Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Etik kavramı; iyi ile kötünün, do ğ ru ile yanlı ş ın arasında fark oldu ğ unu, bu farklılıkları ayırt ederek, elimizden gelenin en iyisini ve her zaman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Etik kavramı; iyi ile kötünün, do ğ ru ile yanlı ş ın arasında fark oldu ğ unu, bu farklılıkları ayırt ederek, elimizden gelenin en iyisini ve her zaman."— Sunum transkripti:

1

2  Etik kavramı; iyi ile kötünün, do ğ ru ile yanlı ş ın arasında fark oldu ğ unu, bu farklılıkları ayırt ederek, elimizden gelenin en iyisini ve her zaman do ğ ru olanı yapmamız gerekti ğ ini ifade eder.  Bir görü ş e göre etik, do ğ ru ve yanlı ş ın ahlaki ilkeler ve de ğ erler do ğ rultusunda dü ş ünülmesidir.

3  İş letmelerde yöneticilerin kar ş ıla ş abilece ğ i ve önemle üzerinde durması gereken etik dı ş ı davranı ş lar ş öyle sıralanabilir; ayrımcılık, kayırma, rü ş vet, yıldırma-korkutma, ihmal, sömürü (istismar), bencillik, yolsuzluk, i ş kence (eziyet), yaranma-dalkavukluk, ş iddet-baskı- saldırganlık, ili ş kilerine politika karı ş tırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, kötü alı ş kanlıklar (alkol, sigara, kumar,vb.), görev ve yetkinin kötüye kullanımı, dedikodu, zimmet, dogmatik davranı ş ve yobazlık.

4  Etik yazınında, “deontoloji” ve “teleoloji” olmak üzere, iki ekole odaklanma e ğ ilimi görülmektedir. Buna kar ş ın, davranı ş larımızın etik de ğ erlendirilmesinin tam olarak anla ş ılabilmesi için, di ğ er ekolleri de bilmek gerekti ğ i dü ş üncesinden, etik ile ilgili be ş ekol a ş a ğ ıda kısaca açıklanmaktadır.

5  Deontoloji  Deontolojiye göre, insanların yapmak zorunda oldukları bazı görevleri olmalıdır. Deontolojik de ğ erlendirme, bir eylemin kendi içindeki eti ğ ine bakar.Deontolojide, eylemin ortaya çıkardı ğ ı sonuç ikinci planda olup eylemin kendisinin do ğ ru olup olmadı ğ ı önemlidir.  Adalet Teorisi  Bu temel adalet ilkesi, e ş itli ğ in nasıl belirlenece ğ ini açıklamamı ş tır. Bununla birlikte, filozoflar, insanların ya da performanslarının e ş it olmadıkları zaman, adalet da ğ ıtımında ki ş inin gereksinimi, ki ş isel çabası, toplumsal çabası gibi bazı ilkelere ba ş vurulması gerekti ğ ini belirtirler.

6  Görecelik  Göreceli ğ in temel noktası, tüm normatif dü ş üncelerin bireyin ya da kültürün bir i ş levi oldu ğ u ile ilgilidir. Bu nedenle, herkes için geçerli olabilecek hiç bir evrensel etik kuralı yoktur. Bir yerde do ğ ru olan bir ş ey, ba ş ka bir yerde yanlı ş olabilir.  Teleolojik Teoriler: Hazcılık ve Faydacılık  Teleolojik teoriler; bir eylemin etik olup olmadı ğ ını, eylemin sonucuna göre de ğ erlendirirler. Modern felsefede, genellikle tartı ş ılan iki teleolojik teori, “eylemlerin sonuçlarının sadece bireyler üzerindeki mi, yoksa toplum üzerindeki sonuçları mı de ğ erlendirilmelidir?” sorusuyla açıklanabilir. Bu soruya “birey” yanıtını veren etik teori hazcılıktır. Soruyu, “toplum” ş eklinde yanıtlayan teori ise faydacılıktır.

7  Turizm endüstrisi, geli ş mekte olan ülkelerde kaynak yaratan, gelir artırıcı bir özelli ğ e sahiptir. Tamamen insan faktörüne dayalı bir hizmet sektörü olan bu endüstride insan ili ş kileri, davranı ş biçimleri ve kültür farklılıkları sektörün i ş leyi ş inde oldukça önem kazanmaktadır.

8  Turizm endüstrisinde çalı ş anlar endüstrinin dinamik unsurlarıdır. Kendilerine etik olarak davranılması turizm endüstrisi açısından bir zorunluluktur. Turizmin; do ğ al çevre, kültürel çevre, turistler ve çalı ş anlar olmak üzere ele alınan ili ş kisi turizmin geli ş mesi ve ekonomik faydalar sa ğ laması ile ba ğ lantılı oldu ğ u söylenebilir. Bu dört unsura yönelik davranı ş lar etik olmadı ğ ında, turizmin sürdürebilirlili ğ inden ve ekonomik faydasından söz edilemeyecektir.

9  Turizm i ş letmelerinde satı ş a sunulan ürünlerin genelde satı ş atımda satıcı veya alıcıyı aynı ortamda bulundurması, ki ş isel ili ş kileri ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda, ki ş isel ili ş kilere ba ğ lı olarak mü ş teriler arasında ilke dı ş ı ayrımcılık yapma, hediye ve rü ş vete ba ğ lı olarak satın alma veya satı ş ta bazı mü ş terilere özel fırsatlar sa ğ lama vb. gibi durumlar çalı ş anlarla mü ş teriler arasında etik sorunların olu ş masına neden olmaktadır.

10  Etik de ğ erlere riayet etmeyen turizm i ş letmeleri kısa vadede belki kazançlı çıkabilecek ancak, uzun vadede mü ş teri ve personel memnuniyeti gibi konularda aksaklıklar meydana gelebilecek ve i ş letmeler bekli de ticari ya ş amlarına son vermek zorunda kalacaklardır. Etik kuralları ve temel ilkeleri dikkate almayan turizm geli ş imi, do ğ al çevreyi ve kültürel çe ş itlili ğ i bozarak, bu unsurların de ğ i ş mesine ve özgünlüklerini kaybetmesine yol açacak, personel motivasyonunu dü ş ürecek ve mü ş teri memnuniyetini dolayısıyla i ş letme imajına zarar verebilecektir.

11  Genel Olarak Turizmde Etik Kurallar ara ş tırmacıların de ğ i ş ik tasnifleri incelendi ğ inde, turizm i ş letmelerinde etik kurallar a ş a ğ ıdaki gibi sıralanabilir:  İ nsanlara saygı-dürüstlük, tarafsızlık,  İ yi olmak, adalet-e ş itlik, özgürlük  Zarar vermemek, zarar verme riskine girmemek  Zararı önlemek onarım, zararı ortadan kaldırmak  Gizlilik, mahremiyet, mülkiyet hakları  Ya ş amın kutsallı ğ ı, ya ş amın de ğ eri  Sözünde durmak-ba ğ lılık, etkililik  Sorumluluk hesap verebilirlik  Gizlilik resmi sırlara saygıdır.

12  İş letmelerin ba ş arılı bir ş ekilde faaliyetlerini sürdürmesinde etik kuralların olu ş turulması ve çalı ş anların bu kurallar do ğ rultusunda davranı ş lar sergilemesi son derece önemlidir. Ancak, zaman zaman kurumlarda etik dı ş ı davranı ş lara da rastlanmaktadır. Etik dı ş ı davranı ş lar, örgüt içerisinde çe ş itli nedenlerle meydana gelen çatı ş malar, saldırgan davranı ş lar ve davranı ş sal sorunları ifade etmektedir.

13  Ayrımcılık:  Ayrımcılık: Bir grubun haklarını koruyup, onlara daha fazla imkân sa ğ larken, di ğ er gruba zarar verecek ş ekilde davranmaktır.  Kayırma:  Kayırma: Resmi yükümlülüklerin göz ardı edilmesiyle birlikte duygusal ve geleneksel ba ğ lılıkların ön plana çıkarılmasıdır.  Yobazlık - Ba ğ nazlık:  Yobazlık - Ba ğ nazlık: Birey veya grupların mevcutların içinde en do ğ ruyu kendisinin bildi ğ ine inanarak kesin tutum ve tavırlar sergiledi ğ i durumdur.

14  Engelleyici Olma ve Yanlı ş Yönlendirme:  Engelleyici Olma ve Yanlı ş Yönlendirme: Yapılacak do ğ ru eylemlerin durdurulmasını veya yanlı ş yönlendirilmesini, bilgi ve belgelerin eksik veya yanlı ş aktarılmasını içerir.  Bencillik:  Bencillik: Yönetici veya çalı ş an sadece kendisinin ihtiyaçlarının oldu ğ unu dü ş ünerek geli ş meleri ben merkezli yöneltmesi ve di ğ erlerinin ihtiyaçları görmezlikten gelmesidir.  Yıldırma ve Korkutma:  Yıldırma ve Korkutma: Yöneticilerin veya aynı statüye sahip çalı ş anların yasal yetkilerinin haricinde di ğ er ki ş i ve/veya grupları etki altına almak için onlara etik dı ş ı meydan okumalarıdır.

15  Yaranma ve Yakınlı ğ ı Kullanma:  Yaranma ve Yakınlı ğ ı Kullanma: Ço ğ unlukla ast- üst ili ş kilerinde görülen, özellikle astın üste yakın ve samimi görünmeye çalı ş ması ş eklinde rastlanan, iyi niyet içeriyormu ş gibi görünen ancak, bir ileri ki a ş amasında aynı statüdeki ş ahısların birbirinden tedirgin olmasına ve i ş letmede huzurun bozulmasına neden olan bir davranı ş tır.  Ş iddet - Baskı:  Ş iddet - Baskı: Yapacak hiçbir ş eyin kalmadı ğ ı inancı ve korkusuna kapılma sonucu olu ş an çaresizlik duygusuna ba ğ lı olarak ortaya çıkan, negatif anlamda duygusal ta ş ma durumudur.  Rü ş vet:  Rü ş vet: İş letmede çalı ş an görevlilerin maddi çıkar sa ğ lamak amacıyla maddi ödemeyi gerçekle ş tiren tarafa maddi ve manevi çıkar sa ğ lamadır.

16  Turizm sektöründe çalı ş anların hem di ğ er çalı ş anlarla hem de de ğ i ş ik ülkelerden ve kültürlerden gelen mü ş terilerle sürekli ili ş ki içerisinde olmaları nedeniyle etik dı ş ı davranı ş lara maruz kalma riski daha fazladır. Turizm sektöründe kar ş ıla ş ılan en önemli etik sorunlar; yıldırma, taciz, çıkar çatı ş maları, maa ş ve ödüllendirme adaletsizli ğ i, rü ş vet, ticari sırların dı ş arıya açıklanmasıdır.

17  Turizm i ş letmelerinde en sık rastlanılan etik sorunlardan biri yıldırma(Mobbing) di ğ er ise cinsel tacizidir. Yıldırma, herhangi bir kültür farklılı ğ ı olmaksızın her yerde ve her durumda ortaya çıkabilir. Yıldırma, i ş ya ş amındaki rekabetten kaynaklanan, i ş yerlerinde çalı ş an bir ki ş i ya da gruba bir ya da birkaç ki ş i tarafından yöneltilen sistemli, planlı, sürekli tekrarlanan, etik dı ş ı ve dü ş manca tavırlar ya da baskılar olarak tanımlanmaktadır.

18


" Etik kavramı; iyi ile kötünün, do ğ ru ile yanlı ş ın arasında fark oldu ğ unu, bu farklılıkları ayırt ederek, elimizden gelenin en iyisini ve her zaman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları