Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup Tek Burcu Ketencioğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup Tek Burcu Ketencioğlu"— Sunum transkripti:

1 Grup Tek Burcu Ketencioğlu
Melikşah Üniversitesindeki Kız ve Erkek Öğrencilerin Karar Verme Düzeyleri Benlik Saygısına Etkisi Grup Tek Burcu Ketencioğlu

2 Problem Cümlesi:Melikşah Üniversitesindeki kız ve erkek öğrencilerin karar verme stillerinin benlik saygısı üzerindeki etkisi nedir? Araştırmanın Amacı: Öğrencilerin karar verme stillerinin benlik saygısı üzerinde bir etkisi olup olmadığını,eğer etkiliyorsa ne derece etkilediğini öğrenmektir.

3 Evren ve Örneklem;Bu araştırma Melikşah Üniversitesindeki 31 ‘i kız 19’u erkek öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.Uygulanan kişiler rastgele seçilmiştir. Veri Toplama Süreci;Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için,kişisel bilgi formu,Mann ve diğerleri(1998),tarafından geliştirilen (Melbourne Decision Makin Questionary) ve Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Karar Verme Ölçeği(kısım 1),Ancak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeğinden yararlanılmıştır.

4 BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ KARAR VERME ÖLÇEĞİ
1den 3e kadar ‘Katılıyorum’ ‘kararsızım’ ‘katılmıyorum’ seçeneklerinden oluşan üçlü likert tipi ölçek kullanılmıştır. KARAR VERME ÖLÇEĞİ 1den 3e kadar ‘doğru’ ‘bazen doğru’ ‘doğru değil’ olarak üçlü likert tipi ölçek kullanılmıştır.

5 ÖLÇEĞİN GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
Karar verme ölçeği (Kısım 1) geçerlik ve güvenirlik sonucu Spss 20.0 kullanarak analyze> scale> reliability analysis yaparak güvenirlilik sonucunu 0,701 buldum.

6

7 Benlik saygısı ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik sonucu Spss 20
Benlik saygısı ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik sonucu Spss 20.0 kullanarak analyze> scale> reliability analysis yaparak güvenirlilik sonucunu 0,941 buldum.Çok geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu tespit ettim.

8

9 ALT HİPOTEZLER Öğrencilerin karar verme ve benlik saygılarının üzerinde cinsiyetin rolü var mıdır? Öğrencilerin karar verme düzeyleri ve benlik saygısı üzerinde anne eğitiminin etkisi var mı? Benlik saygısı ve karar vermede aylık gelirin etkisi var mı?

10

11

12

13 Veri Analizi Öğrencilerin karar verme düzeylerinin üzerinde cinsiyetin rolü olup olmadığını anlamak için analyze>compare means>independent t testi yaparak arasındaki ilişkiyi inceledik. 0,05ten büyük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark yoktur. Yani öğrencilerin benlik saygısı üzerinde karar vermelerinde cinsiyetin bir etkisi yoktur.Aynı şekilde benlik saygısı üzerinde de cinsiyetin bir etkisi yoktur.

14

15

16 Veri Analizi Öğrencilerin karar verme düzeylerinin üzerinde anne eğitiminin rolü olup olmadığını anlamak için analyze>compare means> annova yaparak arasındaki ilişkiyi inceledik. 0,05ten büyük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark yoktur. Yani öğrencilerin karar vermelerinde anne eğitiminin bir etkisi yoktur.Anne eğitiminin benlik saygısı üzerinde ki etkisini de aynı yolu kullanarak inceledim ve 0,05ten küçük olduğu için anne eğitimi benlik saygısı üzerinde etkilidir.

17

18

19 Veri Analizi Benlik saygısı üzerinde aylık gelirin etkisini anlamak için analyze>compare means>one way anova yaparak arasındaki ilişkiyi inceledik. 0,05ten küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır. Aylık gelirin karar verme düzeyi üzerindeki etkisine baktığımızda ise 0,05 ten büyük oldugu için değerimiz bir etki olmadıgını buldum.

20

21

22 Karar verme düzeyi ile Benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

23

24 SONUÇLAR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin karar verme düzeylerinin üzerinde cinsiyetin etkisi yoktur. Öğrencilerin karar verme düzeylerinin üzerinde anne eğitiminin etkisi yoktur. Öğrencilerin karar verme düzeylerinin üzerinde aylık gelirin etkisi yoktur. Benlik saygısı üzerinde cinsiyetin bir etkisi yoktur. Benlik saygısı üzerinde anne eğitiminin anlamlı bir etkisi vardır. Benlik saygısı üzerinde aylık gelirin anlamlı bir etkisi vardır.

25 ÖNERİLER Karar verme ölçeğinde sadece kısım 1i kullandığım, kısım2yi kullanmadığım için güvenilirliği düşük olduğunu düşünüyorum.Benzer araştırma yapacak olanlara önerim kısım 2yi de kullanmaları. Bu anketi uygulayacak kişiler 3lü likert tipi değil de , 5li likert tipi ölçek kullanırlarsa daha güvenilir bir ölçek yapmış olurlar.

26 KAYNAKÇA Mann, L., Radford, M., Burnett, P., Ford, S., Bond, M., Leung, K., Nakamura, H.,Vaughan, G., ve Yang, K. S. (1998). Cross- culturel Differences İn Self Reported Decision-making Style And Confidence, International Journal of Psychology, 33 (5), Mann, L.; Harmani, R. , Ve Pover (1989). Adolescent Decision- Making: The Development of Competence. Journal Of Adolescence, 12, Deniz M E., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı, Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Eğitim Araştırmaları Dergisi. Cilt:4, S: Arıcak, O.T. (1999). “Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi”. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi


"Grup Tek Burcu Ketencioğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları