Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?. Kayaçlar sürekli döngü halindedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?. Kayaçlar sürekli döngü halindedir."— Sunum transkripti:

1 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?

2 Kayaçlar sürekli döngü halindedir.

3 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür.

4 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Buna kayaç döngüsü adı verilir.

5 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Kayaçların oluştukları günden bu yana devam eden ve farklı tür kayaçların doğal yollarla birbirine dönüşmesini açıklayan sürece "kaya döngüsü" denir.

6

7 KAYAÇLAR PÜSKÜRÜK İÇ PÜSKÜRÜK Granit Siyenit Diyorit Gabro DIŞ PÜSKÜRÜK Bazalt Andezit Obsidyen Tüf TORTUL KİMYASAL Kireçtaşı Alçıtaşı Traverten Kayatuzu KIRINTILI Konglomera Kumtaşı Kiltaşı Miltaşı ORGANİK Antrasit Taşkömürü Linyit Mercankaya BAŞKALAŞIM Mermer Gnays Elmas Şist

8

9

10

11 İ Ç PÜSKÜRÜK TA Ş LAR Magmanın yeryüzünün derinliklerinde so ğ uyup, katıla ş masıyla olu ş an ta ş lardır. İ ç püskürük ta ş ların en tanınmı ş örnekleri granit, siyenit, diyorit ve gabro’dur.

12 GRANİT

13

14

15 siyenit

16

17

18 DİYORİT

19 DİYORİT

20 Gabro

21

22 DI Ş PÜSKÜRÜK TA Ş LAR Magmanın yeryüzüne çıkıp, yeryüzünde so ğ umasıyla olu ş an ta ş lardır.

23

24 ÖZELL İ KLER İ Yapıları kristallidir. En çok heykel yapımında ve in ş aatlarda kullanılır. Tabakalanma yoktur Kütleler halindedirler İ çlerinde fosil bulunmaz

25 DI Ş PÜSKÜRÜK TA Ş LAR Dı ş püskürük ta ş ların en tanınmı ş örnekleri bazalt, andezit, obsidiyen ve volkanik tüftür.

26 BAZALT

27 ANDEZİT

28 ANDEZİT

29 İ NC İ TA Ş I

30 VOLKAN CAMI

31 VOLKAN İ K TÜF TA Ş I

32 OBS İ D İ YEN

33

34 NASIL OLU Ş UR? Denizlerde, göllerde ve çukur yerlerde meydana gelen tortulanma ve çökelmelerle olu ş an ta ş lardır. Tortul ta ş ların ya ş ı içerdikleri fosillerle belirlenir.

35 ÖZELL İ KLER İ Yapıları kristalli taneli de ğ ildir İ çlerinde fosil bulunabilir Tabakalı bir yapıdadırlar Asitten etkilenirler.

36

37 MEKAN İ K(KIRINTILI)TORTUL TA Ş LAR Akarsuların, rüzgarların ve buzulların, ta ş lardan kopardıkları parçacıkların çökelip, birikmesi ile olu ş ur. Örnek:Kil ta ş ı ( ş ist), kumta ş ı (gre) ve çakıl ta ş ı (konglomera)’dır.

38 KUMTA Ş I (GRE)

39

40 ÇAKILTA Ş I (KONGLOMERA)

41 KONGLOMERA

42

43 K İ MYASAL TORTUL TA Ş LAR Suda erime özelli ğ ine sahip ta ş ların suda eriyerek ba ş ka alanlara ta ş ınıp tortulanması ile olu ş ur. Örnek:Jips, traverten, kireç ta ş ı (kalker), çakmakta ş ıdır.

44 JİPS

45 TRAVERTEN

46 KALKER

47 KALKER

48

49 ORGANİK TORTUL TAŞLAR Bitki ya da hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla ta ş la ş ması sonucu olu ş ur. Organik tortul ta ş ların en tanınmı ş örnekleri mercan kalkeri, tebe ş ir ve kömürdür.

50 ATOL

51 TEBEŞİR TAŞI

52

53 KÖMÜR

54 ANTRASİT Karbon miktarı % 94 ise antrasit adını alır.

55 TAŞKÖMÜRÜ Karbon miktarı % 80 – 90 ise ta ş kömürüdür.

56 LİNYİT Karbon miktarı %70 ise linyit olu ş ur.

57 TURBA Karbon miktarı % 60 ise turba olu ş ur.

58 Elmas

59 Kaşıkçı Elması

60

61 METAMORF İ K (BA Ş KALA Ş IM) TA Ş LARI Ba ş kala ş ım ta ş ları biçimleri de ğ i ş mi ş olan kayalardır.

62 NASIL OLU Ş UR? Tortul ve volkanik ta ş ların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanması ile oluşur.

63 NASIL OLU Ş UR? Bazen yer kabu ğ undaki hareketler sonucunda bir kaya derinlere inerek mantodan gelen sıcaklıkla de ğ i ş ime neden olur.

64

65 ÖZELLİKLERİ Yapıları kristallidir. Tabakalı ve sert yapıdadırlar Fosil bulundurmazlar Asitlerden etkilenmezler.

66 METAMORFİK TAŞLAR Kalker ------->Mermer Kil taşı------->Mikaşist Kum taşı----->Kuvarsit Granit-------->Gnays Kil taşı-------Arduaz

67

68 Mika ş ist

69

70 Kuvarsit

71

72

73

74 Gnays

75

76 MERMER

77 MERMER


"KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?. Kayaçlar sürekli döngü halindedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları