Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup adı : Şizoid grup üyeleri : Barış POLATTAĞ, Emine serap YILMAZ problem cümlesi: Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin bağlanma stillerinin bazı değişkenlere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup adı : Şizoid grup üyeleri : Barış POLATTAĞ, Emine serap YILMAZ problem cümlesi: Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin bağlanma stillerinin bazı değişkenlere."— Sunum transkripti:

1 üniversite öğrencilerinin bağlanma stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

2 grup adı : Şizoid grup üyeleri : Barış POLATTAĞ, Emine serap YILMAZ problem cümlesi: Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin bağlanma stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.

3 Alanyazın taraması: Keskingöz (2002), araştırmasında üniversite öğrencileri ile anoreksiya nevroza tanısı alan ve almayan bireylerde bağlanma biçimleri, kişilerarası şemalar ve yeme örüntüleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tolan (2002), araştırmasında üniversite öğrencilerinin kaygı belirtileri ile bağlanma tarzları ve kişiler arası şemaları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sümer ve Güngör (1999) araştırmalarında güvenli ve güvensiz bağlanma stillerine sahip üniversite öğrencileri arasındaki farklılıkları incelemişlerdir. Aydın (2006), ergenlerde sosyal kaygı belirtilerini azaltmaya yönelik bilişsel davranışçı müdahale programının etkinliğini araştırmıştır. Aktay (2014), üniversite öğrencilerinde aleksitimi ve depresyonun yordayıcısı olarak bağlanma stilleri adlı çalışmasında bir yordayıcı olarak bağlanma stillerini araştırmıştır. Ayberk (2011) yükseklisans tezinde bağlanma stillerini incelemiştir.

4 yöntem Evren: Melikşah Üniversitesi öğrencileri.
Örneklem: bu çalışma eğitim öğretim yılı Melikşah üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden 18 kız 12 erkek toplam 30 öğrenci ile yapılmıştır.

5 alt hipotezler 1) kayıtsız bağlanma tipi sosyoekonomik düzeye göre farklılaşır mı ? 2) güvenli bağlanma tipi kardeş sayısına göre farklılaşır mı ? 3) saplantılı bağlanma tipi ebeveyn tutumuna göre faklılaşır mı ? 4) korkulu bağlanma tipi doğum sırasına göre farklılaşır mı ?

6 veri toplama süreci verilerin objektif sonuç vermesi için fen edebiyat fakültesinde okuyan farklı bölümlerdeki öğrencilere tesadüfi yolla uygulanmıştır. Anket katılımcılara tanıtılırken ciddi bir tavır takınılmış ve açık bir şekilde nasıl cevap verileceği belirtilmiştir. Öğle arasında kantindeki öğrencilere verilmiştir.

7 veri toplama aracı araştırmada likert tipi ölçek olan, ilişki ölçekleri anketi ve bilgi toplama formu uygulanmıştır. araştırmanın başlangıcında her bir ölçek için açıklamalar yazılmıştır. İlişki ölçekleri anketi toplanan veriler SPSS statistics 17.0 programına girilmiştir.

8

9

10

11

12 Veri topalama aracı tanıtım
bu çalışmada bilgi toplama formu Ayberk(2011) ve hazır ölçek olan ilişki ölçekleri anketi kullanılmıştır. ilişki ölçekleri anketi: Orijinal adı Relationships Scale Questionnaire (RSQ) olan ilişki ölçekleri anketi Griffin ve Bartholomew tarafından geliştirilmiştir (Griffin ve Bartholomew, 1994). Dörtlü bağlanma prototipini ölçen bu ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Shaver’in bağlanma ölçümlerindeki paragraflardan, Bartholomew ve Horowitz’in İlişki Anketi’nde ve Collins ve Read’in (1990) Yetişkin Bağlanma Ölçeği ’inden yararlanılarak oluşturulmuştur. Ölçeğin Türkçe geçerlilik-güvenilirlik çalışması Sümer ve Güngör tarafından yapılmıştır. Test tekrar güvenilirlikleri .54 ile .78 arasında değişmektedir. İç tutarlılık katsayısı .27 ile .61 alfa değerleri arasında değişmektedir (Sümer ve Güngör, 1999). Ölçek; güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı olmak üzere 4 bağlanma stilini ölçmektedir.

13 veri analizi SPSS 17.0 programına girilen veriler için transform-compute veriable başlığından dört bağlanma stili tanımlanmıştır. Bütün hipotezler test edilmek için Analyze-compare means- ANOVA başlığından gerekli komutlar girilmiştir.

14 sonuç bulgular ve değerlendirme
İlk hipotezimize bakıldığında kayıtsız bağlanma stilinin sosyoekomik duruma göre farklılık göstermediği yani kayıtsız bağlanan bireylerin tüm sosyoekonomik gruplara eşit dağıldığı (homojen bir yapıda olduğu) görülmektedir.

15 Geriye kalan üç hipotez de aynı şekilde homojen bir dağılım göstermiştir.
Yani güvenli bağlanma tipinin kardeş sayısına göre farklılaşmadığı,

16 saplantılı bağlanma tipinin ebeveyn tutumuna göre farklılaşmadığı

17 korkulu bağlanma tipinin doğum sırasına göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.

18 öneriler Bu araştırmanın daha sağlıklı sonuç verebilmesi için örneklemin daha büyük olması gerekmektedir.

19 TEŞEKKÜRLER.


"Grup adı : Şizoid grup üyeleri : Barış POLATTAĞ, Emine serap YILMAZ problem cümlesi: Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin bağlanma stillerinin bazı değişkenlere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları