Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN."— Sunum transkripti:

1

2 İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASI : : :85 :8.806 :10 :31 :588 :288 :18

3 Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.

4

5

6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur (178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname/34). Defterdar, bulunduğu İl’de Maliye Bakanlığı’nın en büyük memuru, il ve ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin kanun hükmüne göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında cezai takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçe maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde Defterdar’a yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe birimlerini Defterdar adına kontrol etmek üzere Defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

7 B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Merkez Yerleşimi Defterdarlığımız İl Merkezinde bulunan Hükümet Konağı içinde hizmet ifa etmektedir. Hükümet Konağı toplam m2 alana sahip Defterdarlık hizmet binası 5520 m2 kullanım alanı ve 5 kattan oluşmaktadır. Bağlı birimlerimiz aynı binada hizmet ifa etmektedir. Defterdarlığımıza bağlı Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü,Defterdarlık Uzmanlığı Koordinatörlüğü, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü İl merkezinde bulunan birimlerimizdir. 10 ilçemizde Malmüdürlüğü ve Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizde Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüğü bulunmaktadır.

8 ARACIN MARKASIARACIN MODELİPLAKA NO'SUARACIN GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM 1Renault DF 757 Defterdarlık Makamı 2Ford Connect AG 362 Milli Emlak Müdürlüğü 3Fiat Doblo AD 034 Personel Müdürlüğü 4Hyundai DD 189 Vergi Dairesi Müdürlüğü 5Ford Connect DF 098 Vergi Dairesi Müdürlüğü 3- ARAÇ DURUMU: Defterdarlığımıza ait 5 hizmet aracı bulunmaktadır.

9 4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Defterdarlığımız birimlerinde kullanılan otomasyon sistemleri aşağıdaki gibidir. 5-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.

10 P ersonel Müdürlüğünün görev alanına;  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,  İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,  Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,  Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,  Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

11

12

13

14 CİNSİYETTOPLAM ERKEK264 KADIN66 GENEL TOPLAM330

15 YAŞTOPLAM ÜSTÜ4 TOPLAM330

16 ÖĞRENİM DURUMUTOPLAM İLKÖĞRETİM13 ORTAÖĞRETİM7 LİSE67 YÜKSEKOKUL43 FAKÜLTE196 YÜKSEK LİSANS4

17 GELİR BİRİMLERİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

18 Defterdarlığımızın toplam gelirleri yönünden (125 Kalem) 2014 ve 2015 ARALIK sonu itibariyle mukayesesini yaptığımızda;  Toplam gelirlerde tahsilat oranımız % 43 ‘tür.  İlimiz Belediyelerinin 2015 ARALIK sonu itibariyle vergi borç aslı ,64 TL.yi bulmuştur. Bu durum vergi tahsilatımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  2015 ARALIk ayı sonu itibariyle özel yoklama yetkili memurlarımız aracılığı ile mükellef denetlenmiş olup, denetim neticesinde 2 cezalı tutanak karşılığında mükelleflere 400,00 TL ceza uygulanmıştır ARALIK 2015 ARALIK Artış % Tahakkuk , ,42%29 Tahsilat , ,83%28

19 Defterdarlığımızın 2015 ARALIK sonu itibariyle (125 Kalem) Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin Mukayesesine Göre; 2015 ARALIK Genel Bütçe Gelirleri (Tahsilat) ,83 Genel Bütçe Giderleri ,80 Karşılama Oranı % %32,76  Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2015 ARALIK Sonu gelirlerin giderleri karşılama oranı %32,76’tir.

20 AYLAR İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILAR OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ VERGİ2014 YILIEKİMKASIMARALIK DAİRELERİSONU İTİ.İŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİ MÜK.SAY.BAŞ.TERKBAŞ.TERKBAŞ.TERK MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI M.MÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT M.MÜD TOPLAM

21 MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ MÜKELLEF SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER SIR A VERGİBASİTGELİRKURUMLAR TOPLAM Ay İçinde İşe Ay İçinde İşi Trk. Ay Sonu İti. NODAİRESİUSULVERGİSİ Baş.Mük.Say. Eden Mük.Say.Mük.Say.Top. 1MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT MALMÜD TOPLAM

22 GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ GERÇEK USULBASİT USUL TİCARİ KAZANÇ SERBEST DAİRE ADI I SINIF BİLANÇO II SINIF İŞL.ZİRAİMESLEK DİĞERLE RİTOPLAMHİZMET SER.MESL EK TİCARİ SANATTOPLAM GENEL TOP. ESASINDA KAZAN ÇKAZANCI ERBABI MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT MALMÜD TOPLAM

23 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ DAİRE ADI SERMEYE ŞİRKETLERİ KİT'LER DİĞERLE Rİ TOPLAM GENEL TOP. KOOPERA - A.Ş.LİMİTED EHAMLI TOPLAM TİFLER KOMANDİ T MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT MALMÜD TOPLAM

24 TARİHİ İTİBARİYLE TEL BİLGİSİ HESAP ADITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUKUN TAHSİLATA ORANI (%) TAHSİLATIN TOPLAM TAHSİLAT İÇİNDEKİ ORANI (%) Beyana Dayanan Gelir Vergisi , ,6026,11%1,50% Basit Usulde Gelir Vergisi , ,5347,23%0,41% Gelir Vergisi Tevkifatı , ,2972,54%36,57% Gelir Geçici Vergisi , ,7562,06%0,62% GELİR VERGİSİ TOPLAMI , ,1767,39%39,10% Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi , ,1122,04%0,98% Kurumlar Geçici Vergisi , ,7179,72%3,76% KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI , ,5449,42%4,52% Beyana Dayanan KDV , ,2927,62%6,78% Tevkif Suretiyle Kesilen KDV , ,6583,43%1,47% KDV TOPLAMI , ,9031,44%8,24% Petrol ve Doğalgaz Ürünleri ÖTV , ,4113,54%7,04% Motorlu Taşıt Araçları ÖTV , ,5799,92%2,55% Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar ÖTV0,00 0,00% ÖTV TOPLAM , ,9817,59%9,59% MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ , ,7239,70%7,04% DİĞER VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,6070,35%15,45% VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,9144,75%83,94% DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI , ,9913,22%16,06% GENEL TOPLAM , ,9032,35%

25 OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ 125 KALEM GENEL GELİRLER TOPLAMI 2014 ARALIK TAHSİ LAT ORANI 2015 ARALIK TAHSİ LAT ORANI S.N O VERGİ DAİRESİTAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLAT 1 DEF.MUH.MÜD ,69 1, ,06 1,00 2 MARDİN V.D , ,790, , ,800,34 3 KIZILTEPE V.D , ,050, , ,300,37 4 NUSAYBİN V.D , ,730, , ,990,31 5 KIZILTEPE M.M ,51 1, ,19 1,00 6 NUSAYBİN M.M ,12 1, ,25 1,00 7 MİDYAT MALMÜD , ,170, , ,180,57 8 ÖMERLİ MALMÜD , ,870, , ,160,38 9 SAVUR MALMÜD , ,110, , ,970,89 10 YEŞİLLİ MALMÜD , ,840, , ,880,36 11 MAZIDAĞI MALMÜD , ,090, , ,060,79 12 DERİK MALMÜD , ,710, , ,630,39 13 DARGEÇİT MALMÜD , ,740, , ,360,74 TOPLAM , ,420, , ,830,43

26 MARDİN DEFTERDARLIĞI DAİREMİZİN 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ 125 KALEM TEL BİLGİSİNE GÖRE TÜM GELİRLERİ VE GİDERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. VERGİ TÜRLERİYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMI TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% TÜM VERGİLER TOPLAMI , , , , , , GELİR VERGİSİ , , , , , , KURUMLAR VERGİSİ , , , , , , KDV , , , , , , DİĞER VERGİLER , , , , , , BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI YILITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% , , , , , ,

27 İLİMİZDE BAŞLICA VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU VE 2015 YILLARI 2015 ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE SAYMANLIKLARIN GELİRLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. TL. VERGİ TÜRÜYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMITAHAKKUKTAHSİLAT TAHSİLAT ORAN ARTIŞI % , ,17 0,55 TÜM GELİRLER , , , , , , , ,88 0,79 GELİR VERGİSİ , , , , , , , ,80 0,67 KURUMLAR VERGİSİ , , , , , , , ,51 0,55 K.D.V , , , , , , , ,98 0,42 DİĞER VERGİLER , , , , , ,31

28 EĞİTİME KATKI PAYI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ DAİRESİTAHAKKUK TL.TAHSİLAT TL. MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜD , ,20 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜD , ,01 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD , ,10 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - - TOPLAM , ,31

29 OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ 100 BİN TL. AŞAN MİKTARDA BORCU BULUNAN MÜKELLEF SAYISI VE BORÇ MİKTARLARI TABLOSU SIRA NO GRUPLAR MÜKELELFBORÇ MİKTARI FER'İTOPLAM SAYISIASIL 1ÖZEL SEKTÖR , , ,09 2KİT VE BAĞLI KURULUŞLAR BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞ , , ,04 4 TAHSİL İMKANI BULUNMADIĞI ANLAŞILAN , , ,91 TOPLAM , , ,04

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 HACİZ DOSYA SAYISI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D KIZILTEPE V.D ,00 3NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD ,32 9DERİK MALMÜD ,00 10DARGEÇİT MALMÜD. - - TOPLAM ,32

41 EMANET HESABINDAKİ MİKTARLAR TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ DAİRESİ MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ,67 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ,57 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ,13 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ ,88 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ ,62 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 4.518,00 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ ,74 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - TOPLAM ,61

42

43

44 TAKİBAT DOSYA SAYISI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D ,48 2KIZILTEPE V.D ,89 3NUSAYBİN V.D ,83 4MİDYAT MALMÜD ,74 5ÖMERLİ MALMÜD ,31 6SAVUR MALMÜD ,00 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM ,25

45 TÜM KAMU KURULUŞLARININ BORÇ TOPLAMI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ SIRA NOVERGİ DAİRESİKURUMUN ADIBORCUN ASLI BORCUN GECİKME TOPLAM ZAMMI 1 MARDİN VERGİ DAİRESİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ , , ,38 2 ARTUKLU BELEDİYESİ0,00 - TOPLAM , , ,38 3KIZILTEPE VERGİ DAİRESİKIZILTEPE BELEDİYESİ , , ,44 4NUSAYBİN VERGİ DAİRESİNUSAYBİN BELEDİYESİ , , ,85 5MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜMİDYAT BELEDİYESİ , , ,25 6ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜÖmerli Belediyesi , , ,34 7SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜSavur Belediyesi , , ,00 8YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜYeşilli Belediyesi DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜDargeçit Belediyesi , , ,93 10DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜDerik Belediyesi , , ,98 11MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜMazıdağı Belediyesi , , ,47 GENEL TOPLAM , , ,64

46 MARDİN DEFTERDARLIĞI 2014 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ TL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI , , , , , , YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ TL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI , , , , , ,16

47 Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

48

49

50

51

52

53 İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

54

55 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun 02 Kasım 2011 tarih ve 28/03 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 659 sayılı Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince; 1)Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili verilmesi ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama bilgilerinin sağlanması hususunda her türlü tedbiri almak, 2)İdarelerin hukuk hizmetlerinin yürütmek ve hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmekle; yükümlüdür.

56

57 DEFTERDARLIK UZMANI(MUHASEBE) Defterdarlık Uzmanı Sayısı: (Muhasebe) 1 Denetlenen Muhasebe Birimi Sayısı: - Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı: 1 Düzenlenen İnceleme Raporu Sayısı: 3 Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı: - Düzenlenen Görüş Öneri Raporu Sayısı: 1 Düzenlenen Bilirkişi Raporu Sayısı :1 Tespit Edilen Hazine Zararının Tutarı: -

58 DEFTERDARLIK UZMANI (M.EMLAK) Defterdarlık Uzmanı Sayısı (Milli Emlak) 1 Denetlenen Birim Sayısı - Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı - Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı 1 Düzenlenen İnceleme Rapor Sayısı 4 Düzenlenen Araştırma Rapor Sayısı 1


"İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları