Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESELLEŞME VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESELLEŞME VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr"— Sunum transkripti:

1 KÜRESELLEŞME VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr
KÜRESELLEŞME VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr. Adem UĞUR AYSU ERÖZKAN G ÜMRAN GÜNGÖRDÜ G

2 KÜRESELLEŞME Birinci küreselleşme 1490 yılında merkantilizmin etkisiyle yaşanmış ve sömürgecilikle sonuçlanmıştır . İkincisi 1890 yılında sanayileşme ve onun doğurduğu gereksinimler sonucunda yaşanmış ve sömürgecilik emperyalizme dönüşmüştür. Üçüncü küreselleşme ise 1970 yılında çok uluslu şirketlerin doğması,1980’lerde iletişim devriminin yaşanması ve son olarak 1990 yılında SSCB’nin yıkılması ile başlamıştı.

3 Küreselleşme olgusunun etki alanlarını beş farklı boyutta incelemek mümkün ;
· Ekonomik Küreselleşme · Siyasi Küreselleşme · Sosyo-Kültürel Küreselleşme · Coğrafi ve Ekolojik Küreselleşme · Teknolojik Küreselleşme

4 KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ

5 Küreselleşmenin Sosyal Etkileri
Bir teoriye göre çok eski zamanlarda Mu ve Atlantis isimli uygarlıkların, büyük bir tufan ile yok olmadan önce, bugünkü ulaşılan bilim ve teknolojiden çok daha ileri seviyelere çıkarak kendi sonlarını hazırladıkları tartışılmaktadır.Bugünkü teknolojik seviyeye geldiğimizi ve atom gücünü kullandığımızı düşünürsek, en az 70 bin yıl yaşamış olan bu uygarlıkların teknolojide bizden daha ileri seviyelere ulaşmamalarına bir neden yoktur. Geliştirdikleri düşünülen atomik silahlarla iki uygarlık arasındaki savaş sonucu kıtaların battığı, ısıl şoklarla buzulların eriyerek dev dalgaların oluştuğu ve sadece yüksek kesimde yaşayan insanların kurtulmasıyla dünyada çok az sayıda insanın kaldığı düşünülmektedir.

6 Bütün bu anlatılanlar ışığında düşünecek olursak küreselleşme ile dünyanın sonu yukarıda anlatılanlardan farklı bir yere doğru gitmemektedir. Her bir yenilik zincirleme olarak başka bir yeniliği ortaya çıkarmakta, ortaya çıkan bu teknolojik güç, kötü insanların veya grupların eline geçmesi ile olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar ise insanlar arası iletişimin artması ve zaman-mekan daralması sonucu olmaktadır. Bu nedenle, insanlar arasında ırk, dil, din ve kültür farklılıkları olmasının, dünyanın ömrü ve insanların mutluluğu açısından olumlu sonuçlarının olabileceğini düşünmemek elde değil.

7 Küreselleşme aslında önlenemeyen bir süreçtir
Küreselleşme aslında önlenemeyen bir süreçtir. Her şeye bir tanım getirdiğimiz gibi bu olguya da “küreselleşme” adını vermişiz ve gerektiğinde istismar etmesini de bilmişizdir. Global şirketler küreselleşmeyi kullanarak kendi ürünlerini dünyanın her tarafına ulaştırırken, her devlette kanunları kendi lehine kullanırken ve gerektiğinde yönetimleri ezerken, diğer taraftan kenarda köşede yaşayan halkın açlığı, yoksulluğu ve sefaleti hiç de küresel olmamaktadır.

8 Olumlu yönde düşünürsek, kendi ülkesinde hakkını alamayan bir vatandaş uluslararası mahkemeye müracaat ederek hakkını alabilmektedir. Diktatör bir liderin yönetimindeki halk uluslararası güçler ile demokratik rejime kavuşabilmektedir. Çevre örgütleri ile kimi hayvanlar bile korunabilmekte, küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmaktadır.

9 Kültürel Etkileri Küreselleşme süreci vaat ettikleriyle ortaya koydukları arasındaki derin çelişkilerle sancılı ve paradoksal bir süreçtir. Bir yandan ekonomik anlamda tüm dünya vatandaşlarının refah içinde yaşaması beklenirken yoksulluğun ve açlığın artması ve zenginliğin belli ellerde toplanması, bir yandan oluşan yeni küresel kültürde batı ülkelerinin, özellikle ABD ‘ nin, baskın etkisi ve siyasi anlamda ulus devletlerin yıpratılarak yerelliklere vurgu yapılması küreselleşmenin temel çelişkileri olarak görülmektedir.

10 Dünya üzerinde yaşanan bu büyük değişim ve dönüşümden doğal olarak değerler ve değerler sistemi de etkilenmektedir. Günümüzde artık küreselleşmenin etkisiyle değerler sisteminde meydana gelen değişimleri kontrol edebilmek güç bir hal almıştır. Küreselleşmenin tüm dünyada etkili olmasında en önemli etken olan kitle iletişim araçları vasıtasıyla değerler dünyası karşı konulamaz biçimde aşınmaktadır.

11 Küreselleşmenin kültürel sonuçları ile ilgili olarak en fazla öne çıkan husus dünyada Amerikan kültürünün küresel kültür olarak yaygınlık kazanması meselesidir. “Amerikanlaşma”, “Mcdonaldslaşma” gibi özgün ifadelerle de izah edilen bu konu , hayat tarzı açısından dünyada numune bir kültür olma yolunda çok önemli mesafeler kat eden Amerikan yaşam biçiminin, anti demokratik toplumlar da dâhil olmak üzere, yaygınlaşmasından kaynaklanan bir husustur. Amerikan kolası, hamburgeri, eğlence biçimi, dans şekilleri, film, plak, CD ve VCD gibi somut kültür unsurlarının yoğun bir şekilde küresel ölçekli olarak kabulü böyle bir realitenin varlığını kabul etmenin zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır.

12 Demokratik değerlerin yaygınlaşması, Hak aramada yalnız kalınmaması,
Dünyada küreselleşmenin ortaya çıkışı ile birlikte, iletişim imkânlarının daha fazla elverişli olduğu bir atmosfer hâkim olmuştur. Söz konusu atmosfer bir taraftan çok olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken, diğer taraftan olumsuz olarak değerlendirilebilecek neticeler meydana getirmektedir. Demokratik değerlerin yaygınlaşması, Hak aramada yalnız kalınmaması, Kültürün aktarılmasında kolaylıklar elde edilmesi, Farklı kültür ve toplumların daha net algılanması, Bilgiye erişme fırsatlarının artması gibi çok önemli olumlu sonuçlar, özellikle anti demokratik ulusların halkı için küreselleşmenin faydalanılabilecek özelliklerinin başında gelmektedir.

13 Sosyo-Kültürel Küreselleşme ve Sonuçları
Küreselleşme sürecinde gerek ekonomik yapılanmaya ,gerek evrensel değerlere , gerekse teknolojik değişimlere ayak uyduramayan toplumlar kültürlerini yitirmeye , tek bir kültüre mahkum olamaya zorlanmaktadırlar. Toplumların yerel kimlikleri üzerinde bir baskı oluşturulmaktadır. Özellikle içinde farklı kültürleri barındıran toplumlar açısından küreselleşme bölünme veya yok olma tehdidi anlamına geliyor.

14 Bunun en büyük örneğini Yugoslavya’da görmekteyiz, ulusal devleti aşan ve onu küçük parçalar halinde algılayan bir yapı oluşmuştur. Kültürel küreselleşme dünyayı hızla aynı yiyecekleri yiyen , aynı markayı giyinen bir kültüre doğru sürüklemektedir . Kültürel küreselleşmenin hızlı bir şekilde yaşanmasındaki temel nedenlerden bir de kitle iletişim araçların her geçen gün çoğalıp gelişmesidir.

15 İnsanları tek bir kültür çatısı altında toplanmaya zorlayarak aynı yiyecekleri yiyen , aynı markayı giyinen bir kültür oluşturmak mümkün kılınmaya çalışılıyor , fakat yaşadığı topluma yabancılaşmış nesiller yaratılıyor , bu da tek bir kültür çatısı altında toplanmanın ne kadar imkansız bir şey olduğunu ve aynı zamanda bu sürecin toplumlara çok büyük yıkımlar verdiğini gösteriyor. Kültür bir toplumu ayakta tutan en büyük değerlerden biridir ve kültürel küreselleşme modernleşme adı altında toplumlara bu değerlerini yitirmelerini vaat ediyor.

16 Kültürel küreselleşmenin Türkiye’ye yansımalarına bakarsak AB ile müzakere sürecinde daha da etkinliğinin arttığını söyleyebiliriz . Sonuç itibariyle küreselleşme karşı konulması zor bir süreçtir. Kültürel küreselleşme karşında dünyadaki değişimlere karşı toplumların, öz değerlerini muhafaza ederek yeniliklere cevap vermesi , bireysel özgürlükleri güvence altına alıp yayarak , toplumun etkileşimini güçlendirerek siyasal bütünlüğü ve kültürel farklılıkları korumak gerekmektedir.

17 Küreselleşme olgusu ile zaman ve mekan sınırları ortadan kalkarak günümüze kadar gelmiş , dünyada olup biten tüm faaliyetlerin bütün insanlığa mal edilmeye başlaması olumlu etki olarak görülmektedir. Olumsuz etki olarak ise, Küreselleşen dünyada güçlü devletlerle bütünleşmek zorunda kalan gecikmiş ulusal devletler ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan büyük devletlerin etkisine maruz kalmıştır. Bunun sonucunda bir tür bağımlılık ve bağlılık durumu oluşmuş, ulusal sınırlar yok sayılmış , dünyanın küresel bir köy haline dönüştürülme süreci başlatılmış denilebilir.

18

19 Kaynakça www.tasam.org www.ydemokrat.blogspot.com


"KÜRESELLEŞME VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları