Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM XII İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ. Yönetim Bilişim Sistemleri  Bilgi ve Bilişim: Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) anlamında kullandı ğ ımız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM XII İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ. Yönetim Bilişim Sistemleri  Bilgi ve Bilişim: Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) anlamında kullandı ğ ımız."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM XII İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ

2 Yönetim Bilişim Sistemleri  Bilgi ve Bilişim: Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) anlamında kullandı ğ ımız bilgi, anlamlı ve yararlı bir içerik kazandırılan ve bir alıcıya kararlarında yararlanması için iletilen verilerdir. 2

3 Sistem Yaklaşımı Sistemin Tanımı  Sistem öyle bir bütündür ki parçalarından herhangi birisi di ğ erleriyle olan ilişkilerinde uyumsuzluk gösterdi ğ inde, bu durum sadece parçaları de ğ il bütünü de etkiler. 3

4 Sistemlerin özelliklerine ulaşılabilir: Sistem, bileşenlerin oluşturdu ğ u bir bütündür. Sistem, bileşenler arasında uyumlu ilişkiler dizisidir. Bütünün (sistemin) bir amacının olması gerekir. İ şlevini yerine getiren bir bütün, daima bileşenlerinin oluşturdu ğ u de ğ erden daha büyük bir de ğ ere sahiptir (sinerji: birlikten kuvvet do ğ ar). Bileşenler bütünden soyutlanarak incelendiklerinde yeterince anlaşılamazlar. Çünkü bileşenler içinde bulundukları sisteme göre anlamlandırılırlar. 4

5  Sistemlerin Temel Yapısı  Sistem Yaklaşımının Yönetim Açısından Önemi 5 Yönetici görevini dar bir şekilde, sadece kendi fonksiyonu açısından yorumlamaktan kurtularak, kendi sisteminin ba ğ lı oldu ğ u di ğ er alt sistemleri ve çevre koşullarını da dikkate almak zorunda kalmıştır. Yönetici, kendi sisteminin amaçlarıyla daha geniş bir sistemin amaçlarını ilişkilendirmek fırsatı bulmuştur. Yönetici, organizasyon yapısını alt sistemlerin amaçlarıyla uyumlu bir şekilde kurmak olana ğ ına kavuşmuştur. Yönetici, alt sistemlerin esas sisteme yaptı ğ ı katkıyı belirleme olana ğ ına kavuşmuştur.

6 Bilginin Yönetim İçin Önemi  Bilginin içeri ğ i,  Bilginin sunulma şekli,  Bilgi sunmanın zamanlaması. 6

7 Yönetime bilgi verme genelde hazırlanan raporlar şeklinde olmaktadır.  Bu raporları kısaca şu şekilde sınıflandırılabilir:  Rutin raporlar,  İ stisnai raporlar,  İ stek üzerine hazırlanan (sipariş) raporlar,  Özel raporlar.  Rutin raporlar düzenli olarak üretilen ve yöneticilerin bilgi sistemlerinde en fazla rastlanan raporlardır.  İ stisnai raporlar ise bazı istisnai durumlarda üretilen raporlardır.  Sipariş raporlar ise rutin rapordaki bilgilerin yetersiz oldu ğ u düşünüldü ğ ünde istenebilir.  Son olarak, özel raporlar, özel bazı durumlarda yeterli bilginin hazır olmadı ğ ı ya da di ğ er raporlarda yer almadı ğ ı durumlarda hazırlanır. 7

8 YBS’nin Yönetim ve Personel Üzerindeki Etkileri YBS ile beraber yöneticilerin aldıkları kararlarda sezgilerden çok bilgi ön planda olaca ğ ı için daha isabetli kararlar alınabilecektir. İ kinci olarak, YBS ile işletme içinde bir sistem oluşturulmuş, dolayısıyla işletme faaliyetlerinin daha sistemli olarak yürütülmesi sa ğ lanmış olacak, di ğ er bir deyişle ‘örgütsel düzen’ kurulmuş olacaktır. Yöneticilere etkin bir denetim imkanı veren YBS’nin kurulması ile bazı departmanlar işlevlerini yitirebilecektir. 8

9 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri  Bilgi ça ğ ında, bilgi üretici ve uygulayıcısı olan insan kaynaklarının yönetim sürecinde etkinli ğ ini artırmak amacıyla kullanılan bu sistemler, organizasyonlarda insan kaynaklarına yönelik bilgileri sa ğ lamak, depolamak, kullanmak, irdelemek ve da ğ ıtmak amacıyla kullanılan sistemlerdir.  İ KBS’nin temel amacı, sistemin kullanıcılarına ya da müşterilerine “bilgi” formunda hizmet sunarak verilere daha hızlı ulaşılmasında destek olarak rekabet avantajı sa ğ lanmasıdır. İ KBS çalışanların,  Seçilmesi ve istihdam edilmeleri,  Görevlerin belirlenmesi,  Performanslarının de ğ erlendirilmesi,  Ücret ve di ğ er ödemelerin analizi,  Yetiştirme ve geliştirme,  Sa ğ lık ve sosyal güvenlik sorunlarının çözümü gibi konularda organizasyona destek sa ğ layan araçlardır. 9

10 İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Amaçları Çalışanın yeteneklerini, işverenin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek organizasyonel esnekli ğ i sa ğ lamak. Organizasyonun tüm prosedür ve yapılarını kaydetmek suretiyle bunlardan herkesin haberdar olmasını sa ğ lamak. Toplam kalite yönetimi çerçevesinde çalışanların karar süreçlerinedaha çok katkıda bulunmalarını sa ğ lamak. Çalışanlar tarafından kendilerine ait bilgilerin güncel tutulması ve bu sayede kişilerin kendi bilgilerinde gerçekleşen de ğ işiklikler sonucunda sahip olabilecekleri hakların zamanında uygulamaya geçirilmesini sa ğ lamak. Çok uluslu şirketlerin de ğ işik yerlerdeki tüm şirketlerinde aynı sistemi kullanarak çalışanlarını gerçek anlamda evrensel bir tarzda yönetmek. Boş pozisyon tanımlarıyla başlayan ve seçilen kişinin işe yerleştirilmesine kadar devam eden süreçleri etkin bir biçimde yönetmek. Personelin sa ğ lık durumunu izleyip bunlara ilişkin yönetim kararlarını hızla almak. Personel e ğ itimlerini, iş tanımlarına ve personelin yetkinlik yetenek gereksinimlerine göre planlanmak ve bütçeleyebilmek. 10

11 İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Yararları  İ nsan kaynakları ile ilgili tüm faaliyetlerin elektronik ortamda saklanması birçok avantajı beraberinde getirmektedir:  Veri do ğ rulu ğ unda artış,  İ şlem hızında artış  Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar  Verimlilikte artış 11

12 İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Sınırlılıkları  İ nsan kaynakları bilgi sisteminin etkinli ğ ini sınırlayan faktörleri kısaca özetleyecek olursak:  Sistemi isteyenlerin tam olarak ne istediklerini bilmemeleri,  Sistemin sınırlarının bilinmemesi,  Yanlış ürün/satıcı seçimi,  Kullanıcı seviyelerinin yetersizli ğ i,  Düşük düzeyde kullanıcı içermesi,  Yönetimin gerçekçi olmayan beklentileri,  İ nsan kaynakları kayıtlarına ilişkin plan eksikli ğ i,  İ nsan kaynakları bilgi sisteminin özelliklerini yanlış anlama,  İ nsan kaynakları ve bilgi sistemi arasında ki zayıf iletişim,  Dönüşüm çabalarının yanlış de ğ erlendirilmesi,  İ nsan kaynakları bilgi sisteminin yanlış de ğ erlendirilmesi olarak sıralayabiliriz. 12

13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri’nin Oluşturulması ve Uygulamaya Geçilmesi  Sistem Analizi  İ nsan Stratejisinin Geliştirilmesi Şekil. IK Bilgi sisteminin bileşenleri 13

14 İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Planlanması  Bu aşamalar:  Proje ekibinin oluşturulması  Sistem gereksinmelerinin belirlenmesi  Fizibilite analizinin yapılması  İ nsan kaynakları bilgi sistemine deste ğ in sa ğ lanmasıdır. Şekil. MSF (Microsoft Solution Framework) uygulama aşamaları. 14

15  Sistem İ htiyaçlarının Belirlenmesi  Mevcut İ nsan Kaynakları Bilgi Sisteminin De ğ erlendirilmesi  Di ğ er İ nsan Kaynakları Bilgi Sisteminin De ğ erlendirilmesi  Kullanıcı Anketleri Ve Görüşmeleri  İ şleyiş analizi  Senaryo Analizi  Prototip oluşturma  Fizibilite Analizinin Yapılması 15

16  İ nsan Kaynaklan Bilgi Sisteminin Tasarımı Planlama aşaması boyunca ortaya çıkan gereksinmelerin tanımları, proje ekibinin tasarıma devam etmesine olanak sa ğ layan veri gereksinmeleri hakkında etkili bilgi sa ğ layacaktır. Tasarım süreci üç ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar,  Veri yapısı, içeri ğ i ve kontrol tasarımı yardımıyla veri ihtiyaçlarının tanımlanması,  Veri gereksinmelerini karşılayacak yazılımın seçilmesi, oluşturulması veya adapte edilmesi,  Yazılımı fonksiyonel olarak çalıştıracak donanımın seçilmesidir.  Veri Tabanı Oluşturulması  Veri Kaynaklarının Belirlenmesi  Bilgi Akışının Belirlenmesi  Kullanıcı Ekranlarının Belirlenmesi  Raporların Belirlenmesi  Veri Kontrolü ve Güvenli ğ inin Sa ğ lanması 16

17 Değerlendirme Soruları 1. Sistem Yaklaşımı ne demektir? Yönetim açısından önemi nedir? 2. Yönetimin ihtiyaç duyaca ğ ı bilginin özellikleri nelerdir? 3. Rapor türlerini kısaca açıklayınız. 4. İ nsan kaynakları bilgi sistemleri işletmelere ne tür faydalar sa ğ layabilir? 17

18 UYGULAMA: ENTEGRE ÇÖZÜMLER ÜRETMEK Otomotiv sektöründe şirketler yüksek oranda insan kaynakları bilgi sistemleri kullanmaktadırlar. Sektördeki şirketlerin birço ğ u paket programlar (yazılım) satın alarak İ K sistemini bu sistemler aracılı ğ ıyla yürütmektedirler. Bu şirketlerden biri olan X şirketi daha önceleri bir tedarikçiden aldı ğ ı muhasebe modülüne daha sonra hesaplı biri şekilde başka şirketten personel ve daha sonra da tedarik ve stok modülü eklemiştir. Her program satın alınmasında kullanacak olan işgörenler e ğ itim almakta ve farklı yazılımların mantı ğ ı farklı oldu ğ u için hiç kimse hepsini birden kullanmayı bilmemektedir. Aynı zamanda farklı birimlerden veriye ihtiyaç duyuldu ğ unda farklı yazılımlardan veri almanın mümkün olmadı ğ ı anlaşılmıştır, dolayısıyla bazı veriler tekrar girilmek zorunda kalmaktadır. Şirket son zamanlarda yeni bir ERP çözümü almaları yönündeki tavsiyeler sonucu bazı yazılım şirketleriyle görüşmüşler; ancak yüksek maliyet nedeniyle yazılımlar alınmamıştır. Şirket genel müdürü Emin bey, “bizim zaten kendi programlarımız var, zaten o kadar da yatırım yaptık” diyerek mevcut yazılımlarla devam kararı almıştır. Ancak problemler gün geçtikçe ço ğ almaktadır. Aynı sektördeki Y şirketinde ise son zamanlarda ciddi yatırım yaptıkları ve oldukça maliyetli olan bir ERP çözümü mevcuttur. Yüksek maliyet ve yo ğ un e ğ itimlerle geçen 1 yılın ardından, şirkette ERP sistemi oldukça oturmuştur. Entegre bir şekilde tüm işletme faaliyetleri sistem mantı ğ ı içinde takip edilmektedir. İ lk zamanlar yüksek maliyet yönetim kurulu toplantısında çok tartışılmasına ra ğ men son zamanlarda, “verilen paranın şirketimize geri dönüşü mutlaka olacaktır” fikri kabul görmeye başlamıştır. Hatta bir toplantıda yazılımın raporlama sistemlerini öven genel müdür, “verilen her kuruşa de ğ di, iyi ki ısrar eden genel müdür yardımcımızı dinlemişiz” demiştir. Sistem entegre yapısıyla şirketin sektördeki yo ğ un rekabet karşısında hızlı ve etkin kararlar alması, onları sektörde belli bir noktaya getirmiştir. Di ğ er do ğ ru stratejilerin de etkisiyle, Y şirketi ezeli rakibi X şirketinin pazar payını geçmeyi başarmıştır. 18

19 Tartışma Soruları 1. X Şirketinde İ KBS konusunda yapılan yanlışlar nelerdir? 2. X Şirketi neden böyle davranmış olabilir? 3. X Şirketi maliyet avantajı sa ğ lamış görünmektedir? Ne dersiniz? 4. Y Şirketi yüksek maliyetli ERP sistemini neden tercih etmiş olabilir? 5. Temelde X ve Y şirketlerinin stratejileri arasında farklılı ğ ı nasıl açıklayabiliriz? 6. Entegre bilgi sistemine sahip olmak tek başına rekabette başarıyı getirir mi? 19


"BÖLÜM XII İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ. Yönetim Bilişim Sistemleri  Bilgi ve Bilişim: Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) anlamında kullandı ğ ımız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları