Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA ve ÖRNEK PROJELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA ve ÖRNEK PROJELER"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA ve ÖRNEK PROJELER

2 Kırsal kalkınma 1923 Cumhuriyet’in ilanından sonra, kırsal kesimde başlatılan kalkınma hamleleri, 1960’lı yıllarda planlı döneme geçişle, köylerle ilgili çalışmalar “ Toplum Kalkınması” adı altında sürdürülmelidir.

3 Büyüme ve Kalkınma Kavramları

4 Ekonomik büyüme; belirli bir amaç için çeşitli açılardan ölçülebilen ve genellikle ekonomideki üretim kapasitesindeki artışı belirtmek için kullanılan bir kavramdır(Akyüz ve Ertel,1990).

5 Ekonomik kalkınma; bir ekonomide üretim ve kişi başına gelirin artırılması yanında, sosyo-kültürel yapının değiştirilmesi ve yenileştirilmesini de içeren bir kavramdır. Kalkınma süreci ulusal gelir ve üretimin zaman içinde sayısal olarak artması yanında, kurumlardaki köklü değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının yeniden düzenlenmesini, halkın değer yargılarında, dünya görüşünde ve davranış kalıplarındaki değişmeleri de içeren çok geniş kapsamlı bir süreçtir(Akyüz ve Ertel,1990).

6 Sonuçta Büyüme niceliksel değişimi, kalkınma ise hem niceliksel hem de niteliksel değişimi içerir.

7 Kırsal alan olarak belirtilen yerler:
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerler. İdari bölünüş açısından köy ve köy-altı yerleşmeleri kapsayan yerler.

8 Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde köy kalkınması ve tarımsal kalkınma eş anlamlı olarak görülmektedir. Bu nedenle kırsal kalkınma çalışmaları sadece köylünün kalkınmasına yönelik olmuştur.

9 KIRSAL KALKINMANIN TANIMI
Kırsal toplulukların kendi girişim ve çabalarını, kamu kesiminin işbirliği ve yardımları ile kalkınma yönünde harekete getirmek.

10 ÖZET OLARAK KALKINMA Küçük toplulukların içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları iyileştirmeye yönelik etkileri ve bu etkilerin sonuçlarıdır.

11 KIRSAL KALKINMANIN AMAÇLARI
.Ekonomik yönlü amaçlar. .Sosyal yönlü amaçlar. .Örgütsel yönlü amaçlar.

12 EKONOMİK YÖNLÜ AMAÇLAR
Temel hedef üretim çeşitliliği ve üretim miktarını artırmaktır.

13 SOSYAL YÖNLÜ AMAÇLAR: Hedef köy topluluklarında köylünün sosyal ilişkilerini iyi bir düzeye getirmek.

14 ÖRGÜTSEL YÖNLÜ AMAÇLAR:
Köy topluluklarının karşılıklı işbirliği , yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunmalarını sağlamaktır.

15

16 KIRSAL KALKINMANIN İLGİLENDİĞİ KONULAR:
ÖRGÜTLENME TEKNOLOJİ ÜRETİM ARTIŞI İŞGÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ İMKANI YARATMA GİZLİ İŞSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI

17 KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARININ UYGULANMASIYLA ELDE EDİLECEK BAŞARILAR

18 Köy topluluklarının pazar ekonomisine yönelmesine neden olur
Köy topluluklarının pazar ekonomisine yönelmesine neden olur. Dolayısıyla köyün satın alma gücü yükselir. Köy topluluğunun daha iyi yaşam koşullarına kavuşturulması mümkün olabilir. Gıda üretimi dolayısıyla tüketimi de artabilir. Kırsal alanda endüstri sektörünün gelişmesi ile işsiz nüfusun bir kısmına istihdam yaratılabilir.

19 TOPLUM KALKINMACILARININ ÇALIŞMA ALANLARI
Teknik alanda köylülere yardımcı olmaları istenir. Tarım, sağlık, el sanatları konusunda bazı temel bilgilere sahip olan toplum kalkınmacıları hem köylünün gözünde itibar kazanırlar, hem de çeşitli bakanlıkların yayım hizmetlerini gören bir bağ olurlar.

20 Köy toplulukları ile çeşitli hizmetler arasında bir bağ kurmak ve bu toplulukların çeşitli hizmetlerden gereği gibi yararlanmalarına sağlamak. .Esas görevleri ise, sosyal ve eğitsel görevlerdir. (Topluma yön vermek, hedeflerini saptamak vb.)

21 ÇORUM İLİ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UYGULANAN ÖRNEK PROJELER

22 KIRSAL SANAYİNİN KIRSAL KALKINMA İLE BAĞLANTISI
Gelişmekte olan ülkelerde, ek ve gelir getirici iş olanakları yaratmak ve kırsal nüfusun temel gereksinimlerini karşılamak için kırsal sanayileşmeye gerek vardır. Farklı pratik-sosyal ve ekonomik yapıdan dolayı, tek ve toptancı bir sanayileşme değil, çoğunluğunun ihtiyacına göre bir sanayileşme faydalı olur.

23 Tarımsal faaliyetlerin kırsal ekonomilerin temelini oluşturmaları ve nüfusun büyük bir bölümünün geçimini sağlaması nedeniyle, tarım kesiminin kırsal gelişme için başlama noktası olarak ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu aşamada kırsal sanayileşme destekleyici bir role sahiptir.

24 Bir çok ülkede tarım kesiminin daha fazla geliştirilmesi kültür altına alınacak arazinin yokluğu nedeniyle mümkün olamamıştır. Ayrıca, tarım kesiminde üretimin artırılabilmesi birim başına verim ile, iş gücü veriminin artırılması gerekmektedir. Bu nedenle, kırdan kente göçe ve yaratacağı sosyal sorunlarla karşılaşmak istenmiyorsa, kırsal alanda çok değişik verimli uğraşların yaratılması önem kazanmaktadır.

25 Kırsal alanda 2 farklı sanayi paketinden söz edilebilir.
Köy tipi Fabrika tipi

26 KIRSAL KALKINMA VE EV EKONOMİSİ
Gıda güvenliği Dokumacılık Ev idaresi Çocuk gelişimi Çocuk idaresi Aile içi ilişkiler


"KIRSAL KALKINMA ve ÖRNEK PROJELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları