Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER."— Sunum transkripti:

1 Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER

2 Kamu Alımları Pazarı 2

3 2014 Yılı Kamu Alımlarının Büyüklüğü 3 2014 yılında gerçekleşen kamu alımları büyüklüğü gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %7’sine tekabül etmektedir. 2014 Yılı Kamu Alımları Tutarı KapsamTutarı Tutar (milyar TL) Oran (%) Kanundaki ihale usullerine göre 97.485,8 Doğrudan temin 7.46,5 İstisna8.47,4 Kapsam dışı0.30,3 Toplam113.5100

4 İhale Usullerine Göre Sözleşme Bedeli/Yaklaşık Maliyet Oranı 4 Rekabet arttıkça kamunun kazancı aynı oranda artmaktadır

5 E-İhale 5 EKAP şeffaflık ve rekabeti arttırmak için 01.09 2010 yılında devreye girmiştir. Yıllık olarak yaklaşık 100.000 adet ihale EKAP üzerinden aynı standartta yapılmaktadır. İlanların yayımlanması İhale dokümanlarının hazırlanması ve indirilmesi İhale işlemlerinin EKAP üzerinden yürütülmesi Yasaklılık teyitleri, veri toplama İstekli bilgilerinin elektronik ortamda sorgulanması Çerçeve anlaşmalara dayalı münferit sözleşmelerde e-teklif alma ve değerlendirme HEDEF e-teklif e-değerlendirme e-sözleşme yönetimi

6 6 İstekli kayıt ve protokol hazırlama işlemleri EKAP üzerinden seçilen gerçek veya tüzel kişi kaydı sekmesinden; Kimlik bilgileri, İletişim ve adres bilgileri, Platform /imza yetkilisi bilgileri girilir. Protokol hazırlanır, imzalanır ve onaylanmak üzere Kuruma gönderilir

7 7 Gerçek kişi 1) Onaylı oda kayıt belgesi (protokol kaydının yapıldığı yılda alınması gerekir) 2) Noter tasdikli imza beyannamesi, Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş 3) Noter onaylı vekâletname 4) Vekilin noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi 1) Onaylı oda kayıt belgesi (protokol kaydının yapıldığı yılda alınması gerekir) 2) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş 3)Vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname 4)Vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. PROTOKOL KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

8 Protokol Onayı Aktivasyon Linki Şifre Oluşturma Ekap’a Giriş EİD Aktivasyon Birimi EKAP İŞLEMLERİ PROTOKOL KAYIT SÜREÇLERİ

9 1 İhtiyaç raporunun hazırlanması 2 İhale kayıt işlemleri 3 İhale kayıt numarasının alınması (İKN) 4 İhaleye ihtiyaç raporunun bağlanması 5 Doküman hazırlama ve onay 6 İlan işlemleri 7 Komisyon işlemleri 8 Doküman satışı 9 Teklif kabul ve teklif değerlendirilmesi 10 Teyit işlemleri 11 Sonuç Formunun gönderilmesi İHALE SÜRECİ İŞLEMLERİ

10 10 Entegrasyonlar Muhasebat Genel Müdürlüğü(İdare Kaydı) Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)(Nüfus Bilgileri) TÜRKSAT (e-Devlet Kapısı entegrasyonu) Gelir İdaresi Başkanlığı (İstekli vergi borcu, bilanço ve gelir bilgileri) Sosyal Güvenlik Kurumu (Prim borcu bilgileri) Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bilgileri) Türkiye Bankalar Birliğin, (Geçici Teminat, Banka Referans Mektubu)

11 EKAP’ a Kayıt Zorunluluğu (Y:26: H:25 M:23) (Yürürlük 01.01.2015) Doküman satın alınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişileri EKAP’a kayıt olmaları zorunludur. EKAP’a KAYIT Adına doküman satın alınacaklar Tüzel Kişi için Vergi Kimlik No Gerçek kişi için TC. Kimlik No ile doküman satın alınabilecek Doküman Alacak Kişiler Ortak girişimlerde ise yukarıda belirtilen tüzel /gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. ( Yabancı kişiler hariç) Ortak Girişimlerde Ekap’a Kayıt

12  Aday, istekli veya istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak;  A) EKAP üzerinden (*)  B) İmza karşılığı elden yapılır. (*)  EKAP üzerinden Elektronik İh. Uyg. Yön. Usulüne göre yapılır  Zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemlerle yapılmaması halinde  C) 4734 S.Kanun 65/(a) bendine yer alan diğer yöntemlere göre,  elektronik posta  faks yoluyla tebligat  İadeli taahhütlü mektupla  İmza karşılığı elden yapılabilir. Tebligat İadeli taahhütlü mektupla yapılırsa;  * Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Not: 1 * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin 26.07.2013 RG: 28719 yayımlanan 2012/179 sayılı kararı ile 7. gün tebliğ hükmü iptal Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: 07.06.2014 tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük tarihi: 01.01.2015

13 İhale Dokümanı Temini İdareden bedelsiz görülür İdareden Satın Alınır. E-İmza ile İndirilir. M-İmza ile İndirilir. İhale Dokümanı hazırlaması ve Temini 100 MB Satın alınması e-imza /m- imza Satın alınması

14 İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 14 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler İkincil mevzuatta yapılan değişikler

15 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 15 Yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı tanınması ve yerli malı belgesinin düzenlenmesi konusundaki değişiklikler İş deneyim belgelerine ilişkin değişiklikler  Mal alımı ihalelerinde teknolojik ürün deneyim belgesinin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi  İş Denetleme/İş Yönetme belgelerinin 1/5 oranında değerlendirilmesi  Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaması İdarelerin aynı mahiyetteki ihtiyaçları için ortak ihale yapabilmesi Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif sahibi istekliden arttırılan oranda kesin teminat alınması (%6-%9) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi katılımı/off-set alımlara ilişkin esas ve usullerin yürürlüğe konulması

16 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetlerin ihale edilebilmesi, idare personelinin yeterli nitelik veya sayıda olmaması koşuluna bağlanmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı hizmet ihalelerinde “taşeron işçilerinin” kıdem tazminatlarının ödenmesi ve Ücretli yıllık izinler konusunda köklü yenilikler getirilmiştir. Hizmet alımı ihaleleri niteliği bakımından; *Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetler *Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personelin, sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı düzenlemesi yapılmış.

17 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER (ilan: 11.09.2014 RG:29116 Yürürlük :11.01.2015) K. No: 6552 md:11) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde uygun görüş alınması 4734/62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (Danışmanlık hizmetleri hariç) İhaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması zorunludur. Niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde Uygun görüş şartı aranmaz. 17 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan idareler: Maliye Bakanlığından 233 sayılı KHK tabi KİT’ler ve bağlı ortaklıkları: Hazine Müsteşarlığından 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında bulunan idareler Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alınmalıdır. (I) Sayılı Cetvel :Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler: YÖK, Üniv. Yük.Tek Ens (III) Sayılı Cetvel : Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar (IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları SGK, Türkiye İş Kurumu

18 Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu 18 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler – Asıl işin bir bölümünün alt işverene yaptırılması İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuat ile 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümündeki hizmetler, idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi halinde ihale edilebilecektir. – Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üçüncü alt bendinde daha önce yer alan hüküm korunmuş ve danışmanlık hizmet alım ihalesi gerçekleştirmek için istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartının aranmayacağı ifade edilmiştir.

19 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 19 Toplu iş görüşmeleri sebebiyle ücret ve sosyal haklarda meydana gelen artışların fiyat farkı olarak ödenmesi esası benimsenmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 62/e maddesi çerçevesinde ihale edilen Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde toplu iş sözleşmesi Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin üyesi olduğu Kamu işveren sendikası ile Yetkili İşçi sendikası tarafından sonuçlandırılması hâlinde, Belirlenen yeni ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı idarece fiyat farkı olarak ödenir.

20 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 20 6552 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı hizmet alımı ihalelerini etkilemektedir.  Yüklenicilerin işçilere yaptıkları ödemelerin kontrol edilmesi,  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının idarelerce ödenmesi,  İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin hesaplanması  Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere yönelik değişiklikler kamu ihale sistemini etkileyen ve ilk dikkat çeken değişikliklerdir.

21 21 EŞİK DEĞERLER (4734 – 8)

22 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler H:59 Y:60 (RG: 29384 Tarih12.06.2015) İD.Şrt: 33 Yapım işleri - Hizmet alımı ihalelerinde, * Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, * İhale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, * Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplanır. *YM ve ihale usulüne bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerden biri kullanılır. 22 a*) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden; Teklifte önemli olan maliyet bileşenleri için açıklama istenecektir. c*) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir. b*) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.

23 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler (Hizmet İşleri) H:59 (RG: 29023 Tarih12.06.2015) İD.Şrt: 33 YM≥0,5 ED ve Teklif < SD ise Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi zorunludur. (*a) 23 YM<0,5 ED ise 19,20, 21/ bcf maddeleri kapsamında yapılan; PÇ dayalı olmayan hizmet alımları için Yönetmeliğin 59/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*a b c) YM<0,5 ED ise 19,20, 21/ bcf maddeleri kapsamında yapılan; PÇ dayalı olmayan hizmet alımları için Yönetmeliğin 59/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*a b c) YM<0,5 ED olan *21/a d e kapsamında yapılan PÇ dayalı olmayan hizmet ihaleleri için, * PÇ dayalı olan hizmet ihaleleri için, *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste: … ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) «PÇ: (Personel çalıştırması)» YM<0,5 ED olan *21/a d e kapsamında yapılan PÇ dayalı olmayan hizmet ihaleleri için, * PÇ dayalı olan hizmet ihaleleri için, *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste: … ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) «PÇ: (Personel çalıştırması)»

24 Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti (Teb: mad: 79) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR 24 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde Sınır Değer = Yaklaşık maliyet /1,30 SD: YM/1.30 AYKIRI TEKLİF Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, Asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle reddedilir.

25 Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti (Teb: mad: 79) 25 Teklifi aşırı düşük olan teklif sahiplerine asgari 3 iş günü süre verilerek Teklifte önemli olan maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenir. İsteklilerin Açıklamaları ; Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar Ticaret Borsası Fiyatları Toptancı Hal Fiyatları Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

26 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Tarih: 28.07.2015 RG: 29428  Hizmet Alımı İhalelerinde EAEA teklif, «Sadece fiyat esasına göre belirlenen ihalelerde» EAEA Teklif En düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde, Puanlama yapılarak belirlenir. Puanlama parametreleri  Yüklenimde bulunulan işlerin sözleşme tutarlarının toplamı  Teklif veren isteklinin kayıtlı olduğu odanın bulunduğu il  İşçi ücretlerinin zamanında ödenmesi

27 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) PUANLAMA Tarih: 28.07.2015 RG: 29428 a) İstekli, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağın, ilan/davet tarihinden geriye doğru son 2 yılda Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin yapılan sözleşmelerin;  Top. SB < YM :2 PUAN  YM ≤ Top SB < 2*YM :1 PUAN  Top. SB> 2*YM ise :0 PUAN «EKAP verileri esas alınır» b) İlan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır isteklinin ticari merkezi;  İhaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içinde ise :1 PUAN  isteklinin ticari merkezi ihaleyi yapan idarenin mülkü il sınırı dışında : 0 PUAN «Teklif belgeleri esas alınır./oda kayıt belgesi» c) Tüzel kişilikte iş deneyim belgesi kullanılan kişinin, Son 2 yılda ihaleyi yapan idarede işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece  tespit yapılmamış olması durumunda : 1 PUAN  İş ücretlerinin ödenmediğinin tespiti : 0 PUAN «İdare kayıt ve tutanakları esas alınır»

28 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Tarih: 28.07.2015 RG: 29428 OG’lerde; Puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekir. (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, Tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kriterlerinin tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilir. Yapılan değerlendirme sonucunda puanı en yüksek teklif, EAEAT olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, Puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur.

29 İlan tarihi :10.09.2015 İdarenin İliAnkara İstekliTeklif YM (TL) YM*2 (TL) Toplam SB (son İki yıl) İş yükü puanı Odaya kayıtlı olduğu il İl puanı Ödeme Gecikmesi Tespiti (son iki yıl) işçilik puanı Toplam Puan a b cD=a+b+c İstekli 154.125 60.170 120.340 55.2502Ankara1Hayır14 İstekli 254.125 92.5001istanbul0Hayır12 İstekli 354.125 02Ankara1Hayır14 İstekli 454.125 122.0000Elazığ0Hayır11 29 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Tarih: 28.07.2015 RG: 29428 Kura yöntemi ile belirlenir.

30 30 Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Belge Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır Bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. Ana çiğ girdisi ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır Yardımcı girdiler” enerji gideri, amortisman temizlik malz. tuz sigorta vb. Bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

31 31 Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Belge Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (Ek- H.4) « Ana çiğ girdi» « İşçilik gideri » «Yardımcı gider, diğer giderler» “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı”= AÇİG Koşul : %80 ≤ (AÇİG) ≤ %95 Açıklamada; 1) Oran belirtmeyen 2)AÇİG oranı %80’den az %95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir. Maliyet BileşenleriMaliyet (TL) Bölüm Toplamı% Yemek/Ana çiğ girdi maliyeti257.297,30 385.803,5585,16% Asgari işçilik maliyeti128.506,25 Sözleşme ve yardımcı giderler maliyeti61.822,49 67.217,7314,84% Firma karı (%12) 5.395,24 TOPLAM453.021,28 100%

32 Hizmet Alımı Yolu İle Taşıt Kiralanması (Yayım ve Yürürlük:02.10.214 RG: 29137) Sürücü giderleri hariç aylık taşıt kiralama bedeli (KDV hariç diğer giderler dahil) Kasko listesinde yer alan kasko değerinin %2’sini geçemez «Sürücü giderleri dahil yapılan taşıt kiralamaları» Sürücü gideri : Yemek yol vb. giderler dahil brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarı esas alınacaktır. (2015/8204 Sayılı BKK T:06.11.2015 RG:29524) Bu yöntemle temin edilemeyen taşıtlar ile 5018 S. Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelinde bulunan makam ve hizmetler için «satın alma yöntemi tercih edilecektir.» 32 Genel Yönetim kapsamındaki Kamu idareleri Bunlara bağlı döner sermeye işletmeleri (Cuhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği hariç) Yakıt hariç sürücülü veya sürücüsüz taşıt kiralayabilir.

33 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETİN SÜRESİ (ilan ve yürürlük 11.09.2014 RG:29116 K. No: 6552 md:14) 33 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 4734 saylı Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden; Süreklilik arz eden hizmet alımlarının Yüklenme süresi üç yıl olup, İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde Bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayı ile kısaltılabilir (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle eklenen fıkra gereğince)

34 Engelli işçi çalıştırılması 4857 /30 KİGT md: 78,28 Tarih: 16.08.2014 RG:29090 Yürürlük:19.08.2014 Engelli işçi çalıştırılması 4857 /30 KİGT md: 78,28 Tarih: 16.08.2014 RG:29090 Yürürlük:19.08.2014 Tebliğ’in 78.28’inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile; * 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtilen asgari oranda engelli işçi çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. * İdareler, İdari Şartname’de düzenleme yapmak koşulu ile takdiren İş Kanunu’nda belirtilen orandan fazla engelli işçi çalıştırabilecektir. * Engelli işçi sayısı, aynı işverenin aynı il sınırları içerindeki diğer işyerlerinde çalışan personel sayısından bağımsız olarak hesaplanacaktır. * İdarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun İdari Şartname’de belirtilmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır/satırlar açılması gerekecektir.

35 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler (Yapım İşleri) Y:60 (RG: 29384 Tarih12.06.2015) 35 YM< 1/3 ED ise 19, 21/ (b)ve(c) maddeleri kapsamında yapılan ihalelerde; Yönetmeliğin 60/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*abc) kullanılır. YM< 1/3 ED ise 19, 21/ (b)ve(c) maddeleri kapsamında yapılan ihalelerde; Yönetmeliğin 60/2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri (*abc) kullanılır. YM<1/3 ED olan *Kanunun 20 ve 21/(a),(d)ve (e) maddeleri kapsamında yapılan ihaleler; *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemi yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) YM<1/3 ED olan *Kanunun 20 ve 21/(a),(d)ve (e) maddeleri kapsamında yapılan ihaleler; *Kurum tarafından yayımlanan ADT sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri için, (Liste ?) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemi yapılmaksızın sonuçlandırır. (*b) Teklifi aşırı düşük bulunan teklif sahiplerine asgari 5 iş günü süre verilerek Sıralı iş kalemlerinin %80’i ile ilgili açıklama istenir.

36 Uyuşmazlık Çözüm Sistemi 36 İdareye şikayet süreciİdarenin kararlarına karşı KİK’e itirazen şikayet süreciYargısal Süreç Kurum re’sen harekete geçmemekte, başvuru üzerine inceleme yapmaktadır

37 İhalelere yönelik başvuru ve dava sistemi 37 İdareler Kamu İhale Kurumu İlk Derece Mahkemeleri Danıştay İdarenin kararına karşı şikayet halinde: 10 gün başvuru süresi 10 gün cevap süresi 10 gün başvuru süresi Dosyanın tekammülünden itibaren 20 gün içinde karar Eski sistem: 1-2 yıl İvedi yargılama usulü sonrası: 4- 6 ay Eski sistem 2-4 yıl İvedi yargılama sonrası 6- 8 ay kesin karar 100.473 adet ihale 4.251 adet karar 899 adet dava 210 adet aleyhe karar

38 Kurul Karar Sayı ve Oranı 38 YılBaşvurunun ReddiDüzeltici işlemİptalToplam AdetOran (%)AdetOran (%)AdetOran (%)AdetOran (%) 20122.846561.65332612125.111100 20133.173631.53830,53286,55.039100 20142.608621.3343130974.251100 İtirazen Şikayet Başvuruları Üzerine Alınan Kararlar

39 Kurumsal Çalışmalar 39 2014 AB Kamu Alımları Direktifine uyumlu yeni Kanun taslağının hazırlanması Enerji, Su, Ulaştırma ve Posta alanlarına özgü Sektörler Kanunu taslağı Kağıtsız e-ihale sistemine geçilmesi Sertifikasyon sistemi, ürün sayısallaştırma, kamu kurumları bilgi sistemleri ile entegrasyon

40 TEŞEKKÜRLER Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı


"Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU ALIMLARINDA YENİ GELİŞMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları