Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU8 YÖNETIM ORGANIZASYON TEORISINDE MODERN EKOL: SİSTEM, DURUMSALLIK- TEKNOLOJİ ÖĞRENME HEDEFLERİ -Bu bölümün sonunda -Neo-klasik ekolün görüşlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU8 YÖNETIM ORGANIZASYON TEORISINDE MODERN EKOL: SİSTEM, DURUMSALLIK- TEKNOLOJİ ÖĞRENME HEDEFLERİ -Bu bölümün sonunda -Neo-klasik ekolün görüşlerinin."— Sunum transkripti:

1 KONU8 YÖNETIM ORGANIZASYON TEORISINDE MODERN EKOL: SİSTEM, DURUMSALLIK- TEKNOLOJİ ÖĞRENME HEDEFLERİ -Bu bölümün sonunda -Neo-klasik ekolün görüşlerinin genel değerlendirmesini; -Modern ekolün hangi koşullar altında ortaya çıktığını; -Modern ekolü temsil eden iki temel yaklaşımı; -Sistem yaklaşımının temel kavramlarını ve sorunsallarını; -Durumsallık yaklaşımının temel kavramlarını ve sorunsallarını; -Durumsallık yaklaşımı çerçevesinde yer alan «teknoloji» odaklı çalışmaların bulgu ve önerilerini Öğrenmeniz hedeflenmektedir.

2 İÇİNDEKİLER -Neo-klaisk ekolün görüşlerinin genel değerlendirmesi ve eleştiriler. -Modern ekolün temel kavramları ve sorunsalları -Sistem Teorisinin Ortaya Çıkışı -Sistem bakış açısının katkıları (yönetici açısından) -Temel Kavramlar -Durumsallık- Koşul Bağımlılık -John Woodward Araştırması, 1950ler, South Essex -Derek Pugh, Aston Grubu Araştırması, Birmingham -Tavistock Enstitüsü (Trist-Bamfort) İngiliz Kömür Madeni Çalışması -James Thompson, Temel Teknolojiler (Teorik) -C. Perrow, Rutin-Rutin Olmayan İş (Teorik)

3 Neoklasiklerin görüşleri  Örgütler karşılıklı bağımlılık içeren bölümlerden oluşan sosyal sistemlerdir  Örgütlerin iki önemli işlevi vardır: mal ve hizmet üretimi ve mensuplarının tatmini  Örgütün teknik ve insani olmak üzere iki yönü vardır ve bunlar birbirlerini etkiler  Kişilerin verimliliği fiziksel yeteneklerinden çok sosyal yeteneklerine bağlıdır.  Kişilerin motivasyonunda maddi olmayan ödüllerin önemli rolü vardır  Kişiler kural ve düzenlemelere grup üyesi olarak tepki gösterirler

4 Neoklasiklerin Değerlendirilmesi ve Eleştiriler  Değerlendirme  Klasiklerden farklı olarak araştırmalara dayanması  İnsanın veri olarak değil değişken olarak alınması  Katkılar  Davranış bilimlerinin yönetim-örgüt sorunlarına odaklanması  İnformal örgütün analizi  Verimlilik amacına, tatminin eklenmesi  Kavramlar: kararlara katılım, iş genişletilmesi, merkezkaç yönetim, aşağıdan yukarı haberleşme,  Eleştiriler  Mayo’nun araştırmalarının yönetim yanlısı olması  Araştırmaların bilimsel geçerliliği, istatistiki olarak anlamlılığı  Kapalı sistem varsayımı  Ekonomik ve toplumsal koşulların etkisi  Sendikaların etkisinin dikkate alınmaması

5 Modern yaklaşım  Bir sentez yaklaşımı: iş (klasik), insan (neoklasik), iç ve dış çevrenin etkileşimi (modern)  Öncekilerden farklı olarak bir örgüt olarak işletmenin çevresindeki değişimlere uyum sağlaması gereken, birimleriyle ve dış çevresiyle etkileşim halinde bir yapı olarak alınması Modern yönetim- örgüt teorisi  Sistem yaklaşımı  Durumsallık yaklaşımı

6 Sistem Teorisinin Ortaya Çıkışı  Von Bertalanffy, «Genel Sistem Teorisi»  Olayları tek bir açıdan ve başka olay ve çevre şartlarından kopuk incelemek yerine, her olayı belirli bir çerçeve içinde, başka olaylar ile ilişkili olarak inceleme  Tanım: aralarında belirli ilişkiler bulunan ve dış çevre ile de ilişkili olan, belirli parçalardan (alt birim- alt sistem) oluşan bütün  Alt birimlerin her birinin kendilerine has işleyiş özellikleri var ancak etkinlikleri birbirlerine bağlı  Sistem bu her iki alana aynı anda bakıyor

7 Bakış açısını ifade eden üç temel soru:  Sistemin önemli parçaları nelerdir?  Parçaları birbirlerine bağlayan başlıca süreçler nelerdir?  Sistemin amaçları nelerdir? (asıl soru)  Parçalar bütünün amacına hizmet ettikleri ölçüde önemlidir. Örn. İnsan Vücudu Örn. Sistem olarak örgüt  Parçalar: çalışanlar, makineler, maddi kaynaklar, görevler, yetki ilişkileri, informal gruplar vb.  Süreçler: haberleşme, karar alma Sistem bakış açısının katkıları (yönetici açısından)  Bütüncüllük: alt sistemler ve çevre ile birlikte sistem  Amaçların büyük sistemin amaçları ile ilişkilendirilmesi  Alt sistemlerin amaçlarına göre örgütlenme olanağı  Birimlerin asıl sisteme katkısının belirlenebilmesi

8 Temel Kavramlar  Sistem- alt sistem  Analiz düzeyleri açısından  Alt sistemin önemi: bir sistemin işleyişi, alt sistemler arasındaki işlevsel bağlılığın bir sonucu olarak ort. çıkar.  Kapalı-açık sistem  Çevre: sistemin faaliyette bulunduğu ortam  Sistem çevre ile alış veriş halindeyse açık, değil ise kapalıdır. (aslında kategorik bir ayrım değil az ya da çok bulunan bir özellik)  Biyolojik ve sosyal sistemler açık; mekanik sistemler açık ya da kapalı olabilir.  Girdi-süreç-çıktı  Girdi-çıktının diğer sistemler ile ilişkisi  Sistemin sınırları ve girdilerin kısmi kontrolü  Klasikler, kapalı sistem? Sadece kontrol edilebilen faktörlere odaklanma  Dinamik denge: çevredeki değişimlere göre değişiklikler yaparak varlığını sürdürme

9  Çevre  Her sistem bir çevrede faaliyet gösterir. Özellikle açık sistemler için çevre çok önemli.  İlgili çevre koşulları  Sistemin sınırları  Sınır: incelemenin amacına göre belirli değişkenleri içine alacak şekilde çizilebilecek hayali bir çizgi  İç bünyeye ilişkin «değişkenleri» çevreye ilişkin «faktörler (parametreler) »den ayırır  Kapalı sistemlerde sınırlar katı (örn. Üretim birimleri bu eğilimdedir), açık sistemlerde (örn. Pazarlama birimleri bu eğilimdedir) sınırlar geçirgen  Sınırsal birimler (örnek?)

10  Entropi- negatif entropi  Termodinamikten gelir; her şeyin yıprandığını söyleyen yasa  Faaliyetlerin bozulması, dengenin kaybolması, belirsizliklerin artması, sonunda sistemin faaliyetlerinin durması yönündeki eğilim  Kapalı sistemlerde entropi kuvvetli  Negatif entropi: açık sistemlerde çevre ile etkileşim yoluyla entropi durdurulabilir; bu eğilim zayıflarsa faaliyet belirli bir süre sonra durur.

11  Değişkenler ve parametreler  Sistemin yapı ve işleyişini etkileyen faktörlerden sistemin sınırları içinde olanlar «değişken» (kapalı sistemler değişkenler tarafından etkilenir)  Sistemin sınırları dışında olanlar «parametre» (açık sistemler hem değişkenler hem parametreler tar. Etkilenir)  Dengeli Durum ve Dinamik Denge,  Çevreden alınan her türlü girdi sayesinde koşullarda bir değişimin yaşanması durumunda da dengeye gelebiliyor  Input, Output ve Geri Besleme  Açık sistemlerde  Değişik Input-Output İlişkisi  Kapalı sistemlerde aynı girdilerden aynı çıktılar elde edilirken, açık sistemlerde çok çeşitlik girdilerden çok çeşitli çıktılar elde edilebilir.

12 Durumsallık- Koşul Bağımlılık  Her yerde geçerli bir en iyi org yapısı yoktur; örgütler ile ilgili her şey koşullara bağlıdır.  Örgüt bir sistemdir; yapısı bağımlı değişken; içsel ve dışsal koşullara göre değişir; bazen klasik bazen sistem 4 uygun olabilir (arada çok değişik kombinasyonlar olabilir)  Etkinlik: ilkelerin uyg değil, ilkeler ile içsel ve dışsal koşulların uyumunda yatar  Yapı nedir? Parçalar ve süreçler Ana soru: Parçalar ve süreçler koşullardan nasıl etkilenir? Özellikle odaklanılanlar: teknoloji ve çevre Teknoloji: girdileri çıktılara dönüştürmede kullanılan tüm araç gereçler Teknoloji- yapı ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalar  Woodward  Aston Grubu  Tavistock Enstitüsü  Thompson  C. Perrow

13 John Woodward Araştırması, 1950ler, South Essex  100 imalat işletmesinin yapısal farklılıkları (yönetim kademesi sayısı, tepe yöneticilerin kontrol alanı, ilk kademe yöneticilerin kontrol alanı, imalat işçisinin kurmaya oranı)  Şirket başarısı, imalat türleri, büyüklükleri ile açıklanamamış  Teknolojiye odaklanılmış, en başarılı ve başarısız örnekler tespit edilmiş  Birim/küçük parti üretimi: standartlaşma yok; müşteri özelliklerine göre üretim, teçhizat kullanımı değişken Uygun yapı: organik (gruplar, katılım, haberleşme)  Kitle üretimi: çıktılar büyük ölçüde standart, faaliyetler ve ekipman az çok belirli ve tekrar eden cinsten Uygun yapı: mekanik  Süreç üretimi: çıktı tamamen standart, ilişkiler ve teçhizat tamamen belirli ve tekrar eden cinsten Uygun yapı: organik

14 Derek Pugh, Aston Grubu Araştırması, Birmingham  Yapı ile ilgili üç değişkene odaklanılıyor, Woodward destekleniyor  Faaliyetlerin yapılandırılması:  Otorite yoğunlaşması  İş akışının kontrolü  Organizasyon büyüklüğü ile yapısı arasındaki ilişki de bulg.  Büyüklük (çalışan sayısı) arttıkça, uzmanlaşma ve formalleşme artıyor  Büyüklük arttıkça bütün örgütü karakterize eden teknoloji yerine birimler arası teknolojik farklılıklar önem kazanır

15 Tavistock Enstitüsü (Trist-Bamfort) İngiliz Kömür Madeni Çalışması  2. DS sonrası kömür madenlerindeki teknoloji değişimi ile yapı arasındaki ilişki ve sosyo- teknik sistem  İptidai yöntemlerin geçerli olduğu dönemde yüz yüze ilişkiler, iş ile ilgili kararların çalışanlarca alınması, grup normlarının geçerli olması, yeteneklerin önemi  Rasyonelleşme, makineleşme ile birlikte yeteneklerin önemsizleşmesi, yönetimin kararları üstlenmesi, grupların parçalanması, dayanışmanın ortadan kalkması sorunlara neden oluyor ve teknolojiye göre sosyo-teknik sistem revize ediliyor.

16 James Thompson, Temel Teknolojiler (Teorik)  İki odak noktası: teknolojinin öngördüğü karşılıklı bağımlılık ve faaliyetlerin koordinasyonu  Çözümleyici teknoloji: belirli grup veya kişileri birbirine bağlıyor Bağımlılık: karşılıklı bütünleyicilik Gerekli koordinasyon türü: standartlaşma (örn Banka)  Bağlı teknoloji: faaliyetleri birbirine bağlıyor Bağımlılık: sıralı karşılıklı bağımlılık Gerekli koordinasyon türü: plan (örn Montaj Hattı)  Yoğun teknoloji: faaliyetlerin hepsi karşılıklı ol. Birbirine bağlı Bağımlılık: çok yönlü karşılıklı bağımlılık Gerekli koordinasyon türü: Karşılıklı ayarlama (örn Hastane)

17 C. Perrow, Rutin-Rutin Olmayan İş (Teorik)  İşin çeşitliliği fazla, araştırma ihtiyacı çok: rutin olmayan teknolojiler – organik yapı  İşin çeşitliliği az, araştırma ihtiyacı az: rutin teknolojiler- mekanik yapı Çevre: örgütün sınırları dışında kalan her şey.  Burns- Stalker  Lawrence- Lorsch  Thompson  Robert Duncan

18 DEĞERLENDİRME SORULARI -Neo-klasik ekolün hangi konularda eleştirilmesi modern yaklaşımların ortaya çıkışını öncelemiştir? -Modern ekolün içerdiği iki ana yaklaşım nelerdir? -Sistem yaklaşımının temel kavramları nelerdir? -Sistem yaklaşımının sorunsalı nedir? -Sistem yaklaşımının yönetim-organizasyon teorisine katkıları nelerdir? -Durumsallık yaklaşımının temel kavramları nelerdir? -Durumsallık yaklaşımının ilgilendiği sorunsallar nelerdir? -Durumsallık yaklaşımı çerçevesinde yapılan «teknoloji» değişkeni ile ilgili çalışmaların önerileri nelerdir?


"KONU8 YÖNETIM ORGANIZASYON TEORISINDE MODERN EKOL: SİSTEM, DURUMSALLIK- TEKNOLOJİ ÖĞRENME HEDEFLERİ -Bu bölümün sonunda -Neo-klasik ekolün görüşlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları