Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL İMAJ VE HASTANEMİZ A NLATAN : M USTAFA KÜÇÜKİLHAN "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL İMAJ VE HASTANEMİZ A NLATAN : M USTAFA KÜÇÜKİLHAN "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL İMAJ VE HASTANEMİZ A NLATAN : M USTAFA KÜÇÜKİLHAN "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

2 İMAJ NEDİR? Duyu organlarınca dıştan algılanan ve insanların zihninde bırakılan iz, Herhangi bir kişi, kurum yahut durumun kişide, toplumda uyandırdığı etki, Beklentiler sonrası oluşan memnuniyet, Kişi yada toplumun tavırlarının belirlenmesinde görüş sahibi oluşunun ve tutum belirlemesinin bir ön şartıdır.

3 A LGı +T UTUM +B EKLENTI =İ MAJ Algı: Bireyin çevresindeki uyarıcıların farkına varması ve gereken davranışın ortaya çıkmasını sağlayan güç Tutum: Kişi ve durumlara karşı belli bir şekilde hareket etme eğilimi olarak görülen davranışlardır. Beklenti: Birey ya da toplumun, kendisinden, başkasından, kurumlardan umduklarının, bireysel ve toplumsal yaşamda belli şart ve durumların alacağı biçim ve yön hakkına kanaat sahibi olarak bir yaklaşım geliştirmesidir.

4 NEDEN KURUMSAL İMAJ SÜRDÜRÜLEBİLİR, REKABET EDEBİLİR BİR SAĞLIK KURULUŞU OLABİLMEK İÇİN, KURUMSAL AMAÇLARIMIZI TAM VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE ORTYA KOYABİLMEK İÇİN, MUTLU SONA ULAŞABİLMEK İÇİN KURUMSAL İMAJIMIZI İYİ BİR ŞEKİLDE TESPİT ETMEMİZ GEREKMEKTEDİR ÖNCELİKLE NEDEN KURUMSAL İMAJI ÖLÇMEK İSTEDİĞİMİZİ VE VARMAK İSTEDİĞİMİZ SONUCU BELİRLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

5 KURUMSAL İMAJ Söz konusu kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, kurum ile ilgili deneyimler, inançlar ve bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak tanımlanabilir. kurum bilgideneyiminançkarşılıklı etkileşim

6 Kurumsal imaj, kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış unsurlarının toplamından oluşmakta ve işletmenin gerek iç (akü çalışanları) gerekse dış (diğer tüm hastalar) hedef kitlesi üzerinde inandırıcılık ve güven yaratmak, sürdürmek gibi önemli bir işlevi yerine getirmektir. Kurumsal imaj kurumun en üst yöneticisinin aldığı karardan, en alt kademede iş görenin davranışlarına kadar tüm etkenlerin bileşimi ile meydana gelir.Kurumun kurulduğu tarihten şu ana kadar sunduğu hizmet kalitesi, düzenlediği etkinlikler, kazandığı başarılar, yönetici-çalışan ilişkilerindeki duyarlılığı ve topluma karşı duyulan sorumluluklarını yerine getirmesi gibi pek çok unsurun biraraya gelmesi ile oluşur.

7 İyi yönetilen iyi planlanan, içinde bulunduğu toplumun yararına işler yapabilen,kültür,sanat ve çevre konularına duyarlı, katılımcı kurumların sahip olduğu olumlu izlenimler, zaman içinde onlar için iyi bir kurum imajına dönüşmektedir.

8 K URUMSAL IMAJ Kurumun uzun dönem amaçları ile ilgili olarak yöneticiler arasında duyarlılık yaratır. Hedeflere ve bunlara ulaşmak için izlenecek yollara açıklık kazandırır. Kurum içi ve dışı iletişimi güçlendirir. Müşteri memnuniyetini ve tercihlerini olumlu yönde etkiler. Müşteri bağlılığını artırır. Kurumun amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak stratejilerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

9 Güçlü bir kurumsal imaj oluşturabilmek için, işletme içinde bazı değişikliklerin yapılması ve gerekli alt yapının oluşturulması gereklidir. Bu alt yapıyı oluşturan öğeler ise işletmeye ait “misyon ve vizyon” tanımlarını belirlemektir.

10 K URUM İ MAJı O LUŞTURAN U NSURLAR Gerçeklerden hareket edilmesi son derece önemlidir.Gerçekler saptırılıp yanlış bir bilgi verme durumunda kamuoyundaki imaj olumsuz etkilenecek ve bunu onarmak da güç ve maliyetli olacaktır. Güçlü ve olumlu bir kurumsal imaj yaratmak için alt yapı kurulması, dış ve iç imajın oluşturulması gerekmektedir.

11 Dış İmajı Oluşturmak Müşteri memnuniyeti:İfade edilmiş yada edilmemiş tüm istek ve beklentilerin kaliteli ve güvenilir biçimde sunulması Sunulan hizmetin güvenirliği, kalitesi önemlidir.Çalışanların iş tatminini de sağlayarak kişisel iş doyumuna ulaşmalarına yardımcı olan kalite, bu özelliğinden dolayı bir motivasyon aracı olarak da kullanılmaktadır.

12 Dış imajı belirleyen öğelerden biride somut imajdır. Somut imaj kurumun genel görünümünü oluşturan ve görsel kimlik oluşturmaya yarayan her şeyi kapsamaktadır. Dış imaj yaratma unsurlarından bir diğeri de, kurum isminin hedef kitle tarafından tanınmasına yardımcı olan sponsorluk faaliyetleridir.

13 Basın yayın organlarında kurumla ilgili olarak çıkan haberler kurumun hedef kitleler tarafından algılanan imajını olumlu yada olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu yüzen kurumsal imaj çalışmalarının yürütülmesinde ya da oluşturulan imajın hedef kitlelere ulaştırılması aşamasında yapılan çalışmaları ve başarıları tanıtarak, onun güvenini kazanmak ve aynı zamanda toplumda kurumun amaçlarına uygun bir izlenim yaratmak amacıyla medya ile ilişkileri iyi tutmak ve geliştirmek durumundadır.

14 Dış imaj oluşturmanın bir diğer unsuru da, sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olmaya çalışmaktır.Sosyal sorumluluk işletmenin son kararı vermeden önce, alacakları kararların toplum üzerinde yaratacağı etkiyi etraflı bir biçimde düşünmesi, karar alması ve daha sonra harekete geçmesidir. Bunun için hizmet verdiğimiz kişilerin sosyo-demografik özellikleri, örf adet ve gelenekleri de dikkate alınmalıdır.

15 İ Ç İ MAJı O LUŞTURMAK İşletmeye gelen müşteri, iletişim kurduğu çalışanlardan da etkilenmekte ve kuruluşun dış imajı ile çalışanların gösterdiği davranışların uyuşup uyuşmadığını değerlendirmektedir. Bu anlamda çalışanlarında işletme ile ilgili ihtiyaç istek ve beklentilerinin karşılanması gerekir.Böylece çalışan çalıştığı kuruma karşı olumlu bir imaj oluşturur.Oluşan bu olumlu iç imajın, çalışan tarafından dış hedef kitlelere yansıtılması da kurum imajını olumlu yönde etkileyecektir.

16 HASTANEMİZDE YAPILMIŞ BİR ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI

17 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Çalışanlar kurumun belirlediği formaları giymelidir. Kendilerini tanıtıcı yaka kartlarını takmalıdır. Hasta ile iletişim kurarken empati kurmayı başarabilmelidir. Hastanın psikolojik ve fizyolojik durumu hakkında yeterli bilgi sahibi olunmalıdır.

18 Yapılacak tedavi ve bakımlar hasta odaklı olmalıdır. Hastanın kendi tedavi ve bakımına katılması sağlanmalıdır. Hasta memnuniyeti, hastanın ifade edilmiş ya da edilmemiş tüm ihtiyaç, istek ve beklentilerinin karşılanması gereklidir. Hasta ve/veya yakını tedavisi hakkında yeterince bilgilendirilmelidir. Hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir. Kişisel temizliğe özen gösterilmelidir.

19 Hastanın ihtiyaçları tam olarak tespit edilmelidir. Hastanın korku ve anksiyetesi giderilmelidir. Güleryüzlü olunarak nezaket kurallarına riayet edilmelidir. Çalışanlar arasında iyi bir iletişim ve işbirliği olmalıdır.

20 Düzenli olarak memnuniyet anketleri uygulanmalıdır. Memnuniyet anketlerine uygun iyileştirmeler toplumun genel beklentilerine uygun hareket edilerek yapılmalıdır. Hastaların hastaneyi tercih etme nedenleri tespit edilmelidir.

21 Hizmete erişimin hızlı, kolay, güvenilir olmasına dikkat edilmelidir Çalışanların kurumdan beklentilerinin de tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü: çalışanın mutlu olması hastalara da yansıyacak ve kurumsal imajın olumlu gelişimine katkı sağlayacaktır.

22 Toplumun eğitim ve kültürüne katkı sağlamalıdır. Hastanenin Sağlık hizmetlerine katkısı olumlu olmalıdır. Hastanelerin fiziki görüntüsünün insanları ferahlatacak nitelikte olması Duvar, masa sandalye kullanılan tüm eşyaların göze hoş gelecek görüntü ve boyalardan yapılması. Hastanenin temizliğinin hijyenik kurallara uygun olarak yapılması, düzenin sağlanması

23 SONUÇ OLARAK; Kurumun olumlu ve saygın bir kurumsal imaja sahip olması önemlidir. İyi ve saygın bir kurumsal imaj yaratmak amacı ile bu konu ile ilgili bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Alt yapının oluşturulmasındaki ilk adımı ise kurumun misyon ve vizyonunu iyi bir şekilde tanımlamak ve çalışanların bu tanımlamaya uygun hareket etmelerini sağlamak önem arzetmektedir. Daha sonraki adım dış ve iç imajı oluşturmaktır.

24 Özellikle yöneticilerin kurumsal imajı olumlu yönde etkileyecek çalışmaları yapması gerekmektedir. Bunun için yöneticiler hastanede verilen hizmetlerin kime, nasıl verildiğini ve beklentilerin neler olduğunu tespit etmelidir. Hizmet alanların beklentilerine uygun iyileştirmler yapılmalıdır. Gerekirse hastane binasının boya rengi dahi seçilirken toplumun fikri alınmalıdır.

25 Personel istihdamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmede sorun yaşanmayacak, kişisel bakımına dikkat eden, eğitimli ve kalifiye çalışanlara yer verilmelidir.

26


"KURUMSAL İMAJ VE HASTANEMİZ A NLATAN : M USTAFA KÜÇÜKİLHAN "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları