Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5.1 Gaz Halinde Bulunan Maddeler Bizler, hacimce bile ş imi yakla ş ık %78 N2, %21 O2, %1 CO2 ve di ğ er gazlar olan, atmosfer okyanusunun en alt tabakasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5.1 Gaz Halinde Bulunan Maddeler Bizler, hacimce bile ş imi yakla ş ık %78 N2, %21 O2, %1 CO2 ve di ğ er gazlar olan, atmosfer okyanusunun en alt tabakasında."— Sunum transkripti:

1

2 5.1 Gaz Halinde Bulunan Maddeler Bizler, hacimce bile ş imi yakla ş ık %78 N2, %21 O2, %1 CO2 ve di ğ er gazlar olan, atmosfer okyanusunun en alt tabakasında ya ş ıyoruz Ş ekil 5.1 25°C ve 1 atm’de gaz halinde bulunan elementler. Soy gazlar (Grup 8A elementleri) tek-atomludur; di ğ er elementler iki- atomlu moleküller halinde bulunurlar. Ozon (O3) üç atomlu bir gazdır. Bulundukları kapların hacim ve ş eklini alırlar. Maddenin en sıkı ş tırılabilir halidir. Aynı kaba konuldu ğ unda tamamen karı ş ırlar. Sıvı ve katılardan daha dü ş ük yo ğ unlu ğ a sahiptirler.

3

4 5.2 Bir Gazın Basıncı Basıncın SI Birimleri

5 Atmosfer BasıncıStandart atmosfer basıncı (1 atm), deniz seviyesinde ve 0˚C da, tam olarak 760 mm (veya 76 cm) yükseklikte bir civa sütununun basıncına e ş ittir.

6

7

8 Ş ekil 5.4 Gaz basınçlarını ölçmek için kullanılan iki çe ş it manometre. (a) Gaz basıncı atmosfer basıncından daha az ya da fazla olabilir. (b) Gaz basıncı atmosfer basıncından daha yüksektir. 5.3 Gaz Yasaları Basınç-Hacim İ li ş kisi: Boyle Yasası

9 Sıcaklık-Hacim İ li ş kisi: Charles ve Gay-Lussac Yasası

10 Hacim-Miktar İ li ş kisi: Avogadro Yasası

11

12

13

14 Bilimsel bir ara ş tırmada helyum balonu.

15

16

17

18

19

20 Gaz Halindeki bir Maddenin Molar Kütlesi

21

22 5.5 Gaz Stokiyometrisi

23

24

25 5.6. Dalton’un Kısmi Basınçlar Yasası

26

27

28 Dalton’un kısmi basınçlar yasası, su üzerinde toplanan gazların hacimlerini hesaplamak için de kullanılabilir. Örne ğ in, potasyum klorat (KClO3) ısıtıldı ğ ı zaman, KCl ve O2’e ayrı ş ır:

29

30

31 Gaz Yasalarının Uygulanması Molekül Hızlarının Da ğ ılımı Ş ekil 5.171 (a) Üç farklı sıcaklıkta azot gazı için hızların da ğ ılımı. yüksek sıcaklıklarda, daha fazla sayıdaki molekül daha hızlı hareket eder. (b) 300 K’de üç farklı gazın hız da ğ ılımları. Belirli bir sıcaklıkta, daha hafif moleküller ortalama olarak daha hızlı hareket ederler Ş ekil 5.17(a)’da üç farklı sıcaklıkta azot gazı için Maxwell hız da ğ ılım e ğ rileri gösterilmi ş tir.

32 Hız-Kareleri-Ortalamasının Karekökü Molekül hızını tahmin etmenin bir yolu, ortalama molekül hızı olarak bilinen hızkareleri- ortalamasının karekökünü(urms) hesaplamaktır.

33

34 Gaz Difüzyonu ve Efüzyonu Gaz Difüzyonu Gazların geli ş igüzel hareketlerinin do ğ rudan gösterimi difüzyon tarafından sa ğ lanır.Difüzyon (yayılma), gaz moleküllerinin ba ş ka gaz molekülleri ile kendi kinetik özellikleri sayesinde yava ş yava ş karı ş masına denir. 1832 yılında İ skoç kimyacı Thomas Graham†, aynı sıcaklık ve basınç ko ş ullarında, gazların difüzyon hızlarının mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılı oldu ğ unu bulmu ş tur. Bu ifade, Graham’ın difüzyon yasası olarak bilinir ve matematiksel olarak ş öyle ifade edilir: Ş ekil 5.20 Gaz difüzyonunun gösterimi. Sulu amonyak çözeltisi içeren bir ş i ş eden gelen NH3 gazı ile hidroklorik asit içeren bir ş i ş eden gelen HCl gazı, katı NH4Cl meydana getirmek üzere birle ş irler. NH3 daha hafif oldu ğ undan HCl’ye göre daha hızlı yayılır ve katı NH4Cl olu ş umu HCl ş i ş esinin (sa ğ da) yakınında ilk ortaya çıkar.

35

36 5.8 İ deal Davranı ş tan Sapma Gaz yasaları ve kinetik molekül kuramı, gaz halindeki moleküllerin birbirine çekme ve itme kuvveti uygulamadı ğ ını varsaymaktadır. Di ğ er varsayım ise, moleküllerin hacimlerinin kabın hacmi ile kar ş ıla ş tırıldı ğ ında ihmal edilebilecek kadar küçük olmasıdır. Bu iki ko ş ulu sa ğ layan bir gazın ideal davrandı ğ ı söylenebilir. Ş ekil 5.22 0°C’de bir mol gazın PV/RT’ye kar ş ı P grafi ğ i. Gazın basıncı ne olursa olsun, ideal bir gazın 1 molünün PV/RT de ğ eri 1’e e ş ittir. Gerçek gazlarda, yüksek basınçlarda ideallikten sapmalar gözlenir. Çok dü ş ük basınçlarda ise bütün gazlar ideal davranı ş gösterir; Yani, P sıfıra yakla ş tıkça PV/RT de ğ erleri 1’e yakla ş ır. İ deal olmayan bir gazda P, V, T ve n arasındaki ba ğ ıntıyı veren e ş etlik van der Waals e ş itli ğ i olarak bilinir

37

38

39


"5.1 Gaz Halinde Bulunan Maddeler Bizler, hacimce bile ş imi yakla ş ık %78 N2, %21 O2, %1 CO2 ve di ğ er gazlar olan, atmosfer okyanusunun en alt tabakasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları