Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERSLERDERS SAATİ TÜRK DİLİ2 TÜRK EDEBİYATI3 TARİH2 COĞRAFYA2 FİZİK2 KİMYA2 BİYOLOJİ2 SAĞLIK BİLGİSİ1 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 YABANCI DİL6 İKİNCİ YABANCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERSLERDERS SAATİ TÜRK DİLİ2 TÜRK EDEBİYATI3 TARİH2 COĞRAFYA2 FİZİK2 KİMYA2 BİYOLOJİ2 SAĞLIK BİLGİSİ1 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 YABANCI DİL6 İKİNCİ YABANCI."— Sunum transkripti:

1 DERSLERDERS SAATİ TÜRK DİLİ2 TÜRK EDEBİYATI3 TARİH2 COĞRAFYA2 FİZİK2 KİMYA2 BİYOLOJİ2 SAĞLIK BİLGİSİ1 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 YABANCI DİL6 İKİNCİ YABANCI DİL2 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLG 1 BEDEN EĞİTİMİ2 TOPLAM34 1 2012/2013 Eğitim Öğretim yılında 9. sınıflarda görülen dersler yandaki gibidir. Haftalık toplam ders saati 40 saattir. Yandaki tabloda 1 saatlik rehberlik dersi gösterilmemiştir 9. SINFTA GÖRÜLEN DERSLER

2 ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 2 PUANNOTDERECE 85-1005Pekiyi 70-844İyi 55-693Orta 45-542Geçer 25-441Geçmez 0-240Etkisiz Başarılı Başarısız

3 DERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az “Orta” olması gerekir 3 SNSN DERS 1. Döne m Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu SONUÇ 1MATEMATİK323GEÇER 2MATEMATİK122GEÇER 3MATEMATİK212KALIR 4MATEMATİK021KALIR 5MATEMATİK032GEÇER

4 DEVAM - DEVAMSIZLIK Ders yılı içerisinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler notlarına bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ve izinlerin sayısı 45 günü geçemez. 4

5 DEVAMSIZLIKTAN SAYILMAYAN DURUMLAR Nöbet görevleri Okulu temsil etmek için yapılan devamsızlıklar (spor karşılaşmaları, törenler vb.) Disiplin cezası nedeniyle yapılan devamsızlıklar. 5

6 Veli isteği ile idare tarafından verilen izinler. Hasta sevk işlemleri Raporlar 6 ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIKLAR

7 a. Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. b. Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. c. Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır. d. Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. e. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz. 7 YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR

8 ÖĞRENCİ SINAVA KATILMAZSA Sınava katılmayan veya ödevini teslim etmeyen öğrenci 7 gün içerisinde durumunu belgelendirerek okul yönetimine vermelidir. Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödevini teslim etmeyen öğrenciye (0) sıfır verilir. 8

9 SINAVLARDA KOPYA ÇEKMEK Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir. Durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. 9

10 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Okulumuz 9. Sınıf öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; Tüm derslerden başarılı olmaları en az GEÇER (2) not almaları gerekir 10

11 Doğ ruda n Sınıf Geç me 11 DERSLER DERS SAATİ 1. D Not u 2.2D Notu Yılsonu Notu Ağırlıklı Yıl Son Notu Sonuç TÜRK DİLİ22224Başarılı TÜRK EDEBİYATI32226Başarılı TARİH22224Başarılı COĞRAFYA22224Başarılı FİZİK22224Başarılı KİMYA22224Başarılı BİYOLOJİ22224Başarılı SAĞLIK BİLGİSİ12222Başarılı MATEMATİK42228Başarılı GEOMETRİ22224Başarılı YABANCI DİL622212Başarılı İKİNCİ YABANCI DİL22224Başarılı GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 12222Başarılı DİN KÜLTÜRÜ12222Başarılı BEDEN EĞİTİMİ22224Başarılı Yıl Sonu Ağırlıklı Notu= 2.00 Öğrenci derslerden başarılı olduğu için doğrudan sınıfını geçer

12 Doğ ruda n Sınıf Geç me 12 DERSLER DERS SAATİ 1. D Not u 2.2D Notu Yılsonu Notu Ağırlıklı Yıl Son Notu Sonuç TÜRK DİLİ22336Başarılı TÜRK EDEBİYATI345515Başarılı TARİH254510Başarılı COĞRAFYA24236Başarılı FİZİK23548Başarılı KİMYA22336Başarılı BİYOLOJİ22436Başarılı SAĞLIK BİLGİSİ13544Başarılı MATEMATİK442312Başarılı GEOMETRİ25248Başarılı YABANCI DİL655530Başarılı İKİNCİ YABANCI DİL23448Başarılı GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 13333Başarılı DİN KÜLTÜRÜ12333Başarılı BEDEN EĞİTİMİ22436Başarılı Ağırlıklı Yıl Sonu Notu= 2.00 Öğrenci derslerden başarılı olduğu için doğrudan sınıfını geçer

13 Dil ve Anlatım dersi dışında bazı dersleri zayıfsa, YIL SONU BAŞARI NOTUNU AnadoluLisesi öğrencisi, ise en az 3.00 tutturmuş olmaları gerekmektedir. 13 DOĞRUDAN SINIF GEÇME

14 AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU VE YIL SONU BAŞARI NOTU Yıl sonu başarı notunun hesaplanması için ilk önce öğrencinin ağırlıklı yıl sonu notu hesaplanır. Ağırlıklı Yıl Sonu Notu; öğrencinin bir derste almış olduğu notun o dersin haftalık ders saat sayısı ile çarpımından elde edilir. Yıl sonu başarı notu; öğrencinin ağırlıklı yıl sonu notları toplamının haftalık toplam ders saat sayısına bölünmesi ile elde edilir. Yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. 14

15 15 YIL SONU BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

16 16

17 17 Zayıfları olan ve Yıl Sonu Başarı Notu 3,00’ın Üstünde olan öğrenci

18 18 OYS : Ortalama Yükseltme Sınavı

19 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI İLE GEÇME Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır. OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması ile sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda tüm derslerden başarılı olamayan 9. sınıf öğrencileri Sorumlu Olarak Geçme koşullarını taşır hale gelmişlerse sınıfını geçerler. Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler. (Devamsızlık sınırı 19.5 gündür) 19

20 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına, Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan Bu sınavlara girecek öğrenciler ders bitiminden sonra 7 gün içerisinde dilekçe ile okul müdürlüğüne başvurmalıdırlar. öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar. 20

21 SORUMLU OLARAK GEÇME Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. 21

22 SINIF TEKRARI Öğrencilerden; a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. 22


"DERSLERDERS SAATİ TÜRK DİLİ2 TÜRK EDEBİYATI3 TARİH2 COĞRAFYA2 FİZİK2 KİMYA2 BİYOLOJİ2 SAĞLIK BİLGİSİ1 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 YABANCI DİL6 İKİNCİ YABANCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları