Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı Genel olarak, belirli bir sıcaklıkta ve belirli miktardaki çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına o maddenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı Genel olarak, belirli bir sıcaklıkta ve belirli miktardaki çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına o maddenin."— Sunum transkripti:

1 Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı Genel olarak, belirli bir sıcaklıkta ve belirli miktardaki çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına o maddenin çözünürlüğü “belirli bir sıcaklıkta ve belirli miktardaki çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına o maddenin çözünürlüğü” adı verilir. Bir iyonik bileşiğin sulu çözeltide doymuş bir çözeltisi hazırlandığı zaman, bileşiğin ayrışmış iyonları ile çözünemeyen kısmı arasında dinamik bir denge kurulur. Örneğin, doymuş bir gümüş klorür AgCl çözeltisindeki iyonlar ile çözünmemiş olan katı faz arasındaki denge şu şekildedir. AgCl (k) Ag + + Cl- Bu reaksiyon için denge ifadesi,

2 Ancak, denge kurulduktan sonra katı gümüş klorürün derişimi sabit kalacağından, bunu denge sabitine katmak mümkündür. K [AgCl (k) ] = K çç = [Ag + ] [Cl - ] Burada, K çç sabitine “çözünürlük çarpımı sabiti” adı verilir. Çözünürlük çarpımı sabiti sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sonraki sayfadaki tabloda bazı tuzların 10-25 °C deki çözünürlük çarpımı sabitleri verilmiştir.

3 [Fe +3 ] [OH - ] 3 = 1,1.10 -36 Fe(OH) 3 [Al +3 ] [OH - ] 3 = 2,0.10 -33 Al(OH) 3 [Zn +2 ] [S = ] = 1,2.10 -23 ZnS [Mg +2 ] [OH - ] 2 = 1,2.10 -11 Mg(OH) 2 [Ag + ] [Cl - ] = 1,7.10 -10 AgCl = 1,5.10 -9 BaSO 4 = 9,0.10 -9 CaCO 3 = 2,0.10 -8 PbSO 4 [Pb +2 ] [Cl - ] 2 = 1,6.10 -5 PbCl 2 = 2,0.10 -4 CaSO 4 Çözünürlük Çarpımı Sabiti (K çç )‏Tuz K çç sabiti, doymuş bir çözeltide iyonların derişimlerinin çarpımına yani “ iyonlar çarpımına” eşittir. Bir çözeltide bulunan A + katyonu ile B - anyonunun AB şeklinde bir bileşik meydana getirerek çökmesi için iyonların derişimleri çarpımının AB bileşiğinin çözünürlük çarpımı sabitinden büyük olması gerekir. Dolayısıyla bir çözeltide çökme, aşırı doymuşluğa erişme durumunda görülür. Bu durumda, iyonlar çarpımı bir çözeltide çökme olup olmayacağını anlamaya yarar. Eğer bir çözeltide iyonlar çarpımı K çç den küçük veya buna eşit ise herhangi bir çökelme olmaz.

4 Örnek (10-1): Gümüş klorürün (AgCl) çözünürlük çarpımı sabiti K çç = 1,7.10 -10 olduğuna göre, doymuş bir AgCl çözeltisinde bulunan Ag + ve Cl - iyonlarının molar derişimlerini bulunuz. Çözüm: AgCl (k) Ag + + Cl - AgCl çözeltisinde Ag + ve Cl - iyonları birbirine eşit olmaktadır. Bu durumda,  Ag +  =  CI -  = x K çç =  Ag +   Cl -  = 1,7.10 -10 (x) (x) = 1,7.10 -10 x = 1,3.10 -5 mol/L

5 Örnek (10-2): Bir asit çözeltisinin litresinde 0,1095 gram hidroklorik asit (HCl) çözünmüş olarak bulunmaktadır. Bu çözeltinin H + iyonları derişimini bularak çözeltinin pH değerini hesaplayınız. Çözüm: İyonlaşma denklemi HCl H + + Cl - şeklinde olduğundan [H + ] = [HCl] olacaktır. [H + ] = 3.10 -3 mol/L pH = - log [H + ] pH = - log 3.10 -3 = 2,52

6 Örnek (10-3): 200 cm 3 hacmindeki 0,1 M H 2 SO 4 çözeltisine 300 cm 3 ve 0,3 M NaOH çözeltisi eklenmektedir. Oluşan yeni çözeltideki H + ve OH - iyonları konsantrasyonları ile pH ve pOH değerlerini hesaplayınız. Çözüm: Nötralleşme reaksiyonu şöyledir. H 2 SO 4 + 2 NaOH Na 2 SO 4 + 2 H 2 O 1 mol 2 mol H 2 SO 4 mol sayısı: (0,1 / 1000) 200= 0,02 mol NaOH mol sayısı: (0,3 / 1000) 300= 0,09 mol Harcanan NaOH molü: 0,02. 2= 0,04 mol Artan NaOH molü: 0,09 - 0,04= 0,05 mol Karışımdaki OH - derişimi: (0,05 / 500) 1000= 0,1 M K su = [H + ] [OH - ] = 10 -14 [H + ] = 10 -13 pH = - log [H + ] = - log 10 -13 = 13 pOH = - log [OH-] = - log 10 -1 = 1

7 Örnek (10-4): 0,15 M derişimdeki NaOH çözeltisinin 400 mL lik bir kısmına 0,35 M H 2 SO 4 çözeltisinden 100 mL karıştırılıyor. Elde edilen karışımın hacmi destile su ile bir litreye tamamlanıyor. Son çözeltinin pH ve pOH değerlerini bulunuz. Çözüm: Asit çözeltisi baz çözeltisine katıldığı zaman aşağıdaki reaksiyon gereğince nötralleşme meydana gelir. H 2 SO 4 + 2 NaOH Na 2 SO 4 + 2 H 2 O 1 mol 2 mol NaOH mol sayısı: (0,15 / 1000) 400= 0,060 mol H 2 SO 4 mol sayısı: (0,35 / 1000) 100= 0,035 mol Harcanan H 2 SO 4 molü: 0,060 / 2= 0,030 mol Artan H 2 SO 4 molü: 0,035 - 0,030= 0,005 mol Karışımdaki H + iyonu: 0,005. 2= 0,010 mol [H + ] = 10 -2 mol/L pH = - log 10 -2 = 2 [OH-] = 10 -12 pOH = - log 10 -12 = 12

8 Örnek (10-5): Mg(OH) 2 in çözünürlük çarpımı sabiti K çç = 1,2.10 -11 olarak verilmiştir. 4.10 -3 M MgCl 2 çözeltisi ile 6.10 -4 M NaOH çözeltisinin eşit hacimleri karıştırılıyor. Karışımda herhangi bir çökelmenin olup olmayacağını inceleyiniz. Çözüm: İki çözelti eşit hacimlerde karıştırıldığı zaman derişimler yarıya düşer. Dolayısıyla, [MgCl 2 ] = [Mg +2 ] = 4.10 -3 / 2 = 2.10 -3 M [NaOH] = [OH - ] = 6.10 -4 / 2 = 3.10 -4 M olacaktır. Bu durumda şu denge tepkimesi göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Mg(OH) 2 (k) Mg +2 + 2 OH - K çç = [Mg +2 ] [OH - ] 2 K iyon = (2.10 -3 ) (3.10 -4 ) 2 = 1,8.10 -10 K iyon  K çç olduğundan magnezyum hidroksit çökeleği oluşur.

9 Örnek (10-6): Aluminyum hidroksitin çözünürlüğü 20 °C de 3.10 -9 mol/L olarak verilmiştir. Hidroksit iyonları derişimi 3.10 -2 mol/L olan bir çözeltide Al(OH) 3 in çökebilmesi için Al +3 iyonlarının derişimi en az ne kadar olmalıdır? Çözüm: Al(OH) 3 (k) Al +3 + 3 OH - c - x x 3x [Al +3 ] = 3.10 -9 mol/L [OH-] = 3. 3.10 -9 mol/L K çç = [Al +3 ] [OH - ] 3 K çç = [3.10 -9 ] [9.10 -9 ] = 2,19.10 -33 OH- iyonları derişimi verilen çözeltide çökelme olabilmesi için Al +3 derişimi en az K iyon = K çç eşitliğini sağlayacak kadar olmalıdır. K iyon = [Al +3 ] [OH-] 3 2,19.10 -33 = [Al +3 ] (3.10 -2 ) 3 [Al +3 ] = 81.10 -30 mol/L

10 Ebüliyoskobi ve Kriyoskobi Ebüliyoskobi: Kaynama noktası yükselme sabitiyle bir bileşiğin molekül ağırlığının bulunması.    k =t k2 – t k1 t k1 = Çözücünün kaynama noktası t k2 = Çözeltinin kaynama noktası  k =k k.m Kaynama noktası yükselme sabiti molalite Kaynama noktası yükselmesi k k (su)= 0,51

11 Kriyoskobi: Donma noktası düşme sabitiyle bir bileşiğin molekül ağırlığının bulunması.    d =t d2 – t d1 t d1 = Çözücünün donma noktası t d2 = Çözeltinin donma noktası  d =k d.m Donma noktası düşme sabiti molalite Donma noktası düşmesi k d (su)= - 1,86

12 Örnek (10-7): - 40 derecede donan anti-firiz hazırlamak için kaç molal glikol glikol (C 2 H 6 O 2 ) suya konmalıdır?  T d =t d2 – t d1 =-40 o C – 0 o C = -40 o C  T d =k d.m -40 o C = -1,86.m m = 21,50 molal

13 Örnek (10-8): 500 g suda 60g bir madde çözünerek bir çözelti elde ediliyor. Bu çözeltinin kaynama noktası 100,34 C olduğuna göre bu maddenin molekül ağırlığını bulunuz ve maddenin ne olduğunu öneriniz.  k =t k2 – t k1 =100,34 o C –100 o C = 0,34 o C  k =k k.m MA = 180 g/mol glikoz (C 6 H 12 O 6 )


"Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı Genel olarak, belirli bir sıcaklıkta ve belirli miktardaki çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına o maddenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları