Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ şletmecilik ile İ lgili Temel Sorular, Kavramlar ve Dersin Çerçevesi Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ şletmecilik ile İ lgili Temel Sorular, Kavramlar ve Dersin Çerçevesi Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN."— Sunum transkripti:

1 İ şletmecilik ile İ lgili Temel Sorular, Kavramlar ve Dersin Çerçevesi Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN

2 Başlamak için sorular: İ şletme kavramı size neyi ça ğ rıştırıyor? İ şletmelerin yaşamımızdaki rolü nedir? Bir işletme kimler ile ilişki içindedir? ◦ Kurumlar ? ◦ Aktörler ? Bir işletmeyi ilgilendiren aktörler, pozisyonlar ve meslekler nelerdir?

3 İ şletme (?) Ekonomik (?) Teknik (?) Hukuki (?) Sosyal (?) ◦ Üretim ve/veya satış: kâr veya zarar  İ htiyaç  Üretim faktörleri  Üretim süreci  Pazarlama  Satış  Kar? Zarar?

4 İ şletme bilimi (?) İ şletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sa ğ lanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır. ◦ Kurallar, teoriler neyi açıklamaya çalışır?  Optimal çözümler  Üretim, yönetim, satış vb için  İ şletme içi aktörler-arası ve işletme ile di ğ er aktörler arası ilişkiler  İ şletmenin toplum ile etkileşim alanı  İ şletmenin çevre ile etkileşim alanı

5 Kavramlar Ekonomik sistem (Planlı,Pazar, Karma) ◦ Kaynakların da ğ ılımını belirleyen kurallar bütünü  Kaynak= üretim faktörleri  Kurallar neye göre belirleniyor?  Kaynaklar kimin?  Denetimi kim yapıyor? YA DA  Üretimi kim planlıyor?  Da ğ ılımı kim planlıyor?

6 Kavramlar (2) Üretim unsurları/faktörleri Gereksinmelerin karşılanması amacıyla mal ve hizmet üretiminde yararlanılan, bir ülkenin sahip oldu ğ u temel kaynaklardır. ◦ Geleneksel olarak  Emek (Fiziksel? Düşünsel?)  Sermaye: her tür servet unsuru  Do ğ al kaynaklar ◦ Modern anlayış  Teknoloji (pragmatik bilgi ve araçsallaştırma)  Girişimci (Kâr ? Zarar? Risk?)

7 Kavramlar (3) İ htiyaç ve ihtiyaç türleri ? Do ğ al kaynakların ve insan kayna ğ ının kıtlı ğ ı insanların tüm ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını engeller? ◦ Kaynaklar sonlu, ihtiyaçlar sonsuz (?); o zaman kaynaklar nasıl da ğ ıtılacak? ◦ İ nsanların ihtiyaçları artıyor mu? Çeşitleniyor mu? Talep (ihtiyaç/istek, gelir, ödeme iste ğ i) Satın alma gücü olan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere gösterdikleri isteklerdir. Arz

8 Kavramlar (4) Ürün /Mal ve Hizmet ◦ Ürün: somut ◦ Hizmet: elle tutulur olmayan Her ikisi için de üretim faktörlerinin özel olarak bir araya getirilmesi gerekir. ◦ Üretim/yatırım malı-Tüketim malı ◦ Dayanıklı tüketim malı-Dayanıksız tüketim malı Fayda ◦ Ürün ve hizmetlerin ihtiyaçları giderme özelli ğ i Tüketici ◦ Son (nihai tüketici), endüstriyel tüketici,

9 Kavramlar (5) Başarı ◦ Bir işletmede başarının ölçütü nedir? ◦ Kârlılık, uzun ömürlülük, verimlilik?  Verimlilik= Çıktı/Girdi  Ekonomiklik=Satış Geliri/Maliyet Gideri  Kârlılık=Toplam net kâr/ Kullanılan sermaye ◦ Kar amacı gütmeyen işletme(?) Girişim ◦ Kâr amacı güden işletmeler (fiyat, Pazar) Yönetici ◦ Kim adına? Kâr-Zarar-Risk? Denetim?

10 Temel ayrımlar ve çıkar çatışmaları İ şletme ile ilişkili aktörler ◦ Devlet ◦ Toplum ◦ Sivil toplum örgütleri ◦ Tüketici bireyler ◦ Di ğ er işletmeler ◦ Yöneticiler ◦ Çalışanlar ◦ Sermaye sahipleri…


"İ şletmecilik ile İ lgili Temel Sorular, Kavramlar ve Dersin Çerçevesi Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları