Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÂR DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÂR DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 KÂR DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ
Çağlan Ahmet GENÇER Tax Partner Ocak 18, 2016

2 Titre de la présentation
AMAÇ Hedef Anlamında «Kâr» Modern Anlamda Kâr Dağıtım İlkeleri ve Politikaları Kâr Dağıtımının TTK Boyutunda Yeri Kâr Dağıtımında Temel Vergilendirme İlkeleri Güncel Konular Işığında Kâr Dağıtımına Bakış Birlikte Konuyu Tartışmak ve Farkındalığı Ortaya Çıkarmak Titre de la présentation Date

3 Titre de la présentation
Number can be customized as follows: Select the text and change the number HEDEF anlamInda KÂR? 01 Titre de la présentation Date

4 TEŞEBBÜSLERİN HEDEFLERİ AÇISINDAN KÂR ANLAMI?
Şirketlerin modern hedefi; KONTROL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Geleneksel muhasebede net kar, öz sermayeyi finanse etmek için kalan tutardır Ekonomik (Artık) Kâr (Residual Income) EVA (Economic Value Added) EVA = Vergi Sonrası Faaliyet Karı – [ Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti x (Toplam Kaynaklar – Borçlar)] Vergi kanunları açısından mali kâr IFRS/TFRS seti açısından hedef toplam gelirden diğer kapsamlı (toplam) gelir unsurları dışındaki giderlerin indirilmesi sonucu bulunan pozitif değer Titre de la présentation Date

5 Titre de la présentation
KÂR TANIMLARI Dar Anlamıyla Kâr; bir hesap dönemi içerisinde satılan malların satış tutarıyla bu malların maliyet bedelleri arasındaki olumlu farktır Ekonomik Kâr; Toplam net kazançlardan yatırılan sermayenin cari faiz oranları üzerinden sağlayacağı faiz tutarının çıkartılması ile hesaplanan tutar Ticari Kâr: Ticari kâr, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve tek düzen hesap planı uygulamaları ile sermaye piyasası mevzuatına göre tutulan muhasebe kayıtlarından tespit edilen kârdır Mali Kâr : Ticari karın “Tek Düzen Hesap Planı”, “Türk Ticaret Kanunu” ve muhasebe standartları dikkate alınarak hesaplanmasından sonra, vergi kanunları göz önüne alınarak; • muafiyetler, • istisnalar, • kanunen kabul edilmeyen giderler, vb. gibi faktörlerin dikkate alınması ile vergi matrahı anlamına gelen ve üzerinden vergi hesaplanan kardır. Dağıtılabilir Kâr: İlgili dönemin ticari bilanço karıdır. Bir başka deyişle bu tutar gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden sonraki kârdır Titre de la présentation Date

6 Titre de la présentation
KÂR TANIMLARI . Gelir Vergisi Kanunu’nun 38. maddesi olan “ticari kazanç”; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce: 1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir; 2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41. maddeleri hükümlerine uyulur.” Titre de la présentation Date

7 MODERN ANLAMDA KÂR DAĞITIM İLKELERİ VE POLİTİKALARI
Number can be customized as follows: Select the text and change the number 02 MODERN ANLAMDA KÂR DAĞITIM İLKELERİ VE POLİTİKALARI Titre de la présentation Date

8 KÂR DAĞITIM temel ilkeleri
Net Kar İlkesi Esas Sermayenin Korunması İlkesi Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi . Titre de la présentation Date

9 KAR DAĞITIM POLİTİKALARI
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI; Elde edilen kârın ortaklara dağıtılıp dağıtılmayacağı veya dağıtılacaksa hangi oranda dağıtılacağı kararlarını içeren politikalardır Bu çerçevede kârın dağıtılmaması sonucuna giden politikalar da kâr dağıtım politikaları içerisinde kalmaktadır VERİLECEK KARARLAR; Kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı Dağıtılacaksa ne kadar kâr dağıtılacağı Ne zaman dağıtılacağı Dağıtım şeklinin ne olacağı Titre de la présentation Date

10 KÂR DAĞITIM POLİTİKALARININ AMACI
Finansman Politikaları Şirketin Değerini Ençoklama Ortağın Servetini Ençoklama Titre de la présentation Date

11 KÂR DAĞITIM POLİTİKALARI
Artık Kâr Payı Dağıtım Politikası Kârlı yatırım fırsatlarına bağlı dağıtım Sabit Miktarda Kâr Payı Dağıtım Politikası Elde edilen kâr dağıtılan kâr payını etkilemez Sabit Oranda Kâr Payı Dağıtım Politikası Elde edilen kâra göre dağıtılan tutar değişir Her Yıl Artan Kâr Payı Dağıtım Politikası Enflasyon ve hisse senedi değeri etkili olabilir Sabit Miktarda Kâr Payı + Plus Politikası Kâr dağıtım tutarı düşük olduğu dönemlerde ilave kâr payı verilmektedir Optimal Kâr Dağıtım Politikası Hisse senedi değeri ile yatırım kararları arasındaki optimumu yakalamak İstikrarlı Kâr Dağıtım Politikası Hisse senedi fiyatını daha yüksek kılabilir Uzlaşmaya Dayanan Kâr Dağıtım Politikası Belli bir tutarın altına düşmeden dalgalanır… Artık Kâr Payı Dağıtım Politikası: şirketler faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, daha kârlı yatırım fırsatları mevcut değilse, hissedarlara kâr payı olarak dağıtmalıdırlar Sabit Miktarda Kâr Payı Dağıtım Politikası Elde edilen kâr dağıtılan kâr payını etkilemez Sabit Oranda Kâr Payı Dağıtım Politikası Elde edilen kâra göre dağıtılan tutar değişir Her Yıl Artan Kâr Payı Dağıtım Politikası Sabit Miktarda Kâr Payı + İlave Kâr Payı Dağıtım Politikası Kâr dağıtım tutarı düşük olduğu dönemlerde ilave kâr payı verilmektedir Optimal Kâr Dağıtım Politikası İstikrarlı Kâr Dağıtım Politikası Uzlaşmaya Dayanan Kâr Dağıtım Politikası Titre de la présentation Date

12 KÂR PAYI ÖDEME YÖNTEMLERİ
Nakit Ödeme Kâr Payı Olarak Hisse Senedi Verilmesi Hisse Senetlerinin Geri Satın Alınması Ayni Olarak Kâr Payının Dağıtılması Kâr Payı Olarak İntifa Senedi Verilmesi Titre de la présentation Date

13 KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKALRINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İlişkili Kanunlar (SPK, TTK, KVK vb) Şirket Sözleşmesinin Şartları Piyasa Koşulları Kültür İşletmenin Likidite Durumu Borç Ödeme Gereği Kârlılık Oranı Borç Sözleşmelerindeki Sınırlamalar Aktif Varlıkların Büyüme Hızı Kazançlardaki Düzenlilik Yeni Yatırım Planları Şirket Büyüme Politikası Şirketin Ortaklık Yapısı Kontrolü Elde Tutma Pay Sahiplerinin Vergi Durumu Enflasyon Titre de la présentation Date

14 KÂR DAĞITIMININ TTK BOYUTUNDA YERİ
Number can be customized as follows: Select the text and change the number KÂR DAĞITIMININ TTK BOYUTUNDA YERİ 03 Titre de la présentation Date

15 Titre de la présentation
KÂR PAYI TEMEL PRENSİPLER; Sermaye için faiz ödenemez Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir Kâr payı avansı, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir sınırlama yok ise kar dağıtım kararı genel kurulun yetkisindedir I. Temettü : Kanunen dağıtılması gereken II. Temettü : Genel kurulu sonucu dağıtılan Titre de la présentation Date

16 YEDEK AKÇE şemasI YEDEK AKÇE KANUNİ YEDEK AKÇE Genel Kanuni Yedek Akçe
I. Tertip Yedek Akçe II. Tertip Yedek Akçe İktisap Edilen Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe ŞİRKET TARAFINDAN AYRILAN YEDEK AKÇE Esas Sözleşme Yoluyla Ayrılan Yedek Akçe Çalışanlar ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi Genel Kurulu İle Ayrılan Yedek Akçe Genel kanuni yedek akçe MADDE 519- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır (2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da; a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı, c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir ŞİRKET TARAFINDAN AYRILAN YEDEK AKÇELER *Esas Sözleşme Yolu İle; (TTK Md 521) Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir *Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi MADDE 522- (1) Esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. * *ödendikten sonra TTK 519 maddede yer almkatadır. Bu I. Temettü dağıtımını açıklamaktadır. Ancak «ödeme» kelimesi ayrılma olarak da yorumlanmaktadır. Titre de la présentation Date

17 YEDEK AKÇE – Kanuni yedek akçe
Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır Buna ulaşıldıktan sonra, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir Titre de la présentation Date

18 YEDEK AKÇE & ESAS SÖZLEŞME İLİŞKİSİ
Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir Titre de la présentation Date

19 YEDEK AKÇE & GENEL KURUL İLİŞKİSİ
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse, b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa, Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir Titre de la présentation Date

20 KÂR DAĞITIMINDA TEMEL VERGİLENDİRME İLKELERİ
Number can be customized as follows: Select the text and change the number 04 KÂR DAĞITIMINDA TEMEL VERGİLENDİRME İLKELERİ Titre de la présentation Date

21 KÂR PAYININ TEMEL UNSURLARI
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır; Her nevi hisse senetlerinin kar payları İştirak hisselerinden doğan kazançlar Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı Titre de la présentation Date

22 GVK ÇERÇEVESİNDE TEVKİFAT KONUSU
Tam mükellef kurumlar tarafından; Tam mükellef gerçek kişilere Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara Bu vergilerden muaf tutulanlara Dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) Dar mükellef gerçek kişilere Dağıtılan kâr payları tevkifata tabidir. Dar mükellef kurumların, İndirim ve istisnalardan önceki kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın ana merkeze aktarılan tutarı tevkifata tabidir. Kârın sermayeye ilave edilmesi kâr dağıtımı sayılmaz. GVK MD 94/6-B i)Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)  ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.),  iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden Titre de la présentation Date

23 KVK ÇERÇEVESİNDE TEVKİFAT KONUSU
Tam mükellef kurumlar tarafından; Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlara Dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) Kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere Dağıtılan kâr payları tevkifata tabidir. Dar mükellef kurumların, İndirim ve istisnalardan önceki kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın ana merkeze aktarılan tutarı tevkifata tabidir. Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz Titre de la présentation Date

24 İSTİSNA KAZANÇLARIN VERGİ TEVKİFATI KARŞISINDAKİ YERİ
Vergi kesintisi kazancın istisna olup olmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlıdır İstisna kazançlar üzerinden prensip olarak kesinti yapılmayacak ancak, bu kazançların kâr dağıtımına konu edilmesi halinde bu kâr paylarından vergi kesintisi yapılacaktır Geçici 61 istisnası Titre de la présentation Date

25 KÂR PAYI ELDE EDEN KİŞİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNÜN TESPİTİ
Kurumlarca aşağıdakilere yapılan kâr dağıtımında tevkifat yapılmayacaktır; Tam mükellef kurum Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurum Pay defterinde nama yazılı ortağın hukuki statüsünü belirlemek mümkündür Halka açık şirketlerce ihraç edilen ve borsada işlem gören nama veya hamiline yazılı hisse senetlerine ilişkin kâr payı dağıtımlarında, söz konusu hisse senetlerinin maliklerinin hukuki statülerine göre tevkifat yapılacaktır Dağıtımı yapacak şirketin vergi sorumluluğundan kurtulabilmesi için söz konusu hisse senetlerine isabet eden kâr payı ödemelerinin tamamı üzerinden, vergi kesintisi yapması gerekir Titre de la présentation Date

26 KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ-GVK
Gelir vergisi mükellefleri; Tam mükellef kurumlardan elde edilen (75/1,2,3) kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır İstisnanın 94. madde uyarınca tevkifata bir engel teşkil etmez Yıllık beyanname verilirse tevkifatın tamamı hesaplanan vergiden mahsup edilir Vergiye tabi toplam GVK 103. maddenin ikinci dilimindeki tutarı (30.000TL) aşmayan menkul sermaye iradı beyan edilmeyecek Dar mükellefiyette tamamı tevkifata tabi tutulmuş olarak elde edilen menkul sermaye iradı geliri beyan edilmez Titre de la présentation Date

27 KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ-KVK
Kurumların tam mükellefiyete tabi kurumun sermayesine katılmalarından elde edilen kazançları istisnadır Titre de la présentation Date

28 KÂR PAYI AVANSLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Bir hesap dönemi içinde dağıtılabilecek toplam avans kâr payı bir önceki yıla ait dönem kârının, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler, vergi ve mali karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı düşüldükten sonra kalan kısmının yarısını geçemeyecektir Geçici vergi dönemleri itibariyle hesaplanabilir Kurum ortakları açısından elde etme, kurumun yıllık safi kazancının kesinleşip, nakden veya hesaben dağıtıldığı tarihte gerçekleşecektir. Bu süre ilgili hesap dönemine ilişkin beyannamenin verildiği hesap döneminin sonunu geçemeyecektir. Titre de la présentation Date

29 Titre de la présentation
KANUNİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYE’DE OLMAYAN BİR ŞİRKETTEN KÂR PAYI ELDE ETME Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan, şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, kanundaki şartları taşıyan iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmişlerdir Anonim ve limited şirket niteliğinde olma Ödenmiş sermayenin en az %10’na sahip olma En az bir yıldır elde tutma İştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları gereği en az %15 oranında vergi yükü taşıması İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar transfer edilmesi Titre de la présentation Date

30 KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI
Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın kanundaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir Kâr yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibariyle tam mükellef kurumlarca hisseleri oranında beyan edilir Daha sonraki yıllarda kontrol edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergiye tabi tutulmuş kazancından daha fazla kâr payı dağıtılması durumunda aşan kısım kurumlar vergisine tabi olacaktır Titre de la présentation Date

31 Titre de la présentation
ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır Titre de la présentation Date

32 TF - TRANSFER FİYATLANDIRMASI
Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır Titre de la présentation Date

33 GÜNCEL KONULAR IŞIĞINDA KÂR DAĞITIMINA BAKIŞ
Number can be customized as follows: Select the text and change the number 05 GÜNCEL KONULAR IŞIĞINDA KÂR DAĞITIMINA BAKIŞ Titre de la présentation Date

34 SERMAYE AZALTIMI KONUSU
Sermaye azaltımı TTK’na göre genel kurulun yetkisindedir Genel olarak mali uygulamalarda sermayenin güçlendirilmesine yönelik uygulamalarda (mük 298 yeniden değerleme, enflasyon olumlu farkları vb) sermayenin bir şekilde azaltılmasında bu tutarın daha önce sermayeye eklenmiş ve vergilendirilmemiş fonlardan olduğu kabul edilerek vergilendirilmektedir Titre de la présentation Date

35 SERBEST BÖLGEDE YER ALAN KURUMLARDAN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI
Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları gibi değerlendirilecek ve buna göre; Tevkifata tabi tutulabilecek Beyan edilecek Titre de la présentation Date

36 Titre de la présentation
NET Mİ? BRÜT MÜ? Dağıtıma karar verilen kâr payı tutarının net mi, brüt mü olduğunun, kâr dağıtımına ilişkin karar ve ilanlarda dikkate alınması daha doğru bir sonuç verecektir. Titre de la présentation Date

37 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI boyutu
İkili anlaşmaların 10. maddeleri temettü ödemelerine ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre değişik tevkifat oranlarının kullanılması gerekebileceğine dikkat etmek gerekmektedir. İkili anlaşmaların 11. maddesi ile örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarlarının kâr dağıtımı kabul edilmesi ile faiz olarak kabul edilmesi ve buna göre farklı şekilde tevkiata tabi tutulacak olmaları sırasında bir çelişkili sonuç doğmaktadır . Titre de la présentation Date

38 BİRİNCİ TEMETTÜ KONUSU
TTK; «Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.» Ödeme zorunlu mudur? Neyin %5’i? Ödeme zorunlu değil sonucuna ulaşılsa bile, kanunen vergisel boyutu ne olacak? Titre de la présentation Date

39 Titre de la présentation
TEŞEKKÜRLER….. Titre de la présentation Date

40 ÇAĞLAN AHMET GENÇER Meslek: Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Ana Nitelikler: Maliye Bakanlığı, eski Vergi Başmüfettişi olarak ulusal ve uluslararası büyük ölçekli firmalarda vergi inceleme çalışmalarında bulunmuştur Mesleki konularda ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen bir çok konferans, panel ve eğitimlerde konuşmacı/eğitimci olarak katılmıştır Bir çok dergide çok sayıda makaleleri yayımlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde Vergi, Muhasebe, Etik vb alanlarda ingilizce olarak lisans dersleri vermiştir İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesinde Finansal Muhasebe, Maliyet, Vergi vb alanlarda ingilizce olarak lisans dersleri vermiştir Özellikle ilgi ve alt uzmanlık alanları aşağıdadır; Serbest bölgeler Uluslararası vergilendirme süreçleri Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Transfer fiyatlandırması Mesleki Geçmiş: Mazars-Denge, Partner, 2015-… Maliye Bakanlığı, İzmir Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı, Vergi Başmüfettişi, Maliye Bakanlığı, Gelirler Kontrolörleri İzmir Grup Başkan Yardımcısı, Maliye Bakanlığı, Gelirler Başkontrolörü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, Grup Müdür V., Sertifikalar: Yeminli Mali Müşavir KGK Bağımsız Denetim Lisansı Üye Olunan Kuruluşlar: İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Mülkiyeliler Birliği Derneği Illinois CPA Society Membership-2007 Eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı (Tez Aşaması) University of Illinois at Urbana Champaign, MSA (Muhasebe), Yüksek Lisans, USA Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Ankara Türkiye Yabancı Dil: İngilizce Meslek: Yeminli Mali Müşavir (YMM) Pozisyon: Partner, Tax M:


"KÂR DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları