Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2014 YILI SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR VE SON MALİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2015

2 Son Mevzuat Değişiklikleri
6552 sayılı Torba Kanun’a; MADDE 11 – 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları. EK MADDE 8 – 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından, uygun görüş alması zorunludur.’’ Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.

3 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.

4 Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

5 4734 SAYILI KANUNUN 62. (e) Maddesi
(Değişik: 20/11/ /24 md.) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.

6 MADDE 14 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile” ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”

7 MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik 06 Şubat 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 1402 sayılı yazısında; “İdarelerin, 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla Bakanlığımızdan ayrıca bir uygun görüş alınmaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür.” ifadesine yer verilmiştir.

8 ENGELLİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli çalıştırmak zorundalardır. Kuruluşlarımızdaki yükleniciler yüzde üç engelli çalıştıracaktır. Çocukevlerinde hizmet alım personeli iş kanunundan istisna sayıldığından zorunluluk yoktur.

9 TAŞIT KİRALAMAYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre; 1-Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince tüm araçlar yakıt hariç olarak karşılanacaktır. 2-Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin 2 inci fıkrası gereğince, hizmet için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtlar hizmet alımı yöntemiyle şoförlü ve şoförsüz olarak karşılanabilecektir.

10 TAŞIT KİRALAMAYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3-Fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç olmak üzere (değişik 02/10/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Şoför giderleri hariç, 2 inci madde de belirtilen taşıtların kiralanmasında, aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.

11 TAŞIT KİRALAMAYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4-Fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç olmak üzere (değişik 02/10/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete) 2 inci madde de belirtilen taşıtlar için yapılacak kiralamalarda şoför giderleri için yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

12 TAŞIT KİRALAMAYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
5-Hizmet alımları için yaklaşık maliyet hesaplamalarında 23/10/2012 tarih ve sayılı yazımız gereğince, “en fazla %10 oranına kadar” firma karı uygulanmasına devam edileceği şoförlü olarak araç edinilmesinde, işçilik giderine ilişkin yaklaşık maliyet hesabında kar oranı uygulanması hususu idarenin uhdesinde bulunmaktadır.

13 SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR
1 - Ödeme emri belgesi ve eki belgelerde eksiklikler; Ödeme emri belgesi ile eki belgelerin usulüne uygun olarak doldurulması ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Ör: Taahhütlü işlerde, Sayıştay’a gönderilecek ödeme emri belgesine sadece işe ait sözleşmenin eklendiği ihale dokümanlarını da kapsayan taahhüt dosyasının eklenmediği.

14 SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR
2–Mal alımlarına ait muayene komisyonu kabul tutanaklarının usulüne uygun olarak düzenlenmemesi; Mal alımlarına ait muayene komisyonu kabul tutanaklarının tarih ve sayılı Resmi gazete de yayımlanan “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

15 SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR
3–Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırmasının yapılmaması, Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırmasının yapılmadığı, tek firmadan alınan fiyat teklif üzerinden ödeme yapıldığı görülmektedir.

16 SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR
4–Hizmet işlerine ait hakediş ödemelerinde mevzuata uygun kontrol teşkilatının bulunmaması, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi uyarınca, sözleşmeye bağlanan her türlü işte kontrol teşkilatının bulunması ve hizmetin kabulünün yapılabilmesi için kontrol teşkilatının uygun onayının aranması gerekmektedir.

17 SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR
5 – Kesin teminat mektubu sürelerinin teminatın niteliğini kaybetmesine neden olacak şekilde yetersiz belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesiyle iade imkanı doğan kesin teminatların, adı geçen belge getirilmediği halde sürelerinin dolması nedeniyle hükümsüz kaldığı görülmekte olup, kesin teminat mektubu sürelerinin teminatın niteliğini kaybetmesine neden olacak şekilde yetersiz belirlenmemesi gerekmektedir. En az sözleşme bitim tarihinden 2 ay sonrasına kadar süre konmalıdır.

18 SAYIŞTAY DENETİMİNDE İZLEMEYE ALINAN BULGULAR
6 – Kanunda belirtilen şartları taşımayan hizmet alımı veya yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi, Kanunda belirtilen şartları taşımayan alımların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Söz konusu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

19 Sayıştay denetiminde tespit edilen bulgular sonucunda ‘‘Mali İş ve İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’’ tarih ve sayılı yazımız ile tüm Harcama Birimlerimize duyurulmak üzere İl Müdürlüklerimize gönderilmiştir.

20 2014 Yılı Bulguları  7 - Gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin yapılması gereken yasaklılık teyit işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığı görülmüştür.   Kamu İhale Genel Tebliği (28.3 md) İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir.

21 Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.   4734 sayılı Kanun (40. Md) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

22 8 – İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine ilişkin ayrıştırma işlemleri yapılmadan belgenin kabul edildiği görülmüştür.   Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği (48. Md) (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz. (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

23 9-Gerçekleştirilen ihalelerde İş hacmi belgelerinin değerlendirilmesinde gelir tablosu net satışlar bölümündeki rakam yerine brüt satışlar bölümünde yazılı rakamın esas alınarak işlem gerçekleştirildiği dolayısıyla bu durumun hizmet alımları uygulama yönetmeliğinin 36. Maddesine aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

24 İHALE SÜRECİ İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil öngörülmeyen ihalelerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.

25 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

26 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.

27 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilir.

28 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler ile ihalenin ivedi olarak yapılmasını gerektiren haller hariç ) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

29 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

30 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
Uygulanacak ihale usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18,19,20,21 nci madde hükümlerine göre belirlenir. Bu konuda yetki ve sorumluluk ilgili idareye aittir. Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Bu belirleme yapılırken önceliğin açık ihale usulüne verilmesi zorunludur.

31 TEMEL İLKELER VE KURALLAR
Ancak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü yada doğrudan temin yolu ile de alım yapılabilir. □ Açık ihale usulü □ Belli istekliler arasında ihale usulü, □ Pazarlık usulü □ Doğrudan temin (İhale usulü değil, özel bir alım yöntemi) İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilanı yada davet yapılamaz.

32 İŞ EKSİLİŞİ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü (Değişik: 30/7/ /46 md.) maddesinin (b) bendinin son paragrafında; “…Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” Hükmüne göre ödeme yapılması gerekmektedir.

33 İŞ EKSİLİŞİNE İLİŞKİN ÖRNEK HESAPLAMA
Buna Göre; Sözleşme bedeli : ,90 .-TL Sözleşme bedelinin %80’i : ,92.-TL Yükleniciye Ödenen Hakediş Toplamı : ,92.-TL 30.571,92 – ,92 = ,00 .-TL 9.499,00.-TL’nin %5’i = ,95.-TL Yukarıda belirtilen mevzuat gereğince yüklenici firmaya ödenmesi gereken %5’lik tutar 474,95.-TL’dir.

34 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 4734 Sayılı Kanunun 17. Maddesi
Yasak fiil veya davranışlar Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.             b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

35 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 4734 Sayılı Kanunun 17. Maddesi
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.             d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

36 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin, İhaleye katılmaları halinde; İhale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

37 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle, Bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda; Bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

38 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Bu durumlarının, İhale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda; İhale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

39 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Bu durumlarının, Sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde; Sözleşmenin feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

40 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda; Yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce veya kamu davası açıldığı tarihten önce teklif verilmesi halinde isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecek, Aksi halde yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra veya kamu davası açıldığı tarihten sonra teklif verilmesi halinde ihale dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekecektir.

41 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 1-İhale işlem dosyasının Mali Hizmetler Birimi “Ön Mali Kontrol Birimi”nce, ilgili Genel Müdürlük tarafından verilen yetki sayıları doğrultusunda incelenmesi gerekmekte olup, ihale işlem dosyasında bakım hizmeti alımı yetkisine ilişkin yazının bulunmadığı, bu durumun Ön Mali Kontrol Birimi tarafından yaklaşık maliyet hesabının incelenmesinde engel oluşturduğu görülmekte, bu nedenle eksik ya da fazla ödemelere meydan verilmemesi açısından söz konusu yetki yazılarının ihale işlem dosyasında bulunması gerekmektedir.

42 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 28 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(Ek fıkra: 10/9/ /14 md.) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” hükmü gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yüklenme süresi üç yıl olup,  süresi üç yıldan az gerçekleştirilmesi planlanan hizmet alımları için üst yönetici onayı alınması gerekmektedir.

43 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 3-25 Ekim 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2 inci maddesi gereğince; KİK Tebliğinin uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kıdem ve ihbar tazminatları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yoluyla görev yapan personelin kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin hususlar ve örnek hesaplamalar tarih ve sayılı yazımız ile tüm harcama birimlerine duyurulmak üzere İl Müdürlüklerimize gönderilmiştir.

44 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 4-Fiyat Farkı Ödeneceğine ilişkin ihale onay belgesinde, idari şartnamede ve sözleşme tasarısında değişik ifadelere yer verildiği, 5-İhale yetkilisinin, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturması gerekirken bu sürelere dikkat edilmediği, Ayrıca ihale komisyon üyelerine ihale dokümanlarının verilmediği,

45 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 6-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri Ancak ihaleye katılan isteklilerin sunmuş olduğu belgelere tarihsiz olarak veya ihale tarihi itibariyle “Aslı İdarece Görülmüştür.” Şerhinin düşüldüğü, 7–İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce ihaleye katılan isteklilerin yasaklılık teyidinin yapılmadığı,  8–İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilen ikinci isteklinin geçici teminat mektubunun ihaleden sonra iade edildiği, (KİK Md. 34)

46 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 9-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirim yapılmadan ön mali kontrole gönderildiği, sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmesi gerekirken belirtilen süreler çerçevesinde işlem yapılmadığı, sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinde yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değeri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânlarının, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ilanların yerel gazete de yayımlandığı dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu,

47 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 12-Kamu İhale Genel Tebliğinin maddesinde; “(Değişik: 07/06/ R.G./ 46. md.) İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede yer verilir.” Hükmü yer almasına rağmen, çalıştırılacak personel için öngörülen giyeceğe idari şartnamede ve sözleşme tasarısında yer verildiği, (giyecek gideri yüzde dört sözleşme gideri içerisine alınmıştır, giyecek yaklaşık maliyette yer almayacaktır. ) 13-İhaleye ortak girişim olarak teklif veren isteklilerden sadece pilot ortağa ilişkin yasaklılık teyidinin yapıldığı,

48 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR 14-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. (KİK Tebliği Md.79.1) 15-(Değişik: 28/11/ R.G./ 3. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir. (KİK tebliği Md. 81.1)

49 İHALESİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; idare, ihaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları olarak, ihale yetkilisi ise, İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, olarak tanımlanmıştır. Ancak hizmetin karşılanmasına yönelik komisyonun ihale yetkilisi tarafından oluşturulmadığı, Kaymakamlık Makamı tarafından oluşturulduğu görülmüştür. 17-Kamu İhale Genel Tebliğinin maddesinin (ç) bendi gereğince; giyim giderinin %4 sözleşme gideri içerisinde yer aldığı ancak, yaklaşık maliyet hesabında giyim giderine yer verildiği görülmektedir.

50 «İyi Yönetim İçin İç Kontrol»
TEŞEKKÜRLER…


"STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları