Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER"— Sunum transkripti:

1 KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER
Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

2 Kamu Alımları Pazarı

3 2014 Yılı Kamu Alımlarının Büyüklüğü
2014 Yılı Kamu Alımları Tutarı Kapsam Tutarı Tutar (milyar TL) Oran (%) Kanundaki ihale usullerine göre 97.4 85,8 Doğrudan temin 7.4 6,5 İstisna 8.4 7,4 Kapsam dışı 0.3 0,3 Toplam 113.5 100 2014 yılında gerçekleşen kamu alımları büyüklüğü gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %7’sine tekabül etmektedir.

4 İhale Usullerine Göre Sözleşme Bedeli/Yaklaşık Maliyet Oranı
SB/YM  Açık İhale Usulü 80 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 76 Pazarlık Usulü 90 Rekabet arttıkça kamunun kazancı aynı oranda artmaktadır

5 E-İhale EKAP şeffaflık ve rekabeti arttırmak için yılında devreye girmiştir. İlanların yayımlanması İhale dokümanlarının hazırlanması ve indirilmesi İhale işlemlerinin EKAP üzerinden yürütülmesi Yasaklılık teyitleri, veri toplama İstekli bilgilerinin elektronik ortamda sorgulanması Çerçeve anlaşmalara dayalı münferit sözleşmelerde e-teklif alma ve değerlendirme HEDEF e-teklif e-değerlendirme e-sözleşme yönetimi Yıllık olarak yaklaşık adet ihale EKAP üzerinden aynı standartta yapılmaktadır.

6 EKAP üzerinden seçilen gerçek veya tüzel kişi kaydı sekmesinden;
İstekli kayıt ve protokol hazırlama işlemleri EKAP üzerinden seçilen gerçek veya tüzel kişi kaydı sekmesinden; Kimlik bilgileri, İletişim ve adres bilgileri, Platform /imza yetkilisi bilgileri girilir. Protokol hazırlanır, imzalanır ve onaylanmak üzere Kuruma gönderilir

7 PROTOKOL KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Onaylı oda kayıt belgesi (protokol kaydının yapıldığı yılda alınması gerekir) 2) Noter tasdikli imza beyannamesi, Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş 3) Noter onaylı vekâletname 4) Vekilin noter tasdikli imza beyannamesi Gerçek kişi 1) Onaylı oda kayıt belgesi (protokol kaydının yapıldığı yılda alınması gerekir) 2) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş 3)Vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname 4)Vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi

8 PROTOKOL KAYIT SÜREÇLERİ
Protokol Onayı Aktivasyon Linki Şifre Oluşturma Ekap’a Giriş EİD Aktivasyon Birimi EKAP İŞLEMLERİ

9 İHALE SÜRECİ İŞLEMLERİ
1 İhtiyaç raporunun hazırlanması 2 İhale kayıt işlemleri 3 İhale kayıt numarasının alınması (İKN) 4 İhaleye ihtiyaç raporunun bağlanması 5 Doküman hazırlama ve onay 6 İlan işlemleri 7 Komisyon işlemleri 8 Doküman satışı 9 Teklif kabul ve teklif değerlendirilmesi 10 Teyit işlemleri 11 Sonuç Formunun gönderilmesi

10 Entegrasyonlar Muhasebat Genel Müdürlüğü(İdare Kaydı)
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)(Nüfus Bilgileri) TÜRKSAT (e-Devlet Kapısı entegrasyonu) Gelir İdaresi Başkanlığı (İstekli vergi borcu, bilanço ve gelir bilgileri) Sosyal Güvenlik Kurumu (Prim borcu bilgileri) Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bilgileri) Türkiye Bankalar Birliğin, (Geçici Teminat, Banka Referans Mektubu)

11 EKAP’ a Kayıt Zorunluluğu (Y:26: H:25 M:23) (Yürürlük 01.01.2015)
Doküman satın alınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişileri  EKAP’a kayıt olmaları zorunludur. EKAP’a KAYIT Adına doküman satın alınacaklar Tüzel Kişi için Vergi Kimlik No Gerçek kişi için TC. Kimlik No ile doküman satın alınabilecek Doküman Alacak Kişiler Ortak girişimlerde ise yukarıda belirtilen tüzel /gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. ( Yabancı kişiler hariç) Ortak Girişimlerde Ekap’a Kayıt

12 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;)
Aday , istekli veya istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak; A) EKAP üzerinden (*) B) İmza karşılığı elden yapılır. (*) EKAP üzerinden Elektronik İh. Uyg. Yön. Usulüne göre yapılır Zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemlerle yapılmaması halinde C) 4734 S.Kanun 65/(a) bendine yer alan diğer yöntemlere göre, elektronik posta faks yoluyla tebligat İadeli taahhütlü mektupla İmza karşılığı elden yapılabilir. Tebligat İadeli taahhütlü mektupla yapılırsa; * Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Not: 1 * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin RG: yayımlanan 2012/179 sayılı kararı ile 7. gün tebliğ hükmü iptal Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük tarihi:

13 İhale Dokümanı hazırlaması ve Temini
Satın alınması İhale Dokümanı Temini İdareden bedelsiz görülür İdareden Satın Alınır. E-İmza ile İndirilir. M-İmza ile İndirilir. 100 MB e-imza /m- imza Satın alınması

14 İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler İkincil mevzuatta yapılan değişikler

15 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler
Yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı tanınması ve yerli malı belgesinin düzenlenmesi konusundaki değişiklikler İş deneyim belgelerine ilişkin değişiklikler Mal alımı ihalelerinde teknolojik ürün deneyim belgesinin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi İş Denetleme/İş Yönetme belgelerinin 1/5 oranında değerlendirilmesi Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaması İdarelerin aynı mahiyetteki ihtiyaçları için ortak ihale yapabilmesi Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif sahibi istekliden arttırılan oranda kesin teminat alınması (%6-%9) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi katılımı/off-set alımlara ilişkin esas ve usullerin yürürlüğe konulması

16 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler
Hizmet alımı ihaleleri niteliği bakımından;  *Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetler *Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetlerin ihale edilebilmesi, idare personelinin yeterli nitelik veya sayıda olmaması koşuluna bağlanmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı hizmet ihalelerinde “taşeron işçilerinin” kıdem tazminatlarının ödenmesi ve Ücretli yıllık izinler konusunda köklü yenilikler getirilmiştir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personelin, sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı düzenlemesi yapılmış.

17 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER (ilan: 11. 09
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER (ilan: RG: Yürürlük : ) K . No: 6552 md:11) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde uygun görüş alınması 4734/62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (Danışmanlık hizmetleri hariç) İhaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması zorunludur. Niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde Uygun görüş şartı aranmaz. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan idareler: Maliye Bakanlığından 233 sayılı KHK tabi KİT’ler ve bağlı ortaklıkları: Hazine Müsteşarlığından 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında bulunan idareler Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alınmalıdır. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, Genel Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı belirtilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir. (I) Sayılı Cetvel :Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler: YÖK, Üniv. Yük.Tek Ens (III) Sayılı Cetvel : Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar (IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları SGK, Türkiye İş Kurumu

18 Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu
6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler Asıl işin bir bölümünün alt işverene yaptırılması İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuat ile 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümündeki hizmetler, idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi halinde ihale edilebilecektir. Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üçüncü alt bendinde daha önce yer alan hüküm korunmuş ve danışmanlık hizmet alım ihalesi gerçekleştirmek için istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartının aranmayacağı ifade edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu

19 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler
Toplu iş görüşmeleri sebebiyle ücret ve sosyal haklarda meydana gelen artışların fiyat farkı olarak ödenmesi esası benimsenmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 62/e maddesi çerçevesinde ihale edilen Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde toplu iş sözleşmesi Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin üyesi olduğu Kamu işveren sendikası ile Yetkili İşçi sendikası tarafından sonuçlandırılması hâlinde, Belirlenen yeni ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı idarece fiyat farkı olarak ödenir.

20 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler
6552 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı hizmet alımı ihalelerini etkilemektedir. Yüklenicilerin işçilere yaptıkları ödemelerin kontrol edilmesi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının idarelerce ödenmesi, İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin hesaplanması Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere yönelik değişiklikler kamu ihale sistemini etkileyen ve ilk dikkat çeken değişikliklerdir.

21 EŞİK DEĞERLER (4734 – 8) 8 Alım Konusu Bütçe tertibi Eşik değer (2015)
Alım Konusu Bütçe tertibi Eşik değer (2015)  1) *Mal   *Hizmet   a) Genel Bütçeli İdareler   TL   b) Diğer İdareler   TL  2) *Yapım İşleri   c) 4734 kapsamındaki idareler   TL EŞİK DEĞERLER (4734 – 8)

22 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler H:59 Y:60 (RG: 29384 Tarih12. 06
Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler H:59 Y:60 (RG: Tarih ) İD.Şrt: 33 Yapım işleri - Hizmet alımı ihalelerinde, * Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, * İhale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, * Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplanır. *YM ve ihale usulüne bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerden biri kullanılır. a*) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden; Teklifte önemli olan maliyet bileşenleri için açıklama istenecektir. b*) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır. Bu tür hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale konusu işin ifasında belli sayıda personel öngörülmüş ise, teklif türünün de birim fiyat olarak belirlenmesi zorunludur. c*) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

23 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler (Hizmet İşleri) H:59 (RG: 29023 Tarih12.06.2015) İD.Şrt: 33
YM≥0,5 ED ve Teklif < SD ise Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi zorunludur. (*a) YM<0,5 ED ise 19,20, 21/ bcf maddeleri kapsamında yapılan; PÇ dayalı olmayan hizmet alımları için Yönetmeliğin 59/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*a b c) YM<0,5 ED olan *21/a d e kapsamında yapılan PÇ dayalı olmayan hizmet ihaleleri için, * PÇ dayalı olan hizmet ihaleleri için, *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste: … ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) «PÇ: (Personel çalıştırması)» YM≥0,5 ED ve Teklif < SD ise Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi zorunludur. (*a) YM<0,5 ED ise 19,20, 21/ bcf maddeleri kapsamında yapılan; PÇ dayalı olmayan hizmet alımları için Yönetmeliğin 59/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*a b c) YM<0,5 ED olan *21/a d e kapsamında yapılan PÇ dayalı olmayan hizmet ihaleleri için, * PÇ dayalı olan hizmet ihaleleri için, *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste: … ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) «PÇ: (Personel çalıştırması)»

24 Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti (Teb: mad: 79)
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde Sınır Değer = Yaklaşık maliyet /1,30 SD: YM/1.30 AYKIRI TEKLİF Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, Asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle reddedilir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde Sınır Değer = Yaklaşık maliyet /1,30 SD: YM/1.30 Hizmet Konuları Maliyet Tutarı Kar Oranı (%) Yaklaşık Maliyet Sınır Değer A B=A1*0,15 C=A+B D=C-B 1) Personel Çalışmasın Dayalı Hizmet A = ,00 A1=A/1,04)= ,46 A2=(A1*%4)= ,54 15% (97.355,77) ,77 ,00 B D=C/1,30 2) Personel Çalışmasına Dayalı Olmayan Hizmet 15% ( ) ,00 ,38

25 Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti (Teb: mad: 79)
Teklifi aşırı düşük olan teklif sahiplerine asgari 3 iş günü süre verilerek Teklifte önemli olan maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenir. İsteklilerin Açıklamaları ; Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar Ticaret Borsası Fiyatları Toptancı Hal Fiyatları Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde Sınır Değer = Yaklaşık maliyet /1,30 SD: YM/1.30 Hizmet Konuları Maliyet Tutarı Kar Oranı (%) Yaklaşık Maliyet Sınır Değer A B=A1*0,15 C=A+B D=C-B 1) Personel Çalışmasın Dayalı Hizmet A = ,00 A1=A/1,04)= ,46 A2=(A1*%4)= ,54 15% (97.355,77) ,77 ,00 B D=C/1,30 2) Personel Çalışmasına Dayalı Olmayan Hizmet 15% ( ) ,00 ,38

26 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Tarih: 28.07.2015 RG: 29428
Hizmet Alımı İhalelerinde EAEA teklif, «Sadece fiyat esasına göre belirlenen ihalelerde» EAEA Teklif En düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde, Puanlama yapılarak belirlenir. Puanlama parametreleri Yüklenimde bulunulan işlerin sözleşme tutarlarının toplamı Teklif veren isteklinin kayıtlı olduğu odanın bulunduğu il İşçi ücretlerinin zamanında ödenmesi Tekliflerin eşit olması MADDE 63 – (Değişik 3/7/ R.G./6. md.; Değişik: 7/6/2014–29023 R.G./12. md.; Ek fıkra: 7/6/2014–29023 R.G./12.md.; Değişik: 28/7/2015–29428 R.G./1. md.) (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere; a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan, b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan, c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan, verilir. (2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir. (3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir. (4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar esas alınır. (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

27 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) PUANLAMA Tarih: 28.07.2015 RG: 29428
a) İstekli, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağın, ilan/davet tarihinden geriye doğru son 2 yılda Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin yapılan sözleşmelerin; Top. SB < YM :2 PUAN YM ≤ Top SB < 2*YM :1 PUAN Top. SB> 2*YM ise :0 PUAN «EKAP verileri esas alınır» b) İlan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır isteklinin ticari merkezi; İhaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içinde ise :1 PUAN isteklinin ticari merkezi ihaleyi yapan idarenin mülkü il sınırı dışında : 0 PUAN «Teklif belgeleri esas alınır./oda kayıt belgesi» c) Tüzel kişilikte iş deneyim belgesi kullanılan kişinin, Son 2 yılda ihaleyi yapan idarede işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda : 1 PUAN İş ücretlerinin ödenmediğinin tespiti : 0 PUAN «İdare kayıt ve tutanakları esas alınır» Tekliflerin eşit olması MADDE 63 – (Değişik 3/7/ R.G./6. md.; Değişik: 7/6/2014–29023 R.G./12. md.; Ek fıkra: 7/6/2014–29023 R.G./12.md.; Değişik: 28/7/2015–29428 R.G./1. md.) (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere; a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan, b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan, c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan, verilir. (2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir. (3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir. (4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar esas alınır. (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

28 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Tarih: 28.07.2015 RG: 29428
OG’lerde; Puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekir. (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, Tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kriterlerinin tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilir. Yapılan değerlendirme sonucunda puanı en yüksek teklif, EAEAT olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, Puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur.

29 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Tarih: 28.07.2015 RG: 29428
İlan tarihi : İdarenin İli Ankara İstekli Teklif YM (TL) YM*2 (TL) Toplam SB (son İki yıl) İş yükü puanı Odaya kayıtlı olduğu il İl puanı Ödeme Gecikmesi Tespiti (son iki yıl) işçilik puanı Toplam Puan a b c D=a+b+c İstekli 1 54.125 60.170 55.250 2 1 Hayır 4 İstekli 2 92.500 istanbul İstekli 3 İstekli 4 Elazığ Kura yöntemi ile belirlenir.

30 Belge Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır Bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. Ana çiğ girdisi ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır Yardımcı girdiler” enerji gideri, amortisman temizlik malz. tuz sigorta vb. Bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

31 Belge Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif
Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (Ek- H.4) « Ana çiğ girdi» « İşçilik gideri » «Yardımcı gider, diğer giderler» “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı”= AÇİG Koşul : %80 ≤ (AÇİG) ≤ %95 Açıklamada; 1) Oran belirtmeyen 2)AÇİG oranı %80’den az %95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir. Maliyet Bileşenleri Maliyet (TL) Bölüm Toplamı % Yemek/Ana çiğ girdi maliyeti ,30 ,55 85,16% Asgari işçilik maliyeti ,25 Sözleşme ve yardımcı giderler maliyeti 61.822,49 67.217,73 14,84% Firma karı (%12) 5.395,24 TOPLAM ,28 100%

32 Genel Yönetim kapsamındaki Kamu idareleri
Hizmet Alımı Yolu İle Taşıt Kiralanması (Yayım ve Yürürlük: RG: 29137) Genel Yönetim kapsamındaki Kamu idareleri Bunlara bağlı döner sermeye işletmeleri (Cuhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği hariç) Yakıt hariç sürücülü veya sürücüsüz taşıt kiralayabilir. Sürücü giderleri hariç aylık taşıt kiralama bedeli (KDV hariç diğer giderler dahil) Kasko listesinde yer alan kasko değerinin %2’sini geçemez «Sürücü giderleri dahil yapılan taşıt kiralamaları» Sürücü gideri : Yemek yol vb. giderler dahil brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarı esas alınacaktır. (2015/8204 Sayılı BKK T: RG:29524) Bu yöntemle temin edilemeyen taşıtlar ile 5018 S. Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelinde bulunan makam ve hizmetler için «satın alma yöntemi tercih edilecektir.» Bu tür hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale konusu işin ifasında belli sayıda personel öngörülmüş ise, teklif türünün de birim fiyat olarak belirlenmesi zorunludur.

33 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETİN SÜRESİ (ilan ve yürürlük 11
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETİN SÜRESİ (ilan ve yürürlük RG:29116 K. No: 6552 md:14) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 4734 saylı Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden; Süreklilik arz eden hizmet alımlarının Yüklenme süresi üç yıl olup, İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde Bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayı ile kısaltılabilir (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle eklenen fıkra gereğince)

34 Engelli işçi çalıştırılması 4857 /30
KİGT md: 78,28 Tarih: RG: Yürürlük: Tebliğ’in 78.28’inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile; * 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtilen asgari oranda engelli işçi çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. * İdareler, İdari Şartname’de düzenleme yapmak koşulu ile takdiren İş Kanunu’nda belirtilen orandan fazla engelli işçi çalıştırabilecektir. * Engelli işçi sayısı, aynı işverenin aynı il sınırları içerindeki diğer işyerlerinde çalışan personel sayısından bağımsız olarak hesaplanacaktır. * İdarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun İdari Şartname’de belirtilmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır/satırlar açılması gerekecektir.

35 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler (Yapım İşleri) Y:60 (RG: 29384 Tarih12.06.2015)
YM ≥ 1/3 ED ve Teklif < SD ise Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi zorunludur. (*a) YM< 1/3 ED ise 19, 21/ (b)ve(c) maddeleri kapsamında yapılan ihalelerde; Yönetmeliğin 60/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*abc) kullanılır. YM<1/3 ED olan *Kanunun 20 ve 21/(a),(d)ve (e) maddeleri kapsamında yapılan ihaleler; *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemi yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) Bu tür hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale konusu işin ifasında belli sayıda personel öngörülmüş ise, teklif türünün de birim fiyat olarak belirlenmesi zorunludur. Teklifi aşırı düşük bulunan teklif sahiplerine asgari 5 iş günü süre verilerek Sıralı iş kalemlerinin %80’i ile ilgili açıklama istenir.

36 Uyuşmazlık Çözüm Sistemi
İdareye şikayet süreci İdarenin kararlarına karşı KİK’e itirazen şikayet süreci Yargısal Süreç Complaint System in TPPS; Complaint system was established two tiers approach. Firstly tenderers have to apply CA, then they can submit to PPA aginst the CA’s decision. Public Procurement Specialist reviews the complaint and prepares a report to Public Procurement Board. Justified decisions are taken by Public Procurement Board within 20 days (10 working days in urgent cases) after all the necessary documents are received. Decision can be: Termination of the procurement proceedings, Corrective action in cases where the infringement can be remedied through correction, Rejection of the complaint in cases where the application does not comply with the procedural rules, or no unlawfulness is detected. Kurum re’sen harekete geçmemekte, başvuru üzerine inceleme yapmaktadır

37 İhalelere yönelik başvuru ve dava sistemi
İdareler Kamu İhale Kurumu İlk Derece Mahkemeleri Danıştay Eski sistem 2-4 yıl İvedi yargılama sonrası 6-8 ay kesin karar Eski sistem: 1-2 yıl İvedi yargılama usulü sonrası: ay 10 gün başvuru süresi Dosyanın tekammülünden itibaren 20 gün içinde karar İdarenin kararına karşı şikayet halinde: 10 gün başvuru süresi 10 gün cevap süresi adet ihale 4.251 adet karar 899 adet dava 210 adet aleyhe karar

38 Kurul Karar Sayı ve Oranı
İtirazen Şikayet Başvuruları Üzerine Alınan Kararlar Yıl Başvurunun Reddi Düzeltici işlem İptal Toplam Adet Oran (%) 2012 2.846 56 1.653 32 612 12 5.111 100 2013 3.173 63 1.538 30,5 328 6,5 5.039 2014 2.608 62 1.334 31 309 7 4.251

39 Kurumsal Çalışmalar 2014 AB Kamu Alımları Direktifine uyumlu yeni Kanun taslağının hazırlanması Enerji, Su, Ulaştırma ve Posta alanlarına özgü Sektörler Kanunu taslağı Kağıtsız e-ihale sistemine geçilmesi Sertifikasyon sistemi, ürün sayısallaştırma, kamu kurumları bilgi sistemleri ile entegrasyon

40 TEŞEKKÜRLER Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı


"KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları