Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INCOTERMS 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INCOTERMS 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi."— Sunum transkripti:

1 INCOTERMS 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi Öğr.Gör.Neşe Cenkçi

2 ‘‘ Mal bedeli, sigorta ve navlun ’’ terimi; yükleme limanında, satıcının malları gemide teslim etmesini ifade eder. Mallara ilişkin hasar ve masraflar, mallar gemiye yüklendiğinde alıcıya geçer. Satıcı, malların belirlenen varış yerine kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmalı, masrafları ve taşıma ücretini ( navlun ) ödemelidir. Satıcı, ayrıca sevkiyat sırasında malların karşılaşabileceği riskleri önleyebilmek üzere bir sigorta sözleşmesi yapmalıdır. CIF teriminde, satıcı teslim yükümlülüğünü, mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirir. Bu terimin iki kritik noktası vardır, zira hasarın geçişi ve masrafların devri farklı yerlerde gerçekleşir. Satış sözleşmesi her zaman bir varma limanını belirtmekle beraber, mallara ilişkin ziyan ve hasarın alıcıya geçtiği yer olan yükleme limanını göstermeyebilir. Şayet, yükleme limanı alıcı yönünden önemli ise, taraflar bunu satış sözleşmesinde açıkça belirtmelidirler. Taraflar, varma limanındaki ilgili noktayı da açık bir şekilde belirtmelidirler. Çünkü, bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Satıcı, taşıma sözleşmesine ilişkin olarak varma limanında malların boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenmek zorunda kalırsa, aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından ödenmesini talep edemez. CIF terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Ancak, satıcının, malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat vergi, resim ve harçlarının ödenmesi ve ithalata ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasına dair bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. CIF terimi, satıcının malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayıp, bu gibi durumlarda ( örneğin: mallar konteynerde ise ) CIP terimi kullanılmalıdır. CIF terimi sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılmalıdır. 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF )

3

4

5 a.) Satıcının Yükümlülükleri  Satış sözleşmesi uyarınca malları temin etmek, ticari faturayı, taşıma belgesini ve sözleşmenin gerektirdiği diğer belgeleri hazırlamak.  Malların ihracat için masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izinleri almak, malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden transit geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamak.  Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun bir biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartı, sayım, kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek.  Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen teslim yerinden belirlenen varma limanına kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi ve asgari kapsamlı bir sigorta sözleşmesi yapmak.  Malları kararlaştırılan tarihte veya kararlaştırılan süre içinde ve ilgili limanda gemiye teslim etmek ve teslim anına kadar mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı üstlenmek.  Mallar gemiye teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları, malların gemiye yüklenmesi, varma limanında boşaltılması masraflarını taşıma ücretini ve sigorta masraflarını, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları, ihracat için ödenmesi zorunlu vergi, resim ve harçları ve taşıma sözleşmesi uyarınca malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ilişkin olarak satıcıya ait olacağı kararlaştırılan masrafları ödemek.  Satıcı, alıcının malları teslim alabilmesi için normal olarak gerekli olan önlemleri almasına olanak sağlayacak konuları yeteri kadar önceden alıcıya duyurmalıdır.  Alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithali ve varış yerine taşınması için alıcının ihtiyaç duyduğu güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere, her türlü bilgi ve belgeyi alıcıya zamanında sağlamalı ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmalıdır. Satıcı, gerek duyduğu bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada alıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları ödemelidir. 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

6 b.) Alıcının Yükümlülükleri  Satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemek, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni almak, malların ithali veya başka bir ülkeden transit geçişi için bütün gümrük işlemlerini tamamlamak.  Alıcının, satıcıya karşı taşıma ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı, satıcının taşıma sözleşmesi uyarınca sağladığı taşıma belgesini kabul etmelidir.  Mallar, gemide teslim edildiğinde teslimi kabul etmek ve belirlenen varma limanında malları taşıyıcıdan teslim almak ve malların gemiye teslim edildiği andan itibaren mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı üstlenmek.  İhraç ülkesindeki zorunlu muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını, mallar gemide teslim edildiği andan itibaren mallara ilişkin ( ihracat için gerekli gümrükleme masrafları, ihracat için ödenmesi gerekli olan vergi, resim ve harçlar hariç ) bütün masrafları, malların belirlenen varma limanına ulaşıncaya kadar taşındığı sırada oluşan masraf ve harçları, gemiden malların mavnaya aktarılması ve depolama da dahil olarak boşaltma masraflarını, ayrıca, ithalat için ödenmesi zorunlu vergi, resim ve harçları kendi talebi üzerine yapılan ek sigorta masrafını ödemek.  Alıcı, malların gönderilme zamanını ve belirlenen varma limanındaki teslim noktasını belirlemek yetkisine sahip olduğu durumda, bu konuyu yeteri kadar önceden satıcıya bildirmelidir. Eğer, alıcı bu bildirimi yapmaz ise, kararlaştırılan tarihten veya kararlaştırılan yükleme süresinin sona erme tarihinden itibaren, malların sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça ferdileştirilmiş olmaları kaydıyla mallara ilişkin tüm ziyan ve ek masrafları üstlenir.  Alıcı, satıcının bilgi ve belge sağlanması konusunda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları ödemelidir. Ayrıca, malların varma limanına kadar taşınması için güvenlik de dahil olmak üzere satıcının gerek duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında satıcıya sağlamalıdır. 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF )

7 c.) Taşıma Sözleşmesi Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen teslim yerinden, belirlenen varma noktasına kadar taşınması için bir ‘‘ taşıma sözleşmesi ’’ yapmak ve taşıma ücretini ödemek zorundadır. Taşıma sözleşmesi, satılan tip malların taşınması için kullanılan tipte bir gemide olağan bir rotada ( güzergâh ) taşıma sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Satıcı, taşıma sözleşmesi uyarınca düzenlenen ‘‘ taşıma belgesini’’ alıcıya gecikmeden iletmelidir. Bu taşıma belgesi, satış sözleşmesi konusu malları kapsamalı ve yükleme için öngörülen süre içerisindeki bir tarihi taşımalı, alıcıya malları varma limanında taşıyıcıdan talep etme hakkı ile eğer aksi kararlaştırılmamış ise, malların taşınması sırasında bu belgeyi bir sonraki alıcıya devrederek veya taşıyıcıya bildirimde bulunarak satma hakkı tanımalıdır. Taşıma belgesinin, devredilebilir şekilde ve birden çok asıl belge olarak düzenlenmesi halinde, tam takım asıl belgelerin alıcıya sunulması gereklidir. 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF )

8 d.) Sigorta Sözleşmesi Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere asgari olarak ( örneğin: Londra Sigortacılar Enstitüsü, Kargo Kuralları - C Klozu gibi ) bir ‘‘ yük sigortası ’’ sağlamalıdır. Sigorta sözleşmesi, alıcı veya mallara ilişkin sigortalanabilir bir menfaati olan diğer kişilerin doğrudan sigorta şirketine başvurabilmesine imkan tanımalıdır. Satıcı, alıcının istemi üzerine, masrafları alıcıya ait olmak üzere, yine satıcının talep ettiği gerekli bilgilerin alıcı tarafından sağlanması kaydıyla ve yapılması mümkün ise, Enstitü Kargo Kurallarının A veya B klozları veya benzer klozlar kapsamında ek bir sigorta temin etmelidir. Sigorta kapsamı, asgari olarak satış sözleşmesinde belirtilen bedelin %10 ( toplam % 110 ) fazlasıyla olmalı ve satış sözleşmesinde yer alan para birimi cinsinden ( örneğin : ABD Doları, vb. ) kararlaştırılmalıdır. Sigorta, malların belirtilen teslim yerinden belirlenen varma yerine kadar taşınmasını kapsamalıdır. Ayrıca, satıcı, alıcının istemi üzerine, hasar ve masrafları ( eğer varsa ) alıcıya ait olmak üzere, alıcının ilave sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır. 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)


"INCOTERMS 4.) COST, INSURANCE AND FREIGHT ( CIF ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları