Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ. 2 EĞİTİM Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ. 2 EĞİTİM Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 2."— Sunum transkripti:

1 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

2 2 EĞİTİM Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 2

3 3 ÖĞRETİM Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir. Öğretim, bireylerin belirli kazanımları öğrenmeleri için planlanan, kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan etkinliklerdir. 3

4 4 Eğitim-Öğretim Arasındaki Fark Öğretim önceden saptanmış amaçlara varmak için kenarları parmaklıklarla çevrili bir yolu izlemeye benzer; Eğitim, yolun sağındaki ve solundaki tarlalarda, tercihen bir haritayla özgürce dolaşmaktır. 4

5 5 ÖĞRENME Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucunda meydana gelen kalıcı iz bırakan yaşantı ürünlerinin bireyde oluşturduğu davranış değişimidir. Öğrenme, bireyin yeni bilgi, becerileri ve tutum kazanmasıdır (Heinic, 2002). 5

6 6 ÖĞRETME Etkili öğrenme sağlamak amacıyla etkinliklerin planlanması sürecidir. 6

7 7 TEKNOLOJİ Bilimin, üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır (Alkan, 1987). 7

8 8 TEKNOLOJİ Teknoloji bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanmasıdır (Heinic ve diğerleri, 1993). 8

9 9 EĞİTİM VE TEKNOLOJİ 9 EĞİTİM TEKNOLOJİ Eğitimde Teknoloji Teknik Eğitim Eğitim Teknolojisi

10 10 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998) İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir süreçtir. 10

11 11 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Eğitim teknolojisi, öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. 11

12 12 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN ÖĞELERİ Kuramsal Esaslar Hedef Öğrenci İnsangücü Ortam Yöntem-teknik Öğrenme durumları Değerlendirme 12

13 13 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ 13 Aşama AdıİşlevÜrün 1960 Fizik Bilim MekanizasyonAraç gereç 1970 Davranışçılık Bilgiyi Algoritmik Düzenleme Programlı Öğretim 1980 Bilişselçilik Öğrenmede deneyimi zihinsel süreçlerde yeniden yapılandırma Öğrenme süreçleri tasarımı 1990 Yapılandırmacılık Ön bilgilerle yeni bilgiyi bütünleştirme Öğrencinin anlamı yapılandırması

14 14 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Amaç olarak; Eğitim sorunlarının çözülmesinde Öğrenme-öğretme sürecini etkili hale getirme Ortam düzenleme 14

15 15 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kullanım olarak; Yöntem Araç Öğretim tasarımı Metodoloji Teknik 15 @

16 16 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Yapı olarak; Sistemli planlama Bilimsel uygulama alanını içerir 16

17 17 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN AMAÇLARI Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek Öğretme-öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek Öğretme-öğrenme süreci ile ilgili etkinlikleri düzenlemek Eğitim gereksinimlerini ve olanaklarını bilimsel araştırma konusu yapmak 17

18 18 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN AMAÇLARI Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek Öğrenme sürecini öğrenci yeteneklerine uyarlamak Eğitim ile ilgili sorunların çözümünü uygulamaya koymak 18

19 19 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN KAPSAMI 19

20 20 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğretim teknolojisi, konu alanını göz önüne alarak ve bilimsel bilgiye dayalı olarak araç-gereç, yöntem ve tekniklerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir. 20

21 21 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, geliştirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır.(Seels & Richey, 1994) 21

22 22 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğretim Teknolojisi bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğidir. Bu etkinlikte konu alanının kazanımına ilişkin özel hedefler vardır. 22

23 23 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Mİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Mİ? Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995). Bu yönüyle öğretim teknolojisi alana özgü eğitim teknolojisi uygulamasıdır. Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır. 23

24 24 ARAÇ-GEREÇ Eğitim yaşantılarını zenginleştirmek, öğrenilecek konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve öğreticilerin etkinliklerini artırmak amacıyla öğretme- öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur. 24

25 25 ARAÇ-GEREÇ ARAÇ Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez öğedir. – Tepegöz, – Bilgisayar, – Televizyon vb. gibi. GEREÇ Daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. – Tepegöz asetatı, – Bilgisayar programları, – Televizyon programları vb. gibi. 25

26 26 ÖĞRETİM SİSTEMİNİN UNSURLARI Öğrenciler Öğreticiler Öğretim materyalleri Öğretme-öğrenme ortamları 26

27 27 EĞİTİM ORTAMI Ortam, içinde bazı objelerin bulunduğu veya bir gücün iletildiği alanı, kanalı ve araçları ifade eder. Eğitim Ortamı, eğitim etkinliklerinin meydana geldiği alanlardır. 27

28 28 ÖĞRETİM MATERYALİ Öğrenme-öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etkili bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, varlıkların tanıtılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme-öğrenme yardımcılarıdır. 28

29 29 ÖĞRETİMDE MATERYAL KULLANMANIN YARARLARI Soyut öğrenmeleri somutlaştırma Karmaşık öğrenmeleri basitleştirme Öğrenmede gerçek yaşantılar sağlama Görülmesi ve ulaşılması mümkün olmayan yaşantılar sağlama(yanardağ faaliyetleri, hücre bölünmesi gibi.) Alıştırma ve tekrar imkanı sağlama Öğrenmede kalıcılığı sağlama Farklı öğrenme stillerini destekleme(Görsel, işitsel, dokunsal) Öğrenme zamanını kısaltma ve verimliliği yükseltme 29

30 30 TEŞEKKÜRLER. 30


"1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ. 2 EĞİTİM Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları