Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta9 : Ürün ve Süreç Yenilikçiliği, Yeni Ürünler Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta9 : Ürün ve Süreç Yenilikçiliği, Yeni Ürünler Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü,"— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta9 : Ürün ve Süreç Yenilikçiliği, Yeni Ürünler Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer II Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s173-8, 67-73 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Tunçer II Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tokat IV Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Tokat IV Kıngır Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Ürün ve Süreç Yenilikçiliği Yeni Ürünler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143  Yenilik çeşitleri, ürün / süreç yenilikçili ğ i ve yönetimi

4 Yenilik çeşitleri -1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  Yenilik, yeniliklerin gerçekleşmesi için tüm ilgili alanlarda atılan tüm adımları içeren bir süreçtir.  Yenilik çeşitlerini listelemek gerekirse:  Köktenci, Artımsal ve Yapısal Yenilikler: bunları incelemiştik  Köktenci: Önceleri olmayan yenilik  Artımsal: Mevcut bir yenilikte iyileştirme  Yapısal: Mevcut yenilik ve teknolojilerin henüz yapılmamış birlikteli ğ i sonucu yeni pazarlar açma  Yıkıcı ve Destekleyici Yenilikler:  Yıkıcı: mevcut süreç ve ürünlerin yerine çok farklı yenilerini sunarak yeni pazarlar açan yenilikler  Destekleyici: Mevcut ürün ve süreçlerin (köktenci/artımsal) yeniliklerle başarımını artırarak yeni gereksinmeleri karşılama  Teknolojik ve Teknolojik Olmayan Yenilikler  Teknolojik: teknoloji destekli veya tabanlı. Örne ğ in, TÜB İ TAK 2238 Teknoloji sınıfı  Teknolojik olmayan: teknolojiyi ilgilendirmeyen, ancak teknoloji kullanıyor olabilecek yenilik. Örne ğ in, TÜB İ TAK 2238 Genel sınıfı

5 Yenilik çeşitleri -2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145  Toplumsal Yenilikler:  Toplumu ilgilendiren etkinliklerin toplum yararına uygulanması. Yukarıda anılan türlerin bileşimi olabilir.  Ürün, Hizmet ve Süreç Yenilikleri:  Ürün-hizmet yenili ğ i: mevcut ürün-hizmetin önemli ölçüde farklılaştırılmış yeni sürümleri, ya da mevcut olmayan tamamen farklı yeni ürün-hizmet sunumu  Süreç yenili ğ i: ürün-hizmetin tedarik, üretim, ve da ğ ıtım biçimlerinde verimlilik ve de ğ er atışı sa ğ lamak üzere yapılan de ğ işim.  Bunlara örnekler vermeye çalışın.

6 Ders Projesi: Özet Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması: TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  1. Aşama Sonuçları Belli Oldu 1. Aşama Sonuçları Belli Oldu  http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/BIDEB /duyuru/2238_universitesi_girisimcilik_1.asama_sonuclari.pdf. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/BIDEB /duyuru/2238_universitesi_girisimcilik_1.asama_sonuclari.pdf  Dört ö ğ rencimin projeleri kabul edildi:  50 1139B381301820 GENEL 76144016818 İ LONA D İ K İ C İ  57 1139B381300999 GENEL 38099079904 MENEKŞE ŞAH İ N KARADAL  84 1139B381301052 GENEL 11176458878 SUAT TOMAK  181 1139B381301044 TEKNOLOJ İ 19091514044 S İ BEL TOSUN  Özetle: 100 adet genelden 3 tanesi, 100 adet teknolojiden biri ASÜ’den.  Önerilen projeleri ve sonuçları şu adreslerde bulacaksınız:  http://atillaelci.wordpress.com/ ve http://atillaelci.wordpress.com/  http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com. http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com

7 Ürün Yeniliği ve Geliştirme Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  Ürün geliştirme süreci için kimi kesimlerin prati ğ i gelişmiş, standart modeller oluşmuştur. Örne ğ in iletişim ve elektronik kesiminde şu üç model var:  Kapı süreci modeli:  Üretim aşamaları (tanım, tasarım, geliştirme, testler, piyasaya sürüm, destek) üzerine kurulu ça ğ layan modelidir.  Kapı = her aşamada onayların alındı ğ ı yönetimsel denetim noktası.  Sorunlar:  Ardıştırma, aşamaları örtüştürmeye izin vermiyor  Müşteri katılımı çok geç oluyor  Farklı aşamalarda farklı ekipler var  Alfa-beta sevkiyat modeli:  Kapı sürecinin hızlandırılmış sürümüdür  Ürün taslak, ilk ürün, geliştirilmiş ürün, son ürün gibi sürümlerde pazara verilir  Yeni ürün pazarlama süresi (YÜPS) modeli  Çok nesilli ürün geliştirme yaklaşımı

8 Ürün geliştirme süreci Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148

9 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3189  "How to get published" video! "How to get published" video! “ İ ş Planı Ödülü” yarışması: “ İ ş Planı Ödülü” yarışması 2012-2013 E ğ itim-Ö ğ retim Yılı Güz Yarıyılında Girişimcilik dersini alarak başarı ile tamamlayan ASÜ ö ğ rencilerinin KOSGEB Destek Programlarından Girişimcilik Destek Programı kapsamındaki “ İ ş Planı Ödülü” yarışmasına başvuruları beklenmektedir.

10 Bağlantılar-2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410  TÜB İ TAK 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri: TÜB İ TAK 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri  10 yıl boyunca hibe alacaklar.  9. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı:  2013 Yılı Yarışma Takvimi 2013 Yılı Yarışma Takvimi  2013 Finalistleri 2013 Finalistleri  Haber.com’da haberi Haber.com’da haberi  Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İ stihdamın Teşviki:  Hibe Programı Hibe Programı  İ lgili projeler İ lgili projeler  ESDER: "Yeni fikirlerle mevcut mesle ğ imizi farklı şekillerde icra ederek yenilikçi olaca ğ ız."yenilikçi olaca ğ ız  3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management 2013 (ICLTIM-2013):ICLTIM-2013  Kasım 14-16, Istanbul

11 Değişim Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411 Tokat – Örgütsel De ğ işim:  Örgütlerde de ğ işimin tanımı  Örgütsel de ğ işimin amacı  De ğ işim türleri: Toplumsal, Teknolojik, Ekonomik.  Örgütlerde de ğ işimin kuramsal temelleri: de ğ işim ve örgüt/çevre unsurları ilişkisi kuramları:  Yapı (örgütün ilkeleri, biçimsel/do ğ al ilişkileri) unsurları  İ nsan unsurları  Amaç unsurları,  Teknolojik ve çevre unsurları.  Geleneksel ve davranışsal örgüt kuramı ve örgütsel de ğ işim  Modern örgüt kuramı ve örgütsel de ğ işim  Sistem yaklaşımı  Durumsallık yaklaşımı


"ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta9 : Ürün ve Süreç Yenilikçiliği, Yeni Ürünler Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları