Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL/KURUMLAR 2015-2019 EYLEM PLANLARI 1 ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL/KURUMLAR 2015-2019 EYLEM PLANLARI 1 ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 OKUL/KURUMLAR 2015-2019 EYLEM PLANLARI 1 ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 62.Hükümet Acil Eylem Planı GAP Eylem Planı Ulusal Eylem Çevre Eylem Planı Bilgi Toplumu Eylem Planı Kobi Stratejisi Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı Şiddeti Önleme Okul Eylem Planı Eko-Okullar Çöp-Atık Eylem Planı Stratejik Eylem Planı EYLEM PLANLARI 2

3 Eylem planı: stratejik planı uygulamak için kullanılan stratejilerin ve adımların detaylı bir tanımıdır. Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. STRATEJİK EYLEM PLANI 3

4 Eylem planları stratejik planın yıllık uygulama dilimleridir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapacakları faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yaparlar. STRATEJİK EYLEM PLANI 4

5 Eylem planına karar verilmeden önce, her strateji ağırlıklandırılmalıdır. Alternatifleri test ederken şu sorulardan yararlanılabilir: Eğer bu eylem planı uygulanırsa, belirlenen amaca ulaşmak olası mı? Bu eylem planının beklenen maliyetleri ve yararları nelerdir? KRİTİK SORULAR Fayda Maliyet > 5

6 Bu planın uygulanması için hangi adımlara (aşamalara) ihtiyaç var ve her aşamanın tamamlanması için ne kadar bir süreye ihtiyaç var? KRİTİK SORULAR 6

7 7 EYLEM PLANI AŞAMALARI 1 Yıllık Hedeflerin Belirlenmesi 2 Faaliyetlerin Belirlenmesi 3 Sorumluların Belirlenmesi 4 Zaman Sürecinin Belirlenmesi 5 İhtiyaç Duyulan Kaynakların Belirlenmesi

8 Plan dönemi sonunda ulaşılmak istenen hedeflerin, plan süresi içerisinde yer alan her bir yıl için detaylı olarak belirlenmesi gerekir. Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanan taslak yıllık hedefler, okul-aile birliği ve öğretmenler kurulunda görüşülerek okul müdürünün imzası ile netleştirilmelidir. 8 1- Yıllık Hedeflerin Belirlenmesi

9 Özürsüz devamsızlık oranını plan dönemi sonunda % 5’e indirmek. 9 1- Yıllık Hedeflerin Belirlenmesi

10 Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluştururlar. Stratejik plan Ekibince her stratejik hedef için bir veya birden fazla faaliyet belirlenmelidir. 10 2- Faaliyetlerin Belirlenmesi

11 Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetlerin mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 11 2- Faaliyetlerin Belirlenmesi

12 Stratejik Plan Ekibinin faaliyet belirlerken yanıtlaması gereken sorular şunlardır:  Hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?  Stratejik hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif faaliyetler nelerdir?  Belirlenen faaliyetlerin gerçekleşmesi ile arzu edilen hedeflere ulaşılabilir mi?  Belirlenen faaliyetlerin diğer hedefler üzerinde olumsuz etkileri olabilir mi? 12 2- Faaliyetlerin Belirlenmesi

13 - Eylem planının her aşamasında kimlerin görev alacağı ve sorumluların kim olacağı belirlenmelidir. 13 3- Sorumluların Belirlenmesi

14 Bu aşamada; Faaliyetlerin hayata geçirilmesinden sorumlu kişi, grup ve yöneticinin belirlenmesi, Faaliyetler için ihtiyaç duyulan finansal kaynakların temininden sorumlu kişi, grup ve yöneticinin belirlenmesi, Faaliyetlerin izleme-değerlendirmeye tabi tutularak, yılsonu gerçekleşmesinden sorumlu kişi, grup ve yöneticinin belirlenmesi gerekir. 14 3- Sorumluların Belirlenmesi

15 Bu aşamada yanıtlanması gereken sorular: Eylem planı bir bütün olarak ne zaman tamamlanacak? Eylem planında sorumlu olan kişi ya da gruplar arzulanan zamanda planın tamamlanacağını düşünüyorlar mı? 15 4- Zaman Sürecinin Belirlenmesi

16 Eylem planı için öngörülen zaman süreci, aşamalar için belirlenen bireysel zaman süreçleriyle uygunluk gösteriyor mu? Göstermiyorsa, farklılıklar nasıl giderilebilir? Sorularının yanıt bulması gerekmektedir. 16 4- Zaman Sürecinin Belirlenmesi

17 Eylem planının tamamlanmasından sorumlu olan kişi ya da gruplar plan için gerekli olan finansal kaynakları belirlemelidirler. Mevcut kaynakların öncelik sırasına göre belirlenmesi ve etkin dağılımının yapılması önemlidir. 17 5- Kaynakların Belirlenmesi

18 Kaynakların belirlenmesi aşamasında yanıtlanması gereken sorular: Eylem planını tamamlamak için bütçe, personel, tesis vb. kaynaklar yeterli mi? Değilse, ihtiyaç duyulan kaynaklar nasıl sağlanacak? 18 5- Kaynakların Belirlenmesi

19 Gerçekçi olmayan beklentiler yaratmamak için plan kararları finansal gerçekliğe uygun bir yapıda hazırlanmalıdır. Stratejik Plan Ekibi, kaynakların belirlenmesi aşamasında okul-aile birliği ve okul müdürü ile birlikte çalışmalıdır. 19 5- Kaynakların Belirlenmesi

20 Eylem planları, gelecekte fonların kısıtlı olabileceği genel varsayımlardan hareket ederek hazırlanmalıdır. 20 5- Kaynakların Belirlenmesi

21 SAM-1 SH-1 PG- 1.1.1 FAALİYET 1.1.1.1 SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALİYETBAŞLAYIŞ- BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 21

22 Hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 22 İZLEME-DEĞERLENDİRME

23 İzleme-Değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılması için faaliyetler bazında; -Sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, -Ne zaman -Ne zaman gerçekleştirileceği, -Hangi kaynak -Hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı (performans programı) hazırlanması gerekmektedir. 23 İZLEME-DEĞERLENDİRME

24 Okul SP Ekibince, eylem planı içerisinde yer alan faaliyetler, belirli periyotlar dahilinde raporlanarak; yıl sonu gerçekleşmeleri, Stratejik Plan Üst Kuruluna sunulmalıdır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus, raporların objektifliğidir. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapora dahil edilmelidir. 24 İZLEME-DEĞERLENDİRME

25 25 İZLEME-DEĞERLENDİRME İzleme Değerlendirme Nesnel ve Ölçülebilir Göstergeler Hedefe Ulaştıracak Faaliyetler Tutarlı ve Düzenli İstatistiki Veriler

26 26 İZLEME-DEĞERLENDİRME STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET FAALİYETİN TAMAMLANMA DURUMU HEDEFİN GEREKLEŞME DURUMU VERİ TOPLAMA SIKLIĞI (AY) SORUMLUSU Öğrencilerin; öğretim programlarında kendilerinden beklenen kazanımları edinmelerini sağlayarak akademik başarılarını artırmak. 1.1.Merkezi sınavlar sonucu Fen Lisesine yerleşen öğrenci oranını % 5’den % 10’e çıkarmak. Fen Lisesine sınavla yerleşen öğrenci oranı: 2015: % 6 Ortak Sınavlara yönelik kurslar düzenlenecek. Tamamlandı % 16 6 SP EKİBİ Ortak Sınavlar ile ilgili (öğrenci- veli) bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Tamamlandı 6 SP EKİBİ Fen Liselerine öğrenci gezisi düzenlenecek. Tamamlandı 6 SP EKİBİ 1.2. Öğrenci başına yıllık 3 olan okunan kitap sayısını, plan dönemi sonunda 8’e çıkarmak. Öğrenci başına okunan kitap sayısı: 2015: 4 Kitap okuma saatleri düzenlenecek. Tamamlandı 4 6 SP EKİBİ Kütüphaneye kazandırılan kitap sayısı: 2015: 25 Okul kütüphanesinde yer alan kitapların sayısı ve çeşitliliği artırılacak. Tamamlandı 6 SP EKİBİ Kütüphaneden alınan kitap sayısı: 2015: 80 6 SP EKİBİ

27 ……………….ORTAOKULU 27 ÖRNEK OKUL EYLEM PLANI TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE SAM-1 Öğrencilerin; öğretim programlarında kendilerinden beklenen kazanımları edinmelerini sağlayarak akademik başarılarını artırmak. SH-1 Merkezi sınavlar sonucu Fen Lisesine yerleşen öğrenci oranını % 5’den % 10’a çıkarmak.

28 28 Yıllık Hedeflerin Belirlenmesi SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFİ Önceki Yıllar SP Dönemi Hedefi SH1.1201220132014 PG1 Merkezi sınavlar sonucu Fen Lisesine yerleşen öğrenci oranını % 5’den % 10’a çıkarmak -% 4% 5% 10

29 FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET 2015 (TL) 1.Ortak Sınavlara yönelik kurslar düzenlenecek. Tüm Branş Öğretmenleri Eylül - Mayıs- 1.Ortak Sınavlar ile ilgili (öğrenci- veli) bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Rehber Öğretmen Eylül ve Mayıs Ayları İçerisinde 100 1.Fen Liselerine öğrenci gezisi düzenlenecek. Okul İdaresi Rehber Öğretmen Ekim ve Kasım Aylarında 200 29 Faaliyetlerin Belirlenmesi

30 FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET 2015 (TL) 1.Ortak Sınavlara yönelik kurslar düzenlenecek. Tüm Branş Öğretmenleri Eylül - Mayıs- 1.Ortak Sınavlar ile ilgili (öğrenci- veli) bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Rehber Öğretmen Eylül ve Mayıs Ayları İçerisinde 100 1.Fen Liselerine öğrenci gezisi düzenlenecek. Okul İdaresi Rehber Öğretmen Ekim ve Kasım Aylarında 200 30 Sorumluların Belirlenmesi

31 FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET 2015 (TL) 1.Ortak Sınavlara yönelik kurslar düzenlenecek. Tüm Branş Öğretmenleri Eylül - Mayıs- 1.Ortak Sınavlar ile ilgili (öğrenci- veli) bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Rehber Öğretmen Eylül ve Mayıs Ayları İçerisinde 100 1.Fen Liselerine öğrenci gezisi düzenlenecek. Okul İdaresi Rehber Öğretmen Ekim ve Kasım Aylarında 200 31 Zaman Sürecinin Belirlenmesi

32 FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET 2015 (TL) 1.Ortak Sınavlara yönelik kurslar düzenlenecek. Tüm Branş Öğretmenleri Eylül - Mayıs- 1.Ortak Sınavlar ile ilgili (öğrenci- veli) bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Rehber Öğretmen Eylül ve Mayıs Ayları İçerisinde 100 1.Fen liselerine öğrenci gezisi düzenlenecek. Okul İdaresi Rehber Öğretmen Ekim ve Kasım Aylarında 200 32 Kaynakların Belirlenmesi

33 33 ………………..ORTAOKULU 2015 YILI EYLEM PLANI SAM-1 SH-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER BÜTÇE (TL) KAYNAKLAR ZAMAN OCAK 2015 ŞUBAT 2015 MART 2015 NİSAN 2015 MAYIS 2015 HAZİRAN 2015 TEMMUZ 2015 AĞUSTOS 2015 EYLÜL 2015 EKİM 2015 KASIM 2015 ARALIK 2015 Öğrencilerin; öğretim programların da kendilerinden beklenen kazanımları edinmelerini sağlayarak akademik başarılarını artırmak. Merkezi sınavlar sonucu Fen Lisesine yerleşen öğrenci oranını % 5’den %10’a çıkarmak. Orta öğretim kurumları na sınavla yerleşen öğrenci oranı 2015: % 6 Ortak Sınavlara yönelik kurslar düzenlenecek. Tüm Branş Öğretme nleri -- Ortak Sınavlar ile ilgili (öğrenci- veli) bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Rehber Öğretme n 100 Okul- Aile Birliği Fen liselerine öğrenci gezisi düzenlenecek. Okul İdaresi Rehber Öğretme n 200 Okul- Aile Birliği

34 İLETİŞİM Tayfun Öztürk Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Stratejik Planlama ve TKY Birimi Tayfun Öztürk Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Stratejik Planlama ve TKY Birimi E-mail: cubukarge@gmail.comcubukarge@gmail.com Telefon: 0 (312) 837 92 33 Adres: Stat Cad. Uygulama Atölyesi E-mail: cubukarge@gmail.comcubukarge@gmail.com Telefon: 0 (312) 837 92 33 Adres: Stat Cad. Uygulama Atölyesi

35 T E Ş E K K Ü R L E R ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T E Ş E K K Ü R L E R


"OKUL/KURUMLAR 2015-2019 EYLEM PLANLARI 1 ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları