Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip oldu ğ u ve işletti ğ i; yatırım, gelir da ğ ılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip oldu ğ u ve işletti ğ i; yatırım, gelir da ğ ılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının."— Sunum transkripti:

1

2 Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip oldu ğ u ve işletti ğ i; yatırım, gelir da ğ ılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştu ğ u piyasa ekonomisi tarafından belirlendi ğ i sosyal ve ekonomik sistemdir.özel mülkiyetinüretim araçlarınınpiyasa ekonomisiekonomik

3 Kapitalizm bireyci bir modeldir. Sözcük köküne bakıldı ğ ında (Kapital: Sermaye, Anapara), üretici gücün para ve dolayısıyla sermaye birikimi oldu ğ u savunulur. Kapitalizm Yeterince paraya yani sermaye birikimine sahip olan herkes ticaret ve üretim yapabilir.

4 Kapitalist ekonomi prati ğ i Avrupa'da 16. ve 19. yüzyıllar arasında kurumsallaşmıştır ama bazı niteliklerine İ lk Ça ğ 'da da rastlanabilir, Orta Ça ğ döneminde de tüccar kapitalizminin erken biçimleri ortaya çıkmıştır. Feodalizm sona erdi ğ inden beri kapitalizm Batı dünyasındaki egemen sistemdir, bütün dünyaya da İ ngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yayılmıştır.16.19. İ lk Ça ğOrta Ça ğtüccar kapitalizmininFeodalizm İ ngiltereAvrupa

5 Kapitalizm, klasik iktisatçılarla başlamıştır. Kapitalizme en önemli katkıyı, klasik iktisatçılardan Adam Smith yapmıştır. Smith’e göre, toplumun ekonomik sorunlarını çözmenin en iyi yolu, devlet müdahalesi olmadan toplumun kendi hâline bırakılmasıdır.

6

7 Sermaye az sayıda insanın elinde yo ğ unlaşır.Özel sektör esastır.Serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. Serbest Piyasa Ekonomisi: Ekonomik faaliyetlerin serbestçe yapıldı ğ ı, tam rekabet şartları içinde ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle de ğ il fiyat mekanizması aracıyla gerçekleştirildi ğ i ekonomi.Pazara giriş ve çıkışlar sınırlandırılmamıştır.

8 Piyasadaki üretim ile ürün ve hizmet fiyatları arz ve talep kanunları çerçevesinde serbestçe şekillenir. Piyasada ürün azsa ona yönelen talep mevcutsa fiyatı yüksek olur, ürün çoksa fiyatı düşer.

9 Kapitalist sistemde toplumun refahının sa ğ lanmasında fertler ön plandadır. Fertlerin menfaatleri sa ğ lanırsa toplumun da refaha erece ğ i varsayılmaktadır. Dolayısıyla fertlerin çıkarları daima ön plandadır.

10

11 Üretim araçlarına özel sektörün sahip olması gerekti ğ i öne sürülür.Devletin hemen her konuda üretim ve ticaretten uzak durması, yalnızca düzenlemeleri yapması, toplumsal düzeni sa ğ laması savunulur.

12 Böyle bir sistemde devlet yasama dışında yürütme görevi olarak sadece milli savunma (askerlik),adalet(yargı) işlevlerini üstlenir.Vergi toplamak ve para basmak dışında ekonomiye müdahale etmez. Günümüzde böyle bir sistemin geçerlili ğ i söz konusu de ğ ildir.Bundan dolayı Müdahaleci Kapitalizm yaklaşımı de ğ işik düzeylerde pek çok ülke tarafından benimsenmiştir.

13 Anlattıklarımızı özetle 5 madde de toplayabiliriz : Üretici güç Sermaye olarak görülür. Özel Sektör ve Üretim araçlarında özel mülkiyet esas alınır. Serbest Piyasa Ekonomisi geçerlidir. Kişi Yararı (Özel Hukukun) ön plana çıkması belirgindir. Çok Partili Siyasi Yaşam tercih edilir.

14 OLUMSUZ YÖNLER İ OLUMSUZ YÖNLER İ Sermaye az sayıda kişide yo ğ unlaşır. Gelir da ğ ılımı adaletsizdir. Parasal ve/veya statü gücü olmayanlar Fırsat Eşitli ğ inden yeterince yararlanamazlar. Güçlü firmalar zayıfları yok eder. Piyasada tekelleşme sonucu fiyatlar aşırı yükselebilir. Az ya da çok daima işsizlik mevcuttur. Enflasyon, yüksek faiz ve düşük ücretler nedeniyle insanların hayat standartları çok gerileyebilir.

15

16 KLAS İ K S İ STEM KLAS İ K S İ STEM Ekonomik düşüncedeki "klasik" gelenek Britanya'da 18. yüzyıl sonunda ortaya çıkmıştır. Adam Smith, David Ricardo ve John Stuart Mill gibi klasik politik ekonomistler kapitalist ekonomide üretim, da ğ ılım ve malların de ğ işimi gibi konuların analizini yaparak yayımlamışlardır ve bu çalışmalar günümüzdeki ço ğ u iktisadi çalışmanın da halen temelini oluşturmaktadır.18. yüzyılAdam SmithDavid RicardoJohn Stuart Mill

17 Adam Smith'in Milletlerin Zenginli ğ i kitabı klasik politik ekonominin başlangıcı sayılır. Smith bu ünlü kitabında geliştirdi ğ i çeşitli kavramları açıklar ve bu kavramlar bugün de kapitalizmle ciddi anlamda ilişkilendirilmektedir. Bu kavramların başında da piyasanın görünmez el metaforu gelmektedir, kişisel çıkar iste ğ inin istemsiz olarak toplum için de en üst düzeyde ortak bir yarar sa ğ layaca ğ ını söylemektedir. Kendi zamanının tekellerini, gümrüklerini ve devletin getirdi ğ i sınırlamaları eleştirmiştir ve piyasanın en adil ve etkili hakem olaca ğ ını söylemiştir.Milletlerin Zenginli ğ igörünmez el

18 MARKS İ ST S İ STEM MARKS İ ST S İ STEM Karl Marx, üretici güçler ve üretim ilişkilerinin üretim biçimini belirledi ğ ini söyler, kapitalizm de üretim araçlarına ve sermayeye sahip olan burjuva sınıfının çıkarına işleyen, onu meşru kılan bir sistemdir. Karl Marxüretici güçlerüretim ilişkilerininüretim biçiminiburjuva

19 WEBERC İ S İ STEM WEBERC İ S İ STEM Alman sosyolog Max Weber, kapitalizmin tanımlayıcı niteliklerinin anlaşılmasında büyük bir etki yaratmıştır. Weber`e göre piyasa de ğ işimi, üretime göre kapitalizmin daha belirleyici bir özelli ğ idir. Kapitalist girişimler, önceki ekonomik sistemlerdeki faaliyetlerin aksine üretimi rasyonelleştirmişler, bu da verimlilik ve üretkenli ğ in en üst seviyeye çıkarılması iste ğ idir. Weber, henüz kapitalist ekonomiye geçilmedi ğ i zamandaki çalışanların, loncadaki usta ile çırak gibi, kişisel ilişkilere dayanan çalışmayı anladıklarını söyler.sosyologMax Weberverimliliküretkenli ğ inloncadaki

20

21 Gördü ğ ümüz resim 1911 yılında yayımlanan ”Kapitalist Sistem Piramidi”dir. En yukarıdaki para, kapitaldir. Bir alttaki ”devlet”, sizi yönetiyoruz der. Sonraki katta bulunan ”ruhban sınıfı”, sizi kandırıyoruz der. Bir aşa ğ ıdaki ”asker”, ordu grubu size ateş ediyoruz, sizi vuruyoruz der. Onun altındaki ”burjuva”, hepiniz için yiyoruz der ve en son ”işçi sınıfı” olan en alt tabaka, hepiniz için çalışıyoruz,hepinizi besliyoruz der.

22 Tabi ki 104 yıl içinde sistemde de ğ işen çok fazla şey olmuştur, dönemler atlanmış, işçi şartları iyileştirilmiş, ruhban sınıfının etkisi azaltılmış yahut askeri yönetimler yerini başka yönetim çeşitlerine bırakmıştır. Fakat, piramidi taşıyan tabakalar arasında ne bir yer de ğ işikli ğ i olmuştur, ne de kapitalizmin hükmü yok olmuştur.

23 KAYNAKÇA KAYNAKÇA Emek ve Toplum, Aylin Yonca GENÇO Ğ LU http://enm.blogcu.com/kapitalist-ekonomi- nedir/9376066 http://enm.blogcu.com/kapitalist-ekonomi- nedir/9376066 Temel Ekonomi, Sadi UZUNO Ğ LU

24 HAZIRLAYANLAR: Seyran DEM İ R - 1130703088 Yaprak TOPÇUO Ğ LILAR-1130703052 Simge TÜTÜNCÜ- 1130703033 Beiza MEKERA-1130703618 Funda C İ HANG İ R-1130703023

25


"Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip oldu ğ u ve işletti ğ i; yatırım, gelir da ğ ılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları