Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMELERİ HAZIRLAYANLAR: AYŞENUR ARĞAN İLKNUR ESKİMEZ DURSUN ÇETİN ISPARTA-2015

2 İÇİNDEKİLER Örgütlenme Nedir ? Üretici Örgütlenmelerinin Faydaları
Tarımsal Kalkınmada Üretici Örgütlerinin Önemi Üretici Örgütleri Nelerdir ? Türkiye’de Tarımsal Örgütlenme Örgütlenmede Temel Sorunlar Sonuç Kaynakça

3 ÖRGÜTLENME NEDİR? Örgütlenme, amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin tamamlanması ve gruplanması, işleri yapacak kişilerin, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, amaçlara ulaşmak için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasıdır. Örgütlenmeyle birlikte: Bireyler, bilgi, fikir, yetenek ve ekonomik kaynaklarını birleştirerek güç birliği oluşturabilmektedir. Mevcut kaynaklar etkin kullanılarak verimlilik sağlanmaktadır.

4 Tarımsal ve kırsal alanda örgütlenme, var olan sosyal yapı içerisinde aynı amaca yönelmiş bireylerin bir araya gelerek, sorumluluk ve karar alma yetkilerinin geliştirilmesi ile tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapıldığı zaman üyelerine daha çok fayda sağlayacak bir yapılanmadır. Bu yapılanma farklı örgütlenme organizasyonları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu organizasyonlar tarıma hizmet veren kurum ve kuruluşlar aracılığıyla olabileceği gibi, politik, ekonomik ve sosyal amaçlı kuruluşlar da olabilir. Bugün, gelişmiş ülkelerin ulaştıkları sosyal ve ekonomik refahın temelinde tarım alanındaki gelişmeler yatmaktadır. Tarım, zenginlik üreten bir sektör olarak ülkelerin sanayileşmesinde büyük rol oynamıştır. Tarım sektörünün oynadığı bu roldeki en büyük pay ise üretici örgütlerinindir.

5 Günümüzde, tarımsal örgütlenmenin en yaygın olduğu ve geliştiği ülkelerin başında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gelmektedir. Avrupa Birliği’nde, tarım kesimine yönelik politikaların oluşturulmasında ve bu politikaların uygulanmasında tarımsal örgütlerin önemli bir yeri vardır. Ülkemizde, kooperatifler, ziraat odaları, birlikler, vakıflar ve dernekler gibi tarım alanında faaliyette bulunan pek çok örgüt bulunmasına rağmen, bu örgütler, üreticilerin yenilikleri izleyebilecekleri, dayanışma içinde olabilecekleri ve haklarını koruyabilecekleri güçlü bir yapıya sahip değildir.

6 Küçük tarım işletmelerinin hakim olduğu, dağınık bir tarımsal yapıya sahip olan ülkemizde, tarımın istihdamdaki payı çok yüksek buna karşılık milli gelirdeki payı oldukça düşüktür. Üreticiler bir araya gelerek ortak çıkarlarını savunabilecekleri birlikler oluşturma konusunda çok geç kalmışlar, bunun sonucunda da üreticilerden çok aracı kesimin söz sahibi olduğu tarım sektöründe hem ürüne yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalan tüketiciler hem de emeğinin karşılığını tam olarak alamayan üreticiler zarar görmüş ve ülkemiz tarımı yeterince gelişememiştir.

7 ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN FAYDALARI
Üretici örgütleri sayesinde çiftçiler; Toplu olarak üretim politikalarına karar verebilmektedir. Girdilerini toplu olarak ucuza temin edebilmektedir. Ürünlerini toplu olarak daha iyi fiyattan pazarlayabilmektedir. Pazardan daha fazla katma değer alabilmek için paketleme, depolama ve işleme tesisleri kurabilmektedir. Ürünleri ve üretimleri ile daha iyi kayıt tutabilirler ve tüketicilerin bu yöndeki bilgi taleplerine cevap verebilmektedir.

8 TARIMSAL KALKINMADA ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMELERİN ÖNEMİ
Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğra- şanların yaşam düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin etkili bir biçimde örgütlenmesidir. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde, tarımın gelişip sanayileştiği ve üreticilerin de örgütlendiği görülür. Çünkü, tarım politikalarını oluşturmak, uygulamak, pazarda etkin olabilmek, çağdaş üretim yöntemlerini kullanıp verimliliği arttırarak kırsal alan kalkınmasını gerçekleştirmek, örgütlü üreticilerle mümkün olmaktadır.

9 ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ NELERDİR ?
Tarımsal alanda örgütlenme en genel anlamda kamu örgütlenmesi ve sivil örgütlenme olarak ikiye ayrılmaktadır. SİVİL ÖRGÜTLENME MESLEKİ ÖRGÜTLER EKONOMİK AMAÇLI ÖRGÜTLER ZİRAAT ODALARI DİĞER MESLEKİ ÖRGÜTLER VE MESLEK ODALARI DİĞER TARIMSAL AMAÇLI VE GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONLAR KOOPERATİFLER ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ( HİZMET BİRLİKLERİ, ISLAH AMAÇLI BİRLİKLER )

10 MESLEKİ ÖRGÜTLER

11 MESLEKİ ÖRGÜTLER Mesleki örgütler, üreticileri mesleki olarak temsil eden, onların mesleki ve sosyoekonomik sorunlarını dile getiren bu konuda politikalar oluşturulmasına çalışan örgütlerdir. Mesleki örgütlerin başında ‘ Ziraat Odaları ’ gelmektedir. Bunların yanında, dernek vakıf gibi örgütlenmeler de söz konusudur. Dünya çiftçileri mesleki açıdan da uluslararası düzeyde örgütlenmiş bulunmaktadır.

12 MESLEKİ ÖRGÜTLER Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin de üyesi olduğu Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) 1946 yılından beri, 80 ülkeden 600 milyon çiftçinin ortağı olduğu 115 örgütün ortak kuruluşudur. Ayrıca yine Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin de üye olduğu Avrupa Profesyonel Tarım Örgütleri Komitesi (COPA) 1959’den beri faaliyette olup, günümüzde 25 üye ve Türkiye’nin de arasında bulunduğu 53 üretici örgütünün ortak olduğu bir üst kuruluştur.

13 ZİRAAT ODALARI Ziraat odaları
Çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, Çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, Meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, Meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, Çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.

14 DİĞER MESLEKİ ÖRGÜTLER VE MESLEK ODALARI
Tarımsal Üreticilerin içinde bulunduğu örgütler olmamasına rağmen, tarım sektörüne hizmet götüren (Ziraat Mühendisleri, Gıda, Veteriner Hekimleri, Orman Mühendisleri vb. gibi) çok sayıda meslek odası ve dernek bulunmaktadır. Söz konusu örgütler kendi meslek gruplarının menfaatleri ile ilgili çalışmalar yapmaları yanında tarım ve gıda sektörü ile ilgili politika oluşturma ve üretici menfaatlerini koruma yönünde de etkili olmaktadırlar.

15 DİĞER TARIMSAL AMAÇLI VE GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONLAR
Dernekler Ülkemizde üreticilerin mesleki talepleri ile ortaya çıkan üretici dernekleri bulunmaktadır. Bu derneklerin başlıcaları 1934 yılında kurulan Adana Çiftçiler Birliği, Ege Çiftçiler Birliği ve Önder Çiftçi Dernekleri’dir. Bulundukları bölge tarımı ve ülke tarımı üzerine görüş ve öneriler üreten bu derneklerin yanında ihtisas ve ürün bazında çalışmalar yürüten üretici dernekleri de bulunmaktadır. Bu derneklerden başlıcaları: Turunçgil Yetiştiricileri Derneği, Adana Soya Üreticileri Birliği, Tahıl Üreticileri Birliği, Muz Üreticileri Derneği ve Manisa Bağcılar Birliği Derneği vb.dir.

16 DİĞER TARIMSAL AMAÇLI VE GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONLAR
Vakıflar Türkiye’de tarımla ilgili faaliyet gösteren çeşitli vakıflar bulunmaktadır. Türkiye Kalkınma Vakfı bunların içerisinde en tanınmışı olup özellikle tavukçuluk sektöründe sahip olduğu holding ve sözleşmeli üretim modeli ile hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Doğal kaynakların korunması ve erozyon çalışmaları konusunda TEMA başarılı çalışmalar yapmakta, erozyon tehlikesini ülke gündemine taşımakta başarılı olmuştur.

17 Kaynak : TRGM, 2015 ZİRAAT ODALARI ODA SAYISI ÜYE SAYISI 760 5.440.101
SULAMA BİRLİKLERİ 368 ÇİFTÇİ DERNEKLERİ 525 TARIMSAL VAKIFLAR 14 2.500 Kaynak : TRGM, 2015

18 EKONOMİK ÖRGÜTLER

19 EKONOMİK ÖRGÜTLER Ekonomik örgütler, üretim, girdi temini, işleme, pazarlama vb. faaliyetleri yerine getiren daha çok ekonomik amaçlı örgütlenmelerdir. Bu örgütlerin başında kooperatifler gelmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık % 10’u kooperatif üyesidir.

20 Ekonomik ve Sosyal Amaçlı Örgütler
Ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar kapsamında: tarımsal amaçlı kooperatifler Hizmet, Islah ve İhtisas Birlikleri yer almaktadır. Ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatifler 3 farklı yasa altında, 7 konuda hizmet vermektedir. Bunlar; 1581 sayılı yasaya tabi Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) 4572 sayılı yasaya tabi Tarım Satış ve Tarım Tütün Satış Kooperatifleri (TSK) 1163 sayılı yasaya tabi Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

21 1163 Sayılı Yasaya Tabi Tarımsal Amaçlı Kooperatifler :
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Sulama Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifleridir.

22 KOOPERATİF NEDİR ? Kooperatif, halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın resmi olarak belli kural, kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen addır.

23 TÜRKİYE’DEKİ KOOPERATİFLER
TARIM KREDİ KOOP. TARIMSAL AMAÇLI KOOP. SU ÜRÜNLERİ KOOP. PANCAR EKİCİLERİ KOOP. SULAMA KOOP. TARIM SATIŞ KOOP. TARIMSAL KALKINMA KOOP.

24 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

25 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
Tarım Satış Kooperatifleri, çiftçilerin ürünlerini tek elden satmalarını sağlayarak pazar karşısındaki dezavantajlı durumlarını gidermekte ve üreticileri tüccarların spekülasyonlarına karşı korumaktadır. Bu kooperatifler, satışta daha geniş iş hacminin oluşturulmasını da sağlamaktadır. Ayrıca sattıkları ürünlerin kalitesini garanti ederek iç ve dış piyasalarda iyi bir örnek olmaktadır. Tarım Satış Kooperatifleri’nin üst birlikleri, Tariş (pamuk, zeytinyağı, incir, üzüm konusunda dört birlik), Fiskobirlik, Çukobirlik, Kozabirlik, Karadenizbirlik, Kayısıbirlik, Güneydoğubirlik, Taskobirlik, Tiftikbirlik ve Gapbirliktir.

26 1163 SAYILI YASAYA TABİ TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık ormancılık konularındaki üretimini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işleme, pazarlama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunarak makro ve mikro ölçekli projeler uygulamak, ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek ayrıca ortakların ekonomik gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan faydalanmaktır. Sulama Kooperatifleri Devletçe ikmal edilmiş veya edilecek sulama tesislerinden alınacak veya her ne suretle olursa olsun tarım sahalarından çıkarılacak suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai sulama sistemlerini kurmak veya kurulmuş olan sulama tesislerini işletmek, işlettirmek veya bakımını yapmaktır.

27 1163 SAYILI YASAYA TABİ TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ Her türlü su ürünlerinin üretimi, yetiştiriciliği, avcılığı, işleme, depolama pazarlama konularında ortak hizmet vermek ve gerektiğinde bu konularla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuşlardır PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ Bu grupta yer alan kooperatiflerin başında Pancar Ekicileri Kooperatifleri gelmektedir. Devletten herhangi bir yardım almadan çalışan bu kooperatiflerin hem bölge hem de merkez birliği olarak kabul edilebilecek olan üst örgütü PANKOBİRLİK’ tir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ülkemizdeki demokratik kooperatifçiliğin en iyi uygulandığı kooperatif örgütlenmede PEK’ler özel bir yer almaktadır.

28 BİRİM KOOPERATİFLER Kaynak : TRGM, 2015 TÜRÜ KOOPERATİF SAYISI
ORTAK SAYISI TARIMSAL KALKINMA 7.356 SULAMA 2.491 SU ÜRÜNLERİ 547 30.568 PANCAR EKİCİLERİ 31 TARIM KREDİ 1.625 TARIM SATIŞ 399 GENEL TOPLAM 12 449 Kaynak : TRGM, 2015

29 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ Hizmet Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Islah Amaçlı Birlikler) a) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Bu birliklerin yönetimi tamamen mülki idare amirlerinin kontrolünde olduğundan özerk ve bağımsız değildirler. Yönetim kurulu görevini yapan Birlik Encümeni tip tüzüğe göre 7 kişiden oluşmakta ve bunların üçü (başkan, genel sekreter ve sayman) daimi üye olup, geri kalan 4 üye meclis tarafından 1 yıl süre ile seçilmektedir. b) Sulama Birlikleri Kamu kuruluşu niteliğindeki bu birliklerin yönetimi tamamen devletin kontrolündedir. Sulama birlikleri de hizmet birlikleri gibi İçisleri Bakanlığının tipik tüzüğüne göre beldelerde kurulmaktadır. Bir beldede sulama birliğinin kurulması için sulama tesisinin birden çok beldeye hizmet vermesi gerekmektedir.

30 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ c)Islah Amaçlı Birlikler ( Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Arıcılık Birlikleri ) Yetiştiricilerinin kendi aralarında teşkilatlanarak, üstün verimli hayvanların yetiştirilmesi amacıyla, gerek yurtiçinde yetiştirilen, gerek yurtdışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi verimlerinin artırılması, ihtiyaçlarının temini ve ürünlerin yurtiçi ve dışında pazarlanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletmesi amacıyla kurulan birliklerdir.

31 ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
TÜRÜ BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI DAMIZLIK SIĞIR 81 DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ 80 ARI 79 60.024 DAMIZLIK MANDA 24 4.889 TAVUK 6 718 GENEL TOPLAM 270 Kaynak : TRGM, 2015

32 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İhtisas Birlikleri ( Ürün ve Ürün Grubundaki Üretici Birlikleri ) Her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulacak olan üretici birliklerinin hangi ürün veya ürün grubunda kurulacağı tarım sektöründeki ihtiyaçlar ve öncelikler göz önünde bulundurularak kurulan birliklerdir.

33 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ Kaynak : TRGM, 2015 ÜRÜN/ÜRÜN GRUPLARI
BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI HAYVANSAL ÜRETİM 560 MEYVE 149 12.840 SEBZE VE SÜS BİTKİLERİ 63 6.917 TARLA BİTKİLERİ 66 5.797 SU ÜRÜNLERİ 32 1.230 ORGANİK ÜRÜNLER 28 2.383 TOPLAM 898 Kaynak : TRGM, 2015

34 TARIM VE GIDADA KAMU ÖRGÜTLENMESİ
Kamuda tarım ve gıda sektörü ile ilgili kurumlar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır.

35 TÜRKİYE’DE ÖRGÜTLENME MODELİ (TARİŞ)
Tariş, Ege Bölgesi’nde 7 ilde, yaklaşık üretici ortağının örgütlendiği, başlangıçta incir ve üzüm daha sonra pamuk ve zeytinyağı ürünleri temelinde örgütlenen dört kooperatif birliğinin ortak adıdır.

36 TÜRKİYE’DE ÖRGÜTLENME MODELİ (TARİŞ)
Tariş Üzüm Birliği, günümüzde ürettiği ve ihraç ettiği kuru üzüm ile Türkiye'nin en büyük çekirdeksiz kuru üzüm alıcısı ve ihracatçısı kuruluşlarından biridir. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin pamuk konusunda hizmet veren en büyük Kooperatif Birliğidir.  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği zeytin üreticisinin, karşılıklı yardım, dayanışma ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir birliktir. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ortaklarına kaliteli kuru incir üretiminde ihtiyaç duydukları ekonomik ve teknik desteği vermek amacıyla kurulan bir birliktir.

37 TÜRKİYE’DE ÖRGÜTLENME MODELİ (PANKOBİRLİK)
Ülkemizin 64 ilinin, yerleşim biriminde pancar üretimi yapan, Yaklaşık 1.5 milyon ortağı bulunan, 31 pancar kooperatifi ve 313 şubesi olan, 5 kooperatif şeker fabrikası, (Amasya, Kayseri, Yozgat-Boğazlıyan, Konya-Çumra) ve 50'nin üzerinde tarımsal amaçlı iştirakiyle birlikte, Devletten herhangi bir destek almadan, Üyelerinin kendi imkânlarıyla oluşturduğu sermayeleri ile ortaklarının tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları her türlü girdinin teminini, dağıtımını yapan Pancar Kooperatiflerinin üst örgütü ve temsilcisidir. %100 YERLİ SERMAYE ÇEVRE DOSTU

38 TÜRKİYE’DE ÖRGÜTLENME MODELİ (KONYA ŞEKER )
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya, Eskişehir, Akşehir, Ilgın ve civarında Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri, Konya Sınai Kalkınma A.Ş ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin ortaklıkları ile kurulan bir üretici kuruluşudur. Konya Şeker, ürünlerini Torku markası çatısı altında pazara arz etmektedir. Çikolata, sert şeker, yumuşak şeker, gofret, bisküvi, kek gibi ürünlerden oluşan atıştırmalık pazarında ülkemizin en genç markası olmasına rağmen kısa sürede pazarın en büyükleri arasına girmeyi başaran Konya Şeker, yine Torku markasıyla ülkemizin taze et ihtiyacını karşılamaktadır. Günlük tonluk çiğ süt işleme kapasitesiyle süt ve süt ürünleri pazarında olan Konya Şeker, Pratiko markasıyla girdiği dondurulmuş parmak patates pazarında da % 25’lik paya sahiptir. Ülkemizin biyoetanol kurulu kapasitesinin %56’sına sahip olan Konya Şeker, elektrik üretiminde % 1.5 olan ülke payını özelleştirme ihalesi sonucu Soma Termik B Santralinin devredilmesiyle birlikte bu payı %3,5’a çıkarmıştır. 

39 ÖRGÜTLENME’DE TEMEL SORUNLAR

40 ÖRGÜTLENMEDE TEMEL SORUNLAR
Türkiye’de çiftçi örgütlenmesi batıda olduğu gibi sayı olarak yeterlidir. Ancak bunların yapı ve fonksiyonları incelendiğinde çok önemli sorunların olduğu bir gerçektir. Örgütlenmedeki temel sorunlar ; Devlet- Kooperatif İlişkileri Yasal Sorunlar Finansman Sorunu Kooperatifler Arası İşbirliği Eğitim-Araştırma

41 Devlet- Kooperatif İlişkileri
Devlet, yasal düzenlemeler yaparak, teşvik ve destek politikaları uygulayarak sivil örgütlenmeyi farklı şekilde yönlendirebilir. Türkiye anayasalarında kooperatifçiliğin teşvik edilip destekleneceği açıkça düzenlendiği halde, Türkiye’de izlenen politikalar gerçek bir kooperatifçiliğin oluşmasını sağlayamamıştır.

42 Yasal Sorunlar Yasalar da yapılan değişikler konuyu karmaşık hale getirmektedir. Bunun yanında tarım alanında adı birlik olan ve çok farklı yasal dayanakları bulunan üretici örgütleri de söz konusudur. Bu yasa ve örgüt çeşitliliği tarımda gerçek ve etkili bir örgütlenme önündeki en büyük engeldir.

43 Kooperatiflerin, politik ve günlük politikalardan etkilenmeyen güvenli finansman kaynaklarına sahip olması gerekmektedir. Bu sorunun çözümü için atılacak ilk adım dağınıklıktan kurtulmuş güçlü bir çiftçi örgütlenmesidir. Finansman Sorunu

44 Kooperatifler Arası İşbirliği
Kooperatifler arası işbirliği, temel kooperatifçilik ilkelerinden biridir. Özellikle aynı alanda faaliyette bulunan kooperatiflerin, birlik, merkez birliği ve ulusal birlik şeklinde birlikte hareket etmeleri ve uluslararası işbirliği sağlamaları gerekir.

45 Eğitim-Araştırma Örgütlenme faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sorunlara çözümler bulunması yine bu alanda eğitim ve araştırma ile olanaklıdır. Bu nedenle de “Eğitim” temel kooperatifçilik ilkelerinden biridir. Eğitim alanında temel görev kamuya düşmekteyse de, alanında başarılı olmak isteyen her örgüt “çiftçi eğitimi” fonksiyonunu öne çıkarmalıdır.

46 Sonuç ve Öneriler

47 SONUÇ VE ÖNERİLER Girdi ve ürün piyasasına hakim olan çok uluslu dev şirketler karşısında, aile işletmelerinin girdi sağlama ve ürünlerini pazarlamadaki rekabet güçleri giderek azalmaktadır. Bu sorunlar karşısında, aile işletmelerini koruyup yaşatmak ve çevre ile uyumlu sürdürülebilir tarım politikaları oluşturmak ancak kooperatif ve benzeri örgütlenmelerle olanaklıdır. Sonuç olarak, tarımda örgütlenme konusunda gerçekçi çözümlerin, batılı güç ve sermaye odaklarının, hatta üyesi olmak üzere gayret içinde olduğumuz Avrupa Birliğinin öneri ve dayatmalarına göre değil, dünyadaki gelişmeleri de bilerek, üreticilerin katkısıyla ulusal politikalar üretmekten geçtiğinin altını çizmek gerekir.

48 KAYNAKÇA https://oorkan.files.wordpress.com/2011/11/tarimsal-c3b6rgc3bctlenme.pdf https://www.copacogeca.com https://www.tarim.gov.tr https://www.erekonomi.com/orgut.pdf https://econominal.org/wp-contend/uploads/pankobirlik.pdf https://www.orkoop.org.tr/uploads/files/10.komisyon.pdf https://www.pankobirlik.com.tr https://www.tariszeytinyagi.com/ https://www.tarisuzum.com.tr/ https://www.konyaseker.com.tr/


"SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları