Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN."— Sunum transkripti:

1

2 İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASI :779.738 :148.066 :85 :8.806 :10 :31 :588 :288 :18

3 Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.

4

5

6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur (178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname/34). Defterdar, bulunduğu İl’de Maliye Bakanlığı’nın en büyük memuru, il ve ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin kanun hükmüne göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında cezai takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçe maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde Defterdar’a yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe birimlerini Defterdar adına kontrol etmek üzere Defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

7 B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Merkez Yerleşimi Defterdarlığımız İl Merkezinde bulunan Hükümet Konağı içinde hizmet ifa etmektedir. Hükümet Konağı toplam 25.889 m2 alana sahip Defterdarlık hizmet binası 5520 m2 kullanım alanı ve 5 kattan oluşmaktadır. Bağlı birimlerimiz aynı binada hizmet ifa etmektedir. Defterdarlığımıza bağlı Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü,Defterdarlık Uzmanlığı Koordinatörlüğü, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü İl merkezinde bulunan birimlerimizdir. 10 ilçemizde Malmüdürlüğü ve Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizde Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüğü bulunmaktadır.

8 ARACIN MARKASIARACIN MODELİPLAKA NO'SUARACIN GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM 1Renault200846 DF 757 Defterdarlık Makamı 2Ford Connect2012 47 AG 362 Milli Emlak Müdürlüğü 3Fiat Doblo201547 AD 034 Personel Müdürlüğü 4Hyundai200547 DD 189 Vergi Dairesi Müdürlüğü 5Ford Connect2011 47 DF 098 Vergi Dairesi Müdürlüğü 3- ARAÇ DURUMU: Defterdarlığımıza ait 5 hizmet aracı bulunmaktadır.

9 4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Defterdarlığımız birimlerinde kullanılan otomasyon sistemleri aşağıdaki gibidir. 5-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.

10 P ersonel Müdürlüğünün görev alanına;  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,  İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,  Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,  Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,  Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

11

12

13

14 CİNSİYETTOPLAM ERKEK264 KADIN66 GENEL TOPLAM330

15 YAŞTOPLAM 18-2347 24-2952 30-3564 36-4154 42-4750 48-5340 54-5919 60-ÜSTÜ4 TOPLAM330

16 ÖĞRENİM DURUMUTOPLAM İLKÖĞRETİM13 ORTAÖĞRETİM7 LİSE67 YÜKSEKOKUL43 FAKÜLTE196 YÜKSEK LİSANS4

17 GELİR BİRİMLERİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

18 Defterdarlığımızın toplam gelirleri yönünden (125 Kalem) 2014 ve 2015 ARALIK sonu itibariyle mukayesesini yaptığımızda;  Toplam gelirlerde tahsilat oranımız % 43 ‘tür.  İlimiz Belediyelerinin 2015 ARALIK sonu itibariyle vergi borç aslı 24.128.734,64 TL.yi bulmuştur. Bu durum vergi tahsilatımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  2015 ARALIk ayı sonu itibariyle özel yoklama yetkili memurlarımız aracılığı ile 1.331 mükellef denetlenmiş olup, denetim neticesinde 2 cezalı tutanak karşılığında mükelleflere 400,00 TL ceza uygulanmıştır. 2014 ARALIK 2015 ARALIK Artış % Tahakkuk 1.117.191.543,061.437.625.658,42%29 Tahsilat 481.777.774,42616.154.064,83%28

19 Defterdarlığımızın 2015 ARALIK sonu itibariyle (125 Kalem) Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin Mukayesesine Göre; 2015 ARALIK Genel Bütçe Gelirleri (Tahsilat) 616.154.064,83 Genel Bütçe Giderleri 1.880.153.833,80 Karşılama Oranı % %32,76  Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2015 ARALIK Sonu gelirlerin giderleri karşılama oranı %32,76’tir.

20 AYLAR İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILAR OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ VERGİ2014 YILIEKİMKASIMARALIK DAİRELERİSONU İTİ.İŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİ MÜK.SAY.BAŞ.TERKBAŞ.TERKBAŞ.TERK MARDİN V.D. 5.050 493121432836 KIZILTEPE V.D. 7.362 120181210393151144 NUSAYBİN V.D. 2.834 1416141600 MİDYAT MALMÜD. 2.854 202238311915 ÖMERLİ MALMÜD. 471 020440 SAVUR MALMÜD. 407 912046 YEŞİLLİ MALMÜD. 328 512300 MAZIDAĞI M.MÜD. 567 12784810 DERİK MALMÜD. 1.263 24101237117 DARGEÇİT M.MÜD. 382 215864 TOPLAM 21.518 255 272 312 539 221 232

21 MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ MÜKELLEF SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER SIR A VERGİBASİTGELİRKURUMLAR TOPLAM Ay İçinde İşe Ay İçinde İşi Trk. Ay Sonu İti. NODAİRESİUSULVERGİSİ Baş.Mük.Say. Eden Mük.Say.Mük.Say.Top. 1MARDİN V.D. 1.868 2.155 1.169 5.192 28 36 5.184 2KIZILTEPE V.D. 1.940 3.415 1.989 7.344 151 144 7.351 3NUSAYBİN V.D. 1.228 1.007 542 2.777 - - 4MİDYAT MALMÜD. 1.303 1.205 383 2.891 19 15 2.895 5ÖMERLİ MALMÜD. 239 180 37 456 4 - 460 6SAVUR MALMÜD. 323 61 24 408 4 6 406 7YEŞİLLİ MALMÜD. 191 126 26 343 - - 8 MAZIDAĞI MALMÜD. 355 249 41 645 8 10 643 9DERİK MALMÜD. 585 463 173 1.221 1 17 1.205 10 DARGEÇİT MALMÜD. 231 128 32 391 6 4 393 TOPLAM 8.263 8.989 4.416 21.668 221 232 21.657

22 GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ GERÇEK USULBASİT USUL TİCARİ KAZANÇ SERBEST DAİRE ADI I SINIF BİLANÇO II SINIF İŞL.ZİRAİMESLEK DİĞERLE RİTOPLAMHİZMET SER.MESL EK TİCARİ SANATTOPLAM GENEL TOP. ESASINDA KAZAN ÇKAZANCI ERBABI MARDİN V.D. 55 1.963 2 96 39 2.155 1.868 4.023 KIZILTEPE V.D. 113 3.119 28 155 3.415 2.134 1.940 5.355 NUSAYBİN V.D. 122 643 128 114 1.007 31 174 1.023 1.228 2.235 MİDYAT MALMÜD. 63 828 42 272 1.205 49 1.254 1.303 2.508 ÖMERLİ MALMÜD. 10 170 180 239 419 SAVUR MALMÜD. 2 57 2 61 22 2 299 323 384 YEŞİLLİ MALMÜD. 10 111 5 126 191 317 MAZIDAĞI MALMÜD. 12 179 2 56 249 355 604 DERİK MALMÜD. 117 305 21 18 2 463 585 1.048 DARGEÇİT MALMÜD. 7 121 128 231 359 TOPLAM 511 7.496 51 448 483 8.989 102 176 8.179 8.263 17.252

23 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ DAİRE ADI SERMEYE ŞİRKETLERİ KİT'LER DİĞERLE Rİ TOPLAM GENEL TOP. KOOPERA - A.Ş.LİMİTED EHAMLI TOPLAM TİFLER KOMANDİ T MARDİN V.D.116795 91192 1662581169 KIZILTEPE V.D.1131699 181272 1051771989 NUSAYBİN V.D.18489 507287 35542 MİDYAT MALMÜD.24298 32220 4161383 ÖMERLİ MALMÜD.325 28 9937 SAVUR MALMÜD.116 177 724 YEŞİLLİ MALMÜD.216 1862 826 MAZIDAĞI MALMÜD. 126 27113 1441 DERİK MALMÜD.7120 12723 46173 DARGEÇİT MALMÜD. 025 7 732 TOPLAM 285 3.509 - 3.794 266 12 344 622 4.416

24 01.01.2015-30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE TEL BİLGİSİ HESAP ADITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUKUN TAHSİLATA ORANI (%) TAHSİLATIN TOPLAM TAHSİLAT İÇİNDEKİ ORANI (%) Beyana Dayanan Gelir Vergisi19.594.745,355.116.061,6026,11%1,50% Basit Usulde Gelir Vergisi2.978.203,761.406.676,5347,23%0,41% Gelir Vergisi Tevkifatı172.230.767,83124.940.288,2972,54%36,57% Gelir Geçici Vergisi3.423.184,832.124.397,7562,06%0,62% GELİR VERGİSİ TOPLAMI198.226.901,77133.587.424,1767,39%39,10% Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi15.178.455,253.345.464,1122,04%0,98% Kurumlar Geçici Vergisi16.099.002,8512.833.690,7179,72%3,76% KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI31.277.458,1015.458.525,5449,42%4,52% Beyana Dayanan KDV83.913.791,5223.181.003,2927,62%6,78% Tevkif Suretiyle Kesilen KDV6.026.127,855.027.636,6583,43%1,47% KDV TOPLAMI89.533.083,4328.146.203,9031,44%8,24% Petrol ve Doğalgaz Ürünleri ÖTV177.566.554,6924.043.324,4113,54%7,04% Motorlu Taşıt Araçları ÖTV8.736.136,488.728.784,5799,92%2,55% Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar ÖTV0,00 0,00% ÖTV TOPLAM186.302.651,1732.772.108,9817,59%9,59% MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ60.614.519,9024.065.497,7239,70%7,04% DİĞER VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI75.023.596,2052.782.098,6070,35%15,45% VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 640.978.210,57286.811.858,9144,75%83,94% DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI415.121.703,4454.876.904,9913,22%16,06% GENEL TOPLAM1.056.099.914,01341.688.763,9032,35%

25 OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ 125 KALEM GENEL GELİRLER TOPLAMI 2014 ARALIK TAHSİ LAT ORANI 2015 ARALIK TAHSİ LAT ORANI S.N O VERGİ DAİRESİTAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLAT 1 DEF.MUH.MÜD. 66.059.635,69 1,0072.125.437,06 1,00 2 MARDİN V.D. 461.456.749,89164.818.622,790,36608.010.645,19203.752.887,800,34 3 KIZILTEPE V.D. 301.273.360,59115.540.893,050,38372.858.569,81138.921.272,300,37 4 NUSAYBİN V.D. 98.988.256,5733.467.188,730,34115.488.817,9336.338.936,990,31 5 KIZILTEPE M.M. 14.915.849,51 1,0024.441.716,19 1,00 6 NUSAYBİN M.M. 12.380.788,12 1,0013.530.117,25 1,00 7 MİDYAT MALMÜD. 72.859.325,0735.893.317,170,49145.248.808,5482.973.236,180,57 8 ÖMERLİ MALMÜD. 8.160.026,653.136.305,870,389.090.268,103.449.851,160,38 9 SAVUR MALMÜD. 5.487.810,424.454.521,110,815.474.229,004.872.189,970,89 10 YEŞİLLİ MALMÜD. 6.083.798,172.681.651,840,447.427.352,872.654.155,880,36 11 MAZIDAĞI MALMÜD. 9.905.137,558.572.160,090,8713.413.402,2210.539.900,060,79 12 DERİK MALMÜD. 54.134.177,4515.856.793,710,2942.601.734,7616.694.485,630,39 13 DARGEÇİT MALMÜD. 5.486.627,384.000.046,740,737.914.559,505.859.878,360,74 TOPLAM 1.117.191.543,06 481.777.774,420,43 1.437.625.658,42 616.154.064,830,43

26 MARDİN DEFTERDARLIĞI DAİREMİZİN 01/01/2015 - 31/12/2015 DÖNEMİ 125 KALEM TEL BİLGİSİNE GÖRE TÜM GELİRLERİ VE GİDERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. VERGİ TÜRLERİYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMI TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% TÜM VERGİLER TOPLAMI 2013868.606.655,12477.621.953,17 55 20141.117.191.543,06481.777.774,4229143 20151.437.625.658,42616.154.064,83292843 GELİR VERGİSİ 2013254.209.680,83199.704.080,88 79 2014243.801.483,49186.405.809,50-4-776 2015300.373.305,45229.325.523,2323 76 KURUMLAR VERGİSİ 201342.360.464,9528.440.232,80 67 201448.378.234,1134.248.349,32142071 201547.327.022,5831.767.423,05-2-767 KDV 201369.512.259,5838.378.767,51 55 201490.565.122,1844.551.555,52301649 2015128.272.810,5752.190.112,68421741 DİĞER VERGİLER 2013502.524.249,76211.098.871,98 42 2014734.446.703,28216.572.060,0846329 2015961.652.519,82302.871.005,87314031 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI YILITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% 2013868.606.655,12477.621.953,17 55 20141.117.191.543,06481.777.774,42291 43 20151.437.625.658,42616.154.064,832928 43

27 İLİMİZDE BAŞLICA VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU 2013-2014 VE 2015 YILLARI 2015 ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE SAYMANLIKLARIN GELİRLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. TL. VERGİ TÜRÜYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMITAHAKKUKTAHSİLAT TAHSİLAT ORAN ARTIŞI % 2013 868.606.655,12477.621.953,17 0,55 TÜM GELİRLER2014 1.117.191.543,06481.777.774,42 2910,43 2015 1.437.625.658,42616.154.064,83 29280,43 2013 254.209.680,83199.704.080,88 0,79 GELİR VERGİSİ2014 243.801.483,49186.405.809,50 -4-70,76 2015 300.373.305,45229.325.523,23 23 0,76 2013 42.360.464,9528.440.232,80 0,67 KURUMLAR VERGİSİ2014 48.378.234,1134.248.349,32 14200,71 2015 47.327.022,5831.767.423,05 -2-70,67 2013 69.512.259,5838.378.767,51 0,55 K.D.V.2014 90.565.122,1844.551.555,52 30160,49 2015 128.272.810,5752.190.112,68 42170,41 2013 502.524.249,76211.098.871,98 0,42 DİĞER VERGİLER2014 734.446.703,28216.572.060,08 4630,29 2015 961.652.519,82302.871.005,87 31400,31

28 EĞİTİME KATKI PAYI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ DAİRESİTAHAKKUK TL.TAHSİLAT TL. MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜD. 2.950.757,62 1.549.431,20 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜD. 6.257.646,30 2.283.464,01 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD. 1.505.442,14 897.726,10 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - - TOPLAM 10.713.846,06 4.730.621,31

29 OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ 100 BİN TL. AŞAN MİKTARDA BORCU BULUNAN MÜKELLEF SAYISI VE BORÇ MİKTARLARI TABLOSU SIRA NO GRUPLAR MÜKELELFBORÇ MİKTARI FER'İTOPLAM SAYISIASIL 1ÖZEL SEKTÖR 166 155.953.411,10 30.171.780,99 186.125.192,09 2KİT VE BAĞLI KURULUŞLAR0 - - - 3BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞ 8 25.638.025,17 901.338,87 26.539.364,04 4 TAHSİL İMKANI BULUNMADIĞI ANLAŞILAN 113 64.480.988,99 60.858.052,92 125.339.041,91 TOPLAM 287 246.072.425,26 91.931.172,78 338.003.598,04

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 HACİZ DOSYA SAYISI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D. - - 2KIZILTEPE V.D. 330 4.000,00 3NUSAYBİN V.D. 1.750 - 4MİDYAT MALMÜD. - - 5ÖMERLİ MALMÜD. - - 6SAVUR MALMÜD. - - 7YEŞİLLİ MALMÜD. - - 8MAZIDAĞI MALMÜD. 1 28.658,32 9DERİK MALMÜD. 300 55.000,00 10DARGEÇİT MALMÜD. - - TOPLAM 2.381 87.658,32

41 EMANET HESABINDAKİ MİKTARLAR TABLOSU OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ DAİRESİ MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.177.266,67 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 635.535,57 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 318.698,13 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ 76.993,88 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 127.005,62 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 4.518,00 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 109.993,74 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - TOPLAM 3.450.011,61

42

43

44 TAKİBAT DOSYA SAYISI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D. 226 326.004.965,48 2KIZILTEPE V.D. 4.784 181.477,89 3NUSAYBİN V.D. 78.500 57.286.981,83 4MİDYAT MALMÜD. 10.401 41.818.507,74 5ÖMERLİ MALMÜD. 2.064 824.982,31 6SAVUR MALMÜD. 2 2.500,00 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM 95.977 426.119.415,25

45 TÜM KAMU KURULUŞLARININ BORÇ TOPLAMI OCAK-ARALIK/2015 DÖNEMİ SIRA NOVERGİ DAİRESİKURUMUN ADIBORCUN ASLI BORCUN GECİKME TOPLAM ZAMMI 1 MARDİN VERGİ DAİRESİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ5.251.698,261.565,12 5.253.263,38 2 ARTUKLU BELEDİYESİ0,00 - TOPLAM 5.251.698,26 1.565,12 5.253.263,38 3KIZILTEPE VERGİ DAİRESİKIZILTEPE BELEDİYESİ848.439,8675.906,58 924.346,44 4NUSAYBİN VERGİ DAİRESİNUSAYBİN BELEDİYESİ10.290.887,33222.469,52 10.513.356,85 5MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜMİDYAT BELEDİYESİ4.414.716,07245.516,18 4.660.232,25 6ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜÖmerli Belediyesi 245.616,69 76.516,65 322.133,34 7SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜSavur Belediyesi 17.000,00 1.000,00 18.000,00 8YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜYeşilli Belediyesi - - - 9DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜDargeçit Belediyesi 163.753,51 58.131,42 221.884,93 10DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜDerik Belediyesi1.732.346,19201.561,79 1.933.907,98 11MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜMazıdağı Belediyesi 251.424,39 30.185,08 281.609,47 GENEL TOPLAM 23.215.882,30 912.852,34 24.128.734,64

46 MARDİN DEFTERDARLIĞI 2014 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ TL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI 511 501.452,76 683.142,31479 408.593,32 47.632,62 92.859,44 635.509,69 2015 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ TL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI 560 599.104,35 920.859,35 571 503.577,82 72.896,19 95.526,53 847.963,16

47 Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

48

49

50

51

52

53 İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

54

55 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun 02 Kasım 2011 tarih ve 28/03 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 659 sayılı Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince; 1)Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili verilmesi ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama bilgilerinin sağlanması hususunda her türlü tedbiri almak, 2)İdarelerin hukuk hizmetlerinin yürütmek ve hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmekle; yükümlüdür.

56

57 DEFTERDARLIK UZMANI(MUHASEBE) Defterdarlık Uzmanı Sayısı: (Muhasebe) 1 Denetlenen Muhasebe Birimi Sayısı: - Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı: 1 Düzenlenen İnceleme Raporu Sayısı: 3 Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı: - Düzenlenen Görüş Öneri Raporu Sayısı: 1 Düzenlenen Bilirkişi Raporu Sayısı :1 Tespit Edilen Hazine Zararının Tutarı: -

58 DEFTERDARLIK UZMANI (M.EMLAK) Defterdarlık Uzmanı Sayısı (Milli Emlak) 1 Denetlenen Birim Sayısı - Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı - Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı 1 Düzenlenen İnceleme Rapor Sayısı 4 Düzenlenen Araştırma Rapor Sayısı 1


"İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları