Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PRATİK BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PRATİK BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PRATİK BİLGİLER

2 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğince 2016 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Oranları GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2015 YILI ÜCRETLİLER 12.60012.600 TL'ye kadar %15 30.00030.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 fazlası %20 110.000110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL. fazlası %27 110.000110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL. fazlası %35

3 6583 Sayılı Bütçe Kanunu (K) Cetveli Uyarınca 2016 Yılı FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Azami Saat Ücreti (TL/Kr.) 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme 1,74 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca Rektörlük Özel Kalem personeline fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme 1,83 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunun 12.md. gereğince yapılacak ödeme (en fazla) 5,22

4 6583 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli uyarınca ödeneklerin kullanımına ilişkin uygulanacak parasal limitler. Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 21.000 Türk Lirasına, b) Gayri maddi hak alımlarında 17.000 Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 21.000 Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 51.000 Türk Lirasına, kadar olan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenir. Ancak, "(06) Sermaye Giderleri"ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5 (58) Seri Nolu 2016 Yılı Damga Vergisi Genel Tebliğince uygulanacak damga vergisi oranları KONUSU Oran Maaş, Ücret, Harcırah, Tazminat gibi Özlük Ödemeleri Binde 7,59 Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları Binde 5,69 (Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

6 2016-1 Sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ Uyarınca Harcama Yetkilisi Mutemetlerine Verilecek Avans Sınırları: Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1.228,20 TL. 2 - Diğer ilçelerde630,12 TL. Mahkeme harç ve giderleri için (Diğer İller ve İlçeler) 29.904 TL. Yabancı konuk heyetlerinin görevlendirilmesi amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 8.223,60 TL. Yükseköğrenim Kurumları Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları için 6.141 TL.

7 PARASAL SINIRLAR/Kasa İşlemleri Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti, 1.300 TL. Diğer muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti750 TL. MYMY’nin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde 13.000 TL. Diğer muhasebe birimlerinde7.500 TL. PARASAL SINIRLAR/Banka İşlemleri Ödemelerde muhasebe birimlerince MYMY’nin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar 56.000 TL. PARASAL SINIRLAR/Kaybedilen alındılar için İlan İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda MYMY’nin 552 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır, 750 TL.

8 PARASAL SINIRLAR/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 2.500 TL. PARASAL SINIRLAR/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır. 50.000 TL. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler 1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında3.700 TL. 2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde7.500 TL. 3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde 19.000 TL.

9 PARASAL SINIRLAR/Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları 01.01.2015 tarihinden:Yıllık % Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 10,5 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi için Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 11,75 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi için Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (20.12.2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 13,75

10 2015 Yılı MEMUR MAAŞ KATSAYILARI Adı DönemiKatsayıDayanağı Aylık Katsayı 01.01.2016-30.06.2016 0,088817 Taban Aylık Katsayı 1.3902770 Yan Ödeme Katsayısı 0, 0281650

11 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı +( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı Taban Aylığı +Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem Aylığı +Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı Gösterge Aylığı +Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge Aylığı +Ek Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme Aylığı +Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazminatı +En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı Yabancı Dil Tazminatı +Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı +2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı + 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Sendika Ödeneği +45,00 TL ( 4 ayda bir ) Üniversite Ödeneği +En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği + (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim Ödeneği +En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği + (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % İdari Görev Ödeneği Oranı Makam Tazminatı +Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev Tazminatı +Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil Tazminatı +Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

12 MAAŞ HESABI (2) Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı Asgari Geçim İndirimi 2015 yılı brüt asgari ücreti 1.201,50 TL 1.201,50 x 12 = 14.418,00 14.418,50 X % Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 öncesi) (Devlet katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 20 Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 sonrası)(Devlet katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 11 Gelir Vergisi Kesintisi ((Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (% 16) veya SGK %9 + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminat + Ek Ödeme + Makam Tazminat + Görev Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x Damga Vergisi Oranı Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 öncesi) (şahıs keseneği) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 16 Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 sonrası)(şahıs keseneği) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 9

13 MAAŞ HESABI (3) Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 öncesi) (Devlet katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 sonrası) (Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 7.5 Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 öncesi) (Şahıs) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 (Devlet Katkısı Olarak Karşılanır.) Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 sonrası) (Şahıs) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 5 * (Emekli müktesebine esas gösterge aylığı)

14 Engellilik İndirim Oranları 2016 (GVK Tebliği 287) 1.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80 ini Kaybedenler 900,00 TL. 2.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60 ını Kaybedenler 460,00 TL. 3.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40 ını Kaybedenler 210,00 TL.

15 GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI İŞİN ÇEŞİDİORANYASAL DAYANAKYÜRÜRLÜK TARİHİ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Yemek servisi ve Organizasyon İşleri 5/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Danışmanlık ve Denetim Hizmet. 9/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Temizlik,Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Servis Taşımacılığı Hizmeti5/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 İş Gücü Temin Hizmetleri (Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Dahil) 9/10177 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Yapım İşleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt işleri 2/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Yapı Denetim Hizmetleri9/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012

16 6583 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli uyarınca 2015 Yılında verilecek gündelikler Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 TL Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72 TL Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,05 TL Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar35,25 TL Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar34,18 TL * Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.

17 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (01.02.2015/31.01.2016) Pazarlık Usulü f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 167.966,00 TL na kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu Md.21/f KİK 2015/1 Tebliği Doğrudan Temin (d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 50.385,00 TL, diğer idarelerin 16.786,00 TL yi aşmayan ihtiyaçları, Kamu İhale Kanunu Md.22/d KİK 2015/1 Tebliği Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş) Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli 335.944,00 TL yi aşanlar için sözleşme bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil edilir(İdareler ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu tutarın KİK hesabına yatırıldığını aramak zorundadır. Kamu İhale Kanunu Md.53/j-1 KİK 2015/1 Tebliği

18 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararnamenin eki esasların 6 ncı maddesinde belirtilen parasal limitler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 2012 yılı için Kamu İhale Tebliğine göre; 6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Pazarlık Usulü” başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katı, 167.966,00 X 3 = 503.898,00 TL 6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Doğrudan Temin” başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katı, 50.385 X 3 = 151.155,00 TL 6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Yerli İstekliler için Düzenlemeler” başlığı altındaki 34 üncü maddesinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen tutar, 923.721,00 TL


"HARRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PRATİK BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları