Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 onaylanmış, 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 onaylanmış, 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 onaylanmış, 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

2 Kanuna Hızlı Bakı ş  İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.  Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.  İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı.

3 AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ İşyerleri Tehlike Sınıfları

4 Kanuna Hızlı Bakı ş  Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak.  İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.

5 Kanuna Hızlı Bakı ş  İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.  Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak.  İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak  İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.

6 Kanuna Hızlı Bakı ş  Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak.  Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanacak.

7 7 Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 1 - İş Sağlığı ye Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10'ncu maddesi gereğince; Bakanlık Merkez teşkilatında ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde en az bir adet İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacaktır. İSGB'ler ilgili mevzuatta belirtilen esas ye usuller çerçevesinde; merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde ISG uygulamalarının etkili ve verimli olması, birimler arası koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, Merkez ve İl'lerde İSGB'nin sorumluluk alanı içinde çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alınması için, izleme ve değerlendirilme çalışmalarını sürdürecektir. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından en az 1 adet oluşturulacak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)

8 8 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK) 28532 Sayı ve 18 Ocak 2013 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

9 9 Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 3- 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı, okul ve kurumlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacaktır. Kurulun başkanı merkez teşkilatında; İşveren vekili sıfatı ile Müstear Yardımcısı, taşra teşkilatında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, okul ve kurumlarda Okul Müdürü, merkez müdürü, kurum amiridir. Bakanlığımız merkez teşkilatında iş güvenliği uzmanı atanıncaya kadar, kurulun sekretaryası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığı, taşra teşkilatında İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki İnsan Kaynakları biriminden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürleri, okul ve kurumlarda ise, Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcıları tarafından yürütülür. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

10 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI a) İşveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

11 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ (1)İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: (2) Baş temsilci seçimle belirlenir. (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. (4) Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz. 2-501 51-1002 101-5003 501-10004 1001-20005 2001 ve üzr.6 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU  Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene önerilerde bulunma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak üzere, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir.

12 8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri (1) a) İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, yönergenin uygulanmasını izlemek, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası veya meslek hastalıklarini bir raporla tespit etmek, d) İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, 12 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

13 8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri (2) e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 13 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

14 9. Madde: Çalışma Usulleri (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. 14 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

15 9. Madde: Çalışma Usulleri e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. 15 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

16 16 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

17 Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

18 Risk değerlendirmesi ekibi MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren vekili. b) İş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.(şu anda zorunluluk yok) c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

19 İşveren vekili İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ( 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluk yok) Çalışan temsilcisi: Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. Okul /kurumda çalışan sayısı 2- 50 arası ise 1 çalışan temsilcisi 51-100 arası ise 2 çalışan temsilcisi, 101-500 arası ise 3 çalışan temsilcisi seçilecek. ( çalışan temsilcisi belirleme 29 ağustos 2013 tarihli 28750 sayılı İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğe bakabilirsiniz) Tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışan(1 veya daha fazla olabilir) Destek elamanları ( acil durum ekiplerinde bulunanın ekip başları) Arama kurtarma tahliye ekip başı Yangın söndürme ekip başı İlk yardım ekip başı

20 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ EkiptekiGörevi ÜnvanıAdıSoyadı İşverenVekili Müdür İşGüvenliğiUzmanı (Danışman) İl İSGB Koord.İSGUzm. ÇalışanTemsilcisi Tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışan lar (Destek elemanları) Arama kurtarma tahliye ekip başı Yangın söndürme ekip başı İlk yardım ekip başı.

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL LİSTELERİ KONTROL LİSTESİ NO KONTROL LİSTESİ ADI KONTROL LİSTESİ NO KONTROL LİSTESİ ADI KL - 01OKUL ORTAK KULLANIM ALANLARI KL - 21TEHLİKELİ YÜZEYLERE SAHİP NESNE VE AKSAMLAR KL - 02ACİL PLAN KL - 22KONTROLSÜZ HAREKETE GEÇEBİLECEK NESNELER KL - 03ATÖLYELER KL - 23SOĞUK/SICAK MADDE VEYA ARAÇLARLA TEMAS KL - 04LABORATUAR KL - 24AYDINLATMA KL - 05KANTİN VE KAFETERYA KL - 25İÇ İKLİM KOŞULLARI KL - 06GENEL TEMİZLİK KL - 26YÜKSEKTE ÇALIŞMA KL - 07SINIFLAR KL - 27MAKİNALARIN HAREKETLİ PARÇALARI KL - 08KORİDORLAR KL - 28EL ALETLERİ VE EKİPMANLARI KL - 09OKUL ARAÇLARI VE SERVİSLER KL - 29 BELEKTRİKLİ TESİSAT VE EKİPMANLAR KL - 10TOPLANTI SALONU KL - 30TAŞLAMA TAŞI KL - 11OKUL DIŞI AKTİVİTELER KL - 31KAYNAK-KESİM- KAPLAMA KL - 12MÜZİK ODASI KL - 32BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR KL - 13SANAT ODASI KL - 33BASINÇLI GAZ TÜPLERİ KL - 14ISLAK HACİMLER ( WC VE DUŞLAR ) KL - 34VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI KL - 15SPOR SALONLARI KL - 35YANGIN VE PATLAMA KL - 16YÜZME HAVUZU KL - 36GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KL - 17KAZAN DAİRELERİ KL - 37KİMYASAL GÜVENLİK KL - 18ERGONOMİ-BEDENSEL İŞLER KL - 38KİMYASAL ATIKLAR KL - 19ERGONOMİ-BÜRO İŞLERİ KL - 39EKRANLI ARAÇLAR VE BİLGİSAYARLAR KL - 20İŞ İSTASYONU VEYA TEZGAHI RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

22 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTI SALONU KONTROL LİSTESİ Tarih Form No …../…../……. KL- 10 EVETHAYIR GEREKLİ DEĞİL 1 Aydınlatma kumanda panosundaki açma kapama anahtarlarları ve şalterler çalışır durumda mı ? 2Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisat var mı ? 3Tüm elektrik anahtarları ve prizleri düzgün çalışıyor mu ? 4Yeterli sayıda elektrik prizi var mı ve görsel-işitsel cihazların kullanımı için uygun yerlerde mi? 5Toplantı salonunda havalandırma sistemi yeterli mi? 6Zemin, kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı? 7Aydınlatma sistemi yeterli mi ? 8Isıtma sistemi yeterli mi? 9Acil durum alarmı var mı ? 10Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı var mı ? 11Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmış mı? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

23 23 RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK ? ADIM ADIM RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

24 Risk Değerlendirmesi Ekibinin Kurulması 1. ADIM Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması 2. ADIM Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması 3. ADIM Risk Değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi 4. ADIM Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması ve Bilgi Toplama 5. ADIM İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması 6. ADIM 24 RİSK DEĞERLENDİRMESİ ADIMLARI

25 Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi 7. ADIM : Riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için Kontrol Tedbirlerinin Planlanması 8. ADIM : Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması 9. ADIM : Uygulamaların izlenmesi 10. ADIM : 25 RİSK DEĞERLENDİRMESİ ADIMLARI

26 Tehlike Alanı/Ortamı SINIFLAR Risk Altındaki Personel ÖĞRENCİLER ve ÖĞRETMENLER RİSK Hasarlı zeminKayma, takılma, düşme yaralanma Sıvı DökülmeleriKayma, düşme yaralanma Uzatma KablolarTakılma, düşme yaralanma Elektrik çarpması Elektrik ekipmanları/soketler, Diğer elektrikli ekipmanlar Elektrik çarpması Sıcak radyatörler /ısıtıcılarYanma/yaralanma Açık pencerelerDüşme SıralarÇarparak yaralanma, Düşme, Takılma Tehlikeli maddelerZehirlenme, Hastalanma Risk Değerlendirme Adımları – 6.Adım

27 OLASILIK Ortaya çıkma olasılığı Frekans için derecelendirme basamakları Çok Yüksek5Her gün Yüksek4Haftada bir Orta3Ayda bir Küçük2Üç ayda bir Çok Düşük1Yılda bir ŞİDDET DERECELENDİRMESONUC Çok Ciddi5 Birden çok ölüm, Sürekli iş görmezlik Ciddi4 Ölüm, Ciddi Yaralanma Meslek hastalığı Orta3 Hafif yaralanma Tedavi gerektirir Hafif2 İş Günü Kaybı Yok İlkyardım gerektiren Çok Hafif1 İş Saati Kaybı Yok Yardım gerektiren Risk Değerlendirme Adımları – 7.Adım

28 28 RİSKLERİN 5X5 MATRİSE GÖRE DERECELENDİRMESİ YAPILIR. OLASILIK ŞİDDET Çok Ciddi 5 Ciddi 4 Orta 3 Hafif 2 Çok Hafif 1 Çok Yüksek 5 YÜKSEK 25 YÜKSEK 20 YÜKSEK 15 ORTA 10 DÜŞÜK 5 Yüksek 4 YÜKSEK 20 YÜKSEK 16 ORTA 12 ORTA 8 DÜŞÜK 4 Orta 3 YÜKSEK 15 ORTA 12 ORTA 9 DÜŞÜK 6 DÜŞÜK 3 Küçük 2 ORTA 10 ORTA 8 DÜŞÜK 6 DÜŞÜK 4 DÜŞÜK 2 Çok Düşük 1 DÜŞÜK 5 DÜŞÜK 4 DÜŞÜK 3 DÜŞÜK 2 DÜŞÜK 1 Risk Değerlendirme Adımları – 7.Adım

29 Tehlike Alanı/Ortamı SINIFLAR Risk Altındaki Personel ÖĞRENCİLER ve ÖĞRETMENLER RİSK OlasılıkŞiddet Risk Düzeyi AÇIKLAMA Hasarlı zeminKayma, takılma, düşme yaralanma 2 Küçük 3 Orta 6 Düşük Kabul Edilebilir Risk Sıvı DökülmeleriKayma, düşme yaralanma 236 Kabul Edilebilir Risk Uzatma KablolarTakılma, düşme yaralanma Elektrik çarpması 339 Dikkate Değer Risk Elektrik ekipmanları/soketler, Diğer elektrikli ekipmanlar Elektrik çarpması 236 Kabul Edilebilir Risk Sıcak radyatörler /ısıtıcılarYanma/yaralanma 4416 Kabul Edilemez Risk Açık pencerelerDüşme SıralarÇarparak yaralanma, Düşme, Takılma Tehlikeli maddelerZehirlenme, Hastalanma Risk Değerlendirme Adımları – 7.Adım

30 Tehlike Alanı/Ortamı SINIFLAR RİSK Risk Düzeyi Kontrol Tedbiri Tamamlanma Tarihi Hasarlı zeminKayma, takılma, düşme yaralanma 6 Zeminin düzenli kontrol edilmesi Bozukluk varsa hemen düzeltilmesi 1 Ay Uzatma KablolarTakılma, düşme yaralanma Elektrik çarpması 9 Uzatma kabloların sınıfta kullanılmaması, Yeterli sıva altı priz takılması, Eğer takılma riski, varsa kablo koruması kullanılması, 2 Hafta Sıcak radyatörler /ısıtıcılar Yanma/yar alanma 16 Özellikle okulunuzda özürlü yardıma muhtaç öğrenci varsa düşük yüzey ısısına sahip radyatörlerin seçilmesi Öğrencilere tavsiyelerde bulunulması 5 Gün

31 RISK DEĞERLENDIRME ANALIZI YENILENMESI ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE: 2 Yılda BirTEHLİKELİ İŞYERLERİNDE: 4 Yılda BirAZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE :6 Yılda bir

32 3.361 TL 5.041 TL 32 Risk değerlendirmesi yapmamanın ne kadar cezası var? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ


"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 onaylanmış, 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları