Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMA ESASLARININ TANITIMI Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzurum

2 GİRİŞ Bu yönetmelik Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Yönetmeliğin amacı Fakültemizde Eğitim-Öğretim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin; Yaz Okulu, Çift Anadal, Yandal, Bölümler Arası Yatay Geçiş vb. imkanlardan yararlandırılması ve Çağdaş Üniversitelerde yürütülen bu sistemin Üniversitemiz ve Fakültemizde uygulanmasıdır. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri ve alınması gereken önlemleri hatırlatmak amacıyla bu tanıtım programı gerçekleştirilmiştir.

3 BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
Yönetmeliğimizin 27. maddesinde; “Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır.” ifadesi bulunmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi; Bir öğrencinin başarısını, o öğrencinin sınavına girdiği dersteki öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirmektir.

4 Kısa Süreli Sınavlar Ara Sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Ara Sınavlar Ortak zorunlu dersler hariç, her ders için yarıyılda iki kez yapılan sınavlardır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri en çok 1 ara sınavı yerine sayılabilir. Yarıyıl Sonu Sınavı Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.

5 Ham Başarı Notu Fakültemiz Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi’nin 3. Maddesine göre “Ham başarı notu; ara sınav aritmetik ortalamasının %60’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %40’ı alınarak oluşturulur”. Ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) için ara sınav ortalamalarının yarıyıl sonu sınavlarına katkı oranları eşittir.

6 İstatistiksel Değerlendirme :
1 İstatistiksel Değerlendirme : Dersin öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 35’i geçemez. İstatistiksel değerlendirmelerde Alt limit (AL) de dikkate alınır. AL’nin değeri 40’dır. Ham başarı puanları AL’nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır.

7 İstatistiksel Değerlendirme
İstatistiksel değerlendirme; değerlendirmeye katılan (notu DKL’nin üzerinde kalan) öğrenci sayısına bağlı olarak oluşturulan program üzerinden yapılır. 2 Öğrenci sayısı ≥ 30 Programda kullanılan standart skorlardan elde edilen T-Skor'larına göre harfli notlar belirlenir. Öğrenci sayısı = 10 ~ 30 Herhangi bir istatistiksel işlem yapılmaz, doğrudan sınıf ortalamasına bağlı olarak öğrencilerin ham başarı notlarıyla ilgili tablodaki sınıf düzeyine göre öğrenci sayısının yüzde olarak dağılımı, harfli not aralıklarına yapılır. Öğrenci sayısı < 10 Yarıyıl sonu değerlendirmesinde, öğretim elemanı bağıl notları kendi insiyatifine göre verir. Ek sınav, mazeret sınavı, ek tek ders sınavı gibi sınavlara katılan öğrenciler için karşılaştırma yöntemi uygulanır. Dersin yapılmış en son yarıyıl sonu değerlendirmesinin ham notları ile karşılaştırılarak en yakın ham nota karşılık gelen harfli not verilir.

8 Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir
Harf Notu Ağırlık Katsayısı AA ,00 BA ,50 BB ,00 CB 2,50 CC 2,00 DC 1,50 DD 1,00 FF 0,00 M Muaf G Geçer Z Devamsız

9 Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise (2,00) bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. (FF) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (FF) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar. c) (M) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve Fakülte Yön. Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır. d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır. Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz. e) (Z) notu, AGNO hesabında (FF) notu işlemi görür. (Z) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

10 AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI
AGNO Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, bulunduğu güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması ve hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz Okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO ’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

11 BAŞARISIZLIK DURUMU Başarı baraj notu en az 2,00’dir.
En son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO, 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde, FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda öncelikle alt yarıyıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

12 Danışmanlar ; öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler.

13 1 DERS ALMA VE BIRAKMA Bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saat miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 26 kredi saattir. Öğrenci, yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu, ön şartlı ders veya dersleri alamaz.

14 2 DERS ALMA VE BIRAKMA Tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri; ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin kredi toplamı bir yarıyılda 10 krediyi aşamaz.

15 3 DERS ALMA VE BIRAKMA AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

16 1.Yarıyıl sonundaki AGNO = 20,00 / 16 = 1,25
ÖRNEK 1.Yarıyıl Dersin adı Dersin Kredisi Dersin Ağ. Kat Kredi xAğ.Kat. A Dersi ,0 x 1,50 (DC) = 4,50 B Dersi ,5 x 0,00 (FF) = 0,00 C Dersi ,5 x 3,00 (BB) = ,50 D Dersi ,0 x 1,00 (DD) = 5,00 TOPLAM ,00 1.Yarıyıl sonundaki AGNO = 20,00 / 16 = 1,25

17 ÖRNEK 2.Yarıyıl E Dersi 4,0 x 2,50 (CB) = 10,00
Dersin adı Dersin Kredisi Dersin Ağ. Kat Kredi xAğ.Kat. E Dersi ,0 x 2,50 (CB) = 10,00 F Dersi ,5 x 3,50 (BA) = 15,75 G Dersi ,5 x 4,00 (AA) = 14,00 H Dersi ,0 x 3,00 (BB) = 9,00 TOPLAM ,75 2.Yarıyıl sonundaki AGNO = (20, ,75) / (16+15) = 68,75 / 31 = 2,22 1. Yarıyıla ait Kredi x Ağ.Kat. 1. Yarıyıla ait Kredi ler Toplamı 2. Yarıyıla ait Kredi x Ağ.Kat. 2. Yarıyıla ait Kredi ler Toplamı

18 ÖRNEK 3.Yarıyıl B Dersi 4,5 2,00 (CC) 9,00 I Dersi 2,5 1,50 (DC) 3,75
Dersin adı Dersin Kredisi Dersin Ağ. Kat Kredi xAğ.Kat. B Dersi 4,5 2,00 (CC) 9,00 I Dersi 2,5 1,50 (DC) 3,75 J Dersi 3,0 2,50 (CB) 7,50 K Dersi 4,0 2,00 (CC) 8,00 L Dersi 3, ,00 (BB) ,50 + TOPLAM 17, ,75 3.yıl sonundaki AGNO= (20,00+48,75+38,75)/(11,5+15,00+17,5) = 107,5/44 = 2,44 1.yy 2.yy 3.yy 1.yy 2.yy 3.yy

19 Örnekte görüldüğü gibi 1
Örnekte görüldüğü gibi 1. Yarıyılda öğrenci B dersinden FF almış olduğu için 3.yarıyılda o dersi tekrarlamıştır. Bu ders için son alınan not geçerlidir. Bu yüzden 1.yarıyılda aldığı FF notu yarıyıl sonunda yapılan AGNO hesabına katılmamıştır ve dolayısıyla 1.yarıyılda öğrencinin görmüş olduğu toplam kredi saati 16-4,5=11,5 olmuştur.

20 DERS KAYITLARI Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda alabileceği dersleri seçer. Öğrenci otomasyon programı üzerinden ders seçim işlemini yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme işlemlerini, öğrenci otomasyon programında danışmanları tarafından onaylanmasından sonra ders kayıt fişini, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanıyla birlikte imzalamak zorundadır.

21 Yaz Okulunda öğrenciler notlarını yükseltmek için ders alabilirler.
Yaz Okulu sonunda AGNO yeniden aynı yöntemlerle hesaplanır ve oluşan AGNO bir önceki dönemin AGNO’su yerine geçer. Yani Yaz Okulu ayrı bir dönem olarak değerlendirilmez.

22 Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

23 Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Birbirini izleyen iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin fakülteyle ilişiği kesilir.

24 DEVAM ZORUNLULUĞU Yeni yönetmeliğin 19. Maddesine göre; Teorik dersler, laboratuar ve benzeri çalışmaların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Laboratuar ve benzeri derslerden başarılı olmak için, öğrenci devam şartını yerine getirmiş olsa bile, gerekli olan uygulamaları başarı ile tamamlamak zorundadır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın/yılın son haftası içinde ilan edilir. Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim- öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

25 SAĞLIK RAPORLARI En az 3 hekimin imzaladığı sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilmektedir. Sağlık raporları devama katkıda bulunmaz. Rapor süresinin devam için gerekli azami süreyi (3 haftayı) aşması durumunda, öğrencinin istemesi halinde, kayıt dondurulur. Sağlık raporları sadece girilemeyen arasınav ve yarıyılsonu sınavların yerine mazeret sınavı hakkı vermek için kullanılır. Bunun için raporun bitiş tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde başvuru yapmış olmak gerekir. Kısa süreli sınavlar ve yaz okulunda sağlık raporuna istinaden mazeret sınav hakkı verilmez.

26 MUAFİYET İSTEKLERİ Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek Fakültemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile yatay geçiş ile Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, Bölüm Başkanlıklarına muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe, ders içerikleri ve onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Yönetmeliğe göre başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

27 KAYIT DONDURMA Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

28 ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, Mühendislik Fakültesi içinde veya dışında, kayıtlı oldukları bölüme konu bakımından yakın olan başka bir bölümün derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim–öğretim programına “Çift  Ana Dal Programı “ denir. Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur. Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında başvurabilir. 1

29 ÇİFT ANADAL PROGRAMI Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki AGNO’sunun en az 3.00 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 2

30 1 YAN DAL PROGRAMI Kayıtlı oldukları  lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir  dalda bilgilenmelerini  sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır. Yan Dal programında alınacak dersler en az 18 krediden oluşur. Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

31 YANDAL PROGRAMI Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki AGNO’sunun en az 2.50 olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır. Ana dal programında AGNO’su 2.00' nin altına düşen öğrenci, izleyen dönemde yan dal programından ders alamaz. Yan dal programında ders aldığı iki dönem üst üste AGNO’ su 2.00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programıyla ilişiği kesilir. 2

32 1 BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ
ÖSS sınavı sonucu Mühendislik Fakültesi’nin her hangi bir bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, Mühendislik Fakültesi’nin diğer bölümlerinden birine yatay geçiş yaparak, daha fazla ilgi duydukları bir bölümden mezun olabilirler.

33 2 BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ
Böylece, birinci sınıf sonrası mühendislik disiplinlerini daha fazla tanıyan öğrenciler, belirli bir başarı kriterini (başvuru yaptığı yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış olması ve 3. yarıyılda AGNO>2.49, 5. yarıyılda AGNO>2.59, 7. yarıyılda AGNO>2.69) tutturmak şartıyla, farklı bir mühendislik bölümüne yatay geçiş yaparak o bölümden mezun olabilirler.

34 1 YAZ OKULU PROGRAMI Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bölümlerin teklifi, Fakülte Kurulunun onayı ve Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla Yaz Okulu açılabilir. Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim imkanlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır.

35 2 YAZ OKULU PROGRAMI Yaz Okulu aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

36 3 YAZ OKULU PROGRAMI Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 (yirmi beş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar yönetim kurulunca değiştirilebilir. Yaz Okulunda açılacak lisans dersleri fakültemizin ilgili bölümünün, ayrıca dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine Fakülte Kurulunun onayı ile belirlenen ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takvimi'nde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar.  

37 4 YAZ OKULU PROGRAMI İkinci öğretim yapılan bölümlerde açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli derslere, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler. Yaz Okulunda öğrenciler, alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilirler. Yan Dal veya Çift Ana Dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en çok 12 kredilik ders alabilir.

38 BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN İLANI
Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3,00–3,49 arasında olanlar yarıyıl “Onur Öğrencisi” 3,50–4,00 arasında olanlar yarıyıl “Yüksek Onur Öğrencisi” sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından Fakülte web sitesinde ilan edilir.

39

40

41 Dinlediğiniz için teşekkürler!..


"ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları