Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Başarının kanıtı olarak neyi alacağınızı bile bilmiyorsanız, birisine “başarılıdır” damgasını vurmak oldukça şüpheli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Başarının kanıtı olarak neyi alacağınızı bile bilmiyorsanız, birisine “başarılıdır” damgasını vurmak oldukça şüpheli."— Sunum transkripti:

1 ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Başarının kanıtı olarak neyi alacağınızı bile bilmiyorsanız, birisine “başarılıdır” damgasını vurmak oldukça şüpheli bir davranıştır... “ R. F. Mager

2 2 Yeni Öğretim Programlarında Öğretme ve Öğrenme

3

4 Ö ĞRENCI U RUN D OSYASı (P ORTFOLYO ) Öğrenci urun dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin secimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci urun dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir

5 Ö ĞRENCI U RUN D OSYASıNıN A MACı N EDIR ? Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek, Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak, Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek, Urun ve sureci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak,

6 Ö ĞRENCI U RUN D OSYASı N ELERI IÇERIR ? Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) Araştırmalar, problemler ve stratejiler Diyagramlar, fotoğraflar, resimler Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler Grup ödevleri ve projeler Öğretmen anekdotları Öğrencilerin mektupları Öğretmen kontrol listeleri Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler Değerlendirme kağıtları

7 Ö ĞRENCI U RUN D OSYASıNıN IÇERIĞINI S EÇMEK IÇIN S TRATEJILER Öğrencinin en iyi çalışması Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar Öğrencinin çok ovunduğu şeyler Oğretmen, öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler

8 Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir. Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? Neden bu çalışmayı seçtin? Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

9 Ö ĞRENCI U RUN D OSYASı H AZıRLAMA S URECINDE Ö ĞRETMENIN Y APACAKLARı Kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi, öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini belirleyiniz. Öğrenci urun dosyasını sınıfınıza tanıtınız. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz. Öğrenci urun dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar, projeler, değerlendirme ölçekleri, yazılar vb.). Dosyaya fazla urun koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde). Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz.). Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz.

10 H. P ERFORMANS D EĞERLENDIRME Performans değerlendirme, öğrencilerin, öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak, bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir.

11 Performans değerlendirme, öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir. Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere Gore yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütl e değerlendirmelidir. Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eslestirilmelidir.

12 H ANGI T UR E TKINLIKLER P ERFORMANSA D AYALı D EĞERLENDIRME S URECINDE K ULLANıLABILIR ? Ürünler: Kompozisyon, makale yazma, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma vb. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma, kroki, resim çizme, bir araç yapma vb. Alışkanlıklar ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme vb.

13 1. K AVRAM H ARITALARı Kavram haritaları, bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin yazıldığı doğrularla gösterilir. ilişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak, 1998).

14 N E AMAÇLA KULLANıLıR,? 1. Bir konunun öğretiminde, 2. Öğrenmeyi kolaylaştırmada, 3. Öğrenme surecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada, 4. Değerlendirme yapmada

15 KAVRAM HARİTALARINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILABİLECEK ÖLÇÜTLER 1. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi Kavramlar, en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir. Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır. 2. Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır. İki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. ilişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir. 3. Kavramların çapraz bağlanması En iyi haritalar, kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. Çapraz bağlantılar, öğrencinin, birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. Çapraz bağlantılar, yaratıcılığı ortaya çıkarır.

16

17 I. V – D IYAGRAMı (V EE D IAGRAM ) Öğrenme- öğretme surecinin başında, süreç esnasında ve süreç sonunda, bazı kritik soruları cevaplandırarak, bilişsel düzeyde, daha anlamlı, derin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği varsayımına dayanan bir tekniktir. V – diyagramı, kendi basına bir etkinlik olmayıp sınıf içi veya sınıf dışı bir etkinliğin daha iyi özümsenmesi ve anlamlandırılması için yardımcı bir araç gibi düşünülmelidir.

18

19

20

21 YAPILANDIRILMIŞ GRİD Bu teknik uygulanırken; yasa ve seviyeye bağlı olarak dokuz ya da on iki kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır. Konu ile ilgili kavramlar, resimler, sayılar, eşitlikler, tanımlar veya formüller gelişigüzel kutucuklara yerleştirir. Kutucukların içeriğinin değiştirilebilmesi hem görsel hem de analitik düşünebilme olanağı sağlar. Öğrencilere konuyla ilgili değişik sorular verilir. Öğrencilerden, Her sorunun cevabı için uygun kutucukları bulmaları, Bu kutucuk numaralarını mantıksal veya işlevsel sıraya Gore dizmeleri istenir.

22 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID (Ö RNEK ETKINLIK ) Soru 1: Yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgalı hayvanlar grubuna dahil olan canlıları içerir? a) Uygun kutucukları seçiniz. (Cevap: 2, 5, 6, 7, 9) b) Seçtiğiniz hayvanları balık – sürüngen – kurbağa – kuş – memeli doğrultusunda sıralayınız. (Cevap: 5, 6, 9, 7, 2) Soru 2:.......... Soru 3:.......... 22 1- Örümcek2- Balina3- Kelebek 4- Yengeç5- Sazan6- Yılan 7- Kartal8- Solucan9- Kurbağa

23 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID A NALIZ Y ÖNTEMI ( A )  Her sorunun cevabı için uygun kutucukların seçilmesi  Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1, 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacı ile 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile çarpılır. 23 C 1 C 3 C 2 C 4 C 1 = Seçilen doğru kutucuk sayısı C 2 = Toplam doğru kutucuk sayısı C 3 = Seçilen yanlış kutucuk sayısı C 4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı

24 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID P UANLAMA (1) 24 3 2 5 4 Öğrenci 5 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 2’si yanlış olsun. = 0.60 – 0.50 = 0.10 Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın. = 5 x 1.10 = 6.10 veya yuvarlak olarak 6 alabiliriz.

25 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID P UANLAMA (2) 25 3 4 5 4 Bir başka öğrenci 7 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 4’ü yanlış olsun. = 0.60 – 1 = - 0.40 Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın. = 5 x (0.60) = 3

26 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID A NALIZ Y ÖNTEMI ( B ) 5 numara 6’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? 6 numara 9’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? 9 numara 7’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? 7 numara 2’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? Varsayalım ki öğrencinin cevabı 5, 9, 6, 7, 1 şeklinde. 26 Her evet cevabı 1 puan, her hayır cevabı 0 puan ile değerlendirildiği için, bu öğrenci 8 üzerinden 2 puan almıştır. (Evet/ Hayır) (Hayır/ Hayır) (Evet/Hayır) (Hayır/ Hayır) Değerlendirmede ikinci aşama (mantıksal veya işlevsel sıraya koyma). Sorunun (b) şıkkının cevabı 5, 6, 9, 7 ve 2 idi.

27 1 CO 2 2 O 2 3 CO 4 Su 5 Glikoz 6 Besin 7 ATP 8 NH 3 9 Enerji Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda fotosentez sonucu çıkan ürünler verilmiştir. Tabloya göre aşağıda verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplayınız.

28 1)Yukarıdaki kutucuklarda hangisi/hangileri fotosentez sonucu çıkan ürünleri içerir? 2)Yukarıdaki kutucuklardan hangisi fotosentez sonucu çıkmayan ürünleri içerir? ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.Soru için seçilmesi gereken doğru kutucuklar:2,5,6,7,9 1.Soru için yanlış kutucuklar ise: 1,3,4,8 Örneğin bir öğrenci bu soruyu tam olarak cevaplayarak 5 doğru ve 0 yanlış kutucuk seçti. Bir önceki sayfada verilen formül kullanılarak; 5/5 – 0/4= 1-0=1 sonucuna eklenerek 1+1=2 bulunur ve sonuç 5 ile çarpılarak 5x2= 10 bulunur. Örneğin başka bir öğrenci bu soru için 3 doğru ve 2 yanlış kutucuk seçti. Yukarıda verilen formül kullanılarak; 3/5 – 2/4= 0,60 – 0,50= 0,10 sonucuna 1 eklenerek 0,10+1=1,10 bulunur ve sonuç 5 ile çarpılarak 5x(1,10)= 5,50 veya bulunan sonuç yuvarlatılırsak 6 bulunur. 2. sorunun değerlendirilmesi 1.soruda olduğu gibidir.

29 TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ Belli bir konuda öğrencinin neleri öğrendiğini ve neleri öğrenemediğini belirlemek için kullanılabilir değerlendirme araçlarından biridir. Bu teknikte, temelden ayrıntıya giden bir sıraya Gore doğru ve yanlış ifadeler seçilerek öğrenciden doğru secimi yapması istenir. Böylece, 8 veya 1 6 seçimlik bir ifadeler listesi ile sonlanan bir dallanmış ağaç oluşturulur. Öğrenci seçtiği yollara ve ulaştığı son ifadeye göre değerlendirilir.

30 HAZIRLANMASI İlk olarak cevabı kesin doğru ya da kesin yanlış olarak hazırlanmış bir soru yazılır. Daha sonra doğru bu soruya doğru cevap veren öğrencilerin gideceği bir üst seviyeden aynı tipte bir soru yazılır. Eğer öğrenci ilk soruya yanlış cevap verdiyse ilk soru ile aynı seviyede olan bir soru yazılır ve öğrenci bu soruyu cevaplar.Böylece öğrenci seviyeleri belirlenmiş olur. Her bir sorunun bir sonraki soru ile bağlantılı olması ile verilen cevaplar bir sonraki sorunun cevabını etkiler. Puanlama seviye seviye hazırlanmış sorulara verilen cevaplara göre yapılır.Diğerlerine göre düşük seviyedeki sorular düşük,yüksek olanlar yüksek puan değeri alır. 30

31 T ANıLAYıCı D ALLANMıŞ A ĞAÇ 31 A ifadesi B ifadesi C ifadesi D ifadesi E ifadesi F ifadesi G ifadesi d y d y d y d y d d d y y y 1 => 2 puan 2 => 1 puan 3 => 3 puan 4 => 2 puan 5 => 1 puan 6 => 2 puan 7 => 0 puan 8 => 1 puan (Doğru) (Yanlış) (Doğru) (Yanlış)

32

33 Direnç maddenin cinsine bağlıdır İletkenlerin dirençleri büyüktür Direnç elektrik akışına karşı gösterilen zorluktur Metal olmayan iyi iletkendir İletkenler elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılır Drencin birimi ohm dur Direnç manometreyle ölçülür Yalıtkanlar elektrik enerjisini iletmeyen maddelerdir. Yalıtkan sıvılar yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletkenlik kazanır. Bakır telin drenci büyüktür. Plastik cam gibi maddeler yalıtkandır. İnce tel kalın tele göre daha büyük dirence sahiptir. Gazlar yalıtkan değildir. D D Y Y D D Y Y D D Y Y Y Y D D Y Y D D D D Y Y Y Y 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 Tuzlu su, sirke, limon suyu gibi sıvılar iletkenlere örnektir 1.ÇIKIŞ 2.ÇIKIŞ 3.ÇIKIŞ 4.ÇIKIŞ 5.ÇIKIŞ 6.ÇIKIŞ 7.ÇIKIŞ 8.ÇIKIŞ 9.ÇIKIŞ 10.ÇIKIŞ 11.ÇIKIŞ 12.ÇIKIŞ 33

34 D ERECELEME Ö LÇEKLERI (R UBRIK ) Dereceli puanlama anahtarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. 34

35 PUANİÇERİK 4 Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. 3 Bütün işaretler haritada var. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. 2 İşaretlerden bir kaçı haritada yok. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş. 1 İşaretlerin çoğu haritada yok. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. PUANGÖRÜNÜMÜN YETERLİĞİ 4 Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor. 3 Haritada birkaç renk var. Bazı işaretler kolay okunmuyor. 2 Sınırlı sayıda renk kullanılmış. İşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. 1 Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. İşaretler çok az kullanılmış. PUANHARİTA ELEMANLARI 4 Haritanın başlığı, yön oku, ölçeği, anahtar bölümü (lejant), kaynağı, enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır. 3 Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır. 2 Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. 1 Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını, sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Bu ölçekler, çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. HARİTA İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 35

36 Çok iyi (3)İyi (2)Kabul edilebilir(1) Düzenleme Bilgiler açık, uygun ve doğru olarak düzenlenmiş. Bilgiler uygun bir şekilde düzenlenmiş fakat bazı bölümler açık değil ve tutarsızlıklar var. Tanımlar ve ayrıntılar ya yok ya da çok az. Düşünceler karışık, düzensiz ve ilgisiz. İçerik İçerik açık, ilgili, doğru ve özlü olarak verilmiş. İçerik uygun fakat amaçla bağlantısı eksik. Yeterli içerik göstergeleri çok az. Yazım Kuralları Okunabilirliği iyiKüçük hatalar var ama okumayı engelleyecek kadar değil. Doğru bir şekilde yazıldığının göstergeleri ya yok ya da çok az. Okunması ile ciddi sıkıntıları var. Araştırma ve YorumlamaBilgiler doğru yorumlanmış. Araştırmaya dayalı olarak analiz yapılmış ve sonuçlar çıkarılmış. Bilgiler ve veriler doğru yorumlanmış fakat analizler ve sonuçlar araştırma ile desteklenmemiş. Analiz ve sonuç yok ya da çok az bilgiyle yanlış yorumlanmış. Kelime SeçimiKelimeler uygun bir şekilde seçilmiş ve terimler konuyla ilgili. Bazı uygun olmayan kelimeler verilmiş ya da uygun kelimelerin kullanılışı sınırlı. Kelimeler uygun değil ve kullanım sınırlı. ÖĞRETİCİ METİN İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Uyarlama: İndependent School District 196, Rosemount, Minnesota 36

37 ÖZ DEĞERLENDİRME Kendini değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Öğrencilere not verilmez. Sonuçlar öğrencinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. 37

38 Öz Değerlendirme Formu Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (x) işareti koyunuz. Adı ve Soyadı: Sınıfı : No: Çok iyi İyi Orta Yetersiz Ödevlerimi planlı bir şekilde yapmak Çalışmamı zamanında tamamlamak Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinlemek Anlamadığım yerlerde sorular sormak Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek olmak Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullanmak Anlamadığım yerlerde başkalarından yardım almak Öz Değerlendirme Formu Bu form kendinizi değerlendirebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (X) işareti koyunuz. Öğrencinin; Adı ve Soyadı: Sınıfı: No: Öğrencilerin Değerlendireceği Davranışlar Dereceler Her zaman Bazen Hiçbir zaman 1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. 2. Yönergeyi izledim. 3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 4. Ödevlerimi tamamladım. 5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. 7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. 8. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 38

39 A KRAN DEĞERLENDIRME Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödevler, araştırmalar, projeler, raporlar vb. çalışmalarını değerlendirmesidir. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. Akran değerlendirmede, öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Akran değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılabilir. 39

40


"ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Başarının kanıtı olarak neyi alacağınızı bile bilmiyorsanız, birisine “başarılıdır” damgasını vurmak oldukça şüpheli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları