Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü"— Sunum transkripti:

1 OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü

2 OECD Tarihçesi 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanı­larak kurulmuş olan uluslararası ekonomik bir örgütüdür. OECD, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden ya­pılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır.

3 OECD Nedir? The Organization for Economic Co-Operation and Development
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 34 ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir forumdur.

4 OECD’nin Amaçları Ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında hükümetlere yardımcı olmak. Ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi gözetmek. Herkes için iş imkanı yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve sağlıklı bir yönetim gerçekleştirilmesi. Yeni gelişme ve sorunları anlamak ve bunlara çözüm üretmek konularında hükümetlere tavsiyelerde bulunmak.

5 OECD Ne Yapar? Ülke incelemeleri, istatistikler, genel ekonomik analiz ve çalışmalar ile mukayeseli analizler Bağlayıcı olmayan ilkeler, rehberler, iyi uygulamalar ve tavsiyeler Bağlayıcı düzenlemeler/kararlar (Liberalizasyon Kodları, Rüşvetleri ile Mücadele Sözleşmesi gibi)

6 Günümüzde OECD 34 üye OECD ülkesi:
Dünya’nın GSMH’nın %60’ından fazlasını, Dünya ticaretinin %76’sını, Dünya resmi kalkınma yardımlarınn %90’nını, Dünya enerji tüketiminin %54’ünü, Dünya nüfusunun %18’ini temsil etmektedir. 100’den fazla ülke «gözlemci» veya «tam katılımcı» olarak OECD’nin çeşitli komitelerinin çalışmalarına katılmaktadır.

7

8

9 Uzmanlık ve Faaliyet Alanları
Bilim ve Teknoloji Biyoteknoloji Enerji Çelik Çevre Eğitim Emeklilik ve Sigorta Ekonomi Finans İhracat Kredileri İstatistikler İşgücü

10 Uzmanlık ve Faaliyet Alanları
Kalkınma İşbirliği Kurumsal Yönetim Rekabet Sağlık Sosyal Konular Tarım ve Balıkçılık Ticaret Uluslararası göç Ulaşım Yatırım Yolsuzlukla Mücadele Vergi

11 OECD’nin Yapısı Konsey Komiteler Sekretarya
OECD’nin karar alma organıdır. Kararlar uzlaşmayla (consensus) alınmaktadır. Üye ülke temsilcileri ve Avrupa Birliği temsilcisinden oluşmaktadır. Düzenli olarak Daimi Temsilciler düzeyinde toplanan Konsey yılda bir kez OECD çalışmalarının önceliklerini belirlemek ve güncel konuları ele almak üzere Bakanlar düzeyinde toplanmaktadır. Komiteler 250’yi aşkın komite ve çalışma grubu bulunmaktadır . Üye ülkelerin yanısıra davet edildikleri veya talepkar oldukları takdirde üye olmayan ülkeler ve uluslararası örgütler de gözlemci veya katılımcı statüsüyle toplantılarda yer alabilmektedir. Sekretarya Konsey tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan çalışmaları yürütür. 12 Direktörlük bulunmaktadır. Direktörlükler Komitelere destek verir.

12 OECD’nin Bütçesi Zorunlu Bütçe (Part I)
Gönüllülük esasına göre katılıma açık programların bütçesi (Part II) Üye ülkelerin zorunlu olarak yaptıkları katkılardan oluşan bütçedir. Üye ülkelerin gönüllülük esasına göre katıldıkları programlar için yapılan katkılardan oluşan bütçedir. OECD şemsiyesi altında faailet gösteren Part II program ve kuruluşlarından bazıları: Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Uluslarası Enerji Ajansı (IEA) Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Kalkınma Merkezi (DEV) PISA

13 Bakanlar Konseyi Toplantısı Ministerial Council Meeting (MCM)
Yılda bir defa Ekonomi/Maliye/Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanır. OECD’nin çalışmalarını, küresel veya güncel konuları ele alır. Önceki Toplantı Temaları: 2007: İnovasyon, Büyüme ve Eşitlik 2008: İklim Değişikliği, Büyüme ve İstikrar 2009: Daha Güçlü, Daha Adil ve Daha Temiz bir Dünya Ekonomisi 2010: Ekonomik İyileşmeden Sürdürülebilir Büyümeye 2011: Daha İyi Yaşamlar için Daha İyi Politikalar

14 OECD’de İnceleme/Analiz Süreci
Veri Toplanması Analiz Müzakere Müşterek Karar Alma Uygulama Grup Baskısı & Çoklu Gözlem

15 Örnek OECD İnceleme/Analiz Süreci Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi (EDRC)
Sekreterya tarafından yapılan ilk inceleme ve ilgili ülkeyle yürütülen araştırmalar sonucu tavsiye kararlarını da içeren «Ekonomik İnceleme» taslağı oluşturulur. Komite toplanır. İki inceleyici ülke ve diğer üye ülkeler rehberliğinde incelenmekte olan ülkenin değerlendirilmesi yapılır. İncelenen ülkelerin politiklarını savunur. Taslak önerilerle revize edilir ve Komite tarafından onaylanır.

16 OECD Üye Ülkelerine Ne Sağlar?
Başta ekonomik ve sosyal konular olmak üzere, toplumların hayatlarının hemen hemen tüm alanlarını kapsayan konularda daha yüksek standartlar sağlanabilmesi amacıyla önerilerde bulunur. OECD Standartları, İlke ve Enstürmanları: Bağlayıcı olanlar, Gönüllü olanlar – Tavsiyeler Grup Baskısı En iyi uygulama Örnekleri Reform önerileri

17 Küresel Açılımlar ve Hedefler
Uluslararası alanda meydana gelmekte olan ekonomik ve siyasi gelişmeler karşısında OECD, kapsadığı gerek konu yelpazesi gerek ülke yelpazesinde bir gelişme ve genişleme çabası içine girmiş bulunmaktadır. Genişleme Süreci Ülkesi: Rusya Federasyonu Derinleştirilmiş İşbirliği (Enhanced Engagement): Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan MENA (Middle East and North Africa): Ortadoğu-Kuzey Amerika NEPAD (The New Partnership for Africa’s Development): Afrika’nın kalkınması için oluşturulan ortaklık programı

18 OECD Hakkında İki resmi çalışma dili vardır: İngilizce-Fransızca
Toplam Bütçesi: 341 Milyon Euro’dur. Sekreterya bünyesinde 2500’den fazla çalışan vardır. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’dır. (Meksika) OECD Genel Merkezi Paris’te bulunmaktadır.

19 OECD’nin Yayınları Economic Outlook (Her yıl Mayıs ve Aralık aylarında) Going for Growth (Her yıl Şubat ayında) OECD Factbook (Her yıl Mart ayında) Outlook (Yıllık veya iki yılda bir çıkan seri: Employement Outlook, Agricultural Outlook) At a Glance (İki yılda bir çıkan seri: Education At a Glance, Health At a Glance) EDRC Economic Surveys (18-24 ayrlık dönemlerle her üye ülke incelenir.) Education : PISA çalışması sonuçları Taxing Wages, Revenue Statistics Globalisation Indicators Working Papers (OECD Internet sitesi üzerinden yayınlanır.) Çevre İncelemeleri (Environmental Performance Review) International Trade (Aylık istatistik yayınıdır.) Factbook (İstatistik Yıllığı)

20

21 Türkiye Daimi Temsilciği
OECD Nezdinde Daimi Temsilciliğimizin Kadrosu Dışişleri Bakanlığı’nın yanısıra Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan atanan görevlilerden oluşmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan OECD toplantılarına yılda yaklaşık 800 temsilci katılmaktadır Ülkemizde OECD çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu 23 ulusal eşgüdüm birimi ve bunlardan ayrıca 23 ilgili kurum bulunmaktadır.

22 Türkiye Neden OECD Üyesi?
Türkiye , OECD’nin 20 kurucu üyesinden biridir. OECD’ye üye olmakla ülkemiz dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve bunların sonuçlarını yakından takip edebilmektedir. OECD çalışmaları ve en iyi uygulamaları(best practices), Türkiye’nin içinde bulunduğu reform sürecinde, yapmayı öngördüğü mevzuat ve uygulama değişiklikleri için iyi bir zemin hazırlamaktadır.

23 OECD ve Türkiye 1960’tan 1980’li yıllara kadar geçen süre zarfında ülkemizin OECD’ye olan ilgisi daha çok 12 Temmuz 1962 tarihinde oluşturulan, ülkemizin ekonomik durumunun her yıl görüşüldüğü ve mevcut olanaklar ölçüsünde yapılacak yardım miktarının belirlendiği “Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu”nun çalışmaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Konsorsiyumun yanı sıra, ülkemizin aktif bir şekilde iştirak ettiği diğer bir çalışma da 17 Mayıs 1978 tarihinde ülkemizin artan dış borçlarının daha iyi yönetilmesinin sağlanması için oluşturulan “Türkiye’nin Dış Borçları Çalışma Grubu”nun faaliyetleri olmuştur. Konsorsiyumun ve sözkonusu Çalışma Grubu’nun görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte 1980’li yılların ortalarından 2000 yılına kadar ülkemizin OECD’ye olan ilgisinde de göreceli bir azalma olduğu söylenebilir. 2000’lerden itibaren ise, ulusal reform süreciyle de irtibatlı olarak OECD’yle olan ilişkilerimizde tekrar bir canlanma kaydedilmeye başlanmıştır. Son dönemde daha fazla sayıda ulusal kurum ve kuruluşumuzun OECD’nin çalışmalarına iştirak etmeye başladıkları gözlenmektedir. Kendi görev alanlarına giren konuları izlemekte, katkıda bulunmakta ve çalışmalardan yararlanmaktadır. Ahiren düzenleyici kurumlarımızın da OECD çalışmalarına ilgilerinin artmakta olduğu gözlenmektedir.

24

25 OECD ve Türkiye Ayrıca, Ankara’da Maliye Bakanlığımız tarafından idare edilen bir OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi (OECD Ankara Multilateral Tax Center) bulunmaktadır. OECD’nin Türkiye dışında Avusturya, Macaristan, Kore, Meksika’da Çok Taraflı Vergi Merkezleri bulunmakta olup Ankara Vergi Merkezi en çok faaliyetin düzenlendiği merkezlerin başında gelmekte olup, 1993 yılından günümüze 45 ülkeden 4000’den fazla katılımcıya vergi ile ilgili eğitimler vermiştir. Türkiye’nin OECD’nin zorunlu Genel Bütçesine (Part-I) 2010 yılında yaptığı katkı payının oranı %1.062’dir yılında Part I katkı payımız yaklaşık milyon Avro, Part-II katkı payımız yaklaşık 894 bin Avro, toplam katkı payımız yaklaşık 3.39 milyon Avro olarak ödenmiştir.

26 Türkiye’nin Amaç ve Öncelikleri
Genişleme ve Derinleştirilmiş İşbirliği Uluslararası Norm ve Kuralları Güçlendirmek Enerji Güvenliğini Sağlamak İstihdam,göç ve eğitimde etkin olunmasını sağlamak Ticaret ve yatırımlarda açık pazarın getirilerini artırmak Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek

27 OECD’den Daha Etkin Yararlanabilmek İçin Öneriler
OECD incelemelerinden daha etkin faydalanma OECD içinde benzer ekonomik sorunları haiz diğer ülkelerin terübelerinden yararlanma/uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip etme Komite toplantılarına yetkin temsilcilerce düzenli katılım sağlanması OLIS bilgi kaynağından daha iyi faydalanılması OECD’ye ülkemizde görünürlük sağlanması OECD’yi kurumsal yapı ve işleyiş bakımından iyi tanıyan eleman yetiştirilmesi Komitelerin Büro üyeliği Kurum içi ve kurumlararası eşgüdüm Kalkınma Merkezi’ndeki çalışmalara katkı OECD Sekreteryassında «Secondee» ve Uluslararası Memur görevlendirilmesi OECD yayınlarından daha etkin yararlanılması

28 Kaynak: OECD web sitesi: http://oecd.org www.mfa.gov.tr
https://tr.wikipedia.org

29 Hazırlayanlar: Özge Dize 1120703041 Füsun Sezen 1120703092
Yasin Mert Genç Dilan Çelik Tuğba Özcan Aslı Konuş Merve Pala


"OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları