Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK
BÖLÜM 8 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

2 GİRİŞ Çağımızda insanlar yaşantılarının önemli bir bölümünü çeşitli örgütlerde geçirmektedirler. Örgütlerin, kişilerin yalnız çalışma saatleri ile sınırlı yaşantılarını değil, tüm yaşamlarını etkilediği söylenebilir. Yetişkin nüfusun çoğunluğunun, zamanının üçte birinden fazlası çalıştığı örgütlerde geçmektedir. Çocuklar da hemen hemen aynı ölçüde yaşamlarını okul örgütünde geçirir. Kısaca kişi ailesinden çok daha fazla süre mesai arkadaşları ile geçirmektedir.

3 GİRİŞ Toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar yeni örgütlerin oluşmasına yol açmaktadır. Toplumların gelişme düzeyi, örgütlenmenin boyutları ile yakından ilişkilidir. Modern toplumlar rasyonelliğe, verime ve etkinliğe önem vermektedir. Bu nedenle söz konusu toplumlar örgüte ve örgütlenmeye dayanmaktadır. BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR. Günümüzde örgütle uygarlık eş anlama gelmiştir. İnsanlar bireysel güçlerini aşan amaçlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği yaparlar. İşbirliği olmaksızın toplumsal yaşamın olamayacağı artık anlaşılmıştır. Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilmesinde, birden fazla bireyin güç ve eylemlerini birleştirmesi zorunludur. ARGE PROJE EKİPLERİ Örgütler bireylerin sınırlı fakat farklı yeteneklerinden yararlanır. Yine bireysel yetenekleri artıran bir araçtır. Bireysel amaçların gerçekleştirme aracıdır. BİR JAPON HİÇ JAPON, İKİ JAPON ÇOK JAPON

4 Kültürün Tanımı Kültür; bir toplumda, grup ya da organizasyonda paylaşılan tutum ve davranış, alışkanlık, ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümüdür. Kültür kavramı, insan ve çevresiyle ilgili herşeyi kapsar. İnsanların dünyaya bakış açısını, olayları ve bireyleri algılama biçimini belirler.

5 Örgüt Kültürü Kavramı Örgüt kültürü kavramı, kurum kültürü, şirket kültürü ya da işletme kültürü ile eş anlamlıdır. Bir organizasyonda ya da işletmede, insanla ilgili herşey örgüt kültürüdür. Her işletme ve organizasyon bir kimlik yani bir örgüt kültürüne sahiptir.

6 Örgüt Kültürü Kavramı Organizasyonların sahip olduğu örgüt kültürleri arasındaki benzerlikler aynı toplumun birer alt kültürü olmalarından kaynaklanır. Örgüt kültürleri arasındaki farklılıklar, organizasyonların kendilerine ait amaçlarından ve faaliyet yapılarından kaynaklanır.

7 Örgüt Kültürünü Oluşturan Unsurlar
Örgüt kültürünü çeşitli unsurlar oluşturur. Bu unsurlar: Örgütsel değerler Semboller Hikayeler, masallardır.

8 Örgütsel Değerler Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi veya kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan olduğunu belirleyen görüşlerdir. Kalite, temizlik, iyi servis, müşteriye güleryüz örgütsel değerlere verilebilecek birkaç örnektir.

9 Semboller Şekiller, giysiler, binalar, etkinlikler, sloganlar gibi organizasyon kimliğini vurgulayan unsurlardır. Şirket amblemi, kuruluş yıldönümü etkinlikleri, amblemli özel iş giysileri, üniversite üyelerinin akademik giysilerini örnek verilebilir. Semboller, bireylere kendini organizasyonun bir parçası olduğu duygusunu verir.

10 Hikayeler, Masallar Organizasyonun kuruluşu, geçmişi ya da başarıları ile ilgili olarak anlatılan gerçek veya yaratılan olaylardır. Bunlar özellikle köklü geçmişe sahip kuruluşlarda etkilidir, bir nesilden diğerine aktarılır ve değerlerin pekişmesinde rol oynar. Hikayeler ya da masalların organizasyon içinde kulaktan kulağa anlatılması, yazılı kurallardan çok daha etkili olabilir. Özellikle kurucular ya da başarılı yöneticilerin kişiliğine yönelik hikayeler, üyeleri güdüleyici rol oynar.

11 Değerler Hangi toplumsal davranışların iyi, doğru ve arzulanan olduğunu belirten, büyük bir kesim tarafından paylaşılan ölçüt veya fikirlerdir.

12 İnançlar Bireyin çevresindeki olaylara ve insanlara ilişkin görüşleridir. İnançların belirginleşmesinde din, toplum etkisi ve kişilik özellikleri temel rol oynar.

13 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM-1
Örgütsel iletişimin iki kültürel işlevi vardır. Bunlar; Örgüt üyelerine örgütsel kültür hakkında bilgi sağlaması, Örgüt üyelerinin örgütsel kültür ile bütünleşmelerine yardımcı olmasıdır.

14 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM-2
Örgütsel kültür, örgüt üyeleri arasında iletişim sağlar. İki iletişim türü vardır; informal iletişim: işgörenler arasında anlatılan hikâyeler (FETÖ), dedikodular (Ajan). formal iletişim : sloganlar, örgütsel dokümanlar, grup toplantıları ve halka yönelik toplantılar. İletişim alttan üste veya üsten alta hiyerarşik olarak sağlanır. Liderlerin iletişimde en etkili olduğu yöntemin vucut dili olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur.

15 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM-3
Örgütsel iletişim, örgüte yeni katılan üyelerin örgüt kültürüyle bütünleşmelerinde önemli bir kanaldır. Diğer yanda ise örgütsel kültür, yeni üyelerin formel ve informel iletişimini sağlar. Örgütsel kültürün anlamlı kılınması ile iletişim arasında çok yakın bir ilişki vardır. İletişim yoluyla örgütsel kültürün temel öğeleri olan değerler, normlar, hikayeler, tarih, gelenekler diğer bir deyişle örgütün sembolik dünyası yorumlanabilir.

16 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE iklim
Yakın zamana kadar birçok yönetim bilimci örgüt iklimini örgüt kültürüyle birlikte ele almıştır. Örgütler kendi kültür ve iklimini geliştirirken de bazı yasaklardan, geleneklerden ve ahlak kurallarından yararlanırlar. Örgütsel iklim ile örgütsel kültür arasında bazı farklılıklar vardır. İklim işgörenlerin davranışsal ve tutumsal özelliklerini sergilemektedir ve daha çok deneysel ve dış gözlemlere dayanmaktadır. Örgütsel kültür, temel grupsal değerleri ve mesajları kapsar; grup üyelerine mecazi ve paylaşılmış örgütsel düşüncede ve duyguları sunar.

17 Örgüt İklimi Örgüt iklimi, örgüt kültürünün organizasyon içinde yarattığı hava ya da atmosferdir. Örgüt iklimi, çalışanların çeşitli uygulamalara ve yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamaları sonucu oluşan psikolojik çevreyi ifade eder. Uygulamalar farklı bireylerce farklı algılanabilir. Her birey kendi algılaması yönünde tutum ve davranışlar girer. Burada önemli olan bireysel algıların genel iklime ve amaçlara ters düşmemesidir.

18 Örgüt Kültürünün İşletmeler Açısından Önemi
İşletmeler birer açık sistemdir. Örgüt kültürü, bir işletmeyi dış çevreden ayıran sınırları çizer. Örgüt kültürü yeterince güçlü etkiye sahip ise, işletmeyi faaliyetleriyle, çalışanlarıyla, tüm donanımı bir bir arada tutar. Örgüt kültürü, tutum ve davranışları konusunda çalışanlara yol gösterici bir rol oynar. Özellikle işletmeye yeni katılanlar için bu destek gereklidir.

19 Örgüt Kültüründe İki Boyut
Görülebilen Boyut (Semboller, sloganlar, giysiler, büro yerleşimi, törenler ve benzeri unsurlar) Görülemeyen Boyut (Organizasyon üyelerince paylaşılan değerler ve anlayış biçimi)

20 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE LİDERLİK
Örgüt kültürünün oluşturulması, yönetimi ve değiştirilmesi, örgütün üst düzey yöneticilerinin liderlik davranışlarıyla yakından ilgilidir. Örgütsel kültür, liderlik sürecine sembolik ya da kültürel liderlik olarak yeni bir boyut katmıştır.

21 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE LİDERLİK-2
Örgütsel kültürün bilinmesi, liderlik davranışları göstermesi gereken yöneticilere şu yararları sağlar: Örgütsel yaşamın geniş bir çadırı olan örgütsel kültür, çatışma ve gerçekleri görmesini sağlar. Yapısal ve örgütsel geriliminde kaynaklanan uygulamaya yönelik çelişkileri tanımasına yardımcı olur. Günlük kararları değerlendirmeye ve örgütsel kültürün işgörenlerin rolleri üzerindeki etkisini tanımaya yardım eder. Örgütsel eylemlerin ve karar verme yöntemlerinin sembolik boyutlarının anlaşılmasını sağlar. Farklı grupların örgütsel verimliğe ilişkin algılarını değerlendirmeye yardımcı olur.

22 LİDERLİK GÜCÜNÜN DAYANAKLARI
Liderlik gücünün dört önemli dayanağı vardır: Liderliğin kültürel-sembolik gücü (Âdet, sembol, tören ve şifrelerin, tasarlanmasını, düzenlenmesini, kutlanmasını ve modelleştirilmesini içerir) Liderliğin eğitsel gücü Liderin gelişim, öğrenme kuramları, sosyalleşme, vatandaşlık konularındaki yetişme düzeyine dayanır Liderliğin insan boyutuna ilişkin gücü İlgilenme, güven, yetki verme, uzlaşma, ideallere ulaşma, insan potansiyelini anlamayı içerir Liderliğin teknik gücü Örgütsel yapı, politikalar ve programlar konusundaki gerçekçi yaklaşımlar olarak ifade edilebilir

23 Teşekkür ederiz.


"GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları