Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
ANKARA ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI adresi:

2 T.C Çubuk Kaymakamlığı Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. • Muhtaç olduğun kudret, damarlarında ki asil kanda mevcuttur Mustafa Kemal ATATÜRK

3 Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C. ÇUBUK KAYMAKAMLIĞI Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

4

5                                                             

6 SUNUŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme ile birlikte paydaşlarımızın eğitim kurumlarından beklentilerindeki değişme, gelecek yönelimli yönetim anlayışının önemini artırmıştır. Bu durum, eğitim liderlerinin değişimi yönetebilme yeteneklerinin olmasını, zorunlu kılmaktadır. Değişim sürecini yönetmede en etkili yöntem ise stratejik planlamadır. Stratejik planlamamız, hızlı ve esnek kararlar almamızı sağlayan, sorun çözmemize yardımcı olan kurumsal pusulamız olacaktır. Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgârın yardımcı olamayacağının farkındayız. Tesadüf rüzgârlara bırakamayacağımız en değerli varlıklarımız ise evlatlarımız ve onların eğitimidir. Okulumuz, uluslar arası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip; ülke sorunlarına duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, özgüven sahibi, inançlı, erdemli, yardımsever, toplumun beklentilerine uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Stratejik planlamamızın uygulanmasında bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun! Özlem KALAY Okul Müdürü

7 GİRİŞ Okulumuz Ankara Bölgesinde 4.Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak Eğitim-Öğretim Yılında 651 Kız Öğrenci,52 Kadrolu ve Ücretli Öğretmen ile Geçici Binasında Ders yılına Başlamış ve Önümüzdeki Yılda da Kendi Binasında Faaliyetini Sürdürecektir. Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederiz. Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Plan Ekibi

8 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAŞLIK 1 STRATEJİK PLAN 2 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 GENÇLİĞE HİTABE 4 İSTİKLAL MARŞI 5 SUNUŞ 6 GİRİŞ 7 8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ 9 BİRİNCİ BÖLÜM: ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-Yasal Çerçeve 11 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ- Stratejik Planlama Çalışmaları 12 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-1 13 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-2 14 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 15 MEVCUT DURUM ANALİZİ 16 1. Tarihsel Gelişim 17 2. Yasal Yükümlülükler 18 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 19 Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi –Ürün Hizmet Listesi 20 Paydaş Analizi 21 Kurum İçi Analiz 22 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEŞKİLAT ŞEMASI 23 5.1 Kurumsal Yapı 24 5.2 İnsan Kaynakları 25 5.3 Teknolojik Düzey 26 5.4 Mali Kaynaklar 27 5.5 İstatistikî Veriler 28 Çevre Analizi 29 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 30 GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 31 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 32 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 33 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 34 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 35 11. Stratejiler - Tedbirler 36 Ekler 37

9 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Kurum Türü Anadolu İmam Hatip Lisesi Kurum Kodu 757696 Kurum Statüsü  Kamu  Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 Öğretmen : 52 Memur : 1 Hizmetli : 2 Öğrenci Sayısı 651 Öğretim Şekli Normal  İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 2014 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Telefon : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Atatürk Mh. Fecir 1 Sk. Posta Kodu : 06760 İlçe : Çubuk İli : Ankara Kurum Müdürü Özlem KALAY GSM TEL: Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yard.: Gazi KAYA GSM Tel: Müdür Yard.: Rabia DEMİRBAŞ GSM Tel:

10

11 BİRİNCİ BÖLÜM ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. Yasal Çerçeve 2. Stratejik Planlama Çalışmaları

12 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1. Yasal Çerçeve Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir. DPT tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 16/09/2013 tarih ve 2013/26 sayılı Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. A) Planın Dayanağı(Stratejik Plan Referans Kaynakları) DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 10. Kalkınma Planı ( ) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 4 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6 Milli Eğitim Bakanlığı 2013/26 Sayılı Genelgesi. 7 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 9 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 10 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 11 ÇUBUK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı B) Stratejik Planın Amacı: Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. C) Stratejik Planın Kapsamı: Bu stratejik plan dokümanı Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi nin mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 2. Stratejik Planlama Çalışmaları: Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı Genelgesi ve Hazırlık Programı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği Ocak ayı içerisinde Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden ‘’Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuştur. Stratejik Plan Üst Kurul ve

13 Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri listesi ilgili linkte belirtilen alanlara girilerek kayıt işlemi tamamlanmış ve tamamlanan girişlerle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümüne üst yazıyla bilgi verilmiştir. Stratejik planlama konusunda 2015 Kasım Ayı İçerisinde arasında Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü tarafından düzenlenen Hizmet içi Eğitim Seminerine Müdür Yardımcımız Rabia DEMİRBAŞ katılmıştır. Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihinde okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Stratejik Planlama ile ilgili evraklar Stratejik Planlama ekibimiz tarafından incelenmiştir. Stratejik Planlama süreci hakkında ekip bilgilendirilmiştir. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.

14 C) Stratejik Planlama Çalışmaları Tablosu İş ve İşlemler Aşamalar
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Çalışmalar gerçekleştirildikten sonra okulumuzun dönemi stratejik planına son halini vermek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümüne resmi yazıyla gönderilerek görüş istenmiştir. Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almış ve onaya sunulmuştur. C) Stratejik Planlama Çalışmaları Tablosu İş ve İşlemler Aşamalar Cevaplanacak Soru Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler Ürün / Hizmetler Kurum İçi ve Çevre Analizi GZFT (SWOT) Analizi Paydaş Analizi Durum Analizi Neredeyiz? Okul kurum varoluş gerekçesi Temel İlkeler Misyon ve İlkeler Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Arzu edilen gelecek Vizyon Orta vadede ulaşılacak kavramsal amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler Tema, Amaç ve Hedefler Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri,Eylem Planları Maliyetlendirme Stratejiler, Faaliyetler ve Projeler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Raporlama , Karşılaştırma İzleme Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? Geri besleme,Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Değerlendirme ve Performans Ölçümü

15 DURUM ANALİZİ İKİNCİ BÖLÜM 15

16 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

17 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim
1. Tarihsel Gelişim Okulumuz ilk olarak tarihinde Bugünkü Adı Süleymanşah İlk ve Ortaokulu olan binada eğitim ve öğretime açılmıştır. Okulumuz En Kısa Zamanda Yapımı Tamamlanan Kendi Binasına Taşınacaktır.. Okulumuz 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında Açılarak, Çubuk Atatürk Mahallesi Fecir 1 Sokakta bulunan Geçici binasında eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir. Okulumuzda halen Kız Anadolu ve düz Kız İmam Hatip lisesi statüsünde eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

18 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER)
2. Mevzuat Analizi(Yasal Yükümlülükler) YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) Atama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ödül, Disiplin Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Okul Yönetimi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim-Öğretim Anayasa 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Personel İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Öğrenci İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sivil Savunma Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

19 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler
Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır. ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Faaliyet Alanları FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Koro Satranç Yarışmalar Kültürel Geziler Sergiler Tiyatro Kermes ve Şenlikler Piknikler Yazarlarla Buluşma Etkinlikleri Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Sendikal Hizmetler Hizmet-3: Spor Etkinlikleri Voleybol Basketbol Masa Tenisi Hizmet-3: Mali İşlemler Okul Aile Birliği işleri Bütçe işlemleri Bakım-onarın işlemleri Burs işlemleri Taşınır Mal işlemleri FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE VELİLERLE İLİŞKİLER Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları Hizmet-1: Sağlık Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Semineri Uyuşturucu ve Zararlı Alışkanlıklar Semineri Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme Yetiştirme kursları Ödevler, performans ve proje görevleri Hizmet-2: Kurslar Arapça-Kuran-ı Kerim kursları Osmanlıca Okuma kursları  Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar Hizmet-3: Velilerle İlgili Hizmetler Veli toplantıları Veli iletişim hizmetleri Okul-Aile Birliği faaliyetleri

20 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Ürün-Hizmet Listesi
Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Öğrenim Belgesi Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Bilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileri Yaygın eğitim Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaş ve ek ders işlemleri mebbis ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, , kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Okulumuza her eğitim-öğretim yılında bir yazar davet edilerek öğrencilerin yazarla buluşması ve söyleşi yapması sağlanmaktadır. Yılsonunda sınıflarımız düzenlenen şenliklere katılmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ders dışı etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Okulumuzda hafta sonları öğrencilerimiz için yetiştirme kursları açılmıştır. .

21 4. Paydaş Analizi Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturmak için ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Ekibimiz tarafından iç ve dış paydaşlar belirlenmiş, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıştır. Paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Türk Telekom İlçe Müdürlüğü, Medya…vb. Paydaş Analizi ve Sınıflamasında Kullanılan Kavramlara İlişkin Açıklamalar: Paydaş: Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen taraflardır. Paydaşlar şu başlıklarda ele alınmaktadır. Lider: Kurumda herhangi bir kademede görev alan çalışanlar içerisinde liderlik özellikleri olan kişilerdir. Çalışan : Kurum çalışanlarıdır. Müşteri: Ürün, hizmet veya süreçten etkilenen veya satın alıp kullanan herkestir. İki çeşit müşteri vardır. Dış müşteriler; hizmet veren kuruma mensup olmayan, ancak ürün/hizmetten yararlanan veya ondan etkilenenlerdir. İç müşteriler; kurumda çalışanlardır. Temel Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın zorunlu olarak kurulmuş olan ortaklıklardır.(yapısal bağlılık gibi) Stratejik Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu ortaklıklardır. Tedarikçi: Kurumun faaliyetlerini gerçekleştiren ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden kurum/kuruluşlardır. Ürün/Hizmet: Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısıdır.

22 PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ
Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, Okulun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın Okulun beklentileri nelerdir? Paydaş, Okulun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?(olumlu-olumsuz) Paydaşın Okulun etkileme gücü nedir? Paydaş, Okulun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) Paydaş analizi kapsamında, Okulun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. Ürün/Hizmet Tablosu, yararlanıcıların ilgili olduğu ürün/hizmetleri bir arada görebilmek ve her bir ürün/hizmetin hangi yararlanıcıları ilgilendirdiğini görselleştirebilmek için faydalı bir araçtır Paydaşların değerlendirmesi: Paydaş önem/etki matrisinde güçlü ise birlikte çalış, zayıf ve önemli ise taleplerini önemse ve gözet, çalışmalarına dâhil et. Güçlü ve önemsiz ise faaliyetlerini bilgilendir. Eğer zayıf ve önemsiz ise kurumlarını faaliyetlerini izle. PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ PAYDAŞIN ADI Önem Etki Önemli Önemsiz Güçlü Zayıf Milli Eğitim Bakanlığı Birlikte çalış Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar İzle Yöneticiler Çalışmalara dâhil et Öğretmenler Öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Okul Aile Birlikleri Memur ve Hizmetliler Belediye Bilgilendir İlçe Sağlık Müdürlüğü Meslek odaları Sendikalar Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Sivil Savunma İl Müdürlüğü Türk Telekom İlçe Müdürlüğü 5. Kurum İçi Analiz 5.1. Kurumsal Yapı Okulumuz ilk olarak 2014 yılında eğitim-öğretime başlamıştır Eğitim-öğretim yılı itibariyle okulumuz bünyesinde 25 derslik, , 1 Müdür odası, , 2 Müdür Yardımcısı odası, 1 Öğretmenler odası,1Toplantı Odası. 1 Rehberlik odası, 1 Memur odası,1 Hizmetli Odası, 3 Fen Bilimleri laboratuarı 1 Konferans salonu, 1 kütüphane,1 Yabancı dil labaratuarı,1 Kantin mevcuttur Eğitim-öğretim yılında 651 öğrenci, 1 Müdür, , 2 Müdür yardımcısı, 44 kadrolu öğretmeni, kadrolu, 8ücretli toplam 52 branş öğretmeni, 1 Memur, 2 Hizmetli ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

23 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Teşkilat Şeması Okulda Oluşturulan Birimler: Görevler Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Görevle İlgili işbirliği(paydaşlar) Hedef Kitle Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Okul Aile Birliği Okul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Öğrenci Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Öğretmenler Kurulu Okul Yönetimi, Öğretmenler Satın alma ile ilgili işlemler Satın Alma Komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinin yapılması, gerekli yaptırım ve ödüllendirme işlemlerinin yapılması. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler

24 5.2. İnsan Kaynakları Okul yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması ve bu sürece çalışanların katılımlarını onlar da içindeyken oluşturulan misyon ve vizyonun birer yaratıcısı olduklarını hissettirerek, olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak, bilgi ve düşüncelerine saygı göstererek, dinleyerek, önemseyerek, bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar. Çalışanların, mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim ve geliştirme planlarını, tarafsız güvenilir ve herhangi bir baskı olmaması amacıyla gizli (isimsiz) olarak yapılan geri bildirimli anketler kullanırlar. Ayrıca anketlere tam katılımın olmasını sağlayarak var olabilecek sapmayı aza indirgerler. Geri bildirim alınacak birçok yol olmasına karşın, bu yolların çoğunun güvenirlilikleri tarafsızlıkları da göz önünde bulundurularak uygulanırlar. Bunların başında dilek kutusu, gözlemler ve müşteri memnuniyeti gelir. Okulumuzun insan kaynakları yönetime ilişkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak “çalışanların yönetimi süreci” kapsamında yürütülmektedir. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul Gelişim Yönetim Ekibinde “eğitim-öğretim süreci”, ”okul-veli ve öğrenci işbirliği süreci” olarak belirlenmiştir. Okulumuzda işe alma, işten çıkarma ve ücretlendirme ile ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Bunun dışında destek personel alımı, mesleki yetkinlikleri ve yapılan işin niteliğine uygunluğu dikkate alınarak, belirtilen yasa ve yönetmelikleri kapsayan şartlarda okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Çalışanın işten ayrılması (emekli olma, yer değiştirme) durumunda, yerine atama Milli Eğitim Bakanlığı prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çalışanların kısa süreli (rapor, izin vb.) ayrılmaları durumunda ise dersin boş geçmemesi için gerekli planlama yapılmaktadır. Yönetici veya dersi boş olan öğretmenler derslere girmektedir. Okulumuzda her yıl bireysel, yetenek, bilgi ve beceri derslerinde ders sayısına göre ihtiyaç planlaması yapılarak ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. İş dağılımı yapılmadan önce çalışanların (yazılı veya sözel olarak) istekleri göz önüne alınarak ders planlamaları ve nöbet uygulamaları yapılmaktadır. Çeşitli görevlendirilmelerde ve görev dağılımında çalışanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri esas alınmaktadır. Çalışanların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmak, performans gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler belirlenirken çalışanlar bu sürece dâhil edilmekte ve bu stratejiler her yıl Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından güncellenmektedir.

25 Kaliteli ve çağdaş eğitim politikamızın amacı evrensel düşüncelere sahip, yaratıcı, demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. Okul yöneticilerimiz, ilgili mevzuat ve kuruma özgü uygulamalar dâhilinde ödül sürecinin gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine; doğru zamanlama, tutarlılık, demokratik ve etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunurlar. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için maarif müfettişleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılmakta, yapılan denetimler denetim raporlarıyla değerlendirilmektedir. Çalışanların daha iyi performans göstermelerini sağlamak için performans değerlendirme ve geliştirme sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle çalışanların yetkinlik bazı değerlendirilmesi yapılmakta, kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık yönleri belirlenerek çalışanlarla birebir paylaşılması sağlanmaktadır. Çalışanları öğrenci ve liderler değerlendirmektedir. Performans değerlendirme sistemi sonucunda sözlü ve yazılı tanıma yapılarak çalışanın motivasyonu sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, iyileştirme çalışmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımı doğru görevlendirmelerle, doğru süreç tanımlamalarıyla, gönüllük esasını kullanarak davet ederler. Okul yöneticilerimiz, çalışanların ekip halinde çalışmalarının etkili halde gerçekleşmesini, özverili, uyumlu ekipler oluşturarak, onlara her konuda yardımcı ve önder olarak, okulun imkânlarını sunarak, çalışanları yüreklendirip zamanında ödüllendirerek sağlamaktadırlar. Okulumuzda iyileştirme çalışmalarına katılım, takım ruhuna sahip olma ilkemiz de göz önüne alınarak değişmeye ve gelişmeye açık olma ilkemizden yola çıkarak gönüllülük ve yetkilendirme yapılarak sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, bireysel ve ekip düzeyinde, okulun bütününde öğrenme olanaklarını, okulun tüm araç ve gereçlerini kullanıma sokarak, zaman vererek, öğrenme olanaklarını oluşturmakta, katılımın davet yoluyla sağlanmasını, istekleri karşılayıp çalışmayı istekli ve özenli hale getirmektedir. Ekip düzeyinde ise ekibin yanında yer alarak onlarında kendi içlerinde misyon ve vizyon yaratmasını sağlayıp, yapılan işleri önemli ve önemsiz olarak ayırmadan saygı, sevgi ve güven ortamı yaratarak, öğrenme olanaklarını oluşturmakta ve katılımları özendirmektedirler. Okul yöneticilerimizin öncülüğünde belirlenen, birey ve ekip düzeyindeki hedefler, tüm birey ve ekiplerin ortak birer yansıması olarak ortaya çıktığından kurumun hedefleri ile uyumlu olmaktan öteye birbirini destekler nitelik taşımaktadır. . Çalışanların performans göstermeleri için geri bildirimler alarak ve işin yakın takipçisi olarak, gözlemlerini de öz değerlendirmelerine ekleyerek belirleyip işin içinde yer alırlar. Çalışanların

26 performansının her adımını takip ederler, benimserler, imkanlarını gerektiğinde zorlayarak isteklerini karşılayarak yardımcı olurlar. Okulumuzda eğitim-öğretim kalitesi yüksek, kendi alanlarında yetkin öğretmen kadrosu bulunmaktadır. Çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki değişikliklere göre bilgilendirilmekte, öğretmenlere yapılan anketlerde ihtiyaç duyulan konularla ilgili programlar Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilip hizmet içi eğitim planları yapılmaktadır. Misyon ve vizyonumuzdaki değerlere ulaşmak için çağdaş eğitim anlayışı ve çağdaş eğitim kalitesinde eğitim yapabilmek amacıyla çalışanlara kurumumuz örgüt kültürüne uygun, hizmet içi eğitimleri verilmektedir. Öğretmenlerimizin bireysel düzeyde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders dışı etkinlikler, sosyal kulüpler, ders dağıtım çizelgeleri planlanmaktadır. Ekip düzeyinde ise örgüt kültürünü yansıtmak, bireysel farklılıklara önem vermek ve takım ruhuna sahip olmak ilkelerimizle hareket eden, birbirleri ile işbirliğine açık öğretmenlerimiz tarafından öğrenme olanakları oluşturulmakta ve katılıma özendirilmektedir. Öğrenme faaliyetlerine ilişkin bilgiler çeşitli ortamlardan elde edilmektedir. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri amacıyla öğrenme faaliyetleri desteklenmekte ve seminer, toplantı, eğitim vb. katılmaları sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, çalışanların katılımını (örneğin okul içi seminer, konferans ve törenler düzenlenerek özendirilmesi) performanslarını doğru değerlendirerek, çalışanların başarılarını paylaşarak, onların kendilerini ortaya koymaları için olanak yaratarak, kendilerini tanıtma süreçlerinde önderlik ederek, çalışanların katılımını özenli hale getirmekte ve desteklemektedir. Yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin, politika, strateji ve planların oluşturulmasını ve bu sürece çalışanların katılımını, öncelikle çalışanlarını tanımayla başlayan süreçte, onların yeterliliklerini göz önüne alarak, doğru görevlendirmeler de bulunarak ödül mekanizmasını sağlarlar. Okulumuzda çalışanların ekip çalışmalarını özendirmek amacıyla eğitim verilmekte özellikle yeni oluşturulan performans değerlendirme sisteminde iyileştirme çalışmalarına katılım, ekip sorumluluğu üstlenme yetkinlik olarak alınmıştır. Bununla birlikte okulumuzda sosyal kulüple, Okul Gelişim Yönetim Ekibi, kurul, komisyon, kriter ekipleri ve komiteler ekip çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Okul yöneticilerimiz, iletişim gereksinimlerini anket, soru-cevap, birebir görüşme yöntemi ile saptarlar. Bu çerçevede iletişim politikalarını oluştururlar. Oluşan politika doğrultusunda teknolojiyi yakın takip edip, bu teknolojiyi okula getirerek kullanırlar. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarını düzenledikleri etkinliklerle oluştururlar. (özel toplantılar, seminerler, piknik v.b.). Bu kanalların sürekli açık olup olmadığını denetleyerek, doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunarak, okulun hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kullanırlar. Okul yöneticilerimiz, çalışanların görevleri ile ilgili kararları, duyduğu güvenle tam yetkilendirip, bu kararların içinde olarak cesaret vermektedirler.

27 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın
Okul yöneticilerimiz okul içindeki dağılımında ilgili mevzuatlara dayanarak demokratik, laik, yenilikçi, çağdaş, özveri ilkelerini uygular. Okulun misyon ve vizyonuna uygun öncü kurumlardan biri olması için maddi, manevi her türlü katkıyı sağlar. Yöneticilerimiz, çalışanların kararlara katılımını, yenilikçi ve yaratıcı girişimleri çalışanların fikirlerine saygı duyarak, ön yargısız, dinleyerek doğru ve özel zaman yaratarak onları cesaretlendirmekte ve bunları desteklemektedirler. Yöneticilerimiz, kariyer geliştirme sürecini çalışanların yetenekleri doğrultusunda görev vererek, istekli hale getirerek, özenti sağlayarak verimli olunabilecek, doğru zamanda doğru kararları alabilecek, öğrenciyi istenilen sürekli gelişme ile Atatürk’ün izinde başarılı saygılı ve öz değerlerini önemseyen, koruyan yeni nesil yetiştirmek üzerine tasarlar. Okul yöneticilerimiz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çalışanları iyi organize ederek öğrencilere bu tip etkinliklerin sağlayacağı bedensel ve ruhsal yararları doğru anlatarak özendirmekte. sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerinde tam katılımı esas almaktadır. Bu çerçevede okul içinde yazılı ve sözlü güncel duyurularla en üst makamların da katılımlarını sağlayarak, faaliyetlere önem vererek, takdir ederek, ödüllendirerek desteklemektedir. Okulumuz insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür 2 Müdür Yardımcısı Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Ön Lisans - Lisans 2 100 Yüksek Lisans 1

28 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri
2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 20-30 - 31-40 1 41-50 66 51+ 33 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süresi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 yıl - 4-6 yıl 1 7-10 yıl 11-15 yıl 16+ yıl 100 Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı Sirkülasyon Oranı 2014 2015 % TOPLAM 2 1 20

29 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler:
Yönetici ve Öğretmen Norm Bilgileri: 2015 Yılı İtibari İle Yönetici ve Öğretmen Durumu Sıra No Unvan-Branşı Norm Mevcut İhtiyaç 1 Müdür 2 Müdür Yardımcısı 3 Arapça 4 Beden eğitimi 5 Biyoloji 6 Coğrafya 7 Felsefe 8 Fizik 9 İ.H.L meslek dersleri 13 12 10 İngilizce 11 Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Rehberlik 14 Sağlık Bilgisi 15 Tarih 16 Türk Dili ve edebiyatı 17 18 19 20 21 22 TOPLAM 50 40 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Arapça 2 Beden Eğitimi 3 Biyoloji 4 Coğrafya 5 Felsefe 6 Fizik 7 İ.H.L meslek dersleri 9 12 8 İngilizce Kimya/kimya teknolojisi 10 Matematik 11 Tarih Türk Dili Ve edebiyatı TOPLAM 26 38

30 Öğretmenlerin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2015 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı % Ön Lisans Lisans 35 85 Yüksek Lisans 3 15 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile dağılımı Yaş Düzeyleri 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 20-30 17 33 31-40 13 54 41-50 2 8 51+ 6 4 Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süresi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 yıl 6 25 4-6 yıl 4 16 7-10 yıl 8 33 11-15 yıl 10 13 16+ yıl Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülâsyon Oranı Öğretmen Sirkülâsyonu Yıl İçinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçinde Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı Sirkülâsyon Oran 2013 2014 2015 % TOPLAM 4 6 20

31 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler:
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur Lise 15 2 Hizmetli Ortaokul 20 Okul Rehberlik Hizmetleri: Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 2 1 651 38 160 5 6

32 5.3 Teknolojik Düzey Okulumuzda bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Okulumuz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile ‘‘Bilimin ışığında, değişmeye ve gelişmeye açık olmak’’ ilkesinden, “Eğitim-öğretimde teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması” stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe oluşturulmaktadır. Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi, internet ve baskı makinesi vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TT Net internet ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır. İdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler ve Memur odasında, Rehber Öğretmen odasında, bilgisayar kullanılmaktadır. . Ayrıca okulumuzun internet sitesi bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve uygulanan ölçme değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun konu anlatımları görsel ve işitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Okulumuzda günün şartlarına ve ekonomik koşullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiştirilmektedir. Okulumuz bilgi ve bilgi birikimi kavramlarını önemseyerek öğrenci ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgileri düzenli ve sistemli bir biçimde dosyalamaktadır. Üst yönetimden gelen ve okul içerisinde gerekli olan bilgiler paydaşlara yazılı imza sirküleriyle ve sözlü olarak duyurulmaktadır. Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları içinde ulaşabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arşivlenmesi ve yedeklenmesi yapılmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma bölümü, öğrencilerle ilgili yaptığı çalışmaları Rehberlik Yürütme Kurulunda kurul üyeleri ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bilgiler dikkate alınarak önlemlerle ilgili planlama yapılmakta ve arşivlenmektedir. Okulumuzda çalışanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama, özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi işlemleri bilgi-işlem merkezinde işlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arşivlenmekte ve yedeklenmektedir.

33 Ayrıca kurumumuzda tüm paydaşlara ait gizlilik içeren yazı ve işlemler Okul Müdürü tarafından özel olarak arşivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranış notu çizelgeleri, yazılı kâğıtları arşive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile şube, zümre ve çeşitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Öğrenci ve velinin bilgiye ulaşımı; duyuru panoları, anons, birebir görüşmeler, web sayfası, e-okul veli bilgilendirme sistemi, telefon zinciri ve toplantılar ile sağlanmaktadır. Çalışanların bilgiye erişimi ise birebir görüşmeler, internet, anons, telefon zinciri, duyurular, panolar ve dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda Müdür ve Müdür yardımcıları arasındaki iç iletişim bilgi işlem merkezinde oluşturulan kurum net aracılığı ile sağlanmaktadır. İdareciler, kendi alanlarını ilgilendiren öğrenci bilgilerini e-okul yönetim bilgi sistemine aktarmakta ve kullandıkları şifre ile bu bilgilere ulaşmaktadır. Ayrıca okulumuzda dâhili telefonlarla haberleşme sağlanmakta ve sms, mail sistemi kullanılmaktadır. Okulumuzda bilginin geçerliliği sürekli güncellenerek yapılmaktadır. Bilgiler güncelliğini yitirdiğinde kamu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak arşivlenmektedir. Ayrıca okulumuzda defterler ve desimal dosya sistemi, mevzuata uygun olarak tutulmaktadır. Evraklar, desimal dosya sistemine uygun olarak numaralandırılmakta, gelen ve giden evrak defterine ve kurum net programına kaydedilmektedir. Liderlerimiz, okulumuz çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için basını ve eğitim-öğretimle ilgili seminerleri sürekli izlemektedir. Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını, var olan teknolojik donanımlarını başlangıçta ortaya konulan çalışma planlarına göre sınıflandırır ve zaman çizelgesi oluşturarak sağlarlar. Okul yöneticilerimiz aktifleri, politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde, konferans, panel ve öğrencileri yönlendirme etkinlikleri alanında kurslar düzenleyerek, yardım fonları oluşturarak, bilgisayar gibi teknolojileri yakından takip ederek, gerekli malzemeleri oluşturarak kullanırlar. Aktiflerin bakım-onarımı ve güvenliğini çalışanların yetenek ve becerilerinden, konuda ilgili olanları yetiştirerek ve gerektiğinde profesyonel yardım alarak sağlarlar. Güvenliği ise okulda sürekli bir çalışan bulundurarak, çevreyi bilinçlendirerek, okula sahip çıkmalarını sağlayarak ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden yardım alarak sağlarlar. Okulumuz binasının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları gerektiğinde yapılmaktadır. Okulumuzda araç ve gereçlerin oluşturduğu tehlikeyi önlemek amacıyla bu araç-gereçler uygun şekilde yerleştirilmektedir. Bina ve derslikte bulunan araçların periyodik bakımları yapılmaktadır. Bunun dışında binanın elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşesindeki yangın tüplerinin ve malzemelerinin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır

34 Ayrıca bina ve donanımların yangın, doğal afet, sabotaj ve teröre karşı sigortası yapılmaktadır.
Okul yöneticilerimiz okulu eğitimi ve toplumu etkileyecek teknolojik gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda belirler ve imkânlar doğrultusunda karşılarlar. Hedefe yakınlık derecesine göre de öncelik sırasına koyarak değerlendirirler. Sürekli takip ettikleri gelişmeleri kendilerinde bulunan teknoloji ile karşılaştırır ve zamanında eskiyen teknoloji ürünlerini kullanılmaz hale gelmeden önce değiştirirler. Okul yöneticilerimiz yeterli düzeyde malzeme stokunu, okulun gereksinimlerini doğru planlayıp, derecelendirip, maddi kaynaklarını öngörü içinde kullanıp sağlamaktadırlar. Okul yöneticilerimiz bilgi birikiminin politika ve stratejiye destek olacak biçimde yapılandırırlar. Demokratik özellikleri ile bilgi birikimlerini gerçekleştirilen toplantılarda, bireysel fikir alışverişlerinde bulunulmasını sağlayıp, uygun işe uygun çalışan mantığı ile görevlendirir ve yönetir. Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını, var olan teknolojik donanımlarını başlangıçta ortaya konulan çalışma planlarına göre sınıflandırır ve zaman çizelgesi oluşturarak sağlar. Okulumuzda atıkların azaltılmasına yönelik bilinçli kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir. Okulumuzda olumsuz küresel kirlenmeye etki eden ürün kullanılmamaktadır. Toplanan pil, pet şişe, kâğıt ve kutular ilgili birimlere gönderilmektedir. Ayrıca Görsel Sanatlar, Teknoloji-Tasarım ve Fen ve Teknoloji derslerinde, atık maddelerden proje geliştirmede yararlanılmaktadır. Okulumuz binalarının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları planlı ve gerektiğinde yapılmaktadır. Binaların zemin etüdü ilgili kurumlara yaptırılmıştır. Bina ve dersliklerde bulunan araçların, elektronik cihazların (tv, vcd, faks, bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi, baskı, beyaz eşyalar, klimalar vb.) bakım onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. Ayrıca bina ve donanımların yangın, doğal afet, sabotaj ve teröre karşı sigortası yapılmaktadır. Binaların elektrik sistemi, Doğalgaz kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşelerindeki, yangın tüplerinin ve malzemelerin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzda toplum sağlığını ilgilendiren, çalışanlara ve öğrencilerimize zarar verebilecek zararlı ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Doğalgazla ilgili bakımlar periyodik olarak zamanında yapılmakta, Ankara Büyükşehir Belediyesine baca temizliği, su depolarının bakımı ve dezenfektesi yaptırılmaktadır. Sınıflarda tozsuz tebeşir kullanılmakta, çöpler kapalı çöp kutularında biriktirilmekte ve ÇUBUK Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak alınmaktadır.

35 Okulun Teknolojik Altyapısı:
Fiziki Mekân  Var Yok Adedi İhtiyaç Müdür Odası x 1 Müdür Baş Yardımcısı Odası Müdür Yardımcısı Odası 2 Öğretmenler Odası Memur Odası Okul Aile Birliği Odası Rehberlik Servisi Kütüphane Konferans Salonu Teknoloji ve Tasarım Atölyesi Bilgi Teknoloji Sınıfı Yemekhane Spor Salonu Otopark Spor Alanları  x Kantin Fen ve Teknoloji Laboratuarı yok Derslikler 25 Eğitim Araçları Odası Arşiv Okulun Fiziki Altyapısı: Araç-Gereçler  2012 2013 2014 İhtiyaç Bilgisayar 7 Yok Dizüstü Bilgisayar 2 3 Yazıcı 6 Tarayıcı 1 Fotokopi Makinesi Baskı Makinesi Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fax Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera 35 Okul İnternet sitesi Personel/ adresi oranı % 100 Yok 

36 5.4 Mali Kaynaklar Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin, tiyatro, gezi, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Davranışlarda objektif olma ilkesine uygun olarak okulun gelir ve gider bilançosu altı ayda bir, ayrıca gelir-gider sonuçları aylık olarak panolara asılarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin karşılanmasında ihtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar sınırlıdır. Yatırımlar, okulumuzun politika ve stratejilerini destekleyecek doğrultuda öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanmakta, satın alma komisyonu tarafından teklifler alınmakta ve değerlendirme yapılarak uygun teklif seçilmektedir. Alınan hizmet ve araç-gereçler, muayene ve teslim alma komisyonu tarafından teslim alınarak ilgili demirbaş defterine kaydedilmektedir. Okulumuzda araç-gereçler ekonomik olarak tasarruf tedbirlerine uygun biçimde değerlendirilmektedir. Finansal kaynakların tasarrufuna yönelik tedbirler de alınmaktadır. Giderlerimizin büyük bölümünü oluşturan su ve elektrik kullanımının denetimleri yapılarak tasarruf sağlanmaktadır. Kırtasiye giderleri ilgili liderlerin kontrolünde oluşturulan sistemle planlama yapılmakta, okulumuzun baskı, fotokopi ve yazılım hizmetleri için sorumlu kişiler görevlendirilmektedir. Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır. Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine işlenmektedir.

37 5.5. İstatistikî Veriler Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR 2013
2014 2015 HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER Temizlik 14000 5000 12200 - Küçük onarım 1400 7400 Bilgisayar harcamaları 2500 Büro makinaları harcamaları 2000 Telefon Yemek Mal ve malzeme alımları 900 Kırtasiye Vergi, harç vs. GENEL 15900 9200 5.5. İstatistikî Veriler Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Kız Erkek 51 651 12,76 14 16 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 2013 2014 2015 Kız Erkek Öğrenci Sayısı 600 651 Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 2013 2014 2015 26 34 10 12

38 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı 2013 2014 2015 Bölüm Adı
2013 2014 2015 Bölüm Adı Öğrenci Sayısı Mezun İMAM-HATİP PROGRAMI 00 600 125 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YGS BAŞARI DURUMU ÖĞRETİM YILLARI MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI (Son Sınıf) SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI DOĞRU CEVAP SAYISI ORTALAMASI PUAN ORTALAMALARI Türkçe(Dil ve Anlatım) (40) Temel Matematik (40) Sosyal Bilimleri (40) Fen Bilimleri (40) Sayısal Puan Türü Sözel Puan Türü Eşit Ağırlık Puan türü 140 Puan Barajını aşan Öğrenci Sayısı YGS 1 YGS 2 YGS 3 YGS 4 YGS 5 YGS 6 125 16 9 4 124,76 124,35 149,82 142,89 144,4 137,18 40 85

39 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı 600 20 651 35 Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 600 10 651 12 Ödül ve Cezalar 2014 2015 2016 Toplam Öğrenci Sayısı 651 Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı 40 Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı 150 Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say 90 Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı

40 Kulüp çalışmalarında Yapılan Etkinlik Sayısı
Sosyal Etkinlikler Durumu Verileri: Yıllar Sosyal kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında Yapılan Etkinlik Sayısı 2012 12 15 2013 13 18 2014 20 Sportif Faaliyetlerde Alınan Dereceler: Spor Dalları Alınan Derece İl İçinde Ulusal Kros Çubuk İlçe Birinciliği - Masa Tenisi Satranç Okulumuzda Yapılan Kültürel Faaliyetlerin Gerçekleşme Sıklıkları: Faaliyet Türü Yıllar 2013 2014 2015 Sergi 3 Konser - Tiyatro Söyleşi 1 Dinleti Şölen Gösteri Tören 4 9 Toplantı 8 Veli Toplantısı 2 Seminer 7 Turnuva TOPLAM 24 32

41 Okul Kütüphane Bilgileri: Yıllar Kütüphanedeki Kitap Sayısı
Kütüphaneden Yararlanan Öğrenci Sayısı 2013 2014 300 120 2015 350 200 Yerleşim Alanı ve Derslikler Okulumuz 3297 öğrenci kapasiteli olmasına rağmen 6420 m2 lik bir bahçe kullanım alanı mevcuttur. Bu durum özelikle öğrencilerimizin yoğunluğu nedeniyle bahçe alanı çok küçük kalmaktadır. 34 derslik ve 68 şube ile derslik kapasitemizin de % 100 kullanılmaktadır. Yerleşim Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) 6765 4120 2645 Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin 200 14 Konferans Salonu 100 400 Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı(m2) Basketbol Alanı 12 200

42 6. Çevre Analizi 6.1 PEST Analizi Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir. PEST Analizi faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan analizdir. Okulumuzda PEST Analizi, politik(siyasi), ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu (fırsat) veya olumsuz (tehdit) etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerin sakıncalı(tehdit) taraflarından korunmak, avantajlı(fırsat) taraflarından yararlanmaya çalışmaktır. Okulumuz politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki çevre değişkenlerini değerlendirmiş, bu değişkenlerin okulun gelişimine nasıl katkı sağlayacağını ya da okul gelişimini nasıl engelleyeceğini belirlenmiştir. Bu değişkenlerden okulumuzun gelişimine katkı sağlayacak olanlar bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra okul gelişimini engelleyebilecek olan değişkenler ise tehdit olarak alınmış ve planlama yapılırken bu tehditler göz önünde bulundurulmuştur. Sosyal faktörler çevrenin sosyokültürel değerleri ve tutumları ile ilgilidir. Bu değer ve tutumlar okulumuzun çalışanları ve hizmet sunduğu kesimler açısından önemlidir. Çünkü bu konular örgütün stratejik hedeflerini, amaçlarını etkileyebilir, kurum açısından bir fırsat ya da tehdit oluşturabilir. Sosyal açıdan çevre analizi yapılırken kurumun bulunduğu çevredeki yaşantı biçimi, halkın kültürel düzeyi, toplumsal gelenekler vb. konular dikkate alınmalı, bu konuların kurum açısından bir fırsat mı yoksa tehdit unsuru mu olduğu tespit edilmelidir. Teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi günümüz haberleşme araçları çevrede olup bitenlerden zamanında haberdar olma olanakları yanında, yazılı haberleşmenin ifade güçlüklerini ortadan kaldırmış, hatta birtakım olayları görerek anında izleyebilme olasılığını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Herhangi bir haber, mesaj veya önemli bir olay, dünyanın herhangi bir yerine vakit geçirmeksizin çok çabuk ulaşmakta; dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yere bilgi ve deneyim transferi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum bilimsel, teknik ve düşünsel alanlarda meydana gelen gelişmelerin iyi veya kötü sonuçlarıyla bütün dünyaya yayılmasını sağlamaktadır. Böylece, dünyada kişiler arası ilişkilerde olduğu kadar, grup ve uluslararası ilişkilerde de sosyokültürel yönden hızlı değişimler meydana gelmektedir. Bilimsel, teknik ve düşünsel değişimler, eğitim ve öğretim alanındaki sistem ve yöntemleri de temelinden değişime zorlamaktadır.

43 6.2. Üst Politika Belgeleri
SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI 1 10. Kalkınma Planı 2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 3 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 8 61. Hükümet Programı 9 61. Hükümet Eylem Planı 10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır. Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir.

44

45

46

47 Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi STRATEJİK PLANI III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

48 A MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER

49 MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER
“Öğrencilerimizi bireysel niteliklerini de dikkate alarak, kendilerini sürekli geliştirebilen girişimci ve özgüven sahibi, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen, Ekonomi ve İletişim alanında verileri en ideal sistemle uygulayabilen, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilen, kendi alanında toplumun Nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayabilen, milli kimliğini koruyarak toplumun gelişmesine katkılar sağlayabilen Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda bilimsel, çağdaş, lider, cesur ve kararlı bireyler olarak yetiştirmektir...” VİZYON “Gelişen Teknolojiyle donanımlı, en kaliteli eğitim ve öğretimi sunarak ailesine, ülkesine yararlı, çalışkan, üretken, çağın imkân ve teknolojilerini iyi kullanabilen, Geleceğin güçlü Türkiye’si için ufuk sahibi, paylaşımcı bireyler yetiştirerek, Çubuk ilçesinde en çok tercih edilen, beğenilen, gelişmelerin önünde model ve lider bir kurum olmaktır.” TEMEL DEĞERLER Türk Milli Eğitimin temel amaç ve değerleri rehberliğinde, temel değerlerimiz: Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Sürekli Eğitim ve İyileştirme Ahlaki değerlere bağlı olma Kuruma Bağlılık ve Gerçekçilik, Verilere Dayalı ve Saydam Yönetim Anlayışı, Eşitlik ve Adalet İşbirliği-Katılımcılık Güvenirlilik Plânlı Gelişim, Her Alanda Ekip Çalışması, Var Olan Değerleri Koruma ve Geliştirme İyilik, Adalet, Saygı, Sevgi, Hoşgörü, Güven, Güler Yüz, Vefa Liyakat İnsan Hak ve Özgürlüklerine Bağlılık Verimlilik ve Çevre Bilinci Sürekli Yenileşme ve Değişim

50 B TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER

51 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 3 ERİŞİM KALİTE STRATEJİK AMAÇ 2. Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 18 Stratejik Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 4 Stratejik Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 3 KAPASİTE STRATEJİK AMAÇ 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 4 Stratejik Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 2 Stratejik Hedef 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. Toplamda 3 Amaç, 7 Hedef ve 36 Performans göstergesinden oluşmaktadır

52 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1 TEMA GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

53 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
TEMA 1 STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG1.1.1 Net Okullaşma Oranı (%) 97,8 98,7 98,5 100 PG1.1.2 Örgün eğitimde devamsız öğrenci oranı (%) 19,16  18,2 17,05 5 PG1.1.3 Mesleki Açık öğretim okullarında kaydı donuk öğrenci oranı (%) 3,2 0,4 2,8 1,5 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA 53

54 Stratejiler Hedefin mevcut durumu?
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin Bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması, özel öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir. Stratejiler NO OKUL ÖNCESİ SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Okul öncesi eğitiminde ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. Okul yönetimi ve anasınıfı öğretmenleri Okul idaresi 2 Okul Öncesi eğitim yaşında bulunan öğrencilerin tespiti için alan taramaları yapılacaktır. 3 Okul Öncesi eğitim çağında bulunan öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme ve ikna etme toplantıları düzenlenecektir. 4 Okul öncesi kurumların fiziki donanımlarının maksimum düzeyde kullanılması sağlanacaktır. 5 Elverişsiz çevrelerden gelen ve eğitime erişimde zorluk çeken çocukların tespit edilerek eğitime erişememe nedenlerinin araştırılması 6 Eğitime erişim ve okula devam konusunda sivil toplum örgütleriyle yapılan projelerin desteklenerek devam ettirilmesi, GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

55 ORTAÖĞRETİM NET OKULLAŞMA ORANI
NO ORTAÖĞRETİM NET OKULLAŞMA ORANI SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 E-okul uygulamasıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt (ADNK) sisteminin içinde olup okula devamı sağlanamayan öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla ilçe kayıt komisyonu ile işbirliğine gidilecektir. Okul Yönetimi 2 Ortaöğretim kapsamında e-okul kayıtlarında yer alıp da okullara kesin kaydı yaptırılmayan öğrencilerin velilerine ulaşılarak kayıt yapmaları sağlanacaktır. Kayıt Kabul Komisyonu 3 Hayırseverler, özel ve kamu kuruluşları ve STK'lar ile eğitim-öğretim ortamlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulacaktır. 4 Ortaöğretim kapsamında bulunan öğrencilere fırsat ve imkan eşitliği sağlamak amacıyla ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. 5 Ailelerde farkındalığın artması için çalışmalar yapılarak, ortaöğretimde okullaşma oranı arttırılacaktır. Okul Rehberlik Servisi NO MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Hayat Boyu Öğrenme kapsamında olup kursa devamı sağlanamayan kişilerin tespit edilmesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 2 Müdürlüğümüzde Hayat Boyu Öğrenme kapsamında komisyon oluşturulması 3 Hayat Boyu Öğrenmenin daha çok kişiye ulaşması kapsamında sivil toplum örgütleriyle, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması Strateji Gelişme Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri 4 25-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfusun eğitime erişim imkânlarının sağlanması için, farkındalık oluşturma seminerleri düzenlenmesi 5 Hayat Boyu Öğrenme kapsamında olup kursa devamı sağlanamayan kişilerin tespit edilmesi, ilçede Hayat Boyu Öğrenme komisyonu oluşturulacaktır. 6 Kurs açmaya müsait fiziki imkanı ve donanımı olan okullarda Hayat Boyu Öğrenme için alt yapı oluşturulacaktır. Destek Hizmetleri Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri 7 Hayat Boyu Öğrenmenin daha çok kişiye ulaşması kapsamında sivil toplum örgütleriyle, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

56 NO DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER SORUMLU BİRİMLER 1 2 3 4 5 6 7 8
KOORDİNATÖR BİRİM 1 E-okul uygulamasıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt (ADNK) sisteminin içinde olup okula devamı sağlanamayan öğrencilerin tespit edilmesi, Okul İdaresi 2 Müdürlüğümüzde kayıt izleme komisyonu oluşturulması Kayıt Kabul Komisyonu 3 E-okul uygulamasıyla devam-devamsızlık takiplerinin yapılması, 4 Eğitime erişim ve okula devam konusunda sivil toplum örgütleriyle yapılan projelerin desteklenerek devam ettirilmesi, 5 Hayırseverlerin, özel ve kamu kuruluşları ve STK'ların eğitim-öğretim ortamlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda desteklerini sağlama çalışmalarının yapılması, 6 Anne-baba eğitimi vermek 7 Mesleki Eğitim kurumlarını tanıtımına yönelik sergi düzenlemek Alan Şeflikleri 8 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda alanlarına yönelmeleri için okul rehberlik servisleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul yöneticileri ve sağlanabilecek uzmanlar yardımı ile etkin rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının yapılması

57 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
2 TEMA EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE

58 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA 2 STRATEJİK AMAÇ 2 Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEF 2012 2013 2014 2019 PG2.1.1 Türkçe - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 167 250 PG2.1.2 Temel Matematik - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 153 200 PG2.1.3 Sosyal Bilimler - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 192 PG2.1.4 Fen Bilimleri - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 159 PG2.1.5 Öğrencilerin yılsonu başarı durumları Doğrudan Sınıf geçen(%) 70 85 Sınıf tekrar edecek(%) 16 5 Sorumlu geçen(%) 14 10 PG2.1.6 YGS de barajı geçen öğrenci sayısı oranı(%) 35 60 PG2.1.7 YGS Sınavına giren Öğrenci ORANI 94 100 PG2.1.8 9. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 57,84 PG2.1.9 10. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 64,68 75 PG2.1.10 11. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 65,21 PG2.1.11 12. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 73,92 PG2.1.12 Bir eğitim ve öğretim yılında düzenlenen Faaliyet sayısının öğrenci sayısına oranı % PG2.1.13 Ulusal yarışmalara katılan öğrenci sayısı oranı 1 PG2.1.14 Öğrenci Başına Okunan Kitap Sayısı 4,1 6 HEDEFLER GELECEĞE YÖNELELİM 2. TEMA

59 HEDEFLER Hedefin mevcut durumu?
No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEF 2012 2013 2014 2019 PG2.1.15 Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı 37 50 PG2.1.16 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı 16 5 PG2.1.17 Disiplin cezası alan öğrenci oranı PG2.1.18 Hazırlayıcı ve Destekleyici Kurslara Katılım oranı - Hedefin mevcut durumu? Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların başında PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gelmektedir. PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde artmış olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır. PISA 2009 sonuçlarına dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem eğitime erişimi hem de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 2003’ten bu yana temel beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar yaşanmasına rağmen, her üç alanda da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel yeterlilik düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA 2003’te okuma becerileri testinde öğrencilerin %36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012’de %21,6’ya; fen bilimleri testinde, %38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den, %42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı öğrencilerin bulunduğu okul türlerinin dahi üst düzey beceri beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. Ülke genelinde fen becerisi alanında 6. Seviyede öğrenci oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı ise sadece % 1,8’dir. OECD genelinde bu iki seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür. TIMSS 2011 araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki öğrencilerin matematik alanında dördüncü sınıflarda %51’inin, sekizinci sınıflarda ise sadece %40’ının orta ve üst düzey yeterliliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Fen bilimleri alanında dördüncü sınıflarda en az orta düzeye erişmiş öğrenci oranı %43, sekizinci sınıflarda ise %54’tür. Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler incelendiğinde, bireylerin büyük bir kısmının temel becerileri sergileyemediği görülmektedir. Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş olup bu kapsamda, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek, öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğretim yılında 6 temel ders için uygulanan merkezi ortak sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin Akademik başarının değerlendirilmesinde ele alınabilecek göstergelerden TEOG net ortalama 370,2 il geneli yüzdelik dilimi 32,1 Şeklindedir. HEDEFLER GELECEĞE YÖNELELİM 2. TEMA

60 YGS netleri incelendiğinde Yüksek Öğretime Yerleşme Oranı 50,5 olup öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde edinmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitimin niteliğine ülkeler daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ülkemizde %24,11 oranında açık öğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bu oran dikkate alındığında açık öğretim okullarında kayıtlı öğrencilerin aldığı eğitimin niteliği, Kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir. Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır. Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Onur ve iftihar belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. Mevcut durumda iftihar belgesi alan öğrenci oranı, ilçemizde 16,7, dır. Bu oranların artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Disiplin cezası alan öğrenci oranı 1,2’dır. Bu oranın düşürülmesi önemlidir. Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında Ağız ve Diş sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü, Okullarda Diyabet Eğitim Programı İş Birliği Protokolü, Beslenme Dostu Okullar Projesi İş Birliği Protokolü, Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği protokolleri imzalanmış, ayrıca Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, İlk Yardıma İlk Adım Projesi ve ERDEP Projesi ile birlikte 3 proje de hayata geçirilmiştir. Protokoller ve projeler kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında İlçemizin Beslenme Dostu Sertifikasına yönelik çalışmalar zayıf olup güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler.

61 Stratejiler NO ORTAÖĞRETİM SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1
Her tür ve kademedeki öğrenci kazanımlarını takip etmeye yönelik "Eğitimin Kalitesini Artıma Projesi" hayata geçirilmesi OGYE Okul İdaresi 2 Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici kursların devam ettirilmesi 3 Öğrenci ve velileri bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik çalışmaları Okul Rehberlik Servisi 4 Her eğitim kademesinde düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin artırılması çalışmaları 5 Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik geliştirilecek projeler (Akran koçluğu, Öğretmen koçluğu gibi) 6 Eğitim Öğretim kalitesinin belirlenen hedeflere ulaştırılabilmesi için stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak sınıflar düzeyinde tüm branş öğretmenleri ile ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenmesi.

62 Performans Göstergeleri
Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG2.2.1 Mesleki teknik eğitimi tanıtımına yönelik yapılan tanıtım ve protokol sayısı PG2.2.2 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının işgücüne katılım oranı PG2.2.3 Meslek edindirme, kurslara katılan kursiyer sayısı Hedefin mevcut durumu? Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir. İlçemizde Mesleki teknik eğitimi tanıtımına yönelik yapılan tanıtım ve protokol sayısı yılı itibariyle 340 olup sayının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının işgücüne katılım oranı ise 2012 den buyana gerileme göstermiş ve 2014 sonu verilerine göre %40,4 olmuştur. Meslek edindirme, kurslara katılan kursiyer sayısı ise 900 olup 2019 sonuna kadar 2300 kişiye uluşmak hedeflenmektedir. 62

63 Stratejiler NO ORTAÖĞRETİM SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1
Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtım ve faaliyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler Alan Şeflikleri Okul Yönetimi 2 Mesleki yönlendirmenin etkin yapılabilmesine yönelik çalışmalar 3 Mesleki ve Teknik Eğitimden mezun olan öğrencileri izlemek için geliştirilecek projeler 4 Meslek Edindirme ve Gelir Getirici Kursların Arttırılması 5 Sosyal ve Kültürel Kursların artırılması Rehberlik Servisi

64 Performans Göstergeleri
Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG2.3.1 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğretmen sayısı 10 PG2.3.2 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı 50 PG2.3.3 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı 1 PG2.3.4 Yabancı dil kurslarına katılım sayısı PG2.3.5 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 58   62  58  70 Hedefin mevcut durumu? Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.

65 Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. eğitim ve öğretim yılında alınan karar doğrultusunda yabancı dil öğretiminin 2. sınıftan itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu düzenlemeye uygun olarak güncellenmiştir. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve 6. sınıflarda 3 saat, 7. ve 8. sınıflarda 4 saattir. Ayrıca İmam hatip ortaokullarında 2 saat Arapça dersi verilmektedir. Ortaöğretimde Anadolu Meslek Lisesi programı uygulayan okullarda 9. sınıfta haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 4 saat birinci yabancı dil dersi okutulmaktadır. OECD 2014 verilerine göre ülkemizde birinci yabancı dil ders saatinin oranı ilkokulda %5 iken, OECD ortalaması %4, ortaokulda Türkiye ve OECD ortalaması %10’dur. Kültürlerarası Değişim Programı gibi proje ve programlar ile hareketlilik desteklenmektedir. döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 12 öğrenci 3 öğretmen katılmıştır. yılı için ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 50 öğrenci 20 öğretmen katılmıştır. En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş birey. Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış birey. Stratejiler NO OKUL ÖNCESİ SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Uluslararası projelerin teşvik edilmesi Strateji Gelişme Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri Strateji Gelişme Şubesi 2 Proje konusunda hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması Hizmet içi Eğitim Şubesi, Strateji Gelişme Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri 3 Uluslararası dil projelerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması 4 Ülke genelinde yürütülen proje çalışmalarının (Dynet vs..) yaygınlaştırılması Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Şubesi

66 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
3 TEMA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

67 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
TEMA 3 STRATEJİK AMAÇ 3 Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. Hedef 3.1. Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG3.1.1 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) (OKUL ÖNCESİ ) PG3.1.2 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) PG3.1.3 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı Oranı (OKUL ÖNCESİ varsa) PG3.1.4 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı Oranı Hedefin mevcut durumu? Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

68 Müdürlüğümüz birimlerinin görev tanımları ve iş analizleri çıkarılmıştır. İç yönergeler vasıtasıyla personelinin görev dağılımını yapmakta olup bu konudaki henüz standartlar hayata geçirilememiştir. Okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına yönetici olarak görevlendirilmekte olup görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir. Okulumuz çalışanlarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Stratejiler NO ORTAÖĞRETİM SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Hizmet içi eğitimlere katılımların teşvik edilerek personelin bu eğitimlere katılımlarının sağlanması Okul Yönetimi 2 Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini sağlanması 3 Öğretmen ihtiyacının bölgesel planlamalar doğrultusunda belirlenmesi 4 Okulumuzun destek personeli ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenleme yapılması

69 Performans Göstergeleri
Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2013 2014 2015 2019 PG3.2.1 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20 18 15 PG3.2.2 23 22 Hedefin mevcut durumu : Okulumuz fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır.

70 Stratejiler Müdürlüğümüz İlçe Merkezinde hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüz 2015 sonu itibariyle, ve 25 Ortaöğretim sınıfı ve 651 öğrenci ile hizmet vermektedir. Kurumumuz bina, donatım ve malzemeleri, T.C. Başbakanlık’ın Tasarruf Tedbirleriyle ilgili genelgesine göre kullanmaktadır. Kurumumuz tasarruf tedbirlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ya da çalışmaları yaparken bağlı olduğu mevzuat hükümlerini dikkate alır. Kurumumuz kaynakların etkin kullanımına yönelik sürekli değerlendirmeler yapmakta ve etkin kullanılmayan kaynakların etkin kullanımına yönelik her türlü tedbiri hemen almaktadır. İlgili mevzuata bağlı kalınmak suretiyle, kurumun doğalgaz, elektrik ve su tesisatıyla ilgili bakımlar, ilçemiz Endüstri Meslek Lisesinde görev yapan öğretmenlerimizce yapılmaktadır, ancak arıza ya da bakımın büyük olması durumunda piyasadan hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Kurumumuzun tüm birimleri ve kısımları yardımcı personellerimiz tarafından düzenli olarak temizlenmektedir. Ayrıca, bakım, onarım, boya gerektiren durumlar ortaya çıktığında sorun hızla giderilmekte ve aksaklıklar aşılmaktadır. Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Bakanlığa ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. Hayır severlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılaması. Stratejiler NO OKUL ÖNCESİ SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak ihtiyaçların plan dahilinde karşılanması Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji Gelişme Şubesi Destek Hizmetleri Şubesi 2 Eğitim binalarının deprem analizlerinin yapılması 3 Okulların yapı ve donatımlarının ekonomik verimlilik çerçevesinde planlanması 4 Okulların ve yurtların fiziki şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

71 Performans Göstergeleri
Hedef 3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2013 2014 2015 2019 PG3.3.1 Kurum iç Paydaşların memnuniyet oranı 72 75 90 PG3.3.2 Kurum dış Paydaşların memnuniyet oranı 85 87 95 Hedefin mevcut durumu : Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda Çubuk kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.

72 Kurumumuz bölüm ve birimler arasında koordinasyonun, etkileşimin sağlanması ve zamandan tasarruf sağlanmak istenmesi ile fonksiyonel ve uzmanlığa dayalı ilişkilerin oluşması amacıyla yatay ve çapraz iletişim modeli uygulanmaktadır. Kurumumuz toplumsal hizmetlerin sürdürülmesine etki eden ve temelini oluşturan iletişim gereksinimlerini ilgili mevzuata bağlı olarak; anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler ve çalışan temsilcilerden gelen talepler doğrultusunda belirlemektedir. Birim başkanları birim elemanlarının isteklerini kurum liderlerine rahatlıkla iletebilmektedir. Kurumumuzda çalışanlar ile demokratik tartışma ortamı oluşturulmaktadır. Bu demokratik ortamda çalışanlarımız birimler arası iletişim kopukluğunu dile getirebilmekte ve bu kopukluğun giderilmesine dair çözümler ileri sürebilmektedir. Kurumumuz çalışanları ile ilgili iletişim düzeylerini sürekli değerlendirmekte ve gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Stratejiler NO ORTAÖĞRETİM SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Kurumların süreç yönetimine geçmelerini teşvik edici çalışmalar ve eğitimler düzenlenmesi Okul Yönetimi 2 Kurumlara rehberlik yapılması ve denetlenmesi 3 Kurumdaki birim yöneticileri ile koordinasyon toplantıları periyodik olarak yapılacaktır. Birimler arasında ekip ruhu oluşturularak birimler arasındaki dayanışma güçlendirilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim süreçlerinin planlama, uygulama ve değerlendirme çalışmalarına eğitim paydaşlarının katılım ve katkıları sağlanacaktır. 4 Performans/İş Ölçekleri Geliştirilmesi

73 MALİYETLENDİRME IV. BÖLÜM

74 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
STRATEJİK PLANI HARCAMA BİRİMLERİ 5 YILLIK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TOBLOSU S.A. NO: STRATEJİK HEDEF MALİYET(TL) ORAN(%) Hedef 1.1 Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 7500 38 Hedef 2.1 Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 900 5 Hedef 2.2 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 1500 8 Hedef 2.3 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak Hedef 3.1 Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. Hedef 3.2 Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak 10000 49 Hedef 3.3 Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. TOPLAM MALİYET 19900

75 İZLEME VE DEĞERLENDİRME IV. BÖLÜM

76 2015-2019 STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRMESİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Müdürlüğümüze verilen görevleri yerine getirmek, ulusal ve uluslararası projelerin bir çatı altında yönetimini sağlamak ve eğitim-öğretimle ilgili yeni araştırmalar yapmak amacıyla 2010 yılında Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi stratejik plan hazırlanması ve uygulanması sürecini başlatmış olup Müdürlüğümüzün tarihli ilk Stratejik Planı yayımlanmıştır. Müdürlüğümüz Stratejik Planının Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde nicel değişiklikler yapılarak güncellemesi yapılmıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile oluşturulmuştur. Stratejik planının uygulamaları 6 aylık periyotlarla izlenerek değerlendirilmiştir. stratejik amaçlarına dayalı gerçekleşme oranlarına bakıldığında genel olarak %91 oranında amaçların gerçekleştiği görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının tarihinde “2013/26 sayılı Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama Programı” doğrultusunda okulumuzda yeni dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde müdürlüğümüz personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama anlayışının müdürlüğümüzde benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, stratejik planlamanın nispeten yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer önemli güçlük ise yönetici ve öğretmen kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Planı'nın gerçekleşme durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür: Okulumuz öğrencilerinin ilgi, istek, yetenekleri ve Çubuk ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim almalarının sağlanması; var olan imkânların verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasının desteklenmesi. Eğitim sistemi içerisinde yer alan bireylerin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasını sağlayarak topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması. Kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş; sosyal sorumluluk duygusuna sahip; sanat, spor, ve kültürel etkinliklere katılan bireyler yetiştirilmesi. Örgün eğitim kurumlarında yer alan bireyleri temizlik, hijyen ve doğal hayatın korunması konularında teşvik etmek; okul sağlığını daha iyi düzeye çıkarmak ve bireylere çevre bilincinin kazandırılması.

77 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Çubuk Kız Anadolu imam Hatip Lisesi Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; MEB Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.

78 Gerçekleştirilme Zamanı İzleme- Değerlendirme Dönemi
MEB Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Okulumuz stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi izleme-değerlendirme formları üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl

79 Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması
Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 aylık dönemine ait gerçekleşmelerin tespiti İlk 6 aylık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması Stratejik planda yer alan göstergelere ilişkin yıllık gerçekleşmelerin tespiti Yıllık gerçekleşme durummlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu ve kamuoyu ile paylaşılması Yıllık gerçekleşme durumlarının, varsa hedeften sapmaların ve alınması gereken değerlendirilmesi Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli

80 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM STRATEJİK HEDEF 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 1 Okul öncesi eğitiminde ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. Okul yönetimi ve anasınıfı öğretmenleri Okul idaresi 2 Okul Öncesi eğitim yaşında bulunan öğrencilerin tespiti için alan taramaları yapılacaktır. 3 Okul Öncesi eğitim çağında bulunan öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme ve ikna etme toplantıları düzenlenecektir. 4 Okul öncesi kurumların fiziki donanımlarının maksimum düzeyde kullanılması sağlanacaktır. 5 Elverişsiz çevrelerden gelen ve eğitime erişimde zorluk çeken çocukların tespit edilerek eğitime erişememe nedenlerinin araştırılması 6 Eğitime erişim ve okula devam konusunda sivil toplum örgütleriyle yapılan projelerin desteklenerek devam ettirilmesi, 7 E-okul uygulamasıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt (ADNK) sisteminin içinde olup okula devamı sağlanamayan öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla ilçe kayıt komisyonu ile işbirliğine gidilecektir. Okul Yönetimi 8 Ortaöğretim kapsamında e-okul kayıtlarında yer alıp da okullara kesin kaydı yaptırılmayan öğrencilerin velilerine ulaşılarak kayıt yapmaları sağlanacaktır. Kayıt Kabul Komisyonu 9 Hayırseverler, özel ve kamu kuruluşları ve STK'lar ile eğitim-öğretim ortamlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulacaktır. 10 Ortaöğretim kapsamında bulunan öğrencilere fırsat ve imkan eşitliği sağlamak amacıyla ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. 11 Ailelerde farkındalığın artması için çalışmalar yapılarak, ortaöğretimde okullaşma oranı arttırılacaktır. Okul Rehberlik Servisi 12 E-okul uygulamasıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt (ADNK) sisteminin içinde olup okula devamı sağlanamayan öğrencilerin tespit edilmesi, Okul İdaresi

81 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM STRATEJİK HEDEF 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 13 Müdürlüğümüzde kayıt izleme komisyonu oluşturulması Kayıt Kabul Komisyonu Okul İdaresi 14 E-okul uygulamasıyla devam-devamsızlık takiplerinin yapılması, 15 Eğitime erişim ve okula devam konusunda sivil toplum örgütleriyle yapılan projelerin desteklenerek devam ettirilmesi, 16 Hayırseverlerin, özel ve kamu kuruluşları ve STK'ların eğitim-öğretim ortamlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda desteklerini sağlama çalışmalarının yapılması, 17 Anne-baba eğitimi vermek 18 Mesleki Eğitim kurumlarını tanıtımına yönelik sergi düzenlemek Alan Şeflikleri 19 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda alanlarına yönelmeleri için okul rehberlik servisleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul yöneticileri ve sağlanabilecek uzmanlar yardımı ile etkin rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının yapılması 20 Hayat Boyu Öğrenme kapsamında olup kursa devamı sağlanamayan kişilerin tespit edilmesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 21 Müdürlüğümüzde Hayat Boyu Öğrenme kapsamında komisyon oluşturulması 22 Hayat Boyu Öğrenmenin daha çok kişiye ulaşması kapsamında sivil toplum örgütleriyle, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması Strateji Gelişme Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri 23 25-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfusun eğitime erişim imkânlarının sağlanması için, farkındalık oluşturma seminerleri düzenlenmesi 24 25 Kurs açmaya müsait fiziki imkanı ve donanımı olan okullarda Hayat Boyu Öğrenme için alt yapı oluşturulacaktır. Destek Hizmetleri Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri 26 Hayat Boyu Öğrenmenin daha çok kişiye ulaşması kapsamında sivil toplum örgütleriyle, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

82 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK HEDEF 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 27 Her tür ve kademedeki öğrenci kazanımlarını takip etmeye yönelik "Eğitimin Kalitesini Artıma Projesi" hayata geçirilmesi OGYE Okul İdaresi 28 Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici kursların devam ettirilmesi 29 Öğrenci ve velileri bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik çalışmaları Okul Rehberlik Servisi 30 Her eğitim kademesinde düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin artırılması çalışmaları 31 Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik geliştirilecek projeler (Akran koçluğu, Öğretmen koçluğu gibi) 32 eğitim öğretim kalitesinin belirlenen hedeflere ulaştırılabilmesi için stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak sınıflar düzeyinde tüm branş öğretmenleri ile ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenmesi. STRATEJİK HEDEF 2.2 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 33 Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtım ve faaliyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler Müdür yardımcısı Okul Yönetimi 34 Mesleki yönlendirmenin etkin yapılabilmesine yönelik çalışmalar Meslek dersi Öğretmenleri 35 Mesleki ve Teknik Eğitimden mezun olan öğrencileri izlemek için geliştirilecek projeler Müdür Yardımcısı 36 Meslek Edindirme ve Gelir Getirici Kursların Arttırılması 37 Sosyal ve Kültürel Kursların artırılması Rehberlik Servisi

83 STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK HEDEF 2.3 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 38 Uluslararası projelerin teşvik edilmesi Strateji Gelişme Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri Strateji Gelişme Şubesi 39 40 Uluslararası dil projelerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması 41 Ülke genelinde yürütülen proje çalışmalarının (Dynet vs..) yaygınlaştırılması Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubeleri Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Şubesi KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK HEDEF 3.1 Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 42 Hizmet içi eğitimlere katılımların teşvik edilerek personelin bu eğitimlere katılımlarının sağlanması Okul Yönetimi 43 Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini sağlanması 44 Öğretmen ihtiyacının bölgesel planlamalar doğrultusunda belirlenmesi 45 Okulumuzun destek personeli ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenleme yapılması

84 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK HEDEF 3.2 Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak 46 Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak ihtiyaçların plan dahilinde karşılanması Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji Gelişme Şubesi Destek Hizmetleri Şubesi 47 48 Okulların yapı ve donatımlarının ekonomik verimlilik çerçevesinde planlanması 49 Okulların ve yurtların fiziki şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar STRATEJİK HEDEF 3.3 Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. Kurumların süreç yönetimine geçmelerini teşvik edici çalışmalar ve eğitimler düzenlenmesi Okul Yönetimi Kurumlara rehberlik yapılması ve denetlenmesi Kurumdaki birim yöneticileri ile koordinasyon toplantıları periyodik olarak yapılacaktır. Birimler arasında ekip ruhu oluşturularak birimler arasındaki dayanışma güçlendirilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim süreçlerinin planlama, uygulama ve değerlendirme çalışmalarına eğitim paydaşlarının katılım ve katkıları sağlanacaktır. Performans/İş Ölçekleri Geliştirilmesi

85 EKLER BÖLÜMÜ StratejikPLAN 85

86 ÇUBUKKIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ
KURUL KOMİSYON VE GÖREVLERİ EK 1 ÇUBUKKIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ Kurul/Komisyon veya Görevler Dayandığı Mevzuat ve Maddesi Görevliler GÖREVLERİ SP Üst Kurulu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, SP ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1-ÖZLEM KALAY (Okul Müdürü) 2-GAZİ KAYA (Müdür Yardımcısı) 3-SALİH SÜNGÜ (Öğretmen) 4-Şerife MERTOĞLU (Okul Aile Bir. Bş.) 5-ŞULE EVLİ (Okul Aile Bir. Üyesi) Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur. SP Ekipleri Okul Müdürünün belirleyeceği Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı ve diğer personelden oluşur. Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürüten ekiplerdir. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ EK 2 ADI-SOYADI UNVANI BİRİMİ GÖREVİ RABİA DEMİRBAŞ Müdür Yardımcısı Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Koordinatör HABİB ÇİFTÇİ Öğretmen Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üye MİTAT KAMACI Tuğba BOZKURT M.NUH BEĞENMEZ EDA YALÇIN 76 86

87 Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı
DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI (TABLO-……) Yıllar Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı Kınama Uzaklaştırma ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI (TABLO-……) Yıllar Takdir Teşekkür Onur Belgesi 119 317 50 OKUL KÜTÜPHANE BİLGİLERİ (TABLO-……) Yıllar Kütüphanedeki Kitap Sayısı Kütüphaneden Yararlanan Öğrenci Sayısı 300 250 350 SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI (TABLO-……) SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Öğrenci Sayısı Doğrudan Geçen Öğrenci Sayısı Sorumluluğu bulunan öğrenci sayısı Sınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı 600 450 130 20 651 87

88 Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı
DEVAMSIZ ÖĞRENCİ SAYILARI (TABLO-……) Yıllar Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Sınıfta Kalan Öğrenci Sayısı 21 36 25 45 16 20 ÖĞRENCİ SAYILARI (TABLO-……) Rehberlik Ve Danışmanlık (TABLO-……) Yıllar Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 75 50 3 2 18 6 1 88

89 Okul/Kurum Kaynak Tablosu:
Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler Lisanslı Öğrenci Sayısı : 34 Yarışmalara Katılım : 5 Yapılan Yarışmalar ve Alınan Dereceler SPOR DALLARI ALINAN DERECE İL İÇİNDE ULUSAL Futbol --- Basketbol Voleybol Satranç -- Koşu - - Masa Tenisi Veli Profilimiz Toplam Veli Sayısı VELİ EĞİTİM DURUMU VELİ İŞ DURUMU İlköğretim Eğitimi Almamış Veli Sayısı İlköğretim Mezunu Veli Sayısı Ortaöğretim Mezunu Veli Sayısı Yüksek Okul Mezunu Veli Sayısı Düzenli Bir İşi Olmayan Veli Sayısı Kamu Sektöründe Çalışan Veli Sayısı Özel Sektörde Çalışan Veli Sayısı Kendi İş Yerinde Çalışan Veli Sayısı Anne Baba 651 18 6 120 176 56 49 12 22 203 152 26 54 124 5 38  Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar 2013 2014 2015 Genel Bütçe --- Okul Aile Birliği ------ 5000 2000 Kira Gelirleri 35000 4385 Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM 40000 6385

90 Kulüp çalışmalarında Yapılan Etkinlik Sayısı
Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR 2013 2014 2015 HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER Temizlik 8900 250 7200 - Küçük onarım 4000 7400 Bilgisayar harcamaları 410 Büro makinaları harcamaları 1000 Telefon 140 Yemek Sosyal faaliyetler 900 Kırtasiye 1300 Vergi, harç vs. GENEL 7100 9200 Okulumuzda Yapılan Kültürel Faaliyetlerin Gerçekleşme Sıklıkları: Faaliyet Türü 2013 Yılı Katılımcı Sayısı 2014Yılı 2015Yılı Sergi 1 285 Konser Tiyatro Söyleşi 2 180 Dinleti 150 Şölen Gösteri 320 Tören 9 330 Toplantı 8 215 Veli Toplantısı 3 310 Seminer Turnuva TOPLAM 34 2350 Sosyal Etkinlikler Durumu Verileri: Yıllar Sosyal kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında Yapılan Etkinlik Sayısı 2014 12 15 2015 13 18

91 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu :
Dersler 9. Sınıf Ortalaması 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Okul İlçe İl ORTAK DERSLER Türk Edebiyatı 75 80 85 92 83 Dil ve Anlatım 90 95 86,25 ARAPÇA 87,5  Tarih  95  100  Coğrafya  90 100  93,75  Matematik 55  60 65   72 63  Fizik 50  55  65 57,5  Kimya 65  70  80  85  Biyoloji  92 85,5 Sağlık Bilgisi 100  Yabancı Dil KURAN-I KERİM 88,75 Beden Eğitimi T.C. İnk. Tarihi ve Atat. Felsefe 92,5 ALAN DERSLERİ

92 Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Durumu 24 651 52 25
Öğrenci Sayısı Öğetmen Sayısı Derslik Sayısı Şube Sayısı Der. Baş. Öğr. Say. Şube Baş. Öğr. Say Öğret. Baş. Öğr. Say. Öğretim Yılı Erkek Kız Toplam 600 42  24  24 27   15 651 52 25 21  21 13  Okul Memnuniyeti Sonuçları ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ % 72 % 81 ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ % 64 VELİ MEMNUNİYETİ % 71 % 85 Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Durumu Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Şube Sayısı Der. Baş. Öğr. Şube Baş. Öğr. Öğret. Baş. Öğr. Öğretim Yılı Erkek Kız Toplam Öğrencilerinin Okullaşma Oranı Öğretim Yılı Erkek Çağ Nüfusu Kız Çağ Nüfusu Toplam Nüfus Erkek Öğrenci Sayısı Kız Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı % 326  162   488  319  159 478   97,8  276  110 386  275  106 381   98,7  228 112  340   225 110  335   98,5

93 20 Kurumumuzda Düzenlenen Kurs, Seminer ve Katılımcı Sayısı 1 110 5 6
Toplam Katılımcı Düzenlenen Faaliyet Katılımcı Sayısı Kurs 1 110 170 Seminer 5 120 Toplam 6 230 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Son Sınıf Öğrenci Sayısı Mezun 125 Yıllara Göre Üst Öğrenime Sınavla Yerleşen Öğrenci 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Mezun Sayısı Sınavla Yerleşen Öğrenci Sayısı Sınavsız Yerleşen Öğrenci Sayısı 125  30 20 Alan / Dal Sayıları : 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Alan Sayısı Dal Sayısı Alan / Dal Adları : 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Alan Adı Dal Adı

94 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı
Bölüm Adı 2014/2015 2015/2016 2015/2017 Son Sınıf Öğrenci Sayısı Mezun 125 Toplam  Yıllara Göre Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Kız Erkek Mezun Sayısı 125  Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) 100  Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı 20 LisansProgramlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 30 Genel Başarı Oranı ( % ) %50   

95 Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı 600 55- 651 --- Burs Alan Öğrenci Sayıları Eğitim Öğretim Yılı Erkek Kız Toplam 4 5 Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları 2014 2015 2016 26 34 Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 2014 2015 2016 10 12

96 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PAYDAŞ ANALİZİ
PAYDAŞIN ADI PAYDAŞ TÜRÜ NEDEN PAYDAŞ HEDEF KİTLE / YARARLANICI TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK ÇALIŞAN TEDARİKÇİ Önem derecesi 1. Ö nemli 2. Önemli Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş MEB politika üretir, genel bütçe merkezden gelir, Hesap verilen mercidir. 1 Valilik ve Kaymakamlık Kurumumuzun üstü konumunda olup, hesap verilecek mercidir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plan dâhilinde yönetmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. Okullar İlk ve Ortaokullar tedarikçi konumundadır. Ortaöğretimler stratejik ortağımızdır. Yönetici ve Öğretmenler İç Paydaş Hizmet veren personeldir. Özel Öğretim Kurumları Eğitim öğretim hizmetlerinde tamamlayıcı unsurdur. 2 Öğrenciler Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. İç ve dış paydaş kabul edilebileceği gibi iç paydaş görülmesi daha uygundur. Okul Aile Birlikleri Okulun eğitim öğretim ortamları ve imkânlarının zenginleştirilmesi için çalışır. Memur ve Hizmetliler Görevli personeldir. Belediye Çevre düzenlemesi altyapıyı hazırlar. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık taramaları yapar ve koruyucu sağlık önlemleri alır. Meslek odaları Yaygın ve mesleki eğitim hizmetlerini yapar. Sendikalar Personel örgütlenmesi yapar. Vakıflar Okul öncesi ve yaygın eğitim çalışmalarında destek sunar. Muhtarlıklar Halk ile iletişimi gerçekleştirir. Tarım İlçe Müdürlüğü Yaygın eğitime yönelik çalışmalar yapar. Sivil Savunma İl Müdürlüğü Sivil savunma hizmetleri yürütür. Türk Telekom İlçe Müdürlüğü Haberleşme ve iletişim eksikliklerini giderir. Medya Yazılı, sözlü ve görsel yayın yapar.

97 ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PAYDAŞ LİSTESİ
Kurum İçi-Dışı Paydaş Türü Paydaşlar İç Paydaş Dış Paydaş Lider Çalışanlar Hedef Kitle Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Yöneticilerimiz Öğretmen Öğrenci Veli Okul Aile Birliği Memur ve Hizmetliler Resmi Okullarımız / Kurumlarımız Özel - Okullarımız / Kurumlarımız Bakanlık Merkez Teşkilatı Ankara Valiliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İl Kuvvet Komutanlıkları İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Semt Karakolu İl Özel İdaresi ÇUBUK Kaymakamlığı ÇUBUK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇUBUK Belediye Başkanlığı ÇUBUK Mal Müdürlüğü Üniversiteler YURT-KUR Ankara Bölge Müdürlüğü Başbakanlık Sosyal Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü Ulusal Ajans Medya Eğitim Sendikaları Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Semt Kliniği Tarım İl Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu Müdürlüğü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek) Kantin İşleticileri Servis İşleticileri Özel Sektör O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

98 Yararlanıcı-Ürün/Hizmet Matrisi
Yararlanıcı/Müşteri Personel işleri Rehberlik ve Yönlendirme Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi Sportif Faaliyetler Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Mezunlar (Öğrenci) Öğrenci Servisleri Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları Staj işleri Okul çevre ilişkileri Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Valiliği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇUBUK Kaymakamlığı ÇUBUK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar /Kurumlar Özel Öğretim Kurumları Yöneticilerimiz Öğretmenler Öğrenciler Okul aile birlikleri Memur ve Hizmetli Belediye İlçe Sağlık Müdürlüğü Meslek odaları Eğitim Sendikaları Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Sivil Savunma İl Müdürlüğü Türk Telekom İlçe Müdürlüğü Medya

99 Çalışanların Görev Dağılımı:
S. NO ÜNVAN GÖREVLERİ 1 Okul Müdürü Ders okutur. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, Okulu düzene koyar. Denetler. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür Başyardımcısı 3 Müdür Yardımcıları Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 4 Öğretmenler Dersler ilkokullarda sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokulunda alan öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İlkokullarda Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenince okutulması esastır. Derslerini alan öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. Okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 5 Yönetim işleri ve büro memuru Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazı ve büro işlerini yapar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlar. Memur, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludur. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işler. Arşiv işlerini düzenler. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar. 6 Yardımcı hizmetler personeli Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar. Başvuru sahiplerini karşılar ve yol gösterir, hizmet yerlerini temizler. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 7 Kaloriferci Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 2. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 3. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.

100 SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ TEKNOLOJİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ
PEST (ÇEVRE) ANALİZİ POLİTİK VE YASAL ETMENLER EKONOMİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ *Milli Eğitim Bakanlığı ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlarının incelenmesi *Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi *Personelin yasal hak ve sorumlulukları *Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar. *Okul çevresindeki politik durum *Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanması *Okulumuzun bulunduğu çevrenin, eğitime-öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri *Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu *İş kapasitesi *Okulun gelirini arttırıcı unsurlar *Okulun giderlerini arttıran unsurlar *Tasarruf sağlama imkânları *İşsizlik durumu *Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları *Kullanılabilir gelir *Velilerin sosyoekonomik düzeyi *Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada itici güç olarak belirmesi *Toplum kavramında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler *Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi *İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış *Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış *Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ TEKNOLOJİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ *Kariyer beklentileri *Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri *Aile yapısındaki değişmeler(geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.) *Nüfus artışı *Göç *Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı *Doğum ve ölüm oranları *Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüks yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam) *Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul çağı öğrenci sayısı *Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması *Milli Eğitim Bakanlığı teknoloji kullanım durumu, *e- devlet uygulamaları *e-öğrenme, e-akademi, e-okul, eba uzem internet olanakları *Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar bunların kazanılma ihtimali *Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, *Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar *Teknoloji alanındaki gelişmeler *Okulun yeni araçlara sahip olma imkânları *Teknolojinin eğitimde kullanım, *Teknolojinin ilerlemesinin, yayılmasının ve benimsenmesinin artması *Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi *Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim- paylaşım olanakları

101 TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT STRATEJİLERİ Zayıflığı azalt tehditlerden kurtul GÜÇLÜ YÖNLER-G 1. Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi 2. Liderlik davranışlarını sergileyen yönetici ve çalışanların bulunması. 3. Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı. 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması. 5. Ders dışı faaliyetlerin yapılması. 6. Veli iletişiminin güçlü olması. ZAYIF YÖNLER-Z 1. Okulun bahçesinin yetersiz olması. 2. Okul kütüphanesinin aktif halde işlememesi. 3. Okulun fiziki bakımdan yetersizliği. 4. Ödeneklerin yetersizliği. FIRSATLAR-F a) Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği. b) Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması. c) Hayırseverlerin varlığı d) Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi. e) İnsan kaynaklarının yeterliliği. GF STRATEJİLERİ 1. Eğitim-öğretim, personel vb. iş ve işlemlerin kısa sürede çözümlenmesi.(1-a) 2. Objektif yönetim anlayışının güven oluşturması.(2-b) 3. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden başarı gösteren öğrencilere hayırseverlerin yardımı.(3-c) 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının etkin kullanımıyla ve hayırseverlerin yardımlarıyla proje üretiminim artırılması.(4-c) 5. Öğrenci takibinin sağlanabilmesi-başarı ve devam(6-d) ZF STRATEJİLERİ 1. Kütüphane ve sınıf kitaplıklarının aktif hale getirilmesi için okulun maddi ve insan kaynaklarından faydalanılması.(2-e) 2. Okulumuzun fiziki yetersizliğinin giderilmesi için hayırseverlerden ve çevre kuruluşlarının desteğinden yararlanılması.(3.c) 3. Maddi kaynak sorununun hayırseverler ve çevre kuruluşlarının desteği ile aşılması.(4-c) TEHDİTLER-T a) Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler. GT STRATEJİLERİ 1. Bilişim Teknolojileri Sınıfının öğrencilere ders dışı zamanlarda açılması.(4-a) 2. Ders dışı faaliyetlerin artırılması ile internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(5-a) ZT STRATEJİLERİ 1. Kitaplığın işler hale getirilmesi ve internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(2-a) 2. Okul bahçesine kapalı spor salonunun yaptırılarak internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(1-a)


"ÇUBUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları