Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 onaylanmış, 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

2 Kanuna Hızlı Bakış İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı.

3 İşyerleri Tehlike Sınıfları
TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ

4 Kanuna Hızlı Bakış Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak. İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.

5 Kanuna Hızlı Bakış İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.

6 Kanuna Hızlı Bakış Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanacak.

7 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 1 - İş Sağlığı ye Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10'ncu maddesi gereğince; Bakanlık Merkez teşkilatında ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde en az bir adet İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacaktır. İSGB'ler ilgili mevzuatta belirtilen esas ye usuller çerçevesinde; merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde ISG uygulamalarının etkili ve verimli olması, birimler arası koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, Merkez ve İl'lerde İSGB'nin sorumluluk alanı içinde çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alınması için, izleme ve değerlendirilme çalışmalarını sürdürecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından en az 1 adet oluşturulacak

8 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
28532 Sayı ve 18 Ocak 2013 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK)

9 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 3- 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı, okul ve kurumlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacaktır. Kurulun başkanı merkez teşkilatında; İşveren vekili sıfatı ile Müstear Yardımcısı, taşra teşkilatında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, okul ve kurumlarda Okul Müdürü, merkez müdürü, kurum amiridir. Bakanlığımız merkez teşkilatında iş güvenliği uzmanı atanıncaya kadar, kurulun sekretaryası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığı, taşra teşkilatında İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki İnsan Kaynakları biriminden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürleri, okul ve kurumlarda ise, Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcıları tarafından yürütülür.

10 d) Sivil savunma uzmanı,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI a) İşveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

11 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene önerilerde bulunma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak üzere, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir.  2-50 1 51-100 2 3 4 5 2001 ve üzr. 6 İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: (2) Baş temsilci seçimle belirlenir. (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. (4) Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz.

12 8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri (1)
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri (1) a) İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, yönergenin uygulanmasını izlemek, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası veya meslek hastalıklarini bir raporla tespit etmek, d) İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak,

13 8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri (2)
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri (2) e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

14 9. Madde: Çalışma Usulleri
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 9. Madde: Çalışma Usulleri (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

15 9. Madde: Çalışma Usulleri
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 9. Madde: Çalışma Usulleri   e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.

16 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

17 Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

18 Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren vekili. b) İş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.(şu anda zorunluluk yok) c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

19 İşveren vekili İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ( 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluk yok) Çalışan temsilcisi: Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. Okul /kurumda çalışan sayısı 2-50 arası ise 1 çalışan temsilcisi arası ise 2 çalışan temsilcisi, arası ise 3 çalışan temsilcisi seçilecek. ( çalışan temsilcisi belirleme 29 ağustos 2013 tarihli sayılı İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğe bakabilirsiniz) Tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışan(1 veya daha fazla olabilir) Destek elamanları ( acil durum ekiplerinde bulunanın ekip başları) Arama kurtarma tahliye ekip başı Yangın söndürme ekip başı İlk yardım ekip başı

20 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
EkiptekiGörevi Ünvanı AdıSoyadı İşverenVekili Müdür İşGüvenliğiUzmanı (Danışman) İl İSGB Koord.İSGUzm. ÇalışanTemsilcisi Tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar (Destek elemanları) Arama kurtarma tahliye ekip başı Yangın söndürme ekip başı İlk yardım ekip başı .

21 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL LİSTELERİ KONTROL LİSTESİ NO KONTROL LİSTESİ ADI KL - 01 OKUL ORTAK KULLANIM ALANLARI KL - 21 TEHLİKELİ YÜZEYLERE SAHİP NESNE VE AKSAMLAR KL - 02 ACİL PLAN KL - 22 KONTROLSÜZ HAREKETE GEÇEBİLECEK NESNELER KL - 03 ATÖLYELER KL - 23 SOĞUK/SICAK MADDE VEYA ARAÇLARLA TEMAS KL - 04 LABORATUAR KL - 24 AYDINLATMA KL - 05 KANTİN VE KAFETERYA KL - 25 İÇ İKLİM KOŞULLARI KL - 06 GENEL TEMİZLİK KL - 26 YÜKSEKTE ÇALIŞMA KL - 07 SINIFLAR KL - 27 MAKİNALARIN HAREKETLİ PARÇALARI KL - 08 KORİDORLAR KL - 28 EL ALETLERİ VE EKİPMANLARI KL - 09 OKUL ARAÇLARI VE SERVİSLER KL - 29 B ELEKTRİKLİ TESİSAT VE EKİPMANLAR KL - 10 TOPLANTI SALONU KL - 30 TAŞLAMA TAŞI KL - 11 OKUL DIŞI AKTİVİTELER KL - 31 KAYNAK-KESİM- KAPLAMA KL - 12 MÜZİK ODASI KL - 32 BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR KL - 13 SANAT ODASI KL - 33 BASINÇLI GAZ TÜPLERİ KL - 14 ISLAK HACİMLER ( WC VE DUŞLAR ) KL - 34 VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI KL - 15 SPOR SALONLARI KL - 35 YANGIN VE PATLAMA KL - 16 YÜZME HAVUZU KL - 36 GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KL - 17 KAZAN DAİRELERİ KL - 37 KİMYASAL GÜVENLİK KL - 18 ERGONOMİ-BEDENSEL İŞLER KL - 38 KİMYASAL ATIKLAR KL - 19 ERGONOMİ-BÜRO İŞLERİ KL - 39 EKRANLI ARAÇLAR VE BİLGİSAYARLAR KL - 20 İŞ İSTASYONU VEYA TEZGAHI

22 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTI SALONU KONTROL LİSTESİ Tarih Form No …../…../……. KL- 10 EVET HAYIR GEREKLİ DEĞİL 1 Aydınlatma kumanda panosundaki açma kapama anahtarlarları ve şalterler çalışır durumda mı ? 2 Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisat var mı ? 3 Tüm elektrik anahtarları ve prizleri düzgün çalışıyor mu ? 4 Yeterli sayıda elektrik prizi var mı ve görsel-işitsel cihazların kullanımı için uygun yerlerde mi? 5 Toplantı salonunda havalandırma sistemi yeterli mi? 6 Zemin, kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı? 7 Aydınlatma sistemi yeterli mi ? 8 Isıtma sistemi yeterli mi? 9 Acil durum alarmı var mı ? 10 Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı var mı ? 11 Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmış mı?

23 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK ? ADIM ADIM RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

24 RİSK DEĞERLENDİRMESİ ADIMLARI
Risk Değerlendirmesi Ekibinin Kurulması 1. ADIM Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması 2. ADIM Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması 3. ADIM Risk Değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi 4. ADIM Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması ve Bilgi Toplama 5. ADIM İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması 6. ADIM

25 RİSK DEĞERLENDİRMESİ ADIMLARI
Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi 7. ADIM : Riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için Kontrol Tedbirlerinin Planlanması 8. ADIM : Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması 9. ADIM : Uygulamaların izlenmesi 10. ADIM :

26 Risk Altındaki Personel ÖĞRENCİLER ve ÖĞRETMENLER
Risk Değerlendirme Adımları – 6.Adım Tehlike Alanı/Ortamı SINIFLAR Risk Altındaki Personel ÖĞRENCİLER ve ÖĞRETMENLER RİSK Hasarlı zemin Kayma, takılma, düşme yaralanma Sıvı Dökülmeleri Kayma, düşme yaralanma Uzatma Kablolar Takılma, düşme yaralanma Elektrik çarpması Elektrik ekipmanları/soketler, Diğer elektrikli ekipmanlar Elektrik çarpması Sıcak radyatörler /ısıtıcılar Yanma/yaralanma Açık pencereler Düşme Sıralar Çarparak yaralanma, Düşme, Takılma Tehlikeli maddeler Zehirlenme, Hastalanma

27 Ortaya çıkma olasılığı Frekans için derecelendirme basamakları
Risk Değerlendirme Adımları – 7.Adım OLASILIK Ortaya çıkma olasılığı Frekans için derecelendirme basamakları Çok Yüksek 5 Her gün Yüksek 4 Haftada bir Orta 3 Ayda bir Küçük 2 Üç ayda bir Çok Düşük 1 Yılda bir ŞİDDET DERECELENDİRME SONUC Çok Ciddi 5 Birden çok ölüm, Sürekli iş görmezlik Ciddi 4 Ölüm, Ciddi Yaralanma Meslek hastalığı Orta 3 Hafif yaralanma Tedavi gerektirir Hafif 2 İş Günü Kaybı Yok İlkyardım gerektiren Çok Hafif 1 İş Saati Kaybı Yok Yardım gerektiren

28 Risk Değerlendirme Adımları – 7.Adım
RİSKLERİN 5X5 MATRİSE GÖRE DERECELENDİRMESİ YAPILIR. OLASILIK ŞİDDET Çok Ciddi 5 Ciddi 4 Orta 3 Hafif 2 Çok Hafif 1 Çok Yüksek YÜKSEK 25 20 15 ORTA 10 DÜŞÜK Yüksek 16 12 8 9 6 Küçük Çok Düşük

29 Risk Altındaki Personel ÖĞRENCİLER ve ÖĞRETMENLER
Risk Değerlendirme Adımları – 7.Adım Tehlike Alanı/Ortamı SINIFLAR Risk Altındaki Personel ÖĞRENCİLER ve ÖĞRETMENLER RİSK Olasılık Şiddet Risk Düzeyi AÇIKLAMA Hasarlı zemin Kayma, takılma, düşme yaralanma 2 Küçük 3 Orta 6 Düşük Kabul Edilebilir Risk Sıvı Dökülmeleri Kayma, düşme yaralanma Uzatma Kablolar Takılma, düşme yaralanma Elektrik çarpması 9 Dikkate Değer Risk Elektrik ekipmanları/soketler, Diğer elektrikli ekipmanlar Elektrik çarpması Sıcak radyatörler /ısıtıcılar Yanma/yaralanma 4 16 Kabul Edilemez Risk Açık pencereler Düşme Sıralar Çarparak yaralanma, Düşme, Takılma Tehlikeli maddeler Zehirlenme, Hastalanma

30 Kontrol Tedbiri Tamamlanma Tarihi Zeminin düzenli kontrol edilmesi
Tehlike Alanı/Ortamı SINIFLAR RİSK Risk Düzeyi Kontrol Tedbiri Tamamlanma Tarihi Hasarlı zemin Kayma, takılma, düşme yaralanma 6 Zeminin düzenli kontrol edilmesi Bozukluk varsa hemen düzeltilmesi 1 Ay Uzatma Kablolar Takılma, düşme yaralanma Elektrik çarpması 9 Uzatma kabloların sınıfta kullanılmaması, Yeterli sıva altı priz takılması, Eğer takılma riski, varsa kablo koruması kullanılması, 2 Hafta Sıcak radyatörler /ısıtıcılar Yanma/yaralanma 16 Özellikle okulunuzda özürlü yardıma muhtaç öğrenci varsa düşük yüzey ısısına sahip radyatörlerin seçilmesi Öğrencilere tavsiyelerde bulunulması 5 Gün

31 Risk Değerlendirme Analizi Yenilenmesi
ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE: 2 Yılda Bir TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE: 4 Yılda Bir AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE :6 Yılda bir

32 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
Risk değerlendirmesi yapmamanın ne kadar cezası var? 3.361 TL 5.041 TL


"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları