvenliğini belirleme ve yapıları güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, standart hale getirilmesi ve uygulamaların sağlanması ile ilgili çalışmalar takip edilerek gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Eylem B.1.5.1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından araştırıcı, uygulayıcı ve destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan bir koordinasyon kurulunun kurulması ile ilgili çalışmaların takibi yapılacaktır. Ülkemizde, yoğunlukla 1970ʼli yıllarda başlayan devlet yollarında ve otoyollarda inşa edilen köprü ve viyadüklerin deprem güvenliklerinin sağlanması bağlamında yapılan çalışmaların ve kullanılan ölçütlerin ve bunların dayandırıldığı esasların belirlenmesi önem taşımakta olup, bu belirlemeler ve değerlendirmeler için bir koordinasyon kurulunun kurulmasında ilimizle ilgili hususların takibi gerekmektedir.

36 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem B.1.5.2. Koordinasyon kurulunun önerileri ve desteği doğrultusunda Bilecik ile ilgili oluşturulacak güdümlü AR-GE projelerinin takibi yapılacaktır. Bu stratejiye yönelik amaçlarla geliştirilecek yöntemlerle ilgili AR-GE projesi önerilerinin önceliklerinin koordinasyon kurulu tarafından değerlendirilip, seçilen projelerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmeleri köprü, viyadük vb. yol yapılarının depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmelerinde önemli katkı sağlayacaktır. T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 32 Eylem B.1.5.3. Bilecik ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesislerinin depremlere dirençli bir şekilde projelendirilmesi, bakımı ve denetimi için düzenlemelerin takibi yapılacaktır. KENTGES kapsamında da ele alınan bu eylemle, ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesislerinin depremlere karşı dirençli bir biçimde inşası, bakım ve denetimi için gerekli yönetmelik ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

37 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem B.1.5.4. Bilecik’ te gömülü konumdaki ve yüzeydeki su, atık su, elektrik, iletişim, doğal gaz hattı gibi hayati öneme sahip sistemlerin deprem güvenlikleri değerlendirilerek öngörülen düzeye çıkarılması ile ilgili çalışmalar desteklenerek takibi ile gerekli koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır. Bu eylemle, hayati öneme sahip sistemlerin depremlere karşı dirençli bir biçimde inşası, bakım ve denetimi için gerekli yönetmelik ve uygulamaların geliştirilmesi ve bunların yaşama geçirilmesi konusunda İlimizle ilgili hususların takibi ve koordinasyonu gerekmektedir. STRATEJİ B.1.6. Bilecik’ te yapı sektörüyle ile ilgili eğitim faaliyetleri geliştirilecektir. Eylem B.1.6.1. Bilecik’ te yapı sektörünün meslek içi eğitim faaliyetleri geliştirilecektir. Yapı üretim sürecindeki tüm personelin ve ilgili meslek mensupların teknik yönetmelikleri, mevzuatı ve güncel gelişmeleri iyi bilerek uygulama veya kontrol kademelerindeki görevlerini deprem güvenli yapı ve yerleşim ilkelerine uygun şekilde yerine getirmeleri, deprem zararlarının azaltılmasında kuşkusuz önemli bir rol oynayacaktır. Bu açıdan, ilgili kurum ve kuruluşların meslek içi eğitim faaliyetlerine daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. T.C BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 33

38 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 34 Eylem B.1.6.2 Yetkin mühendislik ve mimarlık uygulamasının yaşama geçirilmesinin uygulaması, takibi, koordinasyonu ve işbirliği sağlanacaktır. Depremle ilgili mühendislik hizmetleri farklı disiplinlere ait çalışmaları içermektedir. Bu hizmetlerin usulüne uygun, doğru ve sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için meslekte uzmanlık ve yetkinlik vazgeçilmez iki ana koşul olarak esas alınır. Bu koşulların sağlanabilmesi ise, yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesiyle olanaklıdır. Eylem B.1.6.3. Bilecik’ te inşaat sektöründe çalışan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesi çalışmaları geliştirilecek ve sektörde belgesiz insanların çalıştırılması önlenecektir. İnşaat sektörünün demirci, betoncu, kalıpçı, tesisatçı gibi alt dallarında hiç bir eğitim ve belgelendirmesi olmayan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesinin sağlanması güvenli yapı inşaa etmenin önemli koşulların başında gelmektedir.

39 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 35 HEDEF B.2:BİLECİK TARİH VE KÜLTÜR MİRASININ DEPREMLERDEN KORUNMASI Büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi ile onarım ve güçlendirme uygulamalarında uyulması gereken uluslararası kurallar ile tasarım ve imalat esaslarının belirlenmesinin hedeflenmesi gerekmektedir. STRATEJİ B.2.1. Bilecik’ teki tarihi yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine ve güçlendirilmelerine yönelik teknik bilgilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Eylem B.2.1.1. Bilecik’ teki tarihi yapıların envanteri çıkarılarak önem ve öncelik dereceleri belirlenecektir. Tarihi yapıların depremden korunmaları için yapılacak çalışmalar için öncelikle il genelinde bu yapıların envanterinin çıkarılması ve daha sonra da öncelik derecelerinin belirlenerek gerekli önlemlerin bu önceliğe göre alınması gerekmektedir. Eylem B.2.1.2. Bilecik’ te tarihi yapıların düşey yükler ve deprem etkileri altında taşıyıcı sistem güvenlikleri belirlenecektir. Tarihi yapıların güçlendirilmesinde esas alınmak üzere, bunların düşey yükler ve deprem etkileri altındaki sistem güvenliklerinin bilinmesi gerekmektedir.

40 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 36 Eylem B.2.1.3. Bilecik’ te yeterli güvenliğe sahip olmadığı belirlenen tarihi yapılar için güçlendirme yöntemleri geliştirilmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Yapısal iyileştirme olarak adlandırılabilecek ve yapısal sistemin deprem performansının istenilen düzeye getirilmesini amaçlayan çalışmalarda üst ve alt yapıya ilişkin ayrıntılı araştırmalar ve güçlendirmeye yönelik etkinliği çeşitli yöntemlerle test edilmiş uygulanabilir öneriler yer almalıdır. Bunun için, uluslararası kurallar da göz önüne alınarak, uygun yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir. Eylem B.2.1.4. Bilecik’ te tarihi yapıların onarım ve güçlendirme uygulamalarında uyulması gereken uluslararası kurallara uygun olarak yöntem, tasarım ve imalat esasları oluşturulacak ve geliştirilecektir. Yapısal iyileştirme olarak adlandırılabilecek ve yapısal sistemin deprem performansının istenilen düzeye getirilmesini amaçlayan çalışmalarda üst ve alt yapıya ilişkin ayrıntılı araştırmalar ve güçlendirmeye yönelik etkinliği çeşitli yöntemlerle test edilmiş uygulanabilir öneriler yer almalıdır. Bunun için, uluslararası kurallar da göz önüne alınarak, uygun yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir.

41 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 37 Eylem B.2.1.5. Bilecik’ te Müzeler içerisindeki eserlerin depremlere karşı hasar görebilirliğini azaltmaya yönelik yöntemler geliştirilecektir. Deprem sırasında müzelerde bulunan nesnelerin boyut, dengesizliğe neden olacak ve nesneyi olumsuz yönde etkileyebilecek kritik yer hareketi vb. gibi faktörler açısından değerlendirilerek bu nesnelerin hasar görebilirliğini azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

42 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 38

43 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 39 EKSEN C

44 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 40 Afetler konusunda bilinçlenmek, afet zararlarını azaltmak, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda toplum eğitiminde öncelikli hedef; en üst seviye afet yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması ve eğitimin geliştirilmesini sağlamak olmalıdır. STRATEJİ C.1.1. Bilecik’ te Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin fikir ve dil birliğine varması sağlanacaktır. Eylem C.1.1.1. Bilecik’ te dil birliğinin oluşturulması konusunda koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Deprem yönetimi ile ilgilenen yöneticiler ve konu ile ilgili akademisyenlerin katılacağı bir çalıştayın düzenlenmesi ve deprem konusunda dil birliğinin sağlanması amacıyla “Ulusal Deprem Risk Yönetimi Terimler Sözlüğü “nün hazırlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda İlimizle ilgili yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi, koordinasyon ve işbirliği önem arz etmektedir. HEDEF C.1:BİLECİK’ TE DEPREMLERE VE DİĞER AFETLERE İLİŞKİN EĞİTİM VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem C.1.1.2. Bilecik’ te Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında mülki idare amirleri başta olmak üzere yerel yöneticilerin ve ilgili personelin hizmet içi eğitimleri sağlanacaktır. Afet olayı sırasında yerel ölçekte koordinasyonun sağlanmasında mülki idare amirlerinin ve diğer yerel yöneticilerin önemi büyüktür. Bu nedenle bu grupta yer alan yöneticilerin hizmet içi eğitimleri kapsamında aldıkları dersler arasında afet yönetimi ile ilgili derslerin de olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda sadece kaymakam adaylarına verilen eğitimlere afet ve acil durum yönetimi dersleri eklenmektedir. Bunun diğer yerel yöneticiler için de geliştirilmesi lazımdır.

45 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 41 STRATEJİ C.1.2. Bilecik’ te afet yönetimi ve afet eğitiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. Eylem C.1.2.1. Bilecik’ te Afet ve Acil Durum eğitimi konuları gözden geçirilecek ve hizmet içi eğitimlerde ilgili kurumlar tarafından bu konulara yer verilecektir. Polis, itfaiye, sağlık, arama-kurtarma gibi görevlerde çalışanların da afet yönetimi konusunda bilinçlendirilmesinin ve afet ve acil durum yönetimi eğitimlerinin yetkinleştirilmesinin sağlanması gereklidir. Eylem C.1.2.2. Bilecik’ te ilk ve orta öğretimde afet ve acil durum tabanlı eğitim seminerleri ve tatbikatlarının yapılması konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. İlk ve Ortaöğretimde okutulan bazı ders programlarında yer alan afet ve acil durumlarla ilgili konuların; günümüz şartlarına göre geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim başta olmak üzere yaygın eğitim kanalıyla da bu eğitimler verilecektir.

46 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 Eylem C.1.2.3. Bilecik’ te eğiticilere ve öğretmenlere afet ve acil durum ile afetlerden korunma hakkında eğitim verilecek ve bu eğitimler sürekli kılınması sağlanacaktır. Toplumun depremler ve diğer afetler konusunda bilinçlenmesinde eğiticilerin konuyla ilgili eğitimleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli kuruluşlar tarafından başlatılan çalışmaların (Milli Eğitim Bakanlığı ve JICA işbirliği ile başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi gibi) geliştirilmesi gerekir. T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 42 STRATEJİ C.1.3. Bilecik’ te deprem müzelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar desteklenecek, işbirliği ve koordinasyonu sağlanacaktır. Eylem C.1.3.1. Deprem müzeleriyle toplumun depremlere karşı farkındalık sağlanacaktır. Kurulacak deprem müzeleri aracılığıyla depremlerde yaşananların toplum tarafından tekrar hatırlanmasının sağlanması ve afet konusunun görsel yöntemlerle bu müzelerde ziyaretçilere tanıtılması, toplumun depremlere karşı farkındalığının arttırılmasında etkin bir araç olabilecektir.

47 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 43 STRATEJİ C.1.4. Bilecik’ te Afet Gönüllülük Sistemi kurulacaktır. Eylem C.1.4.1. Bilecik’ te afet gönüllülüğü kavramı ve iş tanımları konusundaki eksikliklerin giderilmesi için yapılacak çalışmalar takip edilerek gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Bireylerin afetlere hazırlıklı olması ve afet zararlarını azaltmak üzere hazırlık yapmaları gerekli ve ancak yeterli değildir. Dirençli toplum ve kurumlar için her düzeyde halkın katılımını gerçekleştirebilmesi ve örgütlenebilmesi için paydaşlar, kaynak kişiler/kurumlar ve gönüllüler bulunup katılımlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Afet Gönüllülük Sistemi’ nin ülke genelinde kurulması gereklidir. Eylem C.1.4.2. Bilecik’ te Kamu kurum ve kuruluşlarında afet gönüllülüğünü teşvik için gerekli yönetmelik ve genelgelerin takibi ile koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Kamuda çalışan önemli sayıda insan gücünden yararlanabilmek amacıyla, zarar azaltma- odaklı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik ilgili kurumların da görüş ve değerlendirmeleri alınarak sürdürülebilir bir “Afet Gönüllülük Sistemi” nin oluşturulması amacıyla yapılacak düzenlemelerin takibi ile koordinasyon ve işbirliğinin yapılmasında yarar vardır.

48 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 44 Eylem C.1.4.3. AFAD tarafından gönüllü kurum ve kuruluşların işleyiş süreçleri tanımlanarak, karar verici ve uygulayıcılar için el kitapları hazırlanması konusunda yapılacak çalışmalar takip edilecektir. Afet gönüllülük sisteminin kurulmasından sonra gönüllü kurum ve kuruluşların afet süreçleri içinde oynayacakları rollerin tanımlanıp afet yöneticilerine yol gösterici el kitapları hazırlanmalıdır. Bu el kitaplarının ayrıntılı şekilde afet yönetimindeki görev ve sorumlulukları içermesi gereklidir.

49 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 45 HEDEF C.2:BİLECİK’ TE DEPREMLERE VE DİĞER AFETLERE ZAMANINDA HIZLI VE ETKİLİ OLARAK MÜDAHALE EDİLEBİLMESİNİN SAĞLANMASI KENTGES kapsamında da ele alınan bu stratejiyle; depremlere ve diğer afetlere zamanında hızlı ve etkili olarak müdahale edilebilmesi için acil durum haberleşme altyapısının güçlendirilmesi, ulaşım ve tahliye koridorları, toplanma ve geçici barınma alanları, afet destek merkezleri ve acil durum tesisleri gibi tesislerin gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. STRATEJİ C.2.1. Bilecik’ te afet sonrası müdahale sistemi ile ilgili gelişmelerin takibi ile gerekli işbirliği ve koordinasyon yapılacaktır. Eylem C.2.1.1. Yerel düzeyde haberleşme, acil durum çağrı ve bilgi iletişim sistemleri alt yapısı ile acil müdahale ve yardımlar için ulaşım sistemleri geliştirilmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon yapılacaktır. Afet sonrasında veya acil durumlarda; hem merkezi düzeydeki hem yerel düzeydeki kurumlar arasında hızlı ve güvenli haberleşmenin sağlanabilmesi için alt yapının geliştirilmesi, bu kapsamda afet yönetimi ve acil yardım planlarının da yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca acil müdahale ve yardımların hızla gerçekleştirilmesi için gerekli ulaşım sistemleri ve mekansal organizasyonlar sağlanmalı, yer seçimleri tamamlanmalı ve mevcut planlarda bu amaçla gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

50 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 46 Eylem C.2.1.2. Bilecik’ te acil durumlarda kullanılacak sağlık tesisleri ve sosyal donatıların belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Afet anı ve sonrasında gereksinim duyulan sağlık tesisleri, tahliye koridoru, toplanma ve geçici barınma alanları ve acil durumda kullanılacak tesislerin tanımlarının yapılması, nüfusa ve gereksinimlere göre bunların standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca mekansal planlamalarda acil durumda kullanılacak alan ve yapılar, ulaşım, sağlık hizmetleri, geçici barınma ve lojistik gibi fonksiyonlar bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. STRATEJİ C.2.2. Bilecik’ te Afetlerde sağlık organizasyonu güçlendirilecektir. Eylem C.2.2.1. Bilecik’ te hastane afet planlarının hazırlanması ve güncelleştirilmesi sağlanacaktır. Bir planl ama kılavuzu hazırlanarak tüm hastanelerin bu kılavuzun esaslarına göre planlarını yenilemeleri gerekmektedir.

51 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 47 Eylem C.2.2.2. Bilecik İlinde afetlerin yol açabileceği sağlık sorunlarına zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için il sağlık afet planları geliştirilecektir. İl afet acil yardım planları içerisinde sağlık hizmetlerinin planlanmasının da bulunmasına rağmen, bu planların eylem planları haline getirilerek geliştirilmesi yararlı olacaktır. Eylem C.2.2.3. Bilecik’ te mobil acil müdahale ve ulaştırma birimleri geliştirilecektir. Yerleşim alanlarında bulunan sağlık tesislerimizin güvenliğinin sağlanması kadar afet bölgesine hemen kurularak acil müdahalelerde bulunacak mobil ünitelere (sahra hastaneleri, tam donanımlı ambulanslar vb.) de gereksinim duyulmaktadır. Bu alanda yaralıların havadan tahliyeleri konusunda kapasite geliştirilecektir. Bu ünitelerin geliştirilmesi afet müdahale aşamasının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Eylem C.2.2.4. Bilecik’ te hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılması çalışmalarına devam edilecektir. Bir afet sonrasında kullanılması yaşamsal önem taşıyan mevcut hastanelerin deprem ve diğer afet güvenliklerinin arttırılması ve yeni yapılacak hastanelerde bu güvenliğin mutlaka sağlanması gerekmektedir.

52 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 48 STRATEJİ C.2.3. Bilecik’ te hasar tespitlerinde bilgi paylaşımı ve işbirliği geliştirilecektir. Eylem C.2.3.1. Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen afet sonrası hasar tespit çalışmalarında bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak yeni yaklaşımlar takip edilerek işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Kamu kuruluşları mevzuatla kendilerine verilen görev bağlamında, DASK, TARSİM ve sigorta şirketleri ise sundukları sigorta ürünleri nedeniyle afet sonrası hasar tespit çalışması yapmaktadır. Kaynakların etkin kullanımı bakımından (özellikle sigorta sektörünün hasar tespit faaliyetlerinin kolaylaşması bakımından), ayrıca, ekonomik kayıplara ilişkin genel tablonun doğru ve tutarlı belirlenebilmesi açısından büyük afetlerde etkin bilgi paylaşımı ve işbirliğinin kurumsallaştırılması önemlidir.

53 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 49 UYGULAMA VE İZLEME ESASLARI 1-BİLDSEP’ in uygulama sürecinde temel esas olarak, eylemlerin uygulanması, ‘‘sorumlu kuruluş’’ olarak belirlenen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu esas doğrultusunda, sorumlu kuruluşlar ilgili kuruluşlarla koordine ve işbirliği sağlayarak, strateji ve eylemleri yürüteceklerdir. 2-Sorumlu kuruluşlar, belgede yer alan önlemlere uyumlu ancak yer almayan diğer faaliyet konuları hakkında da uygulamaları gerçekleştirebileceklerdir. 3-Sorumlu kuruluşlar 3 aylık dönemler halinde ilgili kuruluşları toplantıya davet ederek çalışmaları yürütecektir. Sorumlu kuruluşlar tarafından, gerektiğinde birden fazla toplantılar yapılabilecektir. 4-Sorumlu kuruluşlar 6 aylık çalışma dönemleri itibariyle, yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanacak raporları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. 5-İlgili kuruluşlar olarak belirlenen kuruluşlar, sorumlu kuruluşlar ile birlikte çalışmalara destek verecek ve uygulamaları yönlendirecek kuruluşlardır. İlgili kuruluşlar sorumlu kuruluşun çağrısı üzerine iş birliğini derhal sağlayacaklardır. 6-İlgili kuruluş olarak yer alan yerel yönetimlerden hangilerinin çalışmalara katılacağı sorumlu kuruluş tarafından belirlenecektir. 7-Koordinatör kuruluş, aynı zamanda sorumlu kuruluş ile beraber çalışmaları yönlendirecek, strateji ve eylem planında yer alan sorumlu ve/veya ilgili kuruluşlarla da toplantılar düzenleyip gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. 8-Planın uygulanması ile ilgili genel takip ve değerlendirme İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sorumlu kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, planın uygulama durumu ile ilgili olarak 6 aylık dönemler halinde genel rapor yayınlanacaktır. 9-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, BİLDSEP’ in strateji ve eylemlerini gözden geçirmek, gerektiğinde strateji ve eylemlerin değiştirilmesinden veya yeni strateji ve eylemler belirlenmesinden de sorumlu olacaktır. 10-BİLDSEP’ in il genelinde etkin olarak uygulanabilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gerektiğinde konu ile ilgili yönerge veya genelge yayınlanmasını Bilecik Valiliği’ne önerecektir. 11-Planın uygulama düzeyinin arttırılması; genelde deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşların, özelde ise BİLDSEP belgesi ile sorumlu kılınan kamu kuruluşlarının yıllık programlarında belirtilen faaliyetleri benimsemesi ve faaliyetlerinde bunlara yer vermesiyle mümkündür. Sorumlu kuruluşlar bütçelerini ve yıllık çalışma programlarını hazırlarken, plan belgesinde sorumlu oldukları faaliyetleri öncelikle yerine getireceklerdir.

54 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 50 SORUMLU KURULUŞLAR EYLEM NUMARALARI TOPLAM EYLEM SAYILARI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü A.1.1.1, A.1.1.3 A.1.1.4, A.1.2.1 A.1.2.2, A.1.2.3 A.1.3.1, A.1.3.2 A.1.4.1, A.1.4.2 A.1.4.3, A.1.5.1 A.1.5.2, A.1.6.1 A.1.6.2, A.2.1.3 A.2.1.4, A.2.1.6 A.2.2.1, A.2.2.2 B.1.4.1 B.1.4.2 C.1.1.1 C.1.1.2 C.1.2.1 C.1.4.1 C.1.4.2 C.1.4.3 C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.3.1 31 Bilecik BelediyesiA.2.2.3 B.1.1.2, B.1.2.1 B.1.2.2, B.1.2.3 B.1.3.1, B.1.5.3 B.1.5.4, B.2.1.1 B.2.1.3 C.1.3.111 İl Özel İdaresi A.2.2.3 A.2.2.4 B.1.1.2, B.1.2.1 B.1.2.2, B.1.2.3 B.1.3.1, B.1.5.3 B.1.5.4, B.2.1.1 B.2.1.3, B.2.1.5 C.1.3.113 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A.2.1.5, A.2.2.4 B.1.2.1, B.1.2.2 B.1.2.3, B.1.2.5 B.1.3.1, B.1.6.1 B.1.6.2, B.1.6.3 10 EYLEMLERİN SORUMLU KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

55 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 SORUMLU KURULUŞLAR EYLEM NUMARALARI TOPLAM EYLEM SAYILARI BelediyelerA.2.2.3, A.2.2.4 B.1.1.2, B.1.2.2 B.1.3.1, B.1.5.3 B.1.5.4, B.2.1.1 B.2.1.3 C.1.3.110 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 5 İl Sağlık Müdürlüğü C.2.2.1, C.2.2.2 C.2.2.3, C.2.2.4 4 İl Milli Eğitim Müdürlüğü B.1.2.4C.1.2.2, C.1.2.33 BEBKAB.1.1.1, B.1.5.22 MTA KUZEYBATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ A.1.1.2, A.2.1.1 A.2.1.2 3 Karayolları 14. Bölge müdürlüğü B.1.5.1, B.1.5.32 Vakıflar bölge müdürlüğü B.2.2.1, B.2.1.52 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 51

56 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 52 SORUMLU KURULUŞLAR EYLEM NUMARALARI TOPLAM EYLEM SAYILARI AKSA DOĞALGAZ A.Ş. B.1.5.41 OEDAŞB.1.5.41 Türk Telekom İl Müdürlüğü B.1.5.41 Toplam 15 Sorumlu Kuruluş, 3 Ana Eksen, 6 Hedef, 22 Strateji, 64 Eylem

57 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 53 BİLECİK DEPREM STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (BİLDSEP-2023) SORUMLU KURULUŞ BİLGİ FORMU* KURUM ADI SORUMLU OLUNAN EYLEM (Kodu ve Açık Adı) GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEME İLİŞKİN BAŞLATILMIŞ BİR ÇALIŞMA BULUNMAKTA MIDIR? (Varsa yıllara göre bütçesi vd. bilgiler) SORUMLU ANA BİRİM** (En az Daire Başkanlığı veya eşdeğer seviyede) SORUMLU YÖNETİCİ*** ADI SOYADIÜNVANITELEFON / FAKSADRESE POSTA Telefon: Faks: SORUMLU UZMAN **** ADI SOYADIÜNVANITELEFON / FAKSADRESE POSTA Telefon: Faks: SORUMLU KURULUŞUN EYLEM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞI İLGİLİ KURUM/KURULUŞ LİSTESİ KURUM ADI 1)4)7)10) Diğerleri: 2)5)8)11) 3)6)9)12) AÇIKLAMALAR: * Sorumlu Kuruluş birden fazla eylemden sorumlu ise her bir eylem için ayrı bilgi formu düzenlenecektir. ** Kurum adına ilgili eylem planından sorumlu birim (En az daire başkanlığı veya eşdeğer seviyede bir birim). *** Sorumlu Ana Birimin en üst düzey yöneticisi. **** Sorumlu Yönetici'ye bağlı, eylemin gerçekleşmesi için ilgili kişiler ile birlikte çalışmalar yapacak personel (Sorumlu Uzman eylemin gerçekleşmesinde BİLDSEP İzleme ve Değerlendirme Komitesi ve BİLDSEP Sekretaryası ile iletişim kurabilir). SORUMLU KURULUŞ BİLGİ FORMU

58 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 BİLECİK DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU KURUM ADIADI SOYADIÜNVANI Bilecik ValiliğiEkrem BALLIVali Yardımcısı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Süleyman ÖZDEMİRİl Müdürü İrfan DEMİRÇELİKPl.Zarar.Az.İy. Dep. Şube Müd. Erdoğan SAYINJeofizik Mühendisi Gizem Güney AKYURTJeoloji Mühendisi Berna ÖZDİLİnşaat Mühendisi Gülden BOZBAYŞehir Plancısı Ömür DOMBAKHarita Mühendisi Bilal GÜNALMimar Kemal HELVACIBilgisayar Teknikeri Ayşe DURGUNV.H.K.İ. Elif TAKINV.H.K.İ. İl Özel İdaresi Metin CEYHANJeoloji Mühendisi Sercan YAVAŞİnşaat Mühendisi Bilecik Belediyesi Güven ÇEKERİnşaat Teknikeri Kurtuluş YANIKİnşaat Teknikeri T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 54

59 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 KURUM ADIADI SOYADIÜNVANI Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Emre AKDAĞİnşaat Mühendisi Gizem ELİUZJeoloji Mühendisi İl Sağlık Müdürlüğü Mustafa ERTEKİNSiv. Sav. Uzmanı Yılmaz ÇİÇEKA.A.S.H. Şub. Müd. V. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hasan KIZILKAYASiv. Sav. Amiri Mahmut ERGİNSiv. Sav. Büro Sor. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Naci ALPŞube Müdürü Ali Rıza ÖZTÜRKŞef Türk Telekom İl Müdürlüğü Ulaş KAVUŞDUTeknik Op. Müd. V. Bahadır YAMANUzman Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Adem BÖLÜKBAŞIYatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özge YILDIZPlanlama Uzmanı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bahtiyar KÜÇÜKKALKAN144. Şube Şefi Mehmet BAŞKAYABakım Trf. Tek. Gör. M.T.A. Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü İsa CANJeoloji Mühendisi Hakan AYGÜNJeoloji Mühendisi Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Haluk YILDIZİnşaat Yüksek Mühendisi Yasin KIRANİnşaat Mühendisi T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 55

60 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 56 KURUM ADIADI SOYADIÜNVANI Aksa Doğalgaz A.Ş. Barış GELTURAN Arzu ÜNAL Osmangazi E.D.A.Ş. Müessese Müdürlüğü Muharrem ÖZ Erdal SÜTÇÜOĞLU Bozüyük Kaymakamlığı Ender KARAÇANYazı İşleri Şefi Musa DUMANBilgisayar İşletmeni Bozüyük Belediyesi Recai GEDİKJeoloji Mühendisi Barış OĞUZİnşaat Mühendisi Gölpazarı Kaymakamlığı Mustafa BAKAYYazı İşleri Müdürü Tuğba BAYRAMBilgisayar İşletmeni Gölpazarı Belediyesi Yiğit YAVAŞİnşaat Mühendisi Fahrettin DURALHarita Teknikeri Osmaneli Kaymakamlığı İsmail ÇALIŞKANYazı İşleri Müdürü Osman GÖRGÖZV.H.K.İ. Osmaneli Belediyesi Ayşegül DAMKACIYüksek Mimar Hakan OCAKİnşaat Teknikeri Söğüt Kaymakamlığı Mustafa ÖzenYazı İşleri Müdürü Ali KURTV.H.K.İ.

61 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023 T.C. BİLECİK VALİLİĞİ. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 57 KURUM ADIADI SOYADIÜNVANI Söğüt Belediyesi İsmail ÖZKANFen İşleri Müdürü Mahmut İRİDEREİnşaat Teknikeri Yenipazar Kaymakamlığı Mehmet ERENYazı İşleri Müdürü Murat KILIÇBilgisayar İşletmeni Yenipazar Belediyesi Yaşar KÜLHANTekniker Seyfi KARAZabıta Memuru İnhisar Kaymakamlığı H. Tekin CANBAZYazı İşleri Müdürü Ahmet ÖNDERSEVV.H.K.İ. İnhisar Belediyesi Recep ARMUTLU Pazaryeri Kaymakamlığı Mehmet BAHADIRYazı İşleri Müdürü Recai DEMİRV.H.K.İ Pazaryeri Belediyesi Murat PIRILTIPlan Proje Teknikeri Hakan ARZULARZabıta Memuru

62 Bilecik Deprem Stratejisi ve Eylem PlanıBİLDSEP 2023


"T.C. BİLECİK VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları